RAH Film notariaat nr. 1462270

 

Item 1

L’an 12 – 14 Notaris Jean Guillaume Bampts

 

Akte 1 - 7 thermidor an 12

Arnold Maes, kleermaker, wonend in Herk-de-Stad, en zijn echtgenote Marie Agnes Van Quaethoven lenen van Antoin Lathour, landbouwer wonend in Herck-la-ville. Voor een rente van 12 francs jaarlijks kregen ze de som van 220 francs, ingang vandaag. Pand: landbouwgrond in Herk-de-Stad sectie Dalemvelt 40a groot of 3 “mesures à semer”. Grenzend Van Quathoven, de Groenenweg, Pierre Vanopré van Donck. Opgemaakt in Herk in aanwezigheid van Arnold Roberti, landbouwer, en Henri Landtmeters, dokter in de medicijnen, beiden inwoners van Herk.

 

Akte 2 – 13 thermidor an 12

Caspar Waerniers, landbouwer wonend in Berbrouck, verklaart dat hij uit handen van Chretien Ceulemans, landbouwer wonend in Kermpt, in stukken van “ecus de six livres” de som van 72 francs ontvangen heeft. Afbetaling van een jaarlijkse rente van 3 francs 60 centimes of 3 “florins argent de Liege”. Pand: een goed in Kermpt. Opgemaakt in Herk. (inhoud niet volledig weergegeven).

 

Akte 3 – 14 thermidor an 12

Jean Michel Kips, president van het bureel van weldadigheid van het kanton Herk-de-Stad, Henri Kenens lid van dit bureel en vrederechter en eveneens lid Jean Landtmeters wonen allen in Herk en handelen als lid van het bureel van weldadigheid. Henri Peeters, wonend in Schulen, heeft vroeger van het bureel een hoeve gehuurd gelegen in Berbrouck, genaamd “Holrack”. Hij is nog geld ten achter. Ze komen tot de som van 900 francs. (inhoud niet volledig weergegeven).

 

Akte 6 – 17 thermidor an 12.

Marie Gertrude Van Melbeek wed. van L. M. Hermans, wonend in Herk-de-Stad met haar kinderen Laurent Hermans, notaris in Herk-de-Stad, Pierre Charles Hermans “premier suppleant du juge de paix” van het kanton Sint-Truiden, Jacques Francois Hermans eertijds “officier au service d’Hollande” wonend in Herk verklaren uit handen van Michiel Goedsbloets, wethouder wonend in Hasselt, in naam van Gerard, Caspar Arnaud Briers, wethouder in Hasselt en er wonend, de som van 1436 gulden 13 stuivers 2 oorden ontvangen te hebben als terugbetaling van een lening met jaarlijkse rente van 1350 en van 86 gulden 13 stuivers 2 oorden achterstallen.

De rente van 840 Luikse gulden, met inbegrepen de rente, maakt met de bovenstaande de som van 2698 francs 34 centimes. Goed in Schulen. (inhoud niet volledig weergegeven).

Getuigen: Francois Vandelaer en molenaar Henri Landerlooz, beiden van Herk.

 

Akte 155 – 6 fructidor an 13

Dominique Smets, echtgenoot van Elisabeth Aerts is landbouwer wonend in Lummen. Hij verkocht aan Mathieu Clemens, landbouwer in Zeelhem, een perceel weide gelegen in Zelem in het “Rotbrouck”, 30a groot. De weide grenst O. Libotton, Z. Jacobs, W. aan de goederen van Loobosch en N. aan Jacques Lambrechts. Verkocht voor 474 francs en 7 centimes, waarin niet inbegrepen zijn “les hausses”(verhogingen) volgens het proces verbaal van adjudication van 5 thermidor laatstleden, geregistreerd in Hasselt op 7 thermidor door ontvanger Orban die de rechten ontvangen heeft. Getuigen: Chétien Smets, chirurgijn, en Charle Roman Hoelen, particulier, beiden wonend in Lummen.

 

Akte 153 – 1 fructidor an 13

Pierre Smets en zijn echtgenote Christine Carmans, landbouwers in Meldert, verklaren dat ze aan Jean Clerx, landbouwer in Zeelhem, een stuk land verkochten gelegen in Zeelhem sectie Hees, ongeveer 50a groot. Het grenst O. Vansurpele, N. Jean Symons, Z. de koper en W. aan de goederen van het begijnhof van Diest. Verkocht voor 415 francs. Akte opgemaakt in Zelem onder Hees in het huis van herbergier Bernard Daniels, met als getuigen Pierre Jean Daniels en Pierre Goris, beiden landbouwers wonend in Zeelhem sectie Hees.

 

Akte 151 – 22 thermidor an 13

Christophe Cleenens, particulier wonend in Waenrode, met zijn zoon Mathieu Cleenens, landbouwer in Zeelhem, verklaren dat ze verkochten aan André Joseph Cantillon, rentenier wonend in Diest, een stuk akkerland gelegen in Haelen sectie Bloemendael, 30a groot. Het grenst O. aan de straat, Z. aan Cox Hemmelen, W. aan Adrien Cleeneers en N. aan Simon Cleeneers. Verkocht voor 725 francs. Opgemaakt in Lummen in de studie van de notaris in aanwezigheid van de beide notarissen Jean Guilliaume Bampts en Laurent Hermans van het kanton Herk-de-Stad.

 

Akte 143 – 7 thermidor an 13

Op bovenstaande datum verklaarde notaris Bampts op het bureau van registratie in Hasselt dat hij op 9 thermidor om 3u in de namiddag hooi en ongemaaide rogge wil verkopen in opdracht van Jacques Lambrechts, burgemeester van Zeelhem, en anderen.

Het gaat om hooi door de bovenstaande burgemeester en om koren van de minderjarige kinderen van Robert Vaes van Zeelhem door hun voogd Pierre Vaes, wonend in Zeelhem. Op allerheiligen moet het hooi betaald worden in handen van Lambregts in Zelem en het koren op 25 ventose e.k. in handen van Vaes.

Michiel Vaes van Schaffen (borg M. Gudens) koopt een eerste partij hooi voor 37 gulden 10 stuivers Luiks geld of 91 francs 77 centimes Frans geld.

Henri Vaes koopt een tweede partij voor 33 gulden of 39 fr. 11 ct.

Jean Lucas, borg Fr. Schrijvers, koopt voor 35 gulden of 41 fr. 48ct.

Een 4e schijf is voor P. Daniels voor 20 gulden of 23 fr. 70 ct.

De haver van de minderjarige kinderen werd verkocht aan:

1) Francois Vaes 58 gulden of 68 fr. 74ct.
2) François Vaes 65 gulden of 77 francs.
3) François Vaes 80 gulden of 94 fr. 81 cent.
Opgemaakt in Zelem in aanwezigheid van Gerard Vandermaesen en van Pierre Brems, beiden landbouwers in Zeelhem, als getuigen.

 

Akte 141 – verkoopsvoorwaarden voor publieke verkoop

Dominique Smets echtgenoot van Elisabeth Aerts, landbouwers in Lummen, zullen aan de meestbiedende een weide verkopen gelegen in Zeelhem. Een aantal voorwaarden zoals bij andere openbare verkopen met opbod.

Het goed is gelegen in Zelem in het “Rotbrouck” en is ongeveer 30 groot, paalt O. Libotton, Z. Jacobs, W. de goederen van Loobosch, N. Jacques Lambrechts.

Het goed werd voorlopig toegewezen aan Mathieu Clemens, landbouwer in Zelem, voor 400 gulden of 474 francs 7 centimes. Hij stelde 30 hogen. Toegewezen op 5 thermidor an 13 bij burgemeester Jacques Lambrechts in diens aanwezigheid en in die van Gauthier Vanuijtrecht, burgemeester gedomicilieerd in Linckhout.

 

Akte 140 – verhuur van 17ha weidegronden, 26 messidor an 13

Louis Charle Christophe Bisscoph, wonend in Lummen, als rentemeester van mevr. Louise Margaritte de la Marck douariere de Charle Marie Raimond d’Aremberg wonend in Brussel (zijn aanstelling is geregistreerd in Hasselt op 2 germinal an 12 en dateert van 20 ventose an 12) verklaart dat hij weiden verhuurd heeft aan Gauthier Vanuytrecht, burgemeester van Linkhout, en aan landbouwer André Put van Linkhout. Het gaat om: 1) een weide genaamd “Merlebrouck” onder Schulen, 9 ha 69a 96ca groot (10 bunders 19 grote en 1 kleine roede), grenzend jufr. Reijnders cum suis aan de ene, de heer Libotton aan de tweede en derde zijde en aan de vierde de beek genaamd “Vloot” en de heer Vandormael en consorten. 2) een weide genaamd “Graevenberg” onder Schuelen, 3ha 50a (3 bunders en half), palend aan Van Reppelen, aan de wed. Bollen, aan Roeyers en aan Gysens. 3) een weide genaamd “Smeetssille” in Schulen, ongeveer 2ha 35a, palend O. Arnould Wilsens, Z. de wed. Fabri van Hasselt, W. begijn Oeyen en N. de stad Herck. 5) een weide genaamd “de Drij Geswaeijen” gelegen in Schulen, 45a, palend de wed. Bollen, Joseph Droogen, Jean Lijnen en Gysens. 6) een weide genaamd “Breet Revier” onder Schulen, 1ha 80a, palend aan één zijde de gemeente van Lummen, de tweede gemeente Linckhout, de huurder Vanuytrecht en aan de 4e zijde Servaes Tuylen. De weiden worden verhuurd voor een termijn van 6 jaren met na 3 jaren de mogelijkheid tot opzegging door één van de partijen, te geschieden een half jaar vooraf. De huurperiode vangt aan op 5 messidor e.k. of 24 juni 1805. Jaarlijkse huurprijs: 310 ecus de six livres of 1837 francs 2 centimes.

De kosten voor de reparaties aan de waterwerken (aqueduc) in Linckhout, het schoonmaken van de Demer en de afwateringen van de weiden zijn tijdens de huurperiode te betalen door de huurders. De huurders moeten hun granen laten malen in de molen van de verhuurder en mochten ze daar slecht bediend worden moeten ze hiervan de verhuurder op de hoogte brengen. Ze mogen geen hooi verkopen of stukken onderverhuren zonder de verhuurder in kennis te brengen. Nog andere voorwaarden, zelf te lezen door geïnteresseerden.

