Homepage
foto album
profiel
hobby's
Gedichten van Marthe
Sheena en Maneschijn
mijn gedichten
magie
sluierdans
Miranda Mei
Michris
Waterval
Sheena
Maneschijn
Petrarcus
Maya
Favoriete links
Gastenboek
mechelen die schone
meeting Mechelen
wereld
fotogedichten
gastdichters 1
JûnsdageYn ‘e fierte klinkt fioelmusyk
do stiest mei de holle skean
as harkest
mar de eagen bliuwe leech
wjerspegelje it Gebou
it lûdsmozayk
fan griis en brún
net mear dat fûle blau


***

Avondrood

In de verte klinkt vioolmuziek
jij hebt het hoofd schuin
alsof je luistert
maar je ogen blijven leeg
weerspiegelen het Gebouw
het geluidsmozaïek
van grijs en bruin
niet meer dat helderblauw


*****

~~dd~~

- dikkertjedap -Lit my swalkje.

It krinkt hert sjongt unsuver
in liet dat bûnzet tsjin ‘e beam
ik slûp en ik rilje, húverje
skriks en skrank troch in kreakjende dream.

En at it ynterbellum my oanfljocht
knypt myn kiel in eagje ta:
men wit net mear oft men goeddocht
it wurdt my sa kjel yn ‘t liif.

Do bister wol, en do bister net
mar dyn snaar fangt myn sang
sûnder wurden klinkt dit liet,
dyn lústerjen makket my sa bang-

lit my rinne, lit my swalkje
sûnder dy sil ik earne stjerre,
mei dy ferdwaal ik fan oprjochte paden.
O, God, lit him it my net bedjerre.

***

Laat me zwerven

Een gekreukt hart zingt onzuiver
een lied dat bonst tegen de boom
ik sluip en ik ril en huiver
kriskras door een krakende droom.

En als het interbellum mij benauwt
knijpt mijn keel een oogje toe
ik heb het eerder warm dan koud
en weet niet of ik goeddoe.

Je bent er wel en je bent er niet
maar je snaar vangt mijn gezang
zonder woorden klinkt dit lied
jouw luisteren maakt me bang.

Laat me lopen, laat me zwerven
zonder jou zal ik ergens sterven
met jou verdwaal ik van oprechte wegen
O, God, laat hem het niet bederven.


*****


~~dd~~

- dikkertjedap -


klik hier voor
meer gedichten
van deze schrijfster