Stamboom Taverniers
 

akten gezin Judocus Taverniers x 
Anna Maria Van Hoeyvelts

 

terug naar gezinsblad Judocus Taverniers x Anna Maria Van Hoeyvelts

naar de huwelijksakteakte


pagina gewijzigd op
14 jan 2002

naar startpagina

huwelijksakte

Huwelijksakte van JUDOCUS TAVERNIERS en ANNA MARIA VAN HOEYVELTS
uit de registers van burgerlijke stand van de gemeente Sint Pieters Rode.
zoals genoteerd door Pierre Taverniers in augustus 1971.

" 1815
Actes de Mariages et Divorces N3
In den jaere een duysent achthondert vijfthien den achtsten van de maend 
february te thien uren voor noen voor mij Joannes Josephius Van Aerschot
maire en officier van den civielen staat van de gemeynde van St Peeters Rhode
departement der Dyle is gecompareert judocus Taverniers, landbouwer,
ingesetenen van Sinte Peeters Rhode, oud seven en veertigh jaren, geboren
binnen dese gemeynte van St Peeters Rhode, de achthienden dagh van de
maend December 1700 sevenen sestigh meerderjarigen zoon van wijlen henricus
Taverniers, gestorven binnen dese gemeynte de twee en twintighsten augusti
1700 twee en seventigh ende van wijlen theresia Deneuter, gestorven binnen
dese gemeynte den sesentwintighsten november 1800 vijf in hun leven
gehuysschen binnen dese gemeynte, Ende es hiermede gecompareert Anna Maria
van hoeyvelts, landbouwersse ingesetene van dese gemeynte van St peeters Rhode
oudt sesentwintigh jaren geboren binnen dese gemeynte, den negenentwintighsten
July 1700 achtentachentigh meerderjarige dochter van wijlen petrus Van
Hoeyvelts gestmrven binnen dese gemeynte den vijfden April 17 sevenen-
negentig ende van Anna Maria Van Meensel, landbouwersse in naer houwelijk met
Joannes van Winckel landbouwer ingesetenen van dese gemeynte van st Peeters"-'-
Rhode beide alhier present ende consenterende in het houwelijk van hunne
dochter en schoondochter de voornoemde anna Maria van hoeyvelts, welcke
comparanten ons hebben versocht van voorts te gaen tot het houwelijk onder
hun vereeert(?) ende welekers afkondigingen zijn gedaen geweest binnen
dese gemeynte den negen en twintighsten January laestleden ende den
vijfden deser maend respectievelijk ten negen uren voor noen ende 
geafficheert volgens de termijnen van de weth gene tegenstrijding aan dit'
houwelijk ons te kennen gegeven sijnde wij maire ende officier van den
civielen staat van de gemeynte van St Peeters Rhode recht doende aan dit
(houwe) zegge verzoeck, naer dat door ons aan de comparanten ende aen de
vier getuygen hier naer genoemt waeren voorgelesen alle de stucken hier-
boven vermeldt alsmede het capittel van den civielen wethboek geinstitueerd
van het houwelijk, verclaeren in den naem van de weth dat Judocus Taverniers
ende Anna Maria van hoeyvelts vereenigt zijn door het houwelijk, ende hebben
gevolgentIijk herkent en de verebaeren wettigh te maeken Joannes Josephus 
van Hoeyvelts (verenigt zijn door het houwelijk) zegge onwettigh geboren
binnen dese gemeynte den negensten January 1800 thien ten negen uren
smorgends alhier door hun gepresenteert die zij 't saemen veweckt hebben
voor hun houwelijck, van welckers erkentenisse ende wettigheidt zij mij
versocht hebben datter vermeldt wordt aen d'acte van geboortenisse van hun
gemeldt kint van alsen 't welck hebben opgesteld acte in de presentie van
Joannes van Winckel, landbouwer stiefvader van de bruydt, oudt sestigh
jaeren, ingesetenen van St Peeters RHode, van hieronimus Geens cosijn germeyn
van den bruydegom, oud twee en dertigh jaeren, ingesetenen van hauwaert, van
Adriaan vijvermans, knecht, oud vijf en twintigh jaren, ingesetenen van
St Peeters Rhode, ende van Joannes Schoolmeesters, knecht oud vijf en
twintigh jaeren ingesetenen van het selve St Peeters Rhode, dewelke naaer
dat hun voorlesinge gegeven heeft geweest van desen acte hebben den selven
met ons mede getekent uiytgenomen Joannes Schoolmeesters die verklaert heeft
niet te connen schrijven alsook de moeder van de bruydt"
volgen de zes handtekeningen