Als garantie voor de verhuurder zet André Put als borg: een land in Linkhout genaamd “het Switsersblock” 20a groot (3 grote en 10 kleine roeden) grenzend aan Catherine Smets, de oude beek, Putmans en de straat genaamd “Vinne Straet”; een land genaamd “Thiende Baen” in Linckhout 20a groot, palend de “Thiende Baen”, Mathieu Caremans, de gemene heide en Adrien Michiels; een land gelegen in Linkhout 60a (een halve bunder) groot genaamd “Vennenhof”, palend de straat, Mathieu Carmans, Michel Jacobs en de heer Vaes van Selk; nog een perceel land in Linkhout genaamd “Vennenhof” van eveneens 60a en zelfde regenoten als hierboven. Deze 2 percelen vormen één geheel. Nog een land van 75a (2,5 dagmalen) dat één geheel vormt met aan ander toebehorend aan de heer Vanhees van Hasselt. Het grenst de straat aan 1 zijde, de rivier “Swartwater” of “oude Demer” aan de tweede, aan de weide “de Stravellen” ter derder en aan een land genaamd “Ketelberg” ten vierde. Verder nog een stuk land van 18a gelegen in Zeelhem onder Donderbosch, genaamd “de Gelinnee”, palend met 2 zijden aan de straat, aan C. Gressens en Vanhees.

De heer Gauthier Vanuytrecht stelt volgende goederen als pand:

Een stuk land gelegen in Linkhout, 15a groot, genaamd “Kerckhof”, O. de straat, Z. Ponet, W. Ponet, N. Luc Vanhees.

Opgemaakt in Lummen in het kasteel van de eigenares in aanwezigheid van molenaar Jean Joseph Hankar en landbouwer Lambert Haven, beiden wonend in Lummen.

 

Akte 138 – 21 messidor an 13

Gerard Schreynen van Lotsbergen echtgenoot van Anne Marie Beringhs, landbouwer in Haelen sectie Lotsbergen, verklaart dat hij uit handen van Pierre Francois Beringhs, zijn inwonende schoonvader, de som van 438 francs 51 centimes ontvangen heeft in meerdere schijven. Het geld maakt deel uit van haar kindsgedeelte en zal later ingebracht worden. Opgemaakt in Loksbergen in aanwezigheid van Melchior Vanham en Jean Henri Thomas van Lotsbergen, klompenmakers.

 

Akte 137 – 21 messidor an 13

Michel Smets echtgenoot van Anne Elisabeth Beringhs, landbouwers in Haelen sectie Lotsbergen, bekennen uit handen van hun schoonvader Pierre Francois Beringhs van Lotsbergen de som van 498 francs ontvangen te hebben in diverse schijven. Dit geld zal ingebracht worden na de dood van de schoonvader. Getuigen: Melchior Vanham, Jean Henri Thomas, klompenmakers.

 

Akte 136 – 21 messidor an 13

Pierre François Beringhs, landbouwer wonend in Haelen sectie Lotsbergen, weduwnaar van Anne Elisabeth Maes verklaart dat hij in huur gegeven heeft voor een termijn van 6 jaren aanvangend op 26 ventose an 14 aan Gerard Schreynen landbouwer wonend in Lotsbergen: een hoeve, schuur, graanzolder, moestuin en akkerland in één stuk gelegen in Haelen sectie Lotsbergen. Het geheel is 80a groot en grenst O. aan een bos toebehorend aan de heer de Blekken, Z. aan de erfgenamen van Arnoud Beringhs, W. de straat en N. Gerard Beringhs. Verder daar nog 30a land, palend O. la République, Z. Pierre Neyns, W. Guilliaume Vanhoute. Nog 60a land palend Michel Caubergen O., Z. de erfgenamen Boeijen, W. Jean Beringhs en N. de openbare weg genaamd “route de Louvain”.

60a akkerland gelegen idem, grenzend O. Gerard Beringhs, Z. Henri Reniers, W. de straat, N. Willems.

Huur: 126 francs per jaar. Eerste betaaldag op 25 ventose an 15. Een aantal voorwaarden te lezen door geïnteresseerden. De verhuurder reserveert zich gedurende de huurperiode de kamer aan de westerzijde met vrije in- en uitgang, een deel van de tuin, een vijfde van de fruitopbrengst. Mocht de verhuurder tijdens deze huurperiode sterven, dan mag de huurder kamer, tuin en fruit gebruiken voor 18 francs huur per jaar. Getuigen: Melchior Vanham en Jean Henri Thomas, klompenmakers wonend in Lotsbergen.

 

Akte 135 – openbare verkoop van gras op 18 messidor an 13

Openbare verkoop van te hooien gras gelegen onder Schulen op verzoek van de heer Cantillion qqa van Hasselt.

Om de koopsom te betalen krijgen te kopers tijd tot 1 vendemiaire of “fete d’ Hasselt”.

Het eerste gedeelte aan de Oostzijde werd toegewezen aan de heer Massa(?) landbouwer en herbergier in Sint-Truiden voor 109 fr. 3 centimes.

Het tweede gedeelte werd aan herbergier Libert Jansens van Sint-Truiden toegewezen voor 101 fr. 92ct.

Voor 93 fr. 62 ct werd het derde lot toegewezen aan F. Maris van Diepenpoel.

Opgemaakt in Schulen dans les bruieres in aanwezigheid van Arnol Soors, ongehuwde jongeman, en Francois Maris, landbouwer, beiden wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte 133 – openbare verkoop van hooiwas op 13 messidor an 13

Hooiwas in Zelem verkocht op vraag van Michel Gressens, ex-notaris van Luik, als ontvanger van de graaf Degeloos, wonend in Berbrouck. Diverse loten verkocht aan Arnould Bax (cautionaire Jean Clerx), aan Francois Moons (borg Arnould Bax), Fr. Verboven (borg Henri Clerx), Mat. Gudens (borg Henri Vos), Antoin Vanderlinden (borg: M. Gudens), Pierre Luts (borg Sijmons), Christophe Vaes, Mathieu Gudens, Mathieu Gudens, Arnould Bax, Antoine Vanderlinden. In totaal gaat het om 600 francs 83 centimes. De verkoop ging door in het huis van burgemeester Jacques Lambrechts in Zeelhem in aanwezigheid van de getuigen bovenstaande Lambrechts en Jean Timmermans, landbouwer.

 

Akte 123 – 2 messidor an 13

Christophe Hoelen, exnotaris, echtgenoot van Anne Margueritte Croenaers, Jean Francois Ceyssens, landbouwer in Beringen, en Norbert Mathieu, Simon Antoine en Anna Caterine Croenaers, renteniers wonend in Beringen, hebben aan Antoine Vervoort, molenaar wonend in Beringen, een akkerland verkocht dat gelegen is in de gemeente Heusden, sectie Eversel. Het is ongeveer 140 a groot en grenst O. de weduwe Windelen, Z. aan Persoons, W. Barthelémi Mechelmans en N. aan de verkoper Norbert Mathieu Croenaers. De koper Vervoort mag het vanaf 10 frimaire an 15 in gebruik nemen. Verkocht voor 1819 francs, betaald in “six livres et Louis d’or”. Onbelast, enkel belastingen te betalen. Opgemaakt in Lummen, sectie Hagelsteen, bij Arnould Verpoorten in aanwezigheid van schoenmaker Gerard Jans uit Beringen en Antoine Belien, landbouwer uit Beringen. Verkopers en getuigen tekenen. Norbert M. Croonaerts tekent voor zijn zuster.

 

Akte nr. 120 – 25 prairial an 13                                                                                                                518

Aankondiging, door notarissen Bampts en L. Hermans, van de verkoop van meubels en roerende goederen in de gemeente Haelen achtergelaten door Bernardin, pastoor van Zelk, op vraag van zijn universele erfgenaam Gabriel Bernardin, rentenier wonend in Tienen.

Op 25 prairial gaan beide notarissen, Jean Guilliaume Bampts en Laurent Hermans, notaris in Herk-de-Stad, over tot de openbare verkoop. De goederen bevinden zich in Haelen, onder Zelk, in het sterfhuis van de heer Bernardin, pastoor daar. Alle sommen tot 2 gulden dienen contant betaald te worden, voor de andere moet borg gesteld worden. Betaling uiterlijk op het einde van de volgende fructidor. Betalen in Herk of Lummen, volgens keuze van de koper. De verkoop zal gebeuren in courant Brabants zilvergeld, waarna de som wordt omgerekend in francs. De kosten belopen 10 cent per frank.

 

                                                                                                                                                             Francs/centimes

2                     chaises                                             la veuve Swennen, Herck                                    0 – 77 – 0

2                     aut.                                                    la veuve Swennen, Herck                                    1 – 35 – 0

2                     aut.                                                    la veuve Swennen, Herck                                    1 – 45 – 0

2                     aut.                                                    sieur Chapelle Frippieu à Diest                        1 – 00 – 0

2                     aut.                                                    la veuve Swennen, Herck                                    1 – 00 – 0

3                     aut.                                                    Charle Schepmans a Haelen                               3 – 00 – 0

2                     aut.                                                    veuve Swennen                                                        1 – 05 – 0

2                     aut.                                                    sr. Francis Thomas, Zelck                                   0 – 15 – 0

1                     aut.                                                    monsieur Van Ham, pastoor van Donck         4 – 25 – 0

1                     paravent                                          George Schepmans, Halen                                  3 – 00 – 0

3                     nasses                                              Jean Pieraerts, Zeelhem                                       0 – 35 – 0

1                     lit de camps                                   mons. Kenens                                                         12 – 00 – 0

1                     idem                                                 Jean Landeloos                                                        2 – 15 – 0

1                     filet                                                   W. Jacobs, Halen                                                    2 – 05 – 0

1                     poële                                                sr. Chapelle                                                              4 – 75 – 0

                        quelques morceaux de fer         sr. Pieraerts van Zeelem                                      2 – 15 – 0

1                     cuvelle                                             mons. Chapelle                                                        1 – 40 – 0

1                     idem                                                 mons. Chapelle                                                        4 – 00 – 0

1                     chaise perlé                                   de heer pastoor van Zelck                                   1 – 10 – 0

1                     courte(?) fillé                                Bartholomé van Heanterjes(?)                           0 – 75 – 0

1                     table                                                 Hub. Swennen                                                          4 – 00 – 0

1                     table                                                 Waut. Jacobs, Halen                                              1 – 05 – 0

1                     id.                                                      Jean Landelooz, Herck                                         1 – 80 – 0

1                     id.                                                      mons. Hermans, pastoor Zelck                           0 – 65 – 0

1                     id.                                                      sr. Ramakers, Rothem                                           1 – 10 – 0

1                     id.                                                      pastoor Zelck                                                           0 – 35 – 0

1                     armoire                                            P. Panhuijsen, Zelck                                              5 – 00 – 0

1                     id.                                                      Jean Daels, Diest                                                 12 – 50 – 0

1                     chaises                                             F.Thomas, Zelck                                                     1 – 10 – 0

1                     table                                                 Bampts notaris                                                         1 – 15 – 0

1                     armoire                                            Henry Rijsermans, Zelck                                     2 – 65 – 0

1                     lit de camps                                   pastoor van Zelck                                                   4 – 00 – 0

1                     pupitre                                             mons. Chapelle van Diest                                    2 – 40 – 0

1                     cuvelle (cavelle?)                       pastoor van Zelck                                                   1 – 50 – 0

1                     poulailler                                        pastoor van Zelck                                                   0 – 75 – 0

1                     bibliotheque                                  notaris Bampts                                                         2 – 20 – 0

1                     armoire                                            Jacques Van der Eucken                                       7 – 05 – 0

