Société Belge de l’Entier Postal

Vers texte Français

Belgische Vereniging van Postwaardestukken-Verzamelaars

Naar Nederlandse tekst

Belgischer Ganzsachen-Sammler-Verein

Zu den Deutschen Text

Belgian Postal Stationery Society

Go to English text


VOS REMARQUES SONT LES BIENVENUES               MERCI D’AVANCE

Sommaire

Comité de Direction de la Société

Président (démissionaire) : Luc Van Tichelen, Herendreef 6, 3001 Heverlee (Leuven), Tél: 016/ 40 47 29; e‑mail: Luc@vantichelen.net
Vice-Président : Yves Winand, Nerenaard 26, 2550 Kontich. Tél.:  +32 477 98 41 60; e‑mail: Yves.sr@telenet.be
Trésorier : Hans Hilbers Hans Hilbers, Baraklaan 2, 3090 Overijse; Tél.:  026 87 86 28 ; e‑mail : hanshilbers@icloud.com
Responsable des ventes: Luc Gybels, Tulpenstraat 6, 3290 Diest. Tél:  013 33 58 89; e‑mail: luc.gybels@telenet.be
Bibliothécaire : Edy Pockelé, Wim Saerensplein 17 bus 1, 2100 DEURNE; Tél:  033 25 15 87;   e‑mail: edy@pockele.com
Commissaire : Albert Manneback

Réunions

Les réunions mensuelles se tiennent le dernier samedi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h en la salle n°1 de  «G.C. KONTAKT »  54, Avenue Orban, à 1150 Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles). La salle se trouve à quelques minutes de la Station Metro Stockel, terminus de la ligne 1. La Vente mensuelle commence vers 10 h 30.

Ventes mensuelles (Réservées aux membres)

Nos ventes qui ont une excellente réputation ont lieu chaque mois. Le matériel que vous désirez vendre doit être accompagné d'une liste exhaustive spécifiant clairement les prix souhaités, et doit être remis ou envoyé au directeur des ventes Luc Gybels c'est lui-ci qui prépare les lots et reprend la liste dans le bulletin mensuel. Les ventes se font aux enchères lors de nos réunions. Les membres peuvent envoyer des soumissions écrites par lettre ou émail à Luc Gybels. Vous trouvez notre prochaine vente ici!

Beaucoup de lots recoivent une image sur le réseau:

Renseignements Spéciaux pour le Collectionneur d’Entiers Postaux de la Belgique

Service des Nouveautés

Pour l’instant la société ne prévoit aucun service des nouveautés. Pour les entiers postaux belges, un abonnement gratuit peut être pris auprès de la Poste Belge (bpost) adresse :
Bpost, Stamps & Philately
Egide Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Ce service ne fournit que les entiers postaux classiques. Donc aucune variété ni nouvelle édition, ni les postograms, enveloppes EMS, étiquettes Kilopost, etc…

Catalogues

Il est de bonne tradition que la société édite des catalogues. Le premier: “Les Entiers Postaux de Belgique, Congo Belge et Luxembourg” date de 1950. Le dernier: “Les Entiers Postaux de Belgique”, richement illustré avec beaucoup d’illustrations en couleurs, date de 2009. Le prix de vente est 25 €. (Les catalogues sont épuisés.) En 1986 Dr. J. Stibbe a édité “Les Entiers Postaux du Congo Belge et Ruanda-Urundi (édition Pro-Post)” et A. Wéry sortait en 1974 “Les Entiers Postaux du Grand-Duché de Luxembourg”.

Bibliothèque

La société s’efforce de constituer une bibliothèque spécialisée de livres traitant les entiers postaux. Les ouvrages peuvent être empruntés pendant les séances à Bruxelles; on est prié de les réserver au préalable, auprès du responsable Edy Pockelé. Voir aussi la page spéciale: Bibliothèque.
Toute information concernant les principaux catalogues suivants peut être fournie aux membres (Renseignez vous auprès du bibliothécaire ou du président).

Devenir Membre?

