Stamboom Taverniers

vijfde generatie

 
naar zijn ouders Henricus Van Mollecot x Petronilla Taverniers naar haar ouders

handtekening Henricus op de huwelijksakte

Petronella kon niet schrijven bij haar huwelijk.

Ze trouwen in 1779 en in datzelfde jaar koopt de ongehuwde Joannes Taverniers (haar oom en dooppeter?) 'Den Soeten Inval', een huys met schuere en stallinghe, ongeveer drie bunder groot (=ca 4 ha), te Lovenjoel aan de Tiensesteenweg. Als borg voor de lening is er naast de boerderij zelf, de borgstelling van Guilelmus Taverniers (haar vader) en van Henricus Van Malcot, haar kersverse bruidegom. (zie leningsakte) Heeft oom Joannes haar en zichzelf een boerderij cadeau gedaan en tegelijk gezorgd voor zijn oude dag?

Uit de volkstelling die de Fransen hielden in het jaar iv (1796) leren we dat dit gezin woonde in huis nr 46. Naast het echtpaar (hij 36 jaar oud en zij 32) woonden er ook 3 kinderen van respectievelijk 12, 10 en 8 jaar (Guillaume, Pierre en Thérèse) en verder de moeder van Hendrik: Elisabeth Plies. Hij was "fermier" en had één paard. Aangezien men toen bevreesd was dat dit soort informatie door de Franse "bezetter" misbruikt kon worden, moeten we deze gegevens met de nodig omzichtigheid interpreteren. (4)

gezinsoverzicht

Henricus Van Mollecot (0000-1840) x Petronilla Taverniers (1759-1833)

  1. Guilielmus (ca 1784-0000)
  2. Paulus (1785-0000)
  3. Pierre (ca 1786-0000)
  4. Teresia (ca 1788-1816) 28 jaar
  5. Joannes (0000-1813)
  6. Barbara (1798 - 0000)
  7. Franciscus (1800-0000)
  8. Johannes Baptist (1805

genealogische gegevens

Henricus Van Mollecot
°00-00-0000 te Lovenjoel ca 1755 (2)
+22-10-1840 te Lovenjoel (2)
zoon van xxxxxxx Van Mollecot en Elisabeth Plies

Petronilla Taverniers
°04-08-1759 te Korbeek-Lo
+10-01-1833 te Lovenjoel (2)
dochter van
Guillelmus Taverniers en Elisabeth Smeesters

gehuwd 09-02-1779 te Korbeek-Lo (1)
getuigen: Guillelmus Taverniers (vader vd bruid) en Guillelmus Den Dooven (trouwt een jaar later met de zus van de bruid)

kinderen uit dit huwelijk geboren:
(Dit zijn de kinderen waarvan we een spoor terugvonden. Er waren er waarschijnlijk meer.)

> GUILLIELMUS
°ca 1784 te Lovenjoul (4)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter: 
> PAULUS
°14-10-1785 te Lovenjoel (5)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter: 
x Maria Elisabetha Wits (x 28-02-1824 te Vertrijk)
> PIERRE
°ca 1786 te Lovenjoel (4)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter: 
> TERESIA
°ca 1788 te Lovenjoul (4) (2)
+05-01-1816  te Lovenjoel  (2)
peter: 
meter: 
> SIMON
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: 
meter: 
x Maria Josepha Bara (x 14-04-1818 te Lovenjoel) (3)
> JOANNES
°00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
+29-11-1813 te Lovenjoel (2)
peter: 
meter: 
> BARBARA
°02-12-1798 te Lovenjoel (2)
+18-10-1818 te Lovenjoel (2)
peter: Guillielmus Taverniers
meter: Barbara Delfosse
> FRANCISCUS
°02-09-1800 te Lovenjoel (2)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxx
peter: Franciscus Paulus
meter: Anna Catharina Gilbert
> JOANNES BAPTIST
°14-08-1805 te Lovenjoel (2)
+00-00-0000 te xxxxxxxxxxxxxxxxxx
peter: Joannes Baptist Del Fosse
meter: Anna Catharina Jennes

nota's

klik hier voor de akten

(1) bron: parochieregisters Korbeek-Lo

(2) bron: parochieregisters Lovenjoel geraadpleegd op microfilm nr 616419

(3) bron: huwelijksakte Simon Van Molle Cotte x M. Josepha Bara, BS Lovenjoel, A°1818, akte nr 1 (niet de originele akte, maar een officieel wedersamengestelde op basis van het kerkregister)
M. Josepha Bara is geboren te Beauvechain. Ze is de dochter van Bernardus Bara en Maria Catharina Helmont.
akte gevonden via website Rijksarchief: Zoeken naar Personen.