1                     cuvelle                                             Barth. Van Heantrijck, Halen                             0 – 95 – 0

1                     pot de terre                                    Francois Thomas, Zelck                                       0 – 85 – 0

1                     huillier                                             Francois Vlaeyen, Halen                                      1 – 00 – 0

1                     armoire                                            F. Vanderleyden                                                      6 – 00 – 0

4                     tableau                                             mons. Chapelle                                                        0 – 50 – 0

1                     rasse (nasse?)                               pastoor van Donck                                                 1 – 20 – 0

1                     mangeoire                                       sr. Rijsermans                                                          2 – 00 – 0

4                     tableau                                             Henry Claeskens                                                     0 – 80 – 0

1                     poële                                                sr. Chapelle van Diest                                          3 – 00 – 0

5                     tableaux                                           George Schepmans, Halen                                  0 – 70 – 0

2                     tableaux                                           Swennen, vicaire in Herck                                  0 – 15 – 0

3                     tableaux                                           Bampts                                                                        1 – 05 – 0

1                     matelas                                            Bampts                                                                        13 – 0 – 0

1                     matelas                                            Hermans                                                                     16 – 0 – 0

1                     matelas                                            Francois Buvens van Zelck                                 18 – 0 – 0

1                     matelas                                            Chapelle van Diest                                                   2 – 0 – 0

1                     traversin                                          Jean Foque van Haelen                                         4 – 00 – 0

1                     traversin                                          Jacques Van der Eycken                                       3 – 00 – 0

1                     traversin                                          Chapelle, Diest                                                        2 – 00 – 0

1                     couverture de lit                           Jean Foqué, Halen                                                  8 – 25 – 0

1                                                                              Conrard Gesellen, Halen                                   10 – 50 – 0

1                                                                              Henry Claeskens de Hansom                              4 – 25 – 0

1                     lodier                                               Chapelle, Diest                                                        4 – 65 – 0

1                                                                                                                                                                  4 – 25 – 0

1                     Paillasse                                         Jean Landerloos                                                      3 – 00 – 0

1                     cage                                                  Corswarem, Donck                                                0 – 70 – 0

6                     assiettes                                          de pastoor van Zelck                                             0 – 75 – 0

7                                                                              Hermans                                                                     1 – 00 – 0

4                                                                              wed. Swennen                                                          0 – 80 – 0

4                                                                              adv. Lantmeters                                                       0 – 85 – 0

7                                                                              de wed. Lantmeters                                                0 – 90 – 0

2                                                                              Bampts                                                                        0 – 50 – 0

1                     cuvette                                             Corswarem, Donck                                                2 – 25 – 0

1                     terrine                                              pastoor Van Ham van Donck                              5 – 00 – 0

1                     theize                                                Kenens                                                                        0 – 50 – 0

1                                                                              pastoor van Donck                                                 1 – 00 – 0

2                     assiette                                            Francois Buvens van Zelck                                 1 – 30 – 0

6                     fourchettes                                      Jean Foque                                                                1 – 20 – 0

3                     cuillier                                             pastoor van Halen                                                  0 – 75 – 0

2                     plats                                                  Jean Foque, Halen                                                  3 – 00 – 0

3                                                                              Kenens                                                                        3 – 60 – 0

2                     plats                                                  wed. Swennen                                                          2 – 80 – 0

3                     assiettes                                          Francois Brusael                                                     2 – 50 – 0

6                                                                              Christien Ramakers                                                3 – 60 – 0

4                                                                              Van Kerckhoven                                                      2 – 85 – 0

6                                                                              Renier Golen, Lotsbergen                                 10 – 30 – 0

4                                                                              Jacobs, Zelck                                                           3 – 20 – 0

2                                                                              wed. Swennen                                                          2 – 20 – 0

3                                                                              adv. Lantmeters                                                       2 – 30 – 0

3                                                                              wed. Swennen                                                          2 – 40 – 0

1                     pot de chambre                             Francois Brusael, Zelck                                       1 – 90 – 0

1                     poele a friere                                De Coster, Selck                                                     1 – 65 – 0

1                     ecumoire                                         Jean Daels van Diest                                             0 – 35 – 0

1                     lampe                                               Jacques Van der Eycken                                       2 – 00 – 0

1                     casserole                                        de Corswarem                                                         0 – 55 – 0

1                     mortier                                             Pierre Dijck van Donck                                        4 – 40 – 0

1                                                                              pastoor van Zelck                                                   1 – 05 – 0

1                     chandelier                                      adv. Lantmeters                                                       0 – 60 – 0

1                                                                              Francois Brusael                                                     0 – 80 – 0

1                     huillier                                             wed. Swennen                                                          0 – 70 – 0

1                     pot a socolat                                  Swennen, kapelaan Herck                                   2 – 00 – 0

1                     cassetiere                                                                                                                           1 – 60 – 0

1                     marmitte                                          Jean Foqué, Haelen                                                1 – 00 – 0

1                                                                              Chapelle                                                                     3 – 10 – 0

1                     cage                                                  Claeskens van Haelen                                           4 – 25 – 0

1                     fer                                                      pastoor van Zelck                                                   1 – 00 – 0

2                     paniers                                             Daels van Diest                                                       0 – 50 – 0

1                     miroir                                               kapelaan van Herck                                               0 – 60 – 0

1                     fusil                                                  Ramakers, boer in Rothem                                  4 – 00 – 0

1                     tableau                                             J. L. Claeskens                                                         0 – 75 – 0

1                     miroir                                               Chapelle, Diest                                                        1 – 35 – 0

1                                                                              Jean L. Claeskens                                                   6 – 25 – 0

1                     marmitte                                          George Schepmans, Halen                                  2 – 60 – 0

1                                                                              Van de Kerckhoven, Halen                                 3 – 00 – 0

1                     tableau                                             pastoor van Zelck                                                   0 – 05 – 0

1                     table                                                 wed. Swennen                                                          1 – 60 – 0

1                     armoire                                            Chapelle                                                                     4 – 15 – 0

1                     table                                                 pastoor van Zelck                                                   2 – 50 – 0

1                     caffetiere                                        pastoor van Donck                                                 1 – 05 – 0

1                     fer a repasser                                Ramakers, fermier in Rothem                             2 – 15 – 0

2                     fers a repasser                              Francois Thomas, Zelck                                        0 – 60 –0

1                     rape                                                  Hub. Swennen                                                          0 – 65 – 0

1                     cafsetierre                                      Chapelle, Diest                                                        1 – 60 – 0

5                     tasses                                               pastoor Van Ham, van Donck                             0 – 85 – 0

2                     moutardier                                      wed. Swennen                                                          0 – 60 – 0

5                     verres                                               pastoor van Donck                                                 0 – 75 – 0

4                     verres                                               pastoor van Zelck                                                   0 – 40 – 0

4                     verres                                               wed. Swennen                                                          0 – 20 – 0

3                     verres                                               adv. Lantmeters                                                       0 – 15 – 0

3                     verres                                               Kenens van Herck                                                  0 – 40 – 0

1                     carafe                                               wed. Swennen                                                          0 – 10 – 0

1                     pinte                                                 pastoor van Zelck                                                   0 – 15 – 0

1                     pinte                                                 Henry Claeskens de Honsom                              0 – 15 – 0

6                     assiettes                                          Francois Buvens                                                     1 – 05 – 0

1                     table                                                 Francois Thomas                                                    1 – 45 – 0

2                     sieges                                               Chapelle van Diest                                                 0 – 40 – 0

2                     planches de chene                       Francois Brusael en Bartholomeus van

                                                                                   Heanterijck                                                               3 – 15 – 0

Totaal                                                                                                                                                       337 – 72 – 0

Opgemaakt in de pastorie van Zelck.

Handtekeningen van de notarissen Laurent Hermans en Bampts.

 

Akte nr. 119 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, moederlijke erfgenaam voor 1/8

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 6 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose laatstleden. Ze verkochten samen aan de heer Jean Hoelen, handelaar, en zijn echtgenote Claire Smets wonend in Lummen ongeveer 25 a grond gelegen in Lummen. Grenzend O. “le sentier”, Z de straat, W. Liefsoens, N. Joannes Driessens(?). Jaarlijks belast met 6 liards et demi / 7 centimes en half / aan de armen van Lummen. Verkocht voor 440 francs 85 centimes. Getuigen: Jean Gijsens, landbouwer in Donck, Jean Ramakers veldwachter wonend in Lummen.

 

Akte nr. 118 – 20 prairial an 13

Antoine Kröss, rentenier wonend in Brussel, in naam van Marie Catherine Driessens wed. van Gaspar Eliaers wonend in Dieghem arrondissement Brussel, via akte van 6 ventose laatstleden en gewettigd door de maire adjoint van Dieghem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid in Piedé bij Brussel, in naam van Jean Hije, veldwachter, en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte van notaris Francois Jean Deconinck van Gent van 1 germinal laatstleden, voor 2/8

De heer Kross voorschreven in naam van Pierre Vanvellick, rentenier wonend in Brussel, via private akte van 11 germinal die gelegaliseerd werd door de burgemeester van Diest op 14 germinal, voor 1/8

Verkochten aan Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck, voor haarzelf en voor haar zoon Jean Gijsens, landbouwer wonend in Donck, een stuk akkerland gelegen in Lummen, genaamd “Magerpleck”. Het is ongeveer 70 a groot en grenst O. de republiek, Z. het begijnhof van Diest, W. de straat, N. Vanderhoedonck. Verkochten nog een vierde deel van een heide genaamd “het Verbrand”, ongeveer 15a groot, palend N. de straat, O. de erfgenamen van Jean Smets. Verkocht voor 229 francs. Getuigen Christophe Hoelen, exnotaris, Jean Ramakers veldwachter, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 117 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, voor 1/8. Moederlijke erfgenamen.

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 26 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem en geregistreerd in Vilvoorde op 8 ventose, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose.

Ze verkochten aan Bernard Vandermaesen, handelaar wonend in Lummen, een groentetuin gelegen in Lummen die langs 3 zijden omringd is met een levende haag. Ze is ongeveer 5a groot en grenst O. Magdalena Lemmens, Z. de “sentier”, W. Joannes Driessens en N. Liefsoens. Verkocht voor 142 francs 21 centimes, betaald in “ecus de six livres”. Getuigen: Christofle Hoelen, exnotaris, en Jean Raemaekers, veldwachter. De getuigen wonen in Lummen.

 

Akte nr. 116 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, voor 1/8. Moederlijke erfgenamen.

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 6 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose. Ze verkopen aan Henri Theunis wonend in Lummen een stuk “de bois de raspe”, gelegen in Laeren. Het is 20a groot en geheten “den Heijbosch”, grenzend O. Wouters, W. Bervoets, N. Pierre Lucas. Belast met “un demi mesure” koren aan de armen van Lummen. Verkocht voor 76 francs 3 centimes. Getuigen: Christofle Hoelen en Jean Raemaekers.

