Stamboom Taverniers
Tak Sint Pieters Rode 1666 - 2001

akten aankoop Thunenhof

 

terug naar gezin Henricus Taverniers x Theresia De Neuter
terug naar Thunenhof

De aankoop van grond te Hauwaart (1764)
De verkoop van grond in Hauwaart (1783)

De aankoop van het Thunenhof
De aankoop van het bos Engenpoel
De lening bij Maria Josepha Maisin

De heer Paul Peeters bezorgde ons de verkorte transcripties van enkele akten uit de schepengriffie in het Stadsarchief te Leuven. Ze gaan o.a. over de aankoop op 28 april 1783 van het Thunenhof (foto) door Theresia De Neuter (Wwe Henricus Taverniers), op dat ogenblik 65 jaar oud.
We willen hier uitdrukkelijk de heer Peeters danken. Het zoeken naar deze akten zou ons onnoemelijk veel tijd hebben gekost en om eerlijk te zijn: we zouden er wellicht nooit toe gekomen zijn ze te gaan zoeken.

De aankoop van grond in Hauwaart

S.A.L. - Register 7646 fol. 196v° : akte dd. 05.01.1764

 Peeter Van Doren, bejaerden jonghman, actuelijck woonende tot Amsterdam in Hollandt, gebortigh van Hauwaert, quartiere van Sichem, soone wijlen Michiel Van Doren ende Elisabeth Van Winckel volgens verclaeren, verclaert vercoght, gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Hendrick Taverniers, innegesetenen tot St. Peeters Rhode, den selven hier present ende accepterende, soo ten sijnen als ten behoeve van Maria Theresia De Neuter, sijne huysvrouwe, dats te weten seeker parcheel lants, groot sesse vierendeelen onbegrepen der maete, soo ende gelijck t' selve gelegen is int' Dundervelt onder de laetbancke tot Hauwaert, regenoten Jan Trouckens oost, den voetwegh loopende van Hauwaert op Loven suytwaerts, sijne excellentie prince van Rubempré beneffens de kercke van Hauwaert t' saemen west ende Joannes Baptista Willems noortwaerts, belast met eene rente van seven en dertigh stuyvers s' jaers aent' Clooster der Halffstraete tot Loven, sonder meer, geschiedende dit transport boven de voorschreven last om ende voor eene somme van hondert viertigh guldens courante munte, die den transportant uyt handen des acceptants reëlijck bekent ontfangen te hebben, soo ende ge­lijck t' selve aen hem is competerende uyt de naerlaetenthijt van wijlen sijne voorschreve moeder, aen wie t' selve competeerde als lanckxlevende, staende in personalitijdt, die t' selven beneffens hem comparant dertigh ende meerdere jaeren paisibelijck hebben beseten, met verclaeren daer over geene pampieren ten onderen te hebben, als sijnde de selve geraeckt in t' ongereedt.

  De oorspronkelijke akte werd verleden voor notaris Pierre Bisschop te Leuven, waarvan de akten (vermoedelijk nog volledig) bewaard zijn in het archiefbestand van het Notariaat Generaal van Brabant - arrondissement Leuven - vanaf nr. 15499 tot en met nr. 15585 (vanaf het jaar 1758 tot en met het jaar 1786).  De akten dienen mogelijk geraadpleegd te worden op microfilm.  In dit laatste geval kunnen de akten misschien al geraadpleegd worden in het Rijksarchief te Leuven.

Bij de verkoop was Peter Van Doren 28 jaar.  Hij werd gedoopt te Houwaart op 19 oktober 1735.  Zijn ouders Michiel Van Doren en Elisabeth Van Winkel huwden te Houwaart op 15 augustus 1730.  Blijkens de akte was Peter Van Doren uitgeweken naar Amsterdam.  Wellicht was dit ook de reden waarom hij zijn eigendom in onze contreien verkocht.  Zijn vader overleed wellicht reeds op 15 juli 1736 te Houwaart.  Zijn moeder trad al op 7 november 1736 te Houwaart terug in het huwelijk met Joannes Goethuys. (dit commentaar van Paul Peeters)

De verkoop van deze zelfde grond in Hauwaart
S.A.L. - Register 8392 fol. 417r° : akte dd. 24.09.1783

