a a a a a a

   
   

SPORT

Lessen bewegingsopvoeding
Een leerkracht lichamelijke opvoeding geeft de kleuters van onze school 2 lestijden per week bewegingsopvoeding
Ook iedere klas van het lager onderwijs krijgt 2 lestijden bewegingsopvoeding. Dit is een gedeelde opdracht voor de leraar lichamelijke opvoeding en de klastitularis.

De ouders zorgen voor turnpantoffels met witte zolen en een sportbroek.
Een gele T-shirt en een sportzak worden door de school (oudercomité) ter beschikking gesteld. Regelmatig wordt de turnkledij mee naar huis genomen om te wassen. De gele T-shirt en de sportzak blijven eigendom van de school.

Zwemmen
De lagereschoolkinderen gaan veertiendaags zwemmen in het Stedelijk zwembad van Hasselt.
Ook de 5-jarige kleuters gaan na de krokusvakantie om de twee weken naar het zwembad voor watergewenning.

In het zwembad dragen de kinderen een zwempak of -broek en een rode badmuts.
De rode badmuts krijgen de leerlingen aangeboden vanwege de school wanneer zij voor het eerst met de klasgroep gaan zwemmen.

Schaatsen
Jaarlijks worden er schaatsbeurten voorzien voor de lagereschoolkinderen.
Het schaatsen gaat door in Hasselt, in de “Schaverdijn”.

De 3de kleuterklas schrijft jaarlijks in voor de SVS-activiteit ‘ijsschaatshappening’.

De kinderen kunnen schaatsen huren in de Schaverdijn ofwel brengen ze eigen schaatsen mee.

Sportklassen
Het derde leerjaar neemt deel aan de sportklassen, een organisatie van de stedelijke sportdienst. Een week lang, worden praktische en theoretische sportlessen gegeven. Die lessen gaan door in de sportzaal van onze school.

Sportdagen
Elk schooljaar worden twee sportdagen gepland voor de lagere klassen.
De activiteiten van de eerste sportdag gaan door in onze school in de loop van het eerste trimester.
Op het einde van het schooljaar organiseren de turnleerkrachten van de scholengemeenschap een gezamenlijke sportdag. Daarvoor verplaatsen we ons naar de sportterreinen van Kiewit.

SVS-activiteiten
Kleuterklassen en lagere klassen schrijven in voor SVS-activiteiten tijdens of buiten de lesuren.
De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) is de enige erkende schoolsportfederatie voor alle Nederlandstalige scholen van de drie onderwijsnetten (kleuter, lager, secundair en buitengewoon onderwijs).

  1. SVS verzorgt en ondersteunt sport op school aanvullend op de les Lichamelijke Opvoeding.
  2. SVS stimuleert de sportbeoefening van alle leerlingen, getalenteerde sportieveling maar zeker ook de minder of niet-sportieve leerling.
  3. SVS wil elke jongere laten proeven van diverse sporten, zowel competitieve als recreatieve, traditionele als nieuwe.
  4. SVS helpt de brug slaan tussen lichamelijke opvoeding op school en de sportbeoefening in de sportclub.
  5. SVS wil elke jongere aanzetten tot een permanente sportbeoefening – hier, nu en later – tot het inbouwen van fysieke activiteiten in het dagelijkse leven en tot een gezonde en dynamische levenshouding.

De schoolsportgangmaker, de leerkracht lichamelijke opvoeding of klasleerkracht van de school, bouwt samen met het schoolteam het schoolsportprogramma van de school uit. Hiervoor kan de gangmaker een beroep doen op het aanbod en de ondersteuning van SVS.

Elke graad of leerjaar krijgt de mogelijkheid om vrijblijvend gedurende het jaar naschools (meestal woensdagnamiddag of aansluitend op de lesuren), onder begeleiding van de leerkrachten van de school, aan een aantal sportactiviteiten deel te nemen.
Als ouder kan je hieraan meewerken niet alleen door je zoon/dochter te stimuleren voor deelname aan de schoolsportactiviteiten maar eveneens door de sportieve levenshouding ook van thuis uit te prikkelen. Stimuleren om met de fiets of te voet naar school te gaan is al een aanzet tot sportief gedrag!