 

Akte nr. 110 – 20 prairial an 13

Anne Catherine Helven, landbouwster wonend in Donck voor 3/8

Antoine Kross rentenier wonend in Brussel in naam van Pierre Vanvellick, rentenier in Brussel, volgens handschrift van 11 germinal laatstleden dat gelegaliseerd werd door de burgemeester van Brussel en met hun zegel op 14 germinal an 13, voor 1/8. Erfgenamen van moederszijde.

Antoine Kross, rentenier in Brussel voorschreven, in naam van Marie Catherine Driessens weduwe van Gaspar Eliaens wonend in Dieghem arrondissement Brussel volgens private akte van 6 ventose an 13, gewettigd door de Roover burgemeester van Diegem, voor 2/8

Maximiliaen Wouters, smid wonend in Peidé dicht bij Brussel, in naam van (signe fonde de pouvoir de) Jean Hije veldwachter en zijn echtgenote Catherine Cox wonend in Gent via akte gepasseerd bij notaris Francois de Coninck in Gent op 1 germinal an 13, gelegaliseerd via rechtbank van eerste aanleg op 2 germinal an 13, voorzien van zegel en ondertekend door Vandeputte voor de resterende 2/8 delen

Deze laatsten zijn vaderlijke erfgenamen van Henri Vannuffel, overleden in Lummen op 26 pluviose laatstleden. Ze verkopen aan Henri Jean Vanhenis, rentenier en “homme de loi” wonend in Lummen, een perceel akkerland gelegen in Schallebrouck, genaamd “den Voorsten Hof”, ongeveer 40a groot. Grenzend O., Z en N. aan de straat, W. de weduwe Vanoppen. Nog een weide gelegen in Schalbroek, ongeveer 40a groot, genaamd “het Bempdeken”, O. Jean Hulshagen, N. Pierre Schepers, Z. de koper, W. Anne Vanduren. Verkocht voor 1481 francs 47 centimes. Getuigen: Christofle Hoelen, exnotaris en landbouwer, en veldwachter Jean Raemaekers, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 109 – 17 prairial an 13

Henri Vanderhoeijdonck, landbouwer wonend in Heusden, Anne Catherina Geerts landbouwster wonend in Heusden, Henri Peeten rentenier wonend in Coursel maken zich allen eveneens sterk voor hun consorten; Jean Gerard Put, chanoine (kanunnik) en rentenier wonend in Beringen, maakt zich sterk voor zijn consorten; Jean Aerts landbouwer, echtgenoot van Marie Catherine Gaethofs, wonend in Meldert en tot slot Jean Vaesen landbouwer wonend in Beringen, zich sterk makend voor zijn consorten, hebben verkocht aan de heer Francois Denis Zerezo, rentenier wonend in Diest, “une piece de bois de haute futaie garnie des jeunes chenes” gelegen onder Gestel, genaamd “Driesenbosch”, ongeveer 18a groot. Grenzend O. de heer Put, N. Elis (!?), W. dezelfde Put en Elis en Z. Pierre Wellens van Lummen. Verkocht voor 702 francs “outre soixante douze hausses”, samen 774 francs. Verkocht bij Servaes Lemmens in aanwezigheid van de getuigen Jean Oeijen, landbouwer wonend in Gestel, en Jean Heskens, veldwachter wonend in Lummen.

Handtekeningen van: Henricus Van der Hoeydonck, Catrina Giers, Henri Peeten, Jean Gerard Put, J. Aerts, Joannes Vaes, Petrus Lodts, Wilhelmus Cranen, Franciscis Engelen, P. D. Zerezo, Joannes Oeijen, J. Heskens en notaris J. G. Bampts.

 

Akte nr. 108 – 15 prairial an 13

Paul Daniels, landbouwer wonend in Schaffen, verkoopt aan Pierre Daniels, “fermier” wonend in Zeelhem een weide gelegen in Laeren onder Lummen. Ze is ongeveer 25a groot en grenst O. Vanderhoedonck, Z. de Vlootgragt, N. en W. Vaes. Verkocht voor 118 francs 51 centimes. Verkocht in aanwezigheid van herbergier Joseph Vandermaesen van Lummen en van Pierre Cox landbouwer wonend in Tiewinkel.

 

Akte nr. 107 – geen datum; an 13

Verkoopcondities voor verkoop door Adrien Peeten en consorten wonend in Coursel, de erfgenamen Put en consorten, de erfgenamen Gaethofs en consorten, Servais Vaesen en consorten en uiteindelijk de erfgenamen van Jean Rijs van een bos met jonge eiken gelegen onder Gestel. Ongeveer 18a groot, genaamd “Driesen Bosch”, O. de heer Put, N. Elis, W. Put en Elis, Z. Pierre Wellens.

De koop werd voorlopig toegewezen aan Servais Lemmens van Gestel voor 465 gulden of 551 – 10 Frans geld en 30 hogen en nog eens 5 hogen. Opgemaakt in Gestel in het huis van Servaes Lemmens in aanwezigheid van Jean Raemaekers, veldwachter, en van Henri Ambroise Geerts, rentenier, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 102 – 7 prairial an 13

Verkoop van schapen onder Zeelhem op verzoek van de jongeman André Vaes. Er moet betaald worden bij de notaris voor 5 messidor of Sint Jan eerstkomend.

2                    schapen                                           Guill. Kennes, Zeelhem                                             19 – 00

2                                                                             Pierre Daniels, Zeelhem                                           18 – 00

2                                                                             J. B. Joors Lummen                                                     25 – 00

2                                                                             Timmermans Zeelhem                                                26 – 00

2                                                                             Jean Pieraerts Zeelhem                                              23 – 50

2                                                                             Jean Vaes Zeelhem                                                      17 – 50

2                                                                                                                                                                      21 – 00

2                                                                             Jacques Vaes, Zeelhem                                              17 – 00

2                                                                                                                                                                      14 – 00

2                                                                                                                                                                      18 – 50

2                                                                             Pierre Vaes                                                                    17 – 00

1                    schaap                                              P. Daniels                                                                       12 – 50

                                                                                                                                                                          _______

Totaal                                                                                                                                                              229 – 00

Getuigen: Mathieu Guedens, landbouwer, en Pierre Daniels, landbouwer, beiden van Zelem. Verkocht in Zelem.

 

Akte nr. 97 – 18 floreal an 13

André Colen, dagloner wonend in Schulen, is 72 jaar oud. Hij wil aan Marguerite Spex, dienstmeid wonend in Schulen, als teken van vriendschap een gift doen onder levenden. Ze krijgt een huis, stal en groentetuin gelegen in Schulen. Het geheel is ongeveer 12,5a groot. Het grenst O., Z. en N. aan de straat, W. aan de kerkfabriek van Schulen. De schenker woont er momenteel in. Mocht Marguerite sterven voor de schenker, dan zal het goed terug naar hem keren. Het goed wordt geschat op 240 francs. Opgemaakt in Schulen in het huis van exnotaris Pierre Plugers, in diens aanwezigheid als getuige en in die van Mathieu Jock, timmerman in Schulen.

 

Akte nr. 95 – 24 floreal an 13

Pierre Jean Moers, landbouwer wonend in Heusden sectie Eversel, heeft ontvangen van Pierre Heyligen en zijn echtgenote Marie Jansens, landbouwers in Donck, de som van 1659 francs 25 centimes. Moers zal deze som binnen 4 jaar terugbetalen, met ingang van 10 frimaire eerstkomend. Intrest 4%. Getuigen: veldwachter Jean Raemaekers, wonend in Lummen, en Jean Sneijers landbouwer wonend in Eversel. (“pour prêt de pareille somme que Heijligen lui a fait”)

 

Akte nr. 76 – 29 germinal an 13                                                                                                                              424

Verkoop op 4 floreal van “bois de raspe” op verzoek van Gerard Maris, landbouwer wonend in Schulen. Nr. 1 “74 fagots” werden voor 7 francs 11 centimes toegewezen aan Jord. Kellens. Andere kopers: Paul Hillen, de wed. Landmeters, de Heusch van Halen, Franc. Ramakers, Wal. Oeijen. Verkocht in Schulen in aanwezigheid van Gerard Vandereijken, maire, en van Mathieu Lafen, brigardier wonend in Herck.

 

Akte nr. 73 – 23 germinal an 13

Gerard Stappers, herbergier, en zijn echtgenote Marie Elisabet Debruyn, wonend in Lummen, verkopen aan Pierre Moons, timmerman wonend in Molem een rente van 50 francs 37 centimes. Valdag 23 germinal. De rente wordt geaffecteerd op een huis, stal, schuur, groentetuin en bakhuis van in het geheel 15a groot. Het goed grenst Arnould Wellens of zijn erfgenamen O., N. de straat gaande van Lummen naar Diest, W. sr. Liefsoons en Z. Claire Smets. Nog op een stuk land gelegen in Schulen, 75a groot, genaamd “den Cuyper” O. en Z. Vandelaer, W. Cox, en N. Vandereijken. Nog een perceel land gelegen in Schulen, 70a, genaamd “Berrebosch”, O. mevr. Stappers, Z. Francois Cleeren, W. en N. Vandereijken. Kapitaal 1007,40 franc. Opgemaakt in Lummen in het huis van de leners in aanwezigheid van Christofle Hoelen, exnotaris, en Pierre Fagnoulle, marquellier (kerkmeester), beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 69 – 10 germinal an 13

Henri Kennes, landbouwer wonend in Geneijken onder Lummen, verkoopt aan Pierre Daniels, landbouwer wonend in Zeelhem. Deze laatste werd aangeduid als laatste koper volgens akte van 30 ventose laatstleden, zelfde notaris. Koop van een stuk akkerland gelegen onder Zeelhem op de plaats genaamd “Steenberg”, 70a groot, O. Jean Timmermans, N. Degeloes, W. Joseph Vaes, Z. de openbare weg. Aanslaan einde fructidor an 14, zoals artikel 7 van de verkoopsvoorwaarden bepaalde. Verkocht voor 1545 francs. Getuigen: Jean Hoskens, veldwachter, en Christofle Hoelen exnotaris.

 

Akte nr. 52 – 19 pluviose an 13

Gerard Boeijen weduwnaar, landbouwer wonend in Haelen sectie Lotsbergen, verhuurt voor een termijn van 12 jaren met ingang van 10 frimaire laatstleden aan Anne Elisabeth Boeijen, landbouwster wonend in Lotsbergen, een stuk akkerland gelegen in Lotsbergen, genaamd “Vosbonder”, ongeveer 130a groot. Grenzend O. Jean Serré, Z. de weduwe Fredricks, N. Smets, W. de openbare weg. Nog een akkerland daar, 80a groot, genaamd “Tinckens Landt”, O. de weduwe Fredricks, de begijn Tutenel N., Z. en W. de openbare weg. Nog een akkerland daar genaamd “de Dellen”, 130a, W. de republiek of het voormalig klooster van Mariendael, Jean Boeijen Z., het gasthuis van Diest N., Pierre Francois Beringhs van Cortenaken O. Te aanvaarden na de volgende oogst. Verhuurd voor 72 francs per jaar. De belastingen zijn voor de huurster. Opgemaakt in Lotsbergen in het huis van de huurster in aanwezigheid van de getuigen Jean Conincx, eigenaar zonder beroep wonend in Herck la Ville en Francois Bruijnincx, landbouwer wonend in Lotsbergen.

