Volkstelling 1693 Korbeek-Lo

uit de schepenregisters van Korbeek-Lo
 Nr 879 - Rijksarchief Leuven

transcriptie: Pierre Taverniers
Indien u hier iets nuttigs vindt kreeg ik graag een mailtje,
maar ook uw tips
worden gewaardeerd.

zie ook: Familiegeschiedenis Taverniers

Wij pastoir, Drossaert
meijer schepenen ende
den Secretaris der banderije
van Corbeecq over Loo
verclaren onder Eedt die
wij gepresteert hebben
int aencomen van ons officie
gedaen te hebben soodanigh
neerstigh ondersoeck als
ons mogelijck is geweest
van alle de vaste inwoonders
der voors(egde) banderije van
wat auderdom staat ofte
conditie de selve mochten
wesen Ingevolghe van sijne
Ma(jestei)ts placcaerten vanden
sevensten november 1693 ende
aldaer bevonden te hebben
allen de persoonen hieronder
uijtgedrukt bij naem ende
toenaem.

Inden iersten den Eerw(aarde) heere Nicolaus
Danckaerts pastoir der voors(egde) banderije
Camerlinck ende religieus wesende inde
abdije van Parck bij de stadt Loven alwaer
hij is woonachtich

Item Martinus Aerts bedienende al-
hier het drossaertschap ende meijerschap met
sijne huijsvrouwe Clara Tielens hebben-
de t’saemen twee kinders waervan d’een
audt is vijff ende dander drije jaren twee
knechten met drij meijssens t saemen negen
personen                                                    —9—

Item Joos Tielens schepene weduwer
van wijlen Geertruijt Lindekens
huijshoudende allen met Maria Tielens
sijne suster audt inde dertich jaren ende
alsoo twee personen                                    —2—

Item Geeraerdt Billet insgelijcx
schepene ende pachter alhier met sijne
huijsvrouwe Catalijn Tielens hebbende
drije kinders daervan het eerste audt is
vierentwintich ende het tweede eenen
twintich ende het derde vijffthien a
sesthien jaren met een meijsken van ontrent
de acht jaren t samen ses personen                  —6—

Item Jan Smets insgelijcx schepene
ende sijne huijsvrouwe Joanna Vanden
Balck hebbende t’saemen drije kinderen
waervan het eerste audt is seven ende
het tweede ontrent drije ende het derde
ontrent thien ŕ twelff dagen met twee
meijssens samen seven personen                    —7—

Item Jan Coetermans insgelijcx schepene
ende herbergier met sijne huijsvrouwe Maria
Borgeners met vijff kinderen waer van
het eerste audt is vijffthien ende het
tweede twelff het derde thien het
vierde seven ende het vijffde ontrent
drij jaren samen seven personen                     —7—

Item Jan Van Hove oock schepene ende
herbergier met sijne huijsvrouwe Maria
de Moir hebbende te saemen drij kinders
daervan het audtste is achtien ofte negenthi(en)
het tweede acht ende het derde ontrent
drij jaren met eenen knecht ende twee
meijssens samen vijff personen                        —5—
(moet zijn 8, maar er staat 5,  p.t.)

Item Hendrick froijninx herbergier
met sijne huijsvrouwe Barbara Machils
samen twee personen                                     —2—

Item Geeraerdt Van Eermen handt-
wercker van sijnen stiel met Maria Meu-
res sijne wettige huijsvrouwe hebbende
t’saemen int leven twee kinders waer
van d’audste is elff ende dander acht jaren
samen vier personen                                        —2—
(er staat voluit vier en in cijfers 2)

Item Cathalijn Heijsisters wed(uw)e van wijlen
Pieter Luijts eenen persoon                              —1—

Item Jan Verheijs handtwercker van
sijnen stiel met sijne wettighe huijsvrouwe
Anna Verheijs twee personen                           —2—

Item Jan Boogaerts herbergier van
sijnen stiel met Catharina van hagendore
sijne huijsvrouwe hebbende t’saemen twee
kinderen waer van den audsten is derthien
ende dander elff jaren                                        —4—