(4) bron: "Tableau des habitants de Lovenjoul, dépendence du canton de Bautersem, departement de la Dyle, pour et conforme a ce qui s'y trouve l'année cinq de la Répulique Française" Opgemaakt jaar iv (1796). Fotocopies van de originele telling in "Telling 1796 - Kanton Boutersem". Geraadpleegd in het Rijksarchief te Leuven, handbibliotheek kast 8.
Dezelfde gegevens zijn getranscribeerd te vinden in "De inwoners van Lovenjoel", te vinden in de VVF-bib in het RAL. Daarin zijn door een leesfout (2 regels versprongen) de kinderen Pierre en Thérèse, echter niet opgenomen. Ze staan wel in de fotocopies van het origineel.

(5) Huwelijksakte Paulus Vanmollecotte x Maria Elisabetha Wits, BS Vertrijk, Huwelijken 1824, akte nr 1
Maria Elisabetha Wits, ° 21-03-1798 te Vertrijk, fa Joannes Baptista Wits en Maria Theresia Rosier.

De leningsakte voor 'Den Soeten Inval'
S.A.L. - Register 8382 fol. 618r° : akte dd. 28.05.1779
Joannes Taverniers, bejaerden jonghman, inges. van Corbeeck over Loo, bekent wel ende reëlijck ontfangen te hebben, eerst uyt handen van Livinus Van den Panhuyse, inges. van Hauwaert, eene somme van twelf hondert vijfentwinti guldens cour., item van Michael Van den Panhuysen, inges. van Lovenjoul, eene somme van drije hondert guldens cour. ende finalijck uyt handen van Peeter Van den Panhuysen, bejaerden jonghman binnen dese stadt Loven, eensgelijckx eene somme van drije hondert guldens cour., ter saeke van welcke sommen den compt. aen ende ten behoeve van de respective geltschieters gelooft te sullen gelden ende betaelen den intrest a rate van vier guldens par cento, dus ten behoeve van den eersten geltschieter eene somme van negen en veertigh guldens ende ten behoeve van de andere twee geldtschieteren ieder eene somme van twelf guldens courant, respective s' jaers (nots. L. Mertens te Leuven).
Borgstelling :
- seker huys, schuere, stallinghe, appendentien ende dependentien van dijen, genoemt den Soeten Inval, met het landt daer aen, gelegen onder Lovenjoul op den steenwegh, t' saemen groodt ontrent de drije boinderen, regenoten vant' geheel den Thienschen Steenwegh daer door loopende ter ie., mevrouw Brenaert ter ije., het Collegie Druty ter iije., mevrouw Adonia ter iiije. ende het capittel van Sinte Peeters binnen Loven ter iiiije. sijden, bij hem in coop vercreghen teghens de voors. geldtschieters ende waerinne bij hem eerstdaeghs gelooft te sullen doen goeden;
- ende hier mede comparerende Guilliam Taverniers, inges. pachter van Corbeeck over Loo, beneffens desselfs schoonsone Henricus Van Malcot, inges. van Lovenjoul, ende sijne huysvre. Petronella Taverniers, respective hun sterckmaekende voor sijne minderjaerighe kinderen ende susters ende broeder, de welcke hun voor de voors. rentgelder soo tot vastigheyt ende verhael van de voors. capitaele rente ende interesten dijer verclaeren te stellen borgen ende cautionarissen als principael.
(Met dank aan Paul Peeters die deze akte vond in het stadsarchief van Leuven.)


pagina gewijzigd op
26 juli 2014

naar startpagina