 

Akte nr. 51 – 16 pluviose an 13

Jacques Jordens en zijn echtgenote Marie Catharine Vranken, schoenmaker wonend in Schulen, lenen van Leonard Fillici, landbouwer wonend in Kermpt, voor een jaarlijkse rente van 25 francs 17 centimes (21 gulden 5 stuivers Luiks geld). Pand: een stuk akkerland gelegen in Schulen genaamd “Laerenman”, 20a groot, O. Francois Vanswartebroux, W. Marie Vrancken, Z. Anthoin Grauls en N. de straat; een huis, stal, tuin en grond in één stuk gelegen in Schulen, ongeveer 16a, O. de publieke weg, Z. en W. mevr. Stappaers, N. Jean Desiron. Voor 503,69 francs. Ze hebben het geld ontvangen in 85 ecus van 6 livres. Opgemaakt bij de notaris in Herck in aanwezigheid van Arnould Roberti, landbouwer, en Francois Jechtler, horlogemaker, beiden wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 50 – 15 pluviose an 13

Balthasar Beerten, landbouwer wonend in Schulen voor de helft en Gerard Oeijen echtgenoot van Marie Beerten, landbouwers wonend in Schaffen, voor de andere helft. Oeijen heeft een huisje gekocht gelegen in Schulen, dat uitvoerig beschreven wordt in het proces-verbaal van toewijzing opgemaakt door deze notaris op 23 nivose laatstleden, en merkt dat hij niet bij machte is om het te betalen. Daarom heeft hij met zijn schoonbroer gemene zaak gemaakt en verkoopt hij aan Jacques Jordens, meesterschoenmaker wonend in Schulen, een huisje, stal, groentetuin en akkerland aan één stuk gelegen onder Schulen, ongeveer 16a groot. Grenzend O. de publieke weg, Z. en W. mevr. Stappaers, N. Jean Desie. Voorwaarde is dat de schouw half voor Jean Desie is. Dit goed is belast met een jaarlijkse rente van 2 gulden 5 stuivers uit een grotere rente en met 1 mesure koren aan de armen van Herck la Ville. Van deze renten betaalt Jean Desie evenveel. Verkocht voor 497 francs. Verkocht in de studie van de notaris in Herck in aanwezigheid van de getuigen Jean Vanmunster, handelaar, en Francois Jechtler, horlogemaker, beiden wonend in Herck.

 

Akte nr. 47 – 2 pluviose an 13

Arnould Buekeberghs, landbouwer wonend in Lummen onder Schallebrouck, heeft verklaard dat hij aan Joseph Swennen, landbouwer wonend in Sint-Truiden, de successie van een boomgaard verkocht van 55a groot gelegen dichtbij de stad Sint-Truiden. 1/5 ervan behoort toe aan Arnould voorschreven als erfgenaam van Pierre Swennen en Anne Plevoets, die beiden al jaren dood zijn. Buekeberghs stelt hem in zijn plaats. Over deze nalatenschap was er twist met Anne Marie Vinckebosch en haar afstammelingen, gedomicilieerd in Sint-Truiden. De rechten worden verkocht voor 36 francs, die Swennen binnen de 3 maanden zal betalen. Opgemaakt in Lummen bij Gerard Stappaers in aanwezigheid van de getuigen Jean Francois Vandelaer, rentenier wonend in Herck la Ville, en Lambert Jacobs, “homme de loi” en rentenier wonend in Lummen. De verkoper verklaarde dat hij nooit leerde schrijven.

 

Akte nr. 46 – 30 nivose an 13

Gerard Jouck, timmerman wonend in Schulen, verkoopt aan Henri Hussen, landbouwer wonend in Schulen, een stuk akkerland gelegen in Schulen, genaamd “Mierken”, 25a. Palend O. de wed. Wyens, Z. Wilsens, N. de koper. Belast met een jaarlijkse rente van 22 gulden Luiks geld of 50 gulden kapitaal, akte van notaris Plugers van Schulen van 12 maart 1792. Verkocht voor 14 francs boven de last. Als onderpand voor de rente stelt de koper een stuk land genaamd “Mierken”, 25a groot, O. Gerard Maris, Z. Wilsens, W. de koper en N. het stuk dat hier verkocht wordt. Opgemaakt bij de notaris in Herck in aanwezigheid van Jean Vandekerckhof en Arnould Roberti, beiden landbouwers van Herck.

 

Akte nr. 45 – 30 nivose an 13

Anne Vanrusselt weduwe van Mathieu Windmolders, Marie Gertrude en Pierre Windmolders, alle 3 landbouwers wonend in Herck la Ville sectie Schakkenbrouck, verkopen aan George Windmolders, landbouwer in Schackenbrouck, als voogd van de minderjarige kinderen van Herman Vandereijcken en Marie Gertrude Windmolders een stuk akkerland gelegen in Schackenbrouck, 18a groot (3 verges et demi), afkomend van Jacques Schobbers. Palend O. de minderjarigen voorschreven, Z. de Winterbeek, W. George Windmolders en N. Elisabeth Windmolders. Verkocht voor 118,51 francs. Opgemaakt bij de notaris in Herck la Ville in aanwezigheid van de getuigen Arnould Roberti en Francois Jechtler, beiden landbouwers wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 44 – 30 nivose an 13

Balthasar Beerten, landbouwer wonend in Schulen, verkoopt aan Pierre Weyns, eveneens landbouwer in Schulen, een weide van 25a groot in Schulen, genaamd “den Poel”. Ze is onverdeeld met de koper. O. Coninx van Hasselt, W. Vandevin, N. Francois Cleeren. Voor 77 francs. Opgemaakt in Herck la ville met als getuigen Arnould Roberti en Jean Vandekerckhof, beiden landbouwers wonend in Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 41 – 23 nivose an 13

Verkoopscondities voor verkoop door Balthazar Beerten, landbouwer wonend in Schulen voor de helft, en Gerard Oijen landbouwer in Schaffen voor de andere helft van een huis, stal, schuur en akkerland gelegen in Schulen, 16a groot. Palend O. de straat, Z. en W. mevr. Stappers en N. Jean Desie. De schoorsteen behoort voor de helft aan Jean Desie. Hogen met hogen van 5 of 10 gulden per keer. Lijcop een kwart ton bier. Goed is belast met een rente van 2 gulden 5 stuivers uit een grotere rente aan Jean Desie en met 1 maat koren aan de armen van Herck. Voorlopig werd de koop toegewezen aan Gerard Oijen, verkoper voor de helft, voor 600 francs. Toegewezen in het huis van Gerard Vandereycken in Schulen in aanwezigheid van de getuigen Jacques Francois Hermans en Jean Francois Vandelaer, beiden van Herck.

 

Akte nr. 39 – 17 nivose an 13

Henri Sampermans, Willeaume Vandereyt, Nicolas Cornodensis, Jacques Vandereyken, Gauthier Geuvers, Guilliaume Groesemans, Jean Celis, Mathieu Thijs, Pierre Vandenhove, Williaume Groesemans, Jean Vandevort, Willeaume Degeling, Godfroid Bex, Henri Vandevoort, Philippe Vandenroeij, Martin Lemmens, Pierre Pluijmers, Francois Vanswartebrouck, Jean Erkens, Renier Paerthus, Pierre Gelders, Jean Foups, Gerard Everaerts, Gilis Neutelers, Willeaume Gelders, Caspar Waerniers, Willeaume Vanoppen, Jean Caerlens, Arnaud Liefsoons, Martin Vliegen, Pierre Jean Liefsoons, Willeaume Gelders, Caspar Celis, Cornele Engelen, Francois Schurmans en Henri Hiemelers zijn eigenaars of landbouwers wonend in Berbrouck leggen een verklaring af ten voordele van Pierre Vliegen, rentenier en distilateur wonend in Berbrouck. Ze wensen dat hij als burgemeester zijn broer Arnaud Vliegen zou vervangen. Het gaat om een vrije en spontane verklaring. Opgemaakt in Berbrouck in het huis van Francois Vanswartebrouck, herbergier, “à l’enseigne de la maison d’ardoises”. Getuigen: Jacques Aragou, griffier van het bureau van het vredegerecht en Willeaume Landtmeters, ontvanger van het bureau van weldadigheid van het kanton Herck, beiden wonend in Herck.

 

Akte nr. 37 – 17 nivose an 13

Pierre Bex en zijn echtgenote Marie Elisabeth Beerten, landbouwers wonend in Spalbeek, verkopen aan Jean Dieu Donné Hermans, maire adjoint en rentenier met domicilie in Herck la Ville, een stuk bos omringd door jonge eiken, ongeveer 50a groot gelegen onder Stevoort. Het betreft de helft van een groter bos met Jacques Vesters, gelegen zuidwaarts. Grenzend O. de republiek of de Dames Blanches van Hasselt (Witte Nonnen), Z. Briers, N. Jacques Vesters en ook W. Verkocht voor 540 francs. Opgemaakt in het huis van de verkopers in Spalbeek. Getuigen: Pierre Theunis, dagloner wonend in Herk-de-Stad, en Jean Foerier landbouwer wonend in Spalbeek.

 

Akte nr. 38 – 17 nivose an 13

Pierre Bex en zijn echtgenote Marie Elisabeth Beerten, landbouwers wonend in Spalbeek, verkopen aan Jean Dieu Donné Hermans, maire adjoint en rentenier met domicilie in Herck la Ville een stuk akkerland gelegen onder Spalbeek, genaamd Beekbonder. 70a groot, palend O. de straat, Z. de verkopers, W. Roelaers van Hasselt. Onbelast. 900 francs. Opgemaakt in het huis van de verkopers in Spalbeek. Getuigen: Pierre Theunis, dagloner wonend in Herk-de-Stad, en Jean Fourier landbouwer wonend in Spalbeek.

 

Akte nr. 28 – 12 frimaire an 13

Balthasar Beerten landbouwer in Schulen voor 5/6 en Gerard Oeijen echtgenoot van Anne Marie Beerten, landbouwer wonend in Schaffen voor 1/6 verkopen aan Martin Beerten, landbouwer in Schulen een perceel akkerland in Schulen in de Geskenshoven, 10a groot. O. de koper, Z. en W. Jean Iven en N. de straat. Verkocht voor 60 francs. Opgemaakt in Herck la Ville. Getuigen: Henri Roolans en Jean Vandekerckhof, landbouwers in Herck.