Theresia De Neuter, weduwe van wijlen Henricus Taverniers, beneffens haere meerderjaerighe kinderen ende schoonkinderen, met naeme Petrus Taverniers, Maria Taverniers, geassisteert van haeren man Petrus Van Nerum, den welcken sijne huysvrouwe tot het gene naerbeschreve volcomentlijck is authoriserende bij desen, item Catharina Taverniers, geassisteert van haeren man Franciscus Geens, den welcken sijne huysvrouwe tot het gene naerbeschreve volmachtight bij desen, hun respectivelijck sterckmaeckende voor hunne andere minderjaerighe broeders ende susters, verclaeren vercoght ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Arnoldus Schuyten, innegesetenen van Hauwaerde, den selven alhier present, soo voor hem als voor sijne huysvrouwe Maria Swinnen in coop accepterende, dats te weten seker parceel landts, groot ses vierendeelen onbegrepen der maete, gelegen onder Hauwaerde in het Dundervelt onder de laetbancke, regenoten Jan Trouwkens oost, den voetwegh van Hauwaert naer Loven suydt, de princesse Rubempré ende de kercke van Hauwaerde saemen west, Jan Baptist Willems noord, wesende vrij, suyver ende onbelast, daer vorens guarrand gelovende in forma, welck parceel landts aen de geseyde Theresia De Neuter ende wijlen haeren man Henricus Taverniers toegekomen bij coop, gedaen tegens Peeter Van Doren volgens acte daer over gepasseert voor den notaris P. Bisschop den vijfden january 1764 ende de goedenisse daer op gevolght voor heeren meyer ende schepenen der stadt Loven den 14. january 1764 in prima ende geannoteert ten registre van den laetbanck van Hauwaert den 21. dito, geschiedende de voorschreve vercoopinghe voor ende mits eene somme van ses hondert guldens courant den schellinck tot seven stuyvers ende alle andere specien naer advenant gerekent (nots. P.J.N. Wirix tot Loven).