Pour devenir membre il faut remplir le formulaire spécial, disponible chez le président, être admis par le Comité de la SBEP et par son Assemblée et avoir versé le montant de la cotisation. La cotisation annuelle est actuellement de 10 euro pour la Belgique, 12 euro pour l’Europe et 15 euro pour les pays hors de l’Europe. La somme est à verser sur le compte en banque : IBAN: BE32 0680 7250 5002 ; BIC: GKCCBEBB

Renvoi au début de la page


WIJ VERWACHTEN UW OPMERKINGEN EN SUGGESTIES              DANK BIJ VOORBAAT

Inhoud

Bestuur

Voorzitter (ontslagnemend) : Luc Van Tichelen, Herendreef 6, 3001 Heverlee (Leuven); Tel: 016  40 47 29; e‑mail: Luc@vantichelen.net
Ondervoorzitter : Yves Winand, Nerenaard 26, 2550 Kontich. Tel:  +32 477 98 41 60; e‑mail: Yves.sr@telenet.be
Penningmeester: Hans Hilbers, Baraklaan 2, 3090 Overijse; Tel.:  026 87 86 28 ; e‑mail , hanshilbers@icloud.com
Verantwoordelijke voor de veilingen: Luc Gybels, Tulpenstraat 6, 3290 Diest. Tel:  013 33 58 89; e‑mail: luc.gybels@telenet.be
Bibliothecaris: Edy Pockelé, Wim Saerensplein 17 bus 1, 2100 DEURNE; Tel:  033 25 15 87;     e‑mail: edy@pockele.com
Commissaris:   Albert Manneback,

Maandelijkse bijeenkomsten

De maandelijkse bijeenkomsten gaan door op de laatste zaterdag van de maand van 9 h 30 tot 12 h. We vergaderen in zaal nr.1 van "G.C. KONTAKT"  Orbanlaan, 54, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Stokkel). Dit lokaal is gelegen op enkele minuten van het metrostation Stokkel (Terminus lijn 1). De verkoop vangt aan rond 10 h 30.

Maandelijkse verkoop (enkel toegankelijk voor leden)

Maandelijks heeft er een verkoop plaats gedurende de maandelijkse bijeenkomsten. Het materiaal kan overgemaakt worden aan de organisator Luc Gybels, het moet vergezeld zijn van lijst met volledige beschrijving en de vertreksom van de biedingen. De lijst van de kavels verschijnt samen met de uitnodiging voor de maandelijkse vergadering en op de webpagina. De verkoop geschiedt per opbod. Men kan schriftelijk biedingen inzenden aan de heer Luc Gybels of per e-mail naar hem versturen. Onze maandelijkse verkopen hebben een zeer goede faam.

Bekijk onze eerstkomende veiling op het net!

Heel wat loten hebben een afbeelding op het net, kijk ernaar !

Speciale inlichtingen voor de verzamelaar van Belgische Postwaardestukken

Nieuwighedendienst

Voor het ogenblik verzorgt de vereniging geen dienst nieuwigheden meer. Op de Belgische postwaardestukken kan een gratis abonnement genomen worden bij de Belgische Post (bpost!).
Adres:
De Post, Stamps & Philately
Egide Walschaertsstraat 1B
BE-2800 Mechelen
Opgelet deze dienst levert enkel de klassieke postwaardestukken (dus bv. geen postograms, vernieuwde druk, EMS enveloppen, kilopostlabels, enz… )

Catalogi

De vereniging heeft een lange traditie in het uitgeven van de catalogus “Postwaardestukken van België”. De eerste uitgave verscheen in 1950, en bevatte tevens de postwaardestukken van het Groot-Hertogdom-Luxemburg, Belgisch Congo en Ruanda-Urundi. De laatste uitgave (uitsluitend betreffende postwaardestukken van België) verscheen in 2009. Dit is een boek van 256 pagina’s met zeer veel afbeeldingen in kleur. De verkoopprijs bedraagt 25 €. ( Al de catalogen zijn uitverkocht.)
Door prominente leden van de kring werden ook andere catalogi uitgegeven nl.: voor de Afrikaanse koloniën “De Postwaardestukken van Congo en van Ruanda-Urundi”, door Dr. J. Stibbe, laatste uitgave in 1986 en “Les entiers postaux du Grand-Duché de Luxembourg, door A.Wery”, in 1974

Bibliotheek

De vereniging bezit een bibliotheek met vooral boeken en catalogi betreffende de postwaardestukken. De boeken kunnen ontleend worden op de maandelijkse bijeenkomsten na voorafgaand contact met Edy Pockelé. U kan de boekenlijst "on-line"   raadplegen.