 

Akte nr. 25 – 7 frimaire an 13

Gerard Jouck timmerman wonend in Schulen, verkoopt aan Pierre Jean Vos, landbouwer in Schulen, een weide van 25a genaamd “Litsesilleken”, de helft van een grotere weide onverdeeld met de heer Vandelaer van Herck, gelegen onder Schulen. O. Gerard Oeijen van Schaffen, Z. de rivier genaamd “Vielle Lack”. Voor 177 francs. Opgemaakt in Herk in aanwezigheid van getuigen Jean Vandekerckhof, landbouwer, en Henri Landerloos, timmerman, beiden van Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 24 – 4 frimaire an 13

Lambert Burgs, landbouwer wonend in “Tergoust departement de la Zelande” heeft verkocht aan Girra Jouck, timmerman wonend in Schulen, 3 stukken zowel weide als land. Het 1/5 van een weide van 25a gelegen in Schulen, genaamd “de Zes Roedens”, O. Moermans van Herck, Van Hees van Sint-Truiden. 1/5 van een perceel land van 20a genaamd “Mierken”, O. de weduwe Wijns, Z. Wilsens, N. en W. Henri Husson. 1/5 van een perceel weide “Litsesilleken”, 25a, O. Oeijen, Z. de rivier genaamd Oude Laak. Verkocht voor 100 francs. Opgemaakt in Herk in aanwezigheid van getuigen Jean Vandekerckhof, landbouwer, en Henri Landerloos, timmerman, beiden van Herk-de-Stad.

 

Akte nr. 19 – 30 brumaire an 13

Balthasar Beerten, landbouwer in Schulen, en Gerard Oeijen, landbouwer in Schaffen, stellen goederen te koop. Verkoopsvoorwaarden: o.a. 1% lijfcoop.

Verkopen: huis, stal, schuur, tuin en land in één geheel, gelegen in Schulen, 16a. Grenzend O. de straat, Z. en W. mevr. Stappaers, N. Jean Desie. De schouw is voor de helft van Jean Desie. Het huis is belast met een jaarlijkse rente van 2 gulden 5 stuivers uit een grotere rente met Jean Desie, elk voor de helft. Verder nog met een maat koren per jaar aan de armen van Herck la Ville. Verkopen nog een land in Schulen in de Geskenshoven, 8a groot, O. Martin Beerten, Z. en W. Jean Iven, N. de straat. 1/3 van een weide in Schulen, onverdeeld met Pierre Weyns en Vandebeek, genaamd “den Poel”. In het geheel 25a groot, O. Conincx van Hasselt, W. Williaume Vandevin en N. Cleeren. 1/12 van een land genaamd “Herlenhof”, 10a, grenzend Martin Beirten en Balthasar Berten.

Het huis werd voorlopig toegewezen aan Gerard Vandereyt van Schulen voor 612 francs. Het tweede kwam op 54 francs, het derde aan 72 francs aan Gerard Vandereyken. Getuigen: Jean Francois Vandelaer van Herck en Francis Cleeren, landbouwer van Schulen.

 

Akte nr. 18 – 30 brumaire an 13

Balthasar Beerten, landbouwer in Schulen voor 5/6, en Gerard Oeijen, landbouwer in Schaffen, voor 1/6 stellen bomen te koop aan de meestbiedende. Verkocht in het totaal voor 63,40 francs. Kopers zijn Lambert Dekens Herck, Jean Kerckhof Herck, Vandereyken, maire; Herm. Vandereyken; Gerard Vandereyken; Jean Vanaken; Raemaekers, B. Beerten.

Verkocht in Schulen in aanwezigheid van Lambert Dekens en Jean Oeijen, beiden landbouwers, respectievelijk wonend in Herck en Schulen.

 

Akte nr. 17 – 26 brumaire an 13

Voor de notarissen Hermans en Bampts verscheen Michel Guffens “homme de loi”, wonend in Berbrouck. Hij kreeg opdracht van Jean Guilliaume de Borchgrave eigenaar wonend in Bovelingen, “commune de Marlinnes”en Gabriel d’Andelo eigenaar wonend in Cambron Saint Vincent departement de Jemappe (Henegouwen) die als voogden zijn aangesteld over de minderjarige kinderen van Guilliaume Antoine Bernard Degeloes en van Marie Therese Theodore d’Angelot, zijn echtgenote. Dit gebeurde via akte van 27 prairial an 11 voor notaris Jean Corswaren van Hasselt. Guffens verhuurde aan Jacques Vaes, landbouwer in Zeelhem, de hoeve van Loobos gelegen in de gemeente Zeelhem met weiden, bos en land erbij. Het geheel bedraagt, zonder garantie van de maat, 40ha. Voor een termijn van 6 jaar met ingang van 25 ventose an 13. Uit de voorwaarden: de huurder mag turf steken voor zijn gebruik op voorwaarde dat hij de gaten weer opvult. In geval van overstroming, hagelslag, brand…. kan enkel vermindering op de huursom bekomen worden indien de verhuurder ervan dadelijk in kennis werd gesteld. Verhuurd voor 1200 francs per jaar, te betalen in 2 keer. De helft moet betaald worden op 25 ventose en de andere helft op 10 frimaire. Opgemaakt in Herck la Ville.

 

Akte nr. 10 – 16 brumaire an 13                                                                                                                   272

Om 10u voormiddag verkoop van dennenbomen in Lummen, eigendom van Charle Tits, priester, en consorten van Lummen. De opbrengst bedraagt 152,25 francs. Getuigen: Jean Schreurs, landbouwer in Schulen, en Gerard Stappaers, herbergier in Lummen. Kopers: Cleeren, Schulen; Mert. Pulinx Schulen; Wil. Vanbrabant Schulen; Jean Schreurs Schulen; Arnd. Vandereyken Schulen; Peeter Dekkers Lummen; G. Motmans Schulen; Jean Oeijen Schulen; Jean Luijten; Tilman Vos Schulen; Jean Desie Schulen; P. Cox Lummen; Ant. Lathour; Lamb. Vandermaesen; Mart. Vliegen Donck; Gerard Stappaers; Kenens Lummen; Wil. Vanmol.

 

Item 2

1806 - Notaris Jean Guillaume Bampts

 

Akte nr. 3. 06 januari 1806.

Jacques Vanhaet, landbouwer wonend in Haelen, draagt tot behoef van Mathieu Clemens, landbouwer wonend in Zeelhem, een jaarlijkse rente op van 14 francs 22 centimes, betaalbaar elk jaar in Zelem en voor het eerst op 6 januari 1807. Hypotheek: een land in Haelen van 30a groot op de “Mettenberg”, N. Guilliaume Loozen, O. de goederen van de pastorij van Zellick, W. Kips. Geleend: 337,17 francs. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van herbergier Joseph Vandermaesen en van Chrétien Smets, chirurgijn (heelkundige).

 

Akte nr. 6. 16 januari 1806.

Pierre Lambregts, landbouwer wonend in Schulen, verklaart dat hij van Willeaume Jansens, landbouwer wonend in Lummen sectie Tiewinkel, de som van 296,28 frank ontvangen heeft. Hiermee betaalt Jansens een rente af van 10 gulden jaarlijks Luijks of 11,85 francs jaarlijks. Lambreghts had deze gekocht van Francois Neutelaers en consorten via akte van notaris L. Hermans van Herck op 21.02.1796. Getuigen: Jean Hoskens, veldwachter, en Chrétien Smets, heelkundige, wonend in Lummen.

 

Akte nr. 14. 12 februari 1806.

Christophe Hoelen, landbouwer en exnotaris wonend in Lummen, heeft als huurder van een hoeve, molens, landen, weiden en aanhang gelegen in Terlaemen, in navolging van de huurovereenkomst die opgemaakt werd door notaris Raijmakers van Petit Jamin op 8 januari laatstleden (geregistreerd in Sint-Truiden op 11.01), en als borg voor mr. J. G. Deborchgrave, eigenaar op het kasteel van Bovelinge gemeente de Marlinne zijn kindsgedeelte gesteld of een vijfde deel van een hoeve gelegen in Lummen, genaamd “den Hoogen Hof” met akkerland inbegrepen ongeveer 2ha groot. Bovendien een land genaamd “Sleegerhof”, 90a groot, in Lummen; een land in Lummen genaamd “Langenweg” 60a groot; een land in Lummen genaamd “de Heyde” 1ha 60a groot; een weide genaamd “den Helder”, gelegen in Lummen, 1 ha groot; een hooiland genaamd de Laeserij 2ha groot in Lummen; een land in Lummen genaamd “Copisblock” 1ha groot; een hooiland op de plaats genaamd “Voort” in Lummen, 80a; een bos genaamd “den Tist” in Lummen, 30a groot; een land genaamd “Dijkland” in Lummen 80a; een weide in Lummen aan de Molenweg 60a groot; een weide gelegen in Lummen achter de molen 45a; een bos in Lummen genaamd “den Droogeman” 50a; een bos in Mellaeren onder Lummen van 30a groot; een bos in Lummen van 35a groot; een bos in Lummen in de Boschstraet gelegen 65a groot; een hoeve met aanhang en akkerland in Laeren onder Lummen in het geheel 1ha 80a; een land in Lummen genaamd “Woutershof” 35a; een land in Lummen genaamd “Bosken” 40a; een land in Lummen genaamd “Lindemortel” 55a; een land daar genaamd “de Streep” 30a; een weide in Lummen genaamd “de Kuijlkens” 90a; een hooiland genaamd “Katerman” 95a; een weide in Lummen genaamd “Huijsdonck” 85a; een huis met tuin in Lummen 7a groot; een land onder Linckhout genaamd “Clerx Goore” 1ha 20a groot; een weide in Linckhoud genaamd “de twee Herken” 40a. Deze goederen horen aan Hoelen voor zijn deel toe in naakte eigendom en aan zijn moeder Anne Wellens, wonend in Lummen, voor het vruchtgebruik. Zij stemt erin toe samen met haar zoon Christophe Hoelen deze goederen als borg te zetten en te hypothekeren voor zover zijn kindsgedeelte reikt. Voor het gemak worden eigendom en vruchtgebruik hier op de som van 2200 francs genomen, waarvoor de heer De Borchgrave deze borgstelling mag laten inschrijven in het hypotheekkantoor, conform de wet van 11 brumaire an 7. Opgemaakt in het huis van Anne Wellens voorschreven in aanwezigheid van Chretien Smets, chirurgijn, en Theodore Alenus, schrijnwerker, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 28. 20 maart 1806.

Guilliaume Bielen, schrijnwerker wonend in Halen, heeft verkocht aan Jean Baptist Fais, steenhouwer wonend in Diest, de meubele goederen en handelswaar hieronder vernoemd: 2 houten koffers met de kleren van zijn echtgenote, een eikenhouten sécretaire met een soort koffer erop met 2 vleugels in glas; 3 bedden en 1 matras, 4 koperen kookpotten, 1 koperen kooppot met hengsel, 36 tinnen borden, 8 tinnen schotels, een winkel met koperen balansen en hun gewichten; enkele waren die zich nog in de winkel bevinden en de gehele keukenset, te lang om op te noemen, niets uitgesloten behalve het schrijnwerkersgerief, een bed met toebehoren en de kledij van de verkoper. Prijs: 1050 francs. Omdat de koper het geld niet bij de hand heeft, zal hij zorgen voor de voeding van drie kinderen van de verkoper tot ze de leeftijd van 20 jaren bereikt hebben, dat jaar inbegrepen. De kinderen om wie het gaat zijn Catherine Bielen, 15 jaar, Thérèse Bielen 12 jaar, Benedicte Bielen 9 jaar. Wat de kleding van de kinderen betreft, zijn ze tot last van de verkoper Willem Bielen, hun vader, maar verder niets. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van  Chrétien Smets, chirurgijn, en van van Pierre Fagnoulle, kerkmeester, beiden wonend in Lummen. De koper kan niet schrijven.