top

De aankoop van het Thunenhof
S.A.L. - Register 8392 fol. 438r° : akte dd. 28.11.1783
Uyt crachte ende naer vermoghen der onwederoepelijcke procuratie, hem als thoonder van de naervolgende publiecke conditien van vercoopinghe gehouden door den heere Joan Guibert Antoine Brenart, heere van Corbeck over Loo, raedt ende rentmeester generael sijnder majesteyts domeynen int quartier van Loven ende Thienen, onder aggreatie van het gouvernement, gehouden ende gesloten binnen Loven in date 28 april 1783, bij de welcke blijckt dat Theresia De Neuter, weduwe wijlen Hendrick Taverniers, innegesetene van Ste. Peeters Rode, ter denominatie van sieur Lucas Josephus Huygens, staende in pede der selve conditie van date als boven, in coop heeft vercregen tegens sijne voorschreve majesteyt over de gewesene Jesuiten der stadt Loven :
eerst seker pachthoff, bestaende in huysinghe, schuere, stallen, hoff, boomgaert ende weyde, t' saemen groot negen boinderen en twee daghmaelen vijfthien roeden salvo justo, genoemt Theunis Hoeve, gelegen onder Sinte Peeters Rode, regenoten de straete ter eenre, Adrianus Cloots ter tweedere ende derdere, den baron van Spange ter vierdere, de Molenbeke ter vijfdere, den prince van Rubempré ter sesdere, belast aen den prince van Rubempré ter concurrentie van vier bunderen een daghmael met 5 1/2 plecken, 5 1/2 den. Lov. 3 molevaten evene en vier capp. cheyns s' jaers, item aen jonckvrouwe De la Hamaide, vrouwe van Cleerwijck, voor twee bunderen drij daghmaelen vijftigh roeden salvo justo weyde, met 3 - 5 - 3 - 1 1/2 cheyns s' jaers, item aen de kercke van Sinte Peeters Rode met eenen last van negen stuyvers drij oorden s' jaers;
item een parceel landt, groot drij daghmaelen eenenvijftigh roeden salvo justo, genoemt het Molenblock, gelegen onder Hauwaert, regenoten de Molenbeke ter eendere, de kercke van Ste. Peeters Rode ter tweedere, den Heylighen Geest van Hauwaert ter derdere, de pastorije van Nieuwrode ende den prince van Rubempré ter vierdere zeyden, belast aen den prince van Rubempré met ontrent vijfendertigh stuyvers s' jaers;
item een parceel landt, groot seven boinderen een daghmael vijfenseventigh roeden salvo justo, gelegen onder Sinte Peeters Rode, regenoten de straete gaende naer Sinte Peeters Rode ter eendere, de straete van den dreve naer het voorschreve pachthoff op eenen hoeck daer door loopende ter tweedere, den voorschreve dreve ter derdere, den bosch van den prince van Rubempré ter vierdere, vijfdere ende sesdere zeyden, belast aen den prince van Rubempré ter concurrentie van een bunder twee daghmaelen vijfenseventigh roeden met negen en halven stuyvers cheyns s' jaers, item aen jonckvrouwe De la Hamaide, vrouwe van Cleerwijck voor 5/4 met eenen cheyns van ontrent seven oorden s' jaers, tot dien leenroerigh ten opsichte van twee bunderen drij daghmaelen in drij items aen den prince van Rubempré;
item een parceel landt, groot een boinder seventigh roeden salvo justo, gelegen onder St. Peeters Rode, regenoten den heere Dieudonné ter eenre, de straete ter tweedere ende derdere, den voetweg ter vierdere zeyden, belast met het volgende parceel ter concurrentie van een bunder drij daghmaelen vijftigh roeden salvo justo aen den prince van Rubempré libro Horst n°.19 met twee deniers Lov. en een molevat even cheyns s' jaers;
item een parceel landt, groot een boinder twee daghaelen sesennegentigh roeden salvo justo, gelegen onder Ste. Peeters Rode, regenoten den prince van Rubempré ter eenre ende tweedere, den voetwegh ter derdere, de straete ter vierdere zeyden, belast met het voorgaende parceel aen den prince van Rubempré lib. Horst n°. 19 in de voorgeciteerde conditien van vercoopinghe, gedesigneert sub n°. 1;
alhier bij copije authenticque gesien ende gebleken om ende voor de somme van derthien duysent negen hondert drij en dertigh guldens en thien stuyvers wisselgelt volgens de quittantie, alhier in originale gesien ende waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus :
"Je, Balthazar, comte de Proli, conseiller receveur general des domaines en finances de sa majesté l' empereur et roi, confesse d' avoir reçu de Thérèse De Neuter, veuve de Henry Taverniers, la somme de seize mille deux cent cinquante cinq livres quinze sols du prix de quarante gros monnoie de Flandre la livre, faisant treize mille neuf cent trente trois florins dix sols de change pour l' acquisition qu' elle a faite al la passée qui a eu lieu le vingt huit avril dernier d' une cense avec grange, ecurie, jardin, verger et prairie contenant neuf bonniers deux journeaux quinze verges ou environ située sous Rode St. Pierre, item une partie de terre contenant trois journeaux cinquante une verges, située sous Hauwaert, item une partie de terre contenant sept bonniers un journal septante cinq verges, située sous Rode St. Pierre, item une partie de terre contenant une bonnier septante verges ou environ, située sous Rode St. Pierre, item une partie de terre contenant deux bonniers un journal nonante six verges ou environ, située sous Rode St. Pierre des biens ayant appartenu aux ci devant Jesuites du College de Louvain, de la quelle somme de seize millen deux cent cinquante cinq livres quinze sols du dit prix, je suis content temoin mon seing manuele ci mis avec le signet ordonné sur le fait des dites finances et les seings manuels des tresorier général conseiller et commis d' icelles Bruxelles, le trente octobere mil sept cent quatre vingt trois, signé le baron de Casier, G. Baudier Paradis, b. cte. de Proli, avec paraphe 174 v°, regta. fol. 174 v° et seclé en forme".
Welcken volgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft de voorgeciteerde publicque conditien bij extract alhier in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende articulen vernieuwt, herkent ende gerealiseert eentsaementlijck met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie, opgedraegen in handen van den voorschreven heere meyer als in s' heeren handen :
eerst seker pachthof, bestaende in huysinghe, schuere, stallen, hoff, boomgaert ende weyde, t' saemen groot negen boinderen twee daghmaelen vijfthien roeden salvo justo, genoemt Theunis Hoeve, gelegen onder Sinte Peeters Rode;
item een parceel landt, groot drij daghmaelen eenen vijftigh roeden salvo justo, genoemt het Molenblock, gelegen onder Hauwaert.
item een parceel landt, groot seven boinderen een daghmael vijfenseventigh roeden salvo justo, gelegen onder Sinte Peeters Rode, waer van twee bunderen drij daghmaelen in drij items leenroerigh sijn aen den prince van Rubempré.
item een parceel landt, groodt een boinder seventigh roeden salvo justo, gelegen onder Sinte Peeters Rode.
item een parceel landt, groot een boinder twee daghmaelen sessennegentigh roeden salvo justo, gelegen onder Sinte Peeters Rode voors.;
hier voorens in hunne respective regenoten breeder gespecificert ende gedesigneert, ende mits d' ordonnantie van rechten ter maenisse des voorschreve eere meyers ende wijsdomme der naer te noemen heere schepenen, sijne voorschreve majesteyt den keyser ende koninck daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daer inne ter denominatie als voor met alle solemniteyten ende locaele costuyme wegen van rechten gerequireert ende alhier geobserveert behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Theresia De Neuter weduwe wijlen Hendrick Taverniers, innegesetene van Ste. Peeters Rode, present alhier den officiael Gerardus Stas voor de selve weduwe, haere hoirs ofte haers actie hebbende, het selve op de cheynsen ende lasten hier vorens uytgedruckt accepterende (verleden voor schepenen van Loven).

