Stamboom Taverniers
Tak Sint Pieters Rode 1666 - 2001

akten gezin Petrus Napoleon Taverniers x Maria Catharina Goethuys

 
terug naar Petrus Napoleon Taverniers en Maria Catharina Goethuys

naar de huwelijksakte
naar de geboorteakte van Ludovicus
naar de geboorteakte van Felix
overlijdensakte Petrus Napoleon Taverniers
overlijdensakte Maria Catharina Goethuys

 


pagina gewijzigd op
04 feb 2002

naar startpagina

1836 Huwelijksakte Petrus Napoleon Taverniers x M. Catharina.Goethuys.

Op heden den tweeden der maend November duyzend acht honderd zes en dertig ten tien ueren voormiddag, voor ons Henricus Swinnen Borgemeester ambtenaer van den Borgerlyken staet der gemeynte van Thielt, provincie Braband, syn gecompareerd Petrus Napoleon Taverniers, landbouwer woonende te St Peeters Rhode, aldaer geboren den een en twintigsten Juny achtien honderd acht, blykens deszelfs geboorteact hier bijgevoegd meerderjaerigen zoon van Henricus Taverniers, te St Peeters Rhode overleden volgens overlydingsact hier aengevoegd en van Anna Maria Van Orshoven, landbouwster woonende te St Peeters Rhode voor de nationale militie hier ingeschreven volgens certificaat hier nevens ter eenderen; en Maria Catharina Goethuys, landbouwster woonende te Thielt aldaer geboren den zevensten July achtien honderd zes, blijkens acte van notorieteyt gepasseerd voor den vrederechter van het canton Aerschot, den achtienden Meert achtien honderd vier en twintig behoorlyk gehomologeerd door de regtbank te Loven volgens extract in hiernevens geregistreerden form, meerderjarige dogter van Peeter Francis, landbouwer en Maria Elisabeth Baens gehuysschen te Thielt alhier tostemmende ter andere.

Welke comparanten ons hebben verzocht van voorts te gaen tot 't huwelyk onder hen beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeynte-huys op de Zondagen dry en twintigsten en dertigsten October laetstleden en van hetgene van St Peeters Rhode op de zondagen zestienden en dryen twintigsten october laetstleden allen ten tien ueren van den voormiddag.
Geene tegenstrydigheyd aen dit huwelyk ons te kennen gegeven zynde, en regt doende op dit verzoek, wij hebben, naer voorlezing der stukken, blykende 't gene hier boven gemeld is, alsmede van het zesde kapitel van den borgerlyken wetboek, getiteld van 't huwelijk, gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd, of zij begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun in 't byzonder, geantwoord hebbende van ja, wij verklaeren in den naem der wet, dat door 't huwelyk vereenigd zijn
Petrus Napoleon Taverniers en Maria Catharina Goethuys, waer van wij dezen act hebben opgemaekt in de tegenwoordigheyd van Petrus Franciscus Van Orshoven landbouwer oud zes en veertig jaeren oom van den Bruydegom wonende te Lubbeek, Joannes Emmanuel van den Panhuyzen, zwager van den Bruydegom landbouwer wonende te St Peeters Rhode oud dertig jaeren, Henricus Fii (?) Boeckxsteyns Particulier oud twee en twintig jaeren woonende te Thielt cozijn van de Bruyd en Peeter Joseph Van Orshoven landbouwer woonende te Becquevoort cozijn van den bruidegom oud dry en dertig jaeren, na voorlezing hebben de partyen Echtgenooten hunne vaders en moeders benevens de getuigen met ons getekend.
(getekend) P.N.Taverniers, M.C. Goethuys, J.F.Goethuys, M.E. Baens, P.F. Van Orshoven, A.M.Van Orshoven, F.Boeckstens, P.F. Van Orshoven, H.Swinnen Bourg.
Opmerking. Op dit duplicaat wordt de handtekening van getuige van den Panhuyzen niet vermeld. Die van  P.J. Van Orshoven echter tweemaal.

