Vlaamse Bijbelstichting

Opgelet! Dit is de oude versie van de VBS-website, ze wordt niet meer bijgewerkt.
Klik hier voor de actuele versie.

Inhoud van deze paginaAndere pagina's
Bezoek ook de webstek van onze Nederlandse zustervereniging KBSDoelstellingen

De Vlaamse Bijbelstichting (VBS) werd in 1968 opgericht, onder de bescherming van de Vlaamse Bisschoppen, om tegemoet te komen aan de wensen van het Tweede Vaticaans Concilie, namelijk om "de gelovigen op aangepaste wijze tot een goed gebruik van de heilige Schrift te brengen". De VBS wil hulpmiddelen ter beschikking stellen voor al wie individueel of in groep de Bijbel wil lezen, en informatie bieden aangaande initiatieven en publicaties op het vlak van het bijbelpastoraat.Structuur

De Vlaamse Bijbelstichting is een feitelijke vereniging die vanaf het begin gedragen wordt door vrijwilligers. Enkele professoren en onderzoekers van de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven en andere Vlaamse exegeten vormen de 'VBS-werkgroep', tevens redactieraad van Ezra - Bijbels tijdschrift (voorheen, van 1970 tot en met 2008: VBS-Informatie). Voorzitter is thans professor Reimund Bieringer. Directeur is dr. Paul Kevers, tevens secretaris en eindredacteur van Ezra - Bijbels tijdschrift.

Voorts is de VBS een ledenvereniging: een duizendtal leden betalen jaarlijks een ledenbijdrage, in ruil waarvoor zij een abonnement krijgen op Ezra - Bijbels tijdschrift en voor inlichtingen en bijbelse documentatie terecht kunnen op het VBS-secretariaat.Tijdschrift

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert sinds 1970 een driemaandelijkse tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en een boekenrubriek. Tot en met 2008 verscheen het tijdschrift onder de naam VBS-Informatie. Vanaf 2009, de 40ste jaargang, onderging het een facelift en verschijnt het onder de naam Ezra - Bijbels tijdschrift. Klik hier voor meer informatie. Ziehier de inhoud van het laatst verschenen nummer (december 2010): De inhoud van vorige nummers van Ezra - Bijbels tijdschrift kunt u hier raadplegen

De inhoud van vorige jaargangen van VBS-Informatie vindt u hier.Publicaties

Hoewel de VBS geen uitgeverij is, brengt zij toch, in samenwerking met andere uitgeverijen, boeken op de markt die beantwoorden aan haar bijbels-pastorale doelstellingen. Samen met de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting (KBS) staat zij in voor de verspreiding en de revisie van de Willibrordvertaling en is zij betrokken bij de oecumenische Nieuwe Bijbelvertaling. Ziehier de lijst van de nog verkrijgbare VBS-publicaties:

Vroegere publicaties uit ons fonds, verkrijgbaar voor een gunstprijs:Vliebergh-Senciecursus

Elk jaar organiseert de Vlaamse Bijbelstichting in de maand augustus een tweedaagse bijbelcursus. Dat gebeurt in het kader van het Vliebergh-Sencie-centrum, de postacademische vorming van de K.U.Leuven.

De eerstvolgende cursus vindt plaats in augustus 2011. Het onderwerp is nog niet bekend.

Thema's van de cursussen van de vorige jaren:Lidmaatschap

Men wordt lid van de Vlaamse Bijbelstichting door een jaarlijkse bijdrage van minimum € 12,- (€ 8,- voor studenten, € 15,- voor leden in het buitenland). Betaling op bankrekening 123-7780524-93 van de Vlaamse Bijbelstichting te Leuven. Leden ontvangen het tijdschrift Ezra (opvolger van VBS-Informatie) en genieten korting bij aankoop van VBS- en KBS-publicaties.Adres voor meer inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot het VBS-secretariaat, Sint-Michielsstraat 6 te 3000 Leuven, tel. 016/32 38 63, fax 016/32 38 58. Het secretariaat is open op maandag- en donderdagmiddag van 14 tot 17 uur.

Of stuur een e-mail naar het secretariaat.Koppelingen

Deze pagina werd opgezet door Paul Kevers op 1 december 1996.
Laatste wijziging op 12 juli 2012.
Vragen en opmerkingen zijn welkom per e-mail.