 

Akte nr. 29. 20 maart 1806.

Francois Peeters, landbouwer wonend in Schulen, heeft verkocht aan Pierre Jean Vos, landbouwer in Schulen, een stuk akkerland in Schulen genaamd “Langvelt”, 15a groot, O. Lambert Vrancken, Z. de weduwe Grauls, W. de weduwe Gijsens en N. de weduwe Vrancken. Aanvaarden Sint Andries e.k. Prijs: 207 francs. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van  Chrétien Smets, chirurgijn, en van van Pierre Fagnoulle, kerkmeester, beiden wonend in Lummen. Koper en verkoper hebben verklaard dat ze niet kunnen schrijven.

 

Akte nr. 31. 31 maart 1806.                                                                                                                            872

Jean Vaes, veehouder op Loobosch onder Zeelhem, zal aan de meestbiedende schapen verkopen. Tegen Sint Jan 1806 moet de koop voldaan worden bij de notaris in Lummen.

De aankoop gebeurt op risico van de koper. 10% extra betalen door kopers voor kosten. De voorwaarden werden voorgelezen aan de omstaanders op de boerderij van Loobosch in Zeelhem. Werden verkocht:

·           2 schapen                                                       Guilleaume Kennes van Zeelhem                              17,77

·           2 schapen                                                       Jean Pieraerts van Zeelhem                                         15,69

·           2 schapen                                                       Henri Bockmans, Zeelhem                                           16,59

·                                                                                                                                                                                13,03

·                                                                                   Christ. Vaes Zeelhem                                                     14,51

·                                                                                   Henri Bockmans voorschreven                                     7,11

·                                                                                   Mathieu Gudens                                                               11,88

·                                                                                   Guil. Kennes                                                                     18,96

·                                                                                                                                                                                13,03

·                                                                                   Pierre Inpanis Linckhout                                               14,22

·                                                                                   Guil. Kennes                                                                     23,70

·                                                                                                                                                                                24,88

·                                                                                   Lambrechts, maire in Zeelhem                                    23,70

·                                                                                   Henri Jacobs’ zoon Linckhout                                    24,88

Totaal                                                                                                                                                                   239,92

Getuigen: Jean Timmermans landbouwer en Jacob Lambrechts maire en landbouwer, beiden wonend in Zeelhem.

 

Akte nr. 52. 20 mei 1806.

Henri Berckx, landbouwer wonend in Lummen, heeft voor een periode van 6 opeenvolgende jaren verhuurd, met ingang voor het land na de aanstaande oogst en voor het huis half maart 1807, aan Joseph Berckx, landbouwer wonend In Curingen: huis, stal, schuur, tuin en akkerland in één geheel gelegen in Curingen, ongeveer 60a groot. Het grenst O. la dame Crassi, Z. Arnoud Neijs; een akkerland daar genaamd “Sunmenshof”(?), 60a groot, O. Dionijse Neijs, Z. de straat, N. Horions. Nog een akkerland daar gelegen, genaamd “Monderick”, 30a groot, O. Scholteldee, Z. Laurent Jacobs, W. Lambert Vos. Huurprijs: jaarlijks 105,48 francs, in 2 maal te betalen, namelijk op Sint Andries en half maart. Telkens de helft. Eerste maal Sint Andries 1807. Lasten zijn voor huurder. Daken onderhouden zodat de regen buiten blijft. Ook binnen en buiten het huis reparaties aanbrengen. Grote reparaties zijn niet tot zijn last. Dezelfde gewassen op de goederen laten. De verhuurder behoudt in het huis een kamer voor voor Elisabet Vandebrouck, een “parquet” in de tuin en een klein stuk land genaamd “Eenen Pand”. Mocht Elisabeth sterven tijdens deze periode, dan kan de huurder deze kamer en goederen gebruiken zonder dat de huurprijs naar omhoog gaat. Opgemaakt in Lummen in aanwezigheid van getuigen Joseph Vandermaesen, herbergier, en Chétien Smets, heelmeester, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 58. 28 mei 1806.

Joseph Vaes en zijn echtgenote Elisabeth Kimps , zonder beroep en wonend in Zeelhem, verkochten: 2 verenbedden met een traversin, hoofdkussen, beddelakens, deken en beddenhouten, een kast in eikenhout en een horloge. Hiervoor moet hun zoon Henri Vaes, landbower in Zeelhem bij wie ze wonen, hen hun leven lang voeden en onderdak geven. Opgemaakt bij de verkopers in Zelem in aanwezigheid van de getuigen maire Jacques Lambrechts en kapelaan Gouthier Liebens. Elisabeth Kimps verklaarde dat ze nooit leerde schrijven.

 

Akte nr. 59. 28 mei 1806.

Joseph Vaes en zijn echtgenote Elisabeth Kimps, zonder beroep en wonend in Zeelhem, verhuurden voor een termijn van 6 jaar vanaf half maart 1807 voor huis, stal en tuin en voor het akkerland na de oogst van dit jaar aan Leonard Boes, landbouwer wonend in Zeelhem: huis, stal, schuur, tuin, akkerland en een dries, in het geheel 60a groot, gelegen in Heesch onder Zeelhem. Grenzend O., Z. en W. aan de heide genaamd “vroente” en N. aan Marcelis. Nog een akkerland daar van 90a groot genaamd “Biesmans”; een akkerland daar genaamd “Boxbonder” 1ha groot; een land daar dichtbij de “Trapstraet”, 60a groot; een land onder Schaffen, 30a groot, in het “Werckmans Velt”; een weide in Zeelhem dichtbij Loobosch, 30a; een akkerland daar van 50a, afkomend van Haeselaers van Diest; een akkerland daar van 45a komend van de armen van Zeelhem.

Jaarlijks 75,85 francs, te betalen half maart elk jaar vanaf maart 1808. Bovendien moet hij koren leveren: 158 dal 67 centiliters (68 oude maten van Diest) voor het akkerland, elk jaar te leveren bij de verhuurder op Sint Andries. Belastingen betalen en huurdersonderhoud zijn tot last van de huurder. Schaarhout is voor de verhuurder.

Opgemaakt in Zeelhem in de woning van de verhuurders in aanwezigheid van maire Jean Lambrechts en van Gauthier Liebens (tekent “Walterus Libens”), vicaris, beiden wonend in Zeelhem. Elisabeth Kimps kan niet schrijven en heeft het nooit geleerd.

 

Akte nr. 60. 01 juni 1806.

Leonard Fillici, landbouwer wonend in Kermpt, heeft voor 12 opeenvolgende jaren verhuurd, met ingang van half maart 1807 voor huis en tuin en voor het akkerland na de oogst van 1807, aan Chretien Jansens, landbouwer wonend in Spalbeek. Het betreft: huis, stal, schuur, groententuin, en akkerland in één geheel gelegen onder Kermpt, 1ha 20a groot, grenzend O. Pollenus, Z. de grote weg. Prijs: 82,96 francs, betaalbaar elk jaar vanaf half maart 1808. Opgemaakt in Lummen in de studie van de notaris in aanwezigheid van Williaume Dams, schoenmaker, en van Arnould Dierix (tekent: Arnoldus Dirix), landbouwer, beiden wonend in Lummen als getuigen. Huurder Jansens kan niet schrijven.

 

Akte nr. 67. 26 juni 1806.

De heer Louis Charle Christophe Bisschop, ontvanger en beheerder van de goederen van mevr. Louise Marguerite de La Marck echtgenote van Charle Marie Raymond d’Aremberg, verhuurt voor 6 opeenvolgende jaren vanaf Sint Andries laatstleden tot Sint Andries 1811 aan Jean Pollaris, landbouwer wonend in Schulen, een weide gelegen in Schulen genaamd “Kermis Bempt”, 1ha 60a groot. Ze grenst O. Jean Vesters, Z. M. Briers, W. de grote weg en N. Mr. Cox en la demoiselle Vanstaeden. Jaarlijks in geld betalen in handen van Bisschop op Sint Andries 59,25 francs. Belastingen betalen, greppels onderhouden enz. tot last van de huurder. Opgemaakt in Lummen in het kasteel de Borgt in aanwezigheid van Francois Faignoulle, landbouwer, en Pierre Claes, landbouwer, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 73. 20 juli 1806.                                                                                                                                  984

15u. Verkoop van te maaien hooi in Schulen, eigendom van de weduwe Fabrij van Hasselt en anderen. Betalen in handen van de notaris op 20 september eerstkomend, maar terwijl ze borg stelden bij de verkoop. 10% betalen voor kosten en belastingen.

De gewassen van de weduwe Fabry werden niet verkocht, zodat er werd overgegaan tot de verkoop van percelen in eigendom van Gauthier Vanuijtrecht, maire van Linckhout.

4) werd toegewezen aan Simon Vlayen van Haelen (borg Philip Boeijen) voor 59,29 francs; 8) aan Martin Joris van Herck (borg Jos. Jacobs Donck) 42,66 francs; 9) Jean Pollaris van Schulen (45,03); 10) Pierre Maes Donck (58,07); 19) Henri Sweijsen Herck (41,48); 18) Jean Vaes Schulen (49,77). Totale opbrengst 296,30 francs. Verkocht in Schulen, getuigen André Put, kroegbaas in Linckhout, en Jean Hoskens, veldwachter wonend in Lummen.

 

Akte nr. 74. 22 juli 1806.

Nicolas Lemmens en zijn echtgenote Lucie Muntens, landbouwers gedomicilieerd in Coursel hebben verklaard dat ze aan Jean Goesens, zonder beroep wonend in Lummen, een akkerland verkochten gelegen in Laeren onder Lummen, 150a groot, O. en Z. de grote weg, W. Bernard Postelmans, N. Kelgtermans. Aanvaarden na de oogst. Lucie heeft dit goed bekomen uit de nalatenschap van haar grootvader Jean Muntens, die ongeveer 27 jaar geleden is gestorven. Prijs: 1030,96 francs. Getuigen: Mathieu Postelmans, landbouwer in Lummen, en Henri Vanderhoedonck, landbouwer wonend in Heusden.

 

Akte nr. 75. 22 juli 1806.

Nicolas Lemmens en zijn echtgenote Lucie Muntens, landbouwers gedomicilieerd in Coursel hebben verklaard dat ze aan Henri Vanderhoeydonck, landbouwer wonend in Heusden, een perceel akkerland verkochten gelegen in Laeren onder Lummen, genaamd “Heijhof”. Het is 50a groot en grenst O., Z. en W. aan de koper en  N. aan Convens. In gebruik nemen na de oogst. Het goed behoort de verkopers toe uit de nalatenschap van Jean Muntens, die ongeveer 27 jaar geleden overleed, de vader van Lucie Muntens. Prijs: 337,77 francs. Voldaan. Opgemaakt in de studie van de notaris inLummen in aanwezigheid van Jean Goesens, zonder beroep, en Mathieu Postelmans, landbouwer, beiden wonend in Lummen, als getuigen.