Item Margriet Boogaerts pachteresse
wedu(w)e van wijlen guilliam Taverniers
hebbende eene soone audt vierthien jare
hebbende daer en boven twee meijssens ende
eenen scheper samen vijff personen                   —5—

Item Andries Pardon handtwercker van
sijnen stiel met sijne huijsvrouwe Maria
Luijts sijne huijsvrouwe hebbende twee
kinderen die bij hem sijn inwoonende waer-
van d’een is audt ontrent vierthien ende
dander elff jaren samen vier personen                 —4—

Item Jan Pardon weduer van wijlen
N.N. (N.N. in de tekst) hebbende een meijssen van twelff jaren
samen twee personen                                         —2—

Item Joachim de Raskin met sijne huijs-
vrouwe Catalijn Boets met drij kinderen
waervan het eerste audt is twelff jaren
het tweede seven ende het derde vier jaren
daer en boven hebben de voors(egde) gehuijsschen
al(s)noch in hun bedwanck seker weesken wesen-
de eenen soon achtergelaeten bij wijlen Huijbre(cht)
Raskin gewesenen dienaer deser banderije
hier onlancx eerst gestorven samen ses                 —6—

Item Francois Raijmaeckers ende barbara
Depost pachter en pachteresse oock innegeseten(en)
deser banderije gelijck die voorgaende met
eenen knecht ende een meijssen daer en boven sijne
vrouwe moedere die sij onderhouden met een
kint van ontrent de seven jaren sonder paerden
samen sesse personen                                           —6—

Item Merten Trommelmans met catalijn
lissens sijne huijsvrouwe handtwercker
hebbende t’saemen drije kinderen waer van
het eerste audt is thien het tweeden seven
ende het derde ontrent drij jaren samen vijff            —5—

Item Niclaas van hemelen handtwercker
ende Anna Moes sijne huijsvrouwe hebbende
te saemen een kindt audt ontrent een jaer
met een meijsken ontrent sesse jaren audt
samen vier personen                                             —4—

Item Guilliam Limbos met sijne
huijsvrouwe custos alhier hebbende vier
kinderen waer van het eerste audt is ontrent
vijffthien het tweede thien ende het derde
vijff ende het vierde drije jaren samen sesse
persoonen                                                            —6—

Item Jan heijaerts tavernier van sijnen
stiel ende Barbara Rulens sijne wettighe
huijsvrouwe samen twee personen                        —2—

Item Adriaen Battenville pachter van
sijnen stiel met Anna Rombauts sijne
wettige huijsvrouwe hebbende t’saemen drij
kinders waer van het eerste audt is der-
thien het tweede ontrent negen ende het
derde ontrent de seven jaren met een
meijssen samen sesse personen                             —6—

Item Niclaes Naccaerts pachter van
sijnen stiel geassisteert met Maria geva(onleesbaar)
hebbende t’saemen twee kinderen het audste
vijff jaren ende dander vier jaren sonder
peerden samen vier personen                                 —4—

Item Guilliam de Coninck molder die
het bewindt heeft ende gebruijck vanden
molen binnen deser banderije
(blijkbaar niet meegeteld)

Item Peeter Trommelmans ende
Elisabeth Van Stappen hantwercker
samen twee personen                                             —2—

In teecken der waerheijt hebben wij
Pastoir, Drosssaert ende Meijer sche-
penen ende secretaris boven genoempt
allen desen ondertekent ende daer op
doen drucken onsen gemeynen segel desen
achtentwintchsten novembris xvic drij enne-
gentich verclaerende als voorders allen den
voors(egden) personen soo mans perso vrouwen
kinderen knechten als andere te beloopen
ter quantiteijt van drijenegentich persoon(en)

en dan in een ander handschrift:

Frater Quirinus Raeijmaekers
onder pastoor van Corbeeck
over Loo ende van den pastoor
om sijne sickte gecommiteerd

getekend:
Merten Aerts
Jan Thielens
Jan Smedts
Jan vanhoves
dit is het merck + van geerae(r)t billet schepenen
Jan Coetermans