overname van het pachthof
De ondergetekende Petrus Franciscus Goethuys ende Maria Elisabeth Baens, zijne huysvrouw door hem ten deze bemagtigd, beijde landbouwers woonagtig te Thielt, verklaeren gecedeert en overgelaeten te hebben aen hunne respectieve schoonzoon en dogter Petrus Napoleon Taverniers en Maria Catharina Goethuys, zijn huysvrouw door hem ten deze bemagtigd, landbouwers woonende te Thielt, mede ondergetekende ende deze cessie aenveerdende, te weten:
Allen de meubilaire effecten waer mede hun pagthof tegenwoordiglijk voorzien is; het akkersbouwgerief, de peerden, hoornebeesten en ander vee, de graenen en andere vrugten te wassen staende op de landen en weyden afhangkelijk van hun pagthof, de vetten (de voorraad meststoffen in de grond) derzelve, allen het mest en stroey ende generaelijk alle voorwerpen dienende tot exploitatie van hun gemeld pagthof -
Geschiedende deze cessie voor den prijs van twelf duizend frank, op rekening van welke somme de gehuysschen Goethuys bekennen mits deze ontfangen te hebben de gene van vijf duizend een en twintig franck en acht centiemen, te weten in geld drij en twintig honderd francken bij korting, twee duyzend zeven honderd een en twintig franck en acht centiemes voor de dote (lees bruidsschat) van hunne voorscreve dogter, wat aengaat de resterende somme van zes duyzend negen honderd acht en zeventig franck en twee en negentig centiemen, de zelve zullen de egtgenooten Taverniers mogen betalen met gedeelten na hun goed duncken, aen hunne gezegde ouders zonder interest, nogtans is het Bedongen dat de somme die daer op nog zal te betaelen zijn ten tijde der aflijvigheyd van den langstlevenden van deze laeste geheel onmiddellijk zal eyschbaer zijn - 
Het is alsnog geconvenieert dat de zelve gehuysschen Taverniers de landen afhangelijk van het gemeld pagthof insgelyks van nu af zullen mogen labeuren en gebruyken voor hun personneel profijt.
Gedaen in het dobbel binnen Thielt den vijf en twintigsten mey 1800 zeven en dertig.
Getekend P F: Goethuijs, P Taverniers

geboorteakte Ludovicus

1845 Geboorteakte Nr 45
Op heden den zeven en twintigsten November duyzend acht honderd vijf en veertig, ten tien ueren voormiddag,
voor ons Petrus Franciscus Robeyns Borgemeester, Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Thielt,
Arrondissement van Loven, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus Napoleon Taverniers,
Oud zeven en dertig jaeren, beroep Landbouwer, geboortig van Sint Peeters Rhode, wonende te Thielt
, die ons vertoond heeft een kind van het Mansgeslagt gebooren op gisteren ten zeven ueren
tavents ten zijnen woonhuyze wijk Opthielt van hem verklaerder en van Maria Catharina Goethuys zijne huys-
vrouw en waervan hij verklaerd heeft te willen geven den Voornaem van Ludovicus.

Alles in de tegenwoordigheyd van Joannes Franciscus Goethuys, oud negen en dertig jaeren,
beroep Landbouwer, woonende te Thielt en van Joannes Michael Boschmans,
oud vij en veertig jaeren, beroep onderwijzer, woonende te Thielt; en naer
voorlezing dezer hebben den Vader en de Getuigen met Ons deezen Akte geteekend

geboorteakte Felix zelfde tekst maar Felix i.p.v. Ludovicus

1845 

overlijdensakte Petrus Napoleon Taverniers

1874 Akte van overlijden Nr 36
Op heden den achttienden November duizend achthonderd vier en zeventig ten drij ure
namiddag, zijn voor ons Guilielmus Albertus Willems Schepen Ambtenaar van den burgerlijken stand der
Gemeente Thielt, Arrondissement Leuven, Provincie Braband, verschenen Ludovicus Taver-
niers, oud acht en twintig jaren, beroep landbouwer
wonende te Thielt zoon van den overledene en
Felix Taverniers, oud acht en twintig jaren, beroep landbouwer
wonende te Thielt zoon van den overledene dewelke ons verklaart
hebben dat Petrus Napoleon taverniers, burgemeester en landbouwer woonende te Thielt
geboren te St Peeters Rhode, den ......en twintigsten Juni duizend achthonderd acht zoon
van Henricus Taverniers en van Anna Maria Van Orshoven, gehuischen, beide overleden
man van Maria Catharina Goethuys landbouwster woonende te Thielt op heden
achttienden November, om zeven en half voormiddag overleden is in zijn woonhuis
staande in deze Gemeente wijk Opthielt.
Na voorlezing dezer hebben beide comparanten met ons getekend.

overlijdensakte Maria Catharina Goethuys

1882 akte van overlijden nr 28
Op heden den eerste September duizend achthonderd tee en tachtig ten 10 ure
voormiddag, zijn voor ons Eugenius Swinnen Schepen Gedelegeerd, Ambtenaar van den burgerlijken stand der
Gemeente Thielt, Arrondissement Leuven, Provincie Braband, verschenen Joannes
Taverniers oud drij en dertig jaren, beroep gemeente-
Ontvanger wonende te Thielt zoon van den overledene en
Ludovicus Taverniers, oud zes en dertig jaren, beroep landbouwer
wonende te Thielt zoon van den overledene dewelke ons verklaart
hebben dat Maria Catharina Goethuys, landbouwster wonende te Thielt en er geboren
den zevenden juli achttienhonderd zes, dochter van Petrus Franciscus Goethuys en van
Maria Elisabeth Baens, gehuisschen, beide overleden, weduwe van wijlen Petrus Na
poleon Taverniers op gisteren een en dertig augustus om een ure voormiddag
overleden is in haar woonhuis staande in deze gemeente wijk Opthielt,
Na voorlezing dezer hebben beide comparanten met ons getekend.