 

Akte nr. 78. 27 juli 1806.                                                                                                                                  995

Jean Timmermans, André Brems en Jacques Moens, landbouwers wonend in Zeelhem, verkopen als kerkmeesters van de kerk van Zeelhem aan de meestbiedende gras dat klaar is om te hooien. Betalen de helft op 15 september en de andere helft op Sint Andries in de handen van Jean Timmermans, één van de kerkmeesters. 10% extra betalen voor kosten en belastingen. Het gaat om 18 loten die in totaal 668,35 francs opbrengen. Kopers zijn: Antoin Verlinden, Louis Troosters van Zeelhem, André Vaes, Jos. Versteylen, Henri Lucas, Fran. Schrijvers, Antoine Claes en Jean Lucas, Jean Leten, Christ. Vaes, André Brems, Jean Pouls, Jean Dekkers, Jean Cleijnders, Jean Louts, Michel Goesens.

Verkocht in Zelem bij Jacques Lambrechts, maire, met deze burgemeester en Mathieu Gudens, landbouwer als getuigen. Ze wonen beiden in Zeelhem.

 

Akte nr. 81. 02 augustus 1806.

Marie Catherine Persoons weduwe van Herman Joors, zonder beroep wonend in Lummen, heeft voor een termijn van 3 opeenvolgende jaren verhuurd aan Willeaume Jamers, landbouwer wonend in Herck la Ville: huis, stal, schuur, groententuin en land in één geheel, 80a groot, genaamd “den Bosch”. Nog een stuk, zowel akkerland als boomgaard, gelegen in Schulen zoals het huis, 40a groot. Nog een land in Schulen genaamd “Poothof”, 40a; een land daar genaamd “Hellebosch”, 40a; een land daar genaamd “de heyde”, 80a; een weide genaamd “Etweyde” daar, 60a groot; een land “Tuffelland”, van 80a ook onder Schulen. Aanvang van huurtermijn voor huis, tuin en boomgaard vanaf 1 maart eerstkomend en voor de landen vanaf Sint Andries aanstaande. Prijs: 266 francs, betaalbaar in 2 schijven in Lummen bij de verhuurster: 25 september en 1 maart van elk jaar. Dakbedekking, huurdersonderhoud en belastingen komen bovenop de huurprijs. De huurder moet jaarlijks nog 2 koppel kiekens leveren bij de verhuurster en de helft van het fruit. Al het schaarhout is bestemd voor de verhuurster, met uitzondering van het hout achter het huis dat de huurder mag gebruiken. Was nog aanwezig Francois Vandermaesen, landbouwer wonend in Nieuwerkerken, die zich mede als borg stelt voor de huurder. Getuigen: Mathieu Messemakers, schoenmaker, en Joseph Vandermaesen, kroegbaas, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 82. 03 augustus 1806.

Balthasar Beerten, landbouwer in Schulen, verkoopt “chanvre”(hennep) op voorwaarde dat elke koper borg stelt. Te betalen voor kerstmis. 10% betalen voor lasten en kosten. Het eerste stuk, zuidwaarts, werd verkocht aan Francois Ramakers voor 46 francs; het tweede aan Philip Colemons voor 50 francs. Getuigen: landbouwer Jean Colemons en landbouwer Jean Corthouts, beiden wonend in Schulen.

 

Akte nr. 84. 10 augustus 1806.

Verkoop van hennep groeiend in Schulen, eigendom van Henri Hussen, landbouwer in Schulen, en van anderen. Na degelijke borgstelling dient de betaling uiterlijk op kerstmis eerstkomend te gebeuren. Mocht er nog iets met de hennep gebeuren voor de oogst, dan is dat tot last van de koper. 10% betalen voor kosten bovenop koopsom. Kopers zijn Leonard Coninx (borg Hubert Greven), Jean Reijnders van Schulen (borg: Jean Steegmans), Henri Stessens (borg Jean Smolders). Een stuk dat eigendom is van M. Pulinx werd verkocht aan Paul Buekers (borg Tilmans Vos); eentje van Beerten aan Jean Tersie (borg Tilman Vos). Totaal verkocht voor 463 francs in Schulen. Getuigen: Paul Buekers en Jean Corthouts, beiden landbouwers in Schulen.

 

Akte nr. 85. 11 augustus 1806.

Verkoopsvoorwaarden voor verkoop door Arnoul Livin Nedouchel, handelaar, Guillaume Pijpops dokter in de medicijnen, Anne Catharine Nedouchel rentenierster, Charle Boenen echtgenoot van Marie Anne Nedouchel handelaar, Marie Barbe Dubois weduwe van Pierre Nedouchel handelaarster als voogd van haar kinderen en de heer Arnould Livin Nedouchel als voogd van de minderjarige kinderen van Joseph Portmans en Anne Marie Nedouchel, allen wonend in Sint-Truiden. Ze zijn voorzien van een octrooi van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt van 19 juni 1806. Ze zullen aan de meestbiedende een hooiland verkopen gelegen in Schulen, genaamd “Sannenbempt”, 1 ha (of 1 bunder) groot, grenzend O. en Z. mevr. Stappaers, W. Jean Pollaris, N. de beek genaamd “Kriekelslaek” of de goederen van de dames de Blisia. Behalve grondbelastingen is het goed lastenvrij. Betalen binnen 3 maanden bij de verkopers in Sint-Truiden. De verkopers zullen de huur op Sint Andries eerstkomend nog zelf optrekken. 5% betalen voor kosten en 15 potten bier voor lijcoop.

Het goed werd toegewezen aan madame Petronelle Hussen weduwe Fabry, rentenierster wonend in Hasselt, voor 396 gulden Luiks geld of 468,14 francs

Verkocht in Schulen bij Jean Schruers, kroegbaas, in aanwezigheid van de getuigen Jean Pollaris, landbouwer wonend in Schulen, en Jos. Dubois priester wonend in Sint-Truiden.

 

Akte nr. 87. 18 augustus 1806.

Jean Vanschoenland, molenaar wonend in Zeelhem, heeft aan Pierre Daniels, landbouwer in Zeelhem, een stuk akkerland verkocht gelegen in Zeelhem op de plaats genaamd “Steenberg”, 30a groot, O. Joseph Vaes, Z de straat, W de weduwe Enkels, N. Kenens en Hermans. Aanvaarden na de oogst 1808. De verkoper heeft het goed 15 jaar in zijn bezit. Prijs: 500 francs, voldaan. Opgemaakt in Lummen in de studie van de notaris in aanwezigheid van Joseph Vandermaesen, kroegbaas, en André Rockers, kleermaker, beiden wonend in Lummen.

 

Akte nr. 89. 23 augustus 1806.

Constitutie in handschrift van Arnould Dominique Derwa als lasthebber van C. E. Nijpels, echtgenote van de heer Derwa en van de heer T. G. F. Derwa. Opgemaakt in Sint-Truiden op 16 augustus 1806. Dit werd gewaarmerkt door de burgemeester van Sint-Truiden en ondertekend door Vanden Berck, maire.

De heer Arnould Dominique Derwa distilateur wonend in Sint-Truiden, als lasthebber van Tilman George Felix Derwa en van Catherine Elisabeth Nijpels zijn echtgenote, verkoopt aan Gerard Vandelaer, landbouwer wonend in Schulen, een weide gelegen in Schulen, 30a groot, O. Catherine Vandelaer, Z. de weduwe Bollen, W. André Lambrechts en N. Vandereycken of de plaats genaamd “Ossenbempt”. Prijs: 250 francs, voldaan. Opgemaakt in Schulen bij de koper met getuigen Balthasar Beerten en Jean Mathieu Joors, beiden landbouwers in Schulen. De koper kan niet schrijven.

 

Akte nr. 102. 28 september 1806.

Paul Belten, landbouwer wonend in Herck la Ville voor het vruchtgebruik en Ida Belten, meid wonend in Lummen voor de verwachte eigendom, verkopen aan Balthasar Serdonghs, landbouwer in Schulen, een akkerland gelegen in Schulen. Het is 35a groot en grenst O. Jean Hermans, Z. Vanhees, W. Cox en N. Vossius. Enkel belastingen te betalen, voor de rest onbelast. Aan te slaan na de oogst van 1807. Prijs: 225 francs. Opgemaakt bij de notaris in Lummen, getuigen Jean Louis Wilborts, rentenier in Meldert, en Paul Willems van Lummen.

 

Akte nr. 116. 04 december 1806.               1090

Verkoop van boomstronken in Schulen op verzoek van mevr. Petronelle Hussen weduwe Fabrij van Hasselt, 10u voormiddag. Eind maart moeten de bomen afgevoerd zijn en de gaten gedicht die ze hebben moeten maken om de bomen te verwijderen. Niet dicht: 6 sous betalen. Het schaarhout van de bomen is voor de fermier, die ze op zijn  kosten moet afgehouwen hebben. 10% betalen voor kosten. Kopers zijn Jacques Jordens van Schulen, Henri Vanesch van Schulen, Jean Pollaris, Arnould Vandereijken, Henri Vancosen Schulen, Pierre Vancluysen, Jean Pollaris, Gauthier Geboors van Schulen, Pierre Jean Vandereijken Schulen. Op de plaats genaamd “Keescamer” wordt nog verkocht aan Francois Ramakers, Jean Pollaris, F. Cleeren. In het Dondervelt verkopen ze aan Thomas Ballet, Jean Bosmans, Lambert Verneijns, Jacques Jordens, Arnould Vandereijken. In het Hasseeland wordt verkocht aan Pierre Jean Vandereijken Schulen, Jerome Vanquaethoven. In de Minckhof verkocht aan Lambert Verneijns, Arnoul Vandereijken, Francois Hendrix, Lambert Verneijns, Francois Cleeren, Caspar Vandereijken, Henri Bosmans, Arnoul Mulkens. In totaal wordt er voor 174,50 francs verkocht.

Getuigen: veldwachter Jean Hoskens wonend in Lummen en Francois Cleeren van Schulen.

 

Akte nr. 125. 21 december 1806.

Henri Hulshagen en zijn echtgenote Anne Catherine Reynders verklaren dat ze uit handen van Martin Meukens, landbouwer wonend in Cospel onder Beverloo, de som van 462,21 francs ontvingen voor de verkoop van een land. Het goed werd toegewezen via akte van notaris Pierre Jean Willems van Zolder op 12 december 1806. Het goed: een akkerland gelegen in Cospel (Corspel) genaamd “het Dorp”, 20a groot, O. en N. Mathieu Sues, Z. de straat. Opgemaakt in de studie van de notaris in Lummen in aanwezigheid van Henri Fredrix landbouwer en Joseph Vandermaesen herbergier, beiden van Lummen.