Informatie uit de volgende belangrijke werken kan ook ter beschikking worden gesteld van de leden (Vraag inlichtingen aan bij de bibliothecaris of de voorzitter):
Men kan lid worden van de vereniging door een schriftelijke aanvraag bij middel van het gepaste formulier in te dienen bij de voorzitter. . Na aanvaarding door de vereniging en het betalen van het lidgeld wordt men lid. Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor het ogenblik 10 euro voor België, 12 euro voor de Europese landen en 15 euro voor de landen buiten Europa. Het lidgeld dient overgemaakt te worden op de rekening van de SBEP: IBAN BE32 0680 7250 5002 ; BIC:  GKCCBEBB.

Terug naar bovenIHRE ANMERKUNGEN SIND WILLKOMMEN              VIELEN DANK

Einhalt

Vorstand

Präsident: Luc Van Tichelen, Herendreef 6, 3001 Heverlee (Leuven) Belgien, Tel: 016/ 40 47 29; e‑mail: Luc@vantichelen.net
Vice-Präsident: Yves Winand, Nerenaard 26, 2550 Kontich. Tel:  +32 477 98 41 60; e‑mail: Yves.sr@telenet.be
Kassierer: Hans Hilbers, Baraklaan 2, 3090 Overijse; Tel.:  026 87 86 28  ; e‑mail : hanshilbers@icloud.com
Auktionsleiter: Luc Gybels, Tulpenstraat 6, 3290 Diest. Tel:  013 33 58 89; e‑mail: luc.gybels@telenet.be
Biblithekar  : Edy Pockelé, Wim Saerensplein 17 bus 1, 2100 DEURNE; Tel:  033 25 15 87;     e‑mail: edy@pockele.com
Kommissaris: Albert Manneback

Vereinstreffen

Monatliche Vereinstreffen am letzte Samstag von 9 h 30 bis 12 h, in  "G.C. KONTAKT"  (Raum 1)  54,  Avenue Orban, 1150 Woluwe-Saint-Pierre (Brüssel). Nur einige Minute von U-Bahn 1, Bahnhof   "Stockel". Zeitplan der Sitzung: Mitteilungen, Vorstellung von neue Ausgaben, Vorstellung einer Sammlung und die Monatliche Auktion.

Monatliche Auktionen

Nur für Mitglieder.
Sie finden die erstkommende Auktion hier!

Neuheitendienst

In das Verein gibt es kein Neuheitendienst mehr. Neuheiten kann man bekommen bei: Die Post, (bpost),
Adresse: Stamps & Philately
Egide Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
BELGIEN
Achtung: Dieser Service bietet nur die klassischen Materialien, keine Neudrucke, Spezialitäten wie Postograms, usw.

Katalogen

Die neueste Ausgabe des Katalogs ist dass von 2009. Diese Katalog gibt es in Niederländisch oder Französisch. Verkaufspreis: 25 €. (Es gibt keine Katalogen mehr.)

Bibliothek

Eine Liste der Bücher der Bibliothek ist online.

Wie bekommen Sie Mitglied

Sende Sie bitte eine Antrag an den Vorsitzender. Mitglieder Beiträge in Belgiën: 10 €; Mitglieder Beiträge in Europa: 12 € und Mitglieder Beiträge ausser Europa (Ganzen Welt): 15 €. Vereins Konto nr. : IBAN: BE32 0680 7250 5002 ; BIC: GKCCBEBB

Zurück


YOUR COMMENTS ARE WELCOME               THANKS A LOT

Content

Board

Chairman: Luc Van Tichelen, Herendreef 6, 3001 Heverlee (Leuven) Belgium; e‑mail: Luc@vantichelen.net
Vice President : Yves Winand, Nerenaard 26, 2550 Kontich. Tel:  +32 477 98 41 60; e‑mail: Yves.sr@telenet.be
Treasurer: Hans Hilbers, Baraklaan 2, 3090 Overijse;; Tel.:  026 87 86 28  e‑mail : hanshilbers@icloud.com
Auctioneer: Luc Gybels, Tulpenstraat 6, 3290 Diest. Tel:  013 33 58 89; e‑mail: luc.gybels@telenet.be
Librarian: Edy Pockelé, Wim Saerensplein 17 bus 1, 2100 DEURNE; Tel:  033 25 15 87;     e‑mail: edy@pockele.com
Commissioner:   Albert Manneback,

Monthly Meetings

Our meetings are mostly held on the fourth Saturday of the month, from 9 h 30 to 12 h. Our meeting take place at the « G.C.  KONTAKT » house (room nr.1)  54,  Avenue Orban in 1150 Woluwé-Saint-Pierre (Brussels). This house is only some minutes away from the underground station “Stokkel” (Metro Line 1, terminus) . The schedule of the meeting is: miscellaneous announcements, presentation of new editions from foreign countries, presentation of a members collection and the monthly auction.

