Ezra: Bijbels tijdschrift


Ezra: Bijbels tijdschrift

Cover Ezra 18

Ezra is de voortzetting van VBS-Informatie, het driemaandelijkse tijdschrift van de katholieke Vlaamse Bijbelstichting dat thans in zijn vierenveertigste jaargang is. Elk nummer brengt een tweetal achtergrondartikels over de Bijbel, een rubriek 'Bijbel en bezinning', berichten over bijbelse initiatieven en een boekenrubriek. Geregeld wordt aandacht besteed aan de relatie tussen Bijbel en cultuur.

Ezra
wil een breed publiek aanspreken. Het blad richt zich tot allen die meer willen weten over de Bijbel, in het kader van onderwijs, bijbelgroep, pastoraal werk, catechese, liturgie, of uit persoonlijke interesse.

De naam Ezra verwijst naar de gelijknamige bijbelse figuur waarover sprake is in de bijbelboeken Ezra en Nehemia. Daarin wordt verhaald hoe de joodse priester en wetgeleerde Ezra na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap plechtig de Tora voorlas voor het verzamelde volk. De voorgelezen tekst werd nadien door de levieten vertaald en verklaard, zodat iedereen het kon verstaan (zie Nehemia 8).

De naam Ezra betekent 'hulp'. Het tijdschrift Ezra wil hulp bieden bij het bijbellezen. De Schrift lezen en bestuderen. Ze uitleggen en verklaren, zodat iedereen het kan begrijpen. Er zorg voor dragen dat het woord van de Schrift geen dode letter blijft, maar levenskrachtig wordt. Dat deed de bijbelse Ezra samen met de priesters en levieten die hem bijstonden. Dat wil ook de Vlaamse Bijbelstichting doen met het tijdschrift Ezra.

VBS-Informatie 1 (1970) - 39 (2008): issn 0771-520X
Ezra 40 (2009) --- : issn 2031-2237


Cover Ezra 17
 Vlaamse Bijbelstichting - opgemaakt op 3 december 2010 - laatste aanpassing 11 juni 2013 info@vlaamsebijbelstichting.be