top

De aankoop van het bos Engenpoel
S.A.L. - Register 8392 fol. 442v° : akte dd. 28.11.1783
Uyt crachte ende naer vermogen der onwederoepelijcke procuratie hem als thoonder van de naervolgende publiecke conditie van vercoopinghe gehouden door den heere Joan Guibert Antoine Brenart, heere van Corbeeck over Loo, raedt ende rentmeester generael sijnder majesteyts domeynen int' quartier van Loven ende Thienen onder aggreatie vant gouvernement gehouden ende gesloten binnen Loven in date 2 september 1700 tweeentachentigh, bij de welcke blijckt dat Theresia De Neuter weduwe wijlen Hendrick Taverniers, innegesetene van Ste. Peeters Rode, ter denominatie van Peeter Taverniers, staende in pede der selve conditie de date 24. dito
daernaer in coop heeft vercregen tegens sijne voorschreve majesteyt over de gewesene Jesuiten der stadt Loven een parceel bosch, groot vijf boinderen een daghmael eenensestigh roeden salvo justo, genoemt den Engenpoel onder Ste. Peeters Rode, regenoten de gewesene Jesuiten met den Grooten Bosch ter eenre, de baene van Thienen op Aerschot ter tweedere, het voorgaende parceel n°. 11, genoemt de Planten ter derdere, het volgende parceel n°. 13, genoempt de Poitiens ter vierdere, de baronnesse van Kiesegem, Peeter Abeels ende de kercke van Ste. Peeters Rode ter andere zeyden, belast aen den prince van Rubempré met twee deniers Lov., 8 plecken ende ontrent achtentwintigh stuyvers cheyns s' jaers ende subject aen keur ingevalle, in de voorgeciteerde conditie van vercoopinghe gedesigneert sub n°. 12, alhier bij copije authenticque gesien ende gebleken, om ende voor de somme van vier duysent sessenensestigh guldens derthien stuyvers wisselgelt volgens de quittantie alhier in originale gesien ende waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus :
"Je, Francois Jacques Van Overstraeten, conseiller receveur general des domaines et finances de sa majesté l' empereur et roi, confesse d' avoir reçu de la veuve de Henry Taverniers la somme de quatre mille sept cent quarante quatre livres huit sols six deniers du prix de quarante gros monnoye de Flandres, la livre faisant celle de quatre mille soixante six florins treize sols de change pour le prix d' achat d' une partie de bois, grand cinq bonniers un journal soixante une verges ou environ, située sous Rode Saint Pierre, aiant appartenue aux cidevant Jesuites du College de Louvain, qu' elle a acquise a la passée qui a eu lieu le seize septembre de cette année, de la quelle somme de quatre mille sept cent quarante quatre livres huit sols six deniers du dit prix je suis content temoin mon seing manuel cy mis avec le signet ordonné sur le fait des dites finances et les seings manuels des tresorier general conseillers et commis d' icelles Bruxelles le trente un octobre mil sept cent quatre vingt deux, signé le baron de Casier, J. De Witt, G. Baudier, J.J. Van Overstraeten, f... (?), 222, regta. fol. 221 vso. et seelé en forme".
Welcken volgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft de voorgeciteerde publiecke conditie bij extract alhier in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende articulen vernieuwt, herkent ende gerealiseert eentsaementlijck met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie, opgedraegen in handen van den voorschreven heere meyer als in s' heeren handen :
een parceel bosch, groot vijf boinderen een daghmael eenensestigh roeden salvo justo, genoemt den Engenpoel, gelegen onder Ste. Peeters Rode, hier vorens in sijne regenoten breeder gedesigneert ende gespecificeert ende mits d' ordonnantie van rechten ter maenisse des voorschreve heere meyers ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen, sijne voorschreve majesteyt daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daer inne ter denominatie als voor met alle solemniteyten van rechten ende locaele costuyme wegen gerequireert ende alhier geobserveert behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Theresia De Neuter weduwe wijlen Hendrick Taverniers, innegesetene van Sinte Peeters Rode, alhier present den officiael Gerardus Stas, voor de selve haere hoirs ofte haers actie hebbende op den last als voren accepterende (verleden voor schepenen van Loven).

top

De lening bij Maria Josepha Maisin
S.A.L. - Register 8392 fol. 442v° : akte dd. 28.11.1783
Uyt crachte ende naer vermogen der onwederoepelijcke procuratie hem als thoonder van de naervolgende publiecke conditie van vercoopinghe gehouden door den heere Joan Guibert Antoine Brenart, heere van Corbeeck over Loo, raedt ende rentmeester generael sijnder majesteyts domeynen int' quartier van Loven ende Thienen onder aggreatie vant gouvernement gehouden ende gesloten binnen Loven in date 2 september 1700 tweeentachentigh, bij de welcke blijckt dat Theresia De Neuter weduwe wijlen Hendrick Taverniers, innegesetene van Ste. Peeters Rode, ter denominatie van Peeter Taverniers, staende in pede der selve conditie de date 24. dito
daernaer in coop heeft vercregen tegens sijne voorschreve majesteyt over de gewesene Jesuiten der stadt Loven een parceel bosch, groot vijf boinderen een daghmael eenensestigh roeden salvo justo, genoemt den Engenpoel onder Ste. Peeters Rode, regenoten de gewesene Jesuiten met den Grooten Bosch ter eenre, de baene van Thienen op Aerschot ter tweedere, het voorgaende parceel n°. 11, genoemt de Planten ter derdere, het volgende parceel n°. 13, genoempt de Poitiens ter vierdere, de baronnesse van Kiesegem, Peeter Abeels ende de kercke van Ste. Peeters Rode ter andere zeyden, belast aen den prince van Rubempré met twee deniers Lov., 8 plecken ende ontrent achtentwintigh stuyvers cheyns s' jaers ende subject aen keur ingevalle, in de voorgeciteerde conditie van vercoopinghe gedesigneert sub n°. 12, alhier bij copije authenticque gesien ende gebleken, om ende voor de somme van vier duysent sessenensestigh guldens derthien stuyvers wisselgelt volgens de quittantie alhier in originale gesien ende waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus :
"Je, Francois Jacques Van Overstraeten, conseiller receveur general des domaines et finances de sa majesté l' empereur et roi, confesse d' avoir reçu de la veuve de Henry Taverniers la somme de quatre mille sept cent quarante quatre livres huit sols six deniers du prix de quarante gros monnoye de Flandres, la livre faisant celle de quatre mille soixante six florins treize sols de change pour le prix d' achat d' une partie de bois, grand cinq bonniers un journal soixante une verges ou environ, située sous Rode Saint Pierre, aiant appartenue aux cidevant Jesuites du College de Louvain, qu' elle a acquise a la passée qui a eu lieu le seize septembre de cette année, de la quelle somme de quatre mille sept cent quarante quatre livres huit sols six deniers du dit prix je suis content temoin mon seing manuel cy mis avec le signet ordonné sur le fait des dites finances et les seings manuels des tresorier general conseillers et commis d' icelles Bruxelles le trente un octobre mil sept cent quatre vingt deux, signé le baron de Casier, J. De Witt, G. Baudier, J.J. Van Overstraeten, f... (?), 222, regta. fol. 221 vso. et seelé en forme".
Welcken volgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft de voorgeciteerde publiecke conditie bij extract alhier in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende articulen vernieuwt, herkent ende gerealiseert eentsaementlijck met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie, opgedraegen in handen van den voorschreven heere meyer als in s' heeren handen :
een parceel bosch, groot vijf boinderen een daghmael eenensestigh roeden salvo justo, genoemt den Engenpoel, gelegen onder Ste. Peeters Rode, hier vorens in sijne regenoten breeder gedesigneert ende gespecificeert ende mits d' ordonnantie van rechten ter maenisse des voorschreve heere meyers ende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen, sijne voorschreve majesteyt daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is daer inne ter denominatie als voor met alle solemniteyten van rechten ende locaele costuyme wegen gerequireert ende alhier geobserveert behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Theresia De Neuter weduwe wijlen Hendrick Taverniers, innegesetene van Sinte Peeters Rode, alhier present den officiael Gerardus Stas, voor de selve haere hoirs ofte haers actie hebbende op den last als voren accepterende (verleden voor schepenen van Loven).
top


pagina gewijzigd op
31 dec 2001

naar startpagina