Monthly auctions (Only for members)

The society organizes monthly auctions, prepared by Luc Gybels. The auction lists are sent to all members. All members can send their offers by letter to Luc Gybels.

You can see our next auction on the web!

Service of the new emissions

The club does not provide anymore new editions of Belgian postal stationery. These can be obtained directly from the Belgian Post (bpost), address:

De Post, Stamps & Philately.
Egide Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
BELGIUM
Remark: this service only delivers the classical types of postal stationery.

Catalogues

It is a good tradition that the society published catalogues.The First was “Les Entiers Postaux de Belgique, Congo Belge et Luxembourg” (The Postal Stationery of Belgium, Luxembourg and the Belgian Congo) in 1950, and the most recent is “The Postal Stationery of Belgium” richly illustrated in colours, edited in 2009 it is available in dutch or in french. The sale price is 25 €. (The catalogues are sold out.)
In 1986 Dr. J. Stibbe wrote “Les Entiers Postaux du Congo Belge et Ruanda-Urundi (édition Pro-Post) and in 1974 A. Wéry published “Les Entiers Postaux du Grand-Duché de Luxembourg”.

The Library

The society has a library with catalogues, manuals and books on Postal Stationery and also philatelyc books of general interest. They can be lent by the members by thrue the librarian . The library list can be find found and consulted   "on-line".

Membership

Subscription formulars can be obtained from the president. Each subscription request must be agreed by the board and the assembly of the members. The annual fee is 12 euro for european members and 15 euro for non european members: it must be paid on the society account IBAN: BE32 0680 7250 5002 ; BIC: GKCCBEBB (Société Belge de l’Entier Postal, 3001 HEVERLEE, BELGIUM).

(15/10/2011)

Back to Top


Postal Stationery on the Web


Last Update: 10-04-2018

For additions mail to: Luc Van Tichelen; Herendreef 6; 3001 Heverlee (Leuven) - Belgium, you may send your additional information on a nice stationery item or/and by e-mail : Luc@vantichelen.net.Postal Stationery collector’s Clubs and other interesting sites all over the world


FIP Postal Stationery Commission : Home Page
Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, The Netherlands: Po & Po, website: www.po-en-po.nl
Voorzitter: Peter Poortvliet
Prachtige site met alle mogelijke inlichtingen, uitsluitend in het Nederlands.


Association des Collectionneurs d’Entiers Postaux (Paris) ACEP
Président : Philippe Pignon ;  e-mail : Philippe Pignon

Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein (SGSSV)
Société Suisse des Collectionneurs d’Entiers Postaux (SSCEP),website: www.ganzsachen.ch
Präsident / Président : Ernst Schätti

United Postal Stationery Society (USA). UPSS
This site is a reflection of the largest society in the World, made by Ross Towle (e‑mail: rosstowle@yahoo.com).
Bimonthly publication: “Postal Stationery”, editor: Wayne Menuz (e‑mail: upss‑ed@pacbell.net)

The Postal Stationery Society (UK)

Berliner Ganzsachen-Sammler-Verein von 1901 (BGSV),  (Germany)
Pres.: Franz-Eberhard Krause

Münchner Ganszachen Verein 1902 e.V. (MGSV),  (Germany)

Postal Stationery of Denmark 1871 - 1905 (by Lars Engelbrecht)

Unione Filatelisti Interofili (Italia)
Pres. : Stefano Morandi

Postal Stationery Society of Australia
Pres.: Ian McMahon

Luxembourg Postal Stationery (by Gary Little)

Enteros Postales Españoles

Postal stationery (Postal Cards, Envelopes and Aerograms) of Cuba, by Robert Littrell.

Arbeitsgemeinschaft Aerogramme in EAPC (Germany)

Aerogramme Society USA

Philatelic Dealers specially interested by Postal Stationery


Home-Pages from Postal Stationery Collectors

Links of general Interest


Back to Top