a a a a a a

 
 
   

INSCHRIJVEN

Inschrijven in onze school 2018-2019
Als ouder kun je steeds terecht op onze school voor informatie over de inschrijving. Je kunt ook een kijkje komen nemen zodat je weet hoe het eraan toe gaat in onze school en in de klas.
Neem hiervoor best vooraf contact met de school:

Wanneer kan mijn kind naar school?
Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.
Er zijn zeven instapmomenten, nl. de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na Hemelvaartsdag.
Is je kleuter al drie jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Dan mag hij/zij op eender welke dag instappen in de kleuterschool.
Bereken zelf de instapdatum via:
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter.

Hoe kan ik kennis maken met de school?
Op zondag 28 januari 2018 is er een openkijkdag.
Tussen 15u en 17u verwelkomen we jullie voor een bezoekje aan onze school.
Kleutertjes die ingeschreven zijn kunnen kennis maken met hun nieuwe klasje op de openklasdagen die georganiseerd worden voor elke instapdag.
De data kan u verderop terugvinden.
Indien u niet op een openkijkdag aanwezig kan zijn, kan u steeds een persoonlijke afspraak maken.

Welke kindjes kunnen inschrijven?
Kinderen geboren in 2016 en eerder kunnen ingeschreven worden in onze kleuterschool. Opgelet: ook de kleuters geboren in november en december 2016, die pas in het schooljaar 2019-2020 naar school zullen gaan, kunnen ingeschreven worden samen met de andere kinderen uit zijn/haar geboortejaar.
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar.
Het voorgaande schooljaar moet hij/zij ingeschreven zijn geweest in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.
Voor uitzonderingen op dit principe kunt u meer info verkrijgen bij de directeur.
Kinderen die reeds in onze school ingeschreven zijn, moeten niet opnieuw ingeschreven worden.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
1 februari 2018 start inschrijvingen broers en zussen van kinderen op school en kinderen van personeel.
5 maart 2018 start inschrijvingen.

Tijdens de krokusvakantie, kan er niet ingeschreven worden.
De inschrijvingen starten op maandag 5 maart 2018 en lopen tot en met maandag 19 maart 2018.
Tijdens deze periode worden de kinderen ondergebracht in voorrangsgroepen (indicator- en niet-indicatorleerlingen – zie verder).
Na deze periode, namelijk vanaf maandag 19 maart 2018, gelden er vrije inschrijvingen.

Vrije plaatsen

De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, per voorrangsgroep, vind je hier op de website op drie momenten:

 • voor de start van de inschrijvingen van kinderen van broers en zussen en personeel;
 • voor de start van de inschrijvingen waarbij de kinderen worden ingedeeld in voorrangsgroepen;
 • voor de vrije inschrijvingsperiode.

Voor de vrije inschrijvingsperiode

Schooljaar 2018-2019

huidig aantal

 maximum aantal

Vrije plaats indicator

vrije plaatsen niet-indicator

 • geboortejaar 2016

20

48

6

8

 • geboortejaar 2015

35 

48

10

2

 • geboortejaar 2014

 25

25

0

0

 • geboortejaar 2013

 41

50

6

3

 • 1ste leerjaar

 50

50

0

0

 • 2de leerjaar

 50

50

0

0

 • 3de leerjaar

 23

25

2

0

 • 4de leerjaar

 37

50

9

4

 • 5de leerjaar

 24

25

1

0

 • 6de leerjaar

 23

25

2

0

Hoe inschrijven?
Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak.
Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:

 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota

Wat moet ik meebrengen?
Breng een identiteitsbewijs van je kind mee.

Om de beginsituatie van elke leerling goed in beeld te kunnen brengen, vragen we de meest recente rapporten en attesten mee te brengen (voor leerlingen voor de lagere school).


Geboorte- en instapdatum schooljaar 2018 – 2019

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment.
De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.


Geboren vanaf

Instapdatum

Kijkdag

.. t.e.m. 03/03/2016

03/09/2018 eerste schooldag

20/06/2018

04/03/2016 t.e.m. 05/05/2016

05/11/2018 Herfstvakantie

24/10/2018

06/05/2016 t.e.m. 07/07/2016

07/01/2019 Kerstvakantie

19/12/2018

08/07/2016 t.e.m. 01/08/2016

01/02/2019 Teldag

30/01/2019

02/08/2016 t.e.m. 11/09/2016

11/03/2019 Krokusvakantie

27/02/2019

12/09/2016 t.e.m. 23/10/2016

23/04/2019 Paasvakantie

03/04/2019

24/10/2016 t.e.m. 03/12/2016

03/06/2019 Hemelvaart

29/05/2019

04/12/2016 t.e.m. 02/03/2017

02/09/2019 Eerste schooldag

19/06/2019

 

Indicator en niet-indicatorleerlingen
Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de leerling verblijft buiten gezinsverband;
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking;
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Uitgestelde inschrijving
De school moet werken met twee groepen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen en een voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. De inschrijving van leerlingen, die zich aandienen nadat het contingent waartoe ze behoren bereikt is, wordt uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven. Als beide contingenten bereikt zijn nog vóór het afsluiten van een voorrangsperiode, dan wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld, de inschrijving geweigerd. De uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister wordt dan omgezet in een niet-gerealiseerde inschrijving (zie lager).
Als bij het afsluiten van een voorrangsperiode het andere contingent nog niet bereikt is, dan worden de openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders en met respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen chronologie. De leerlingen die zo niet kunnen worden ingeschreven, worden geweigerd en de ouders ontvangen een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

Weigering: niet-gerealiseerde inschrijving
Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap;
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school;
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan;
 • de capaciteit wordt overschreden;
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd;
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Waar kun je als ouders terecht bij een niet-gerealiseerde inschrijving?

 1. De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
 2. Uitleg en bemiddelingshulp vragen: Rik Hermans, LOP-deskudige LOP Hasselt, tel. 0492 15 25 09 of rik.hermans@ond.vlaanderen.be ;
 3. Klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

Ouders kunnen, binnen de 30 kalenderdagen na de vastgestelling van de weigering, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze Commissie doet uitspraak binnen de vijf kalenderdagen.
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M02
1210 Brussel
Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd, start het LOP automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing van de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen.

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

Onze school is een pluralistische school.
Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt.
Wijziging van keuze, moet uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar gebeuren.
In dit geval vraag je een formulier bij het secretariaat en bezorg je dit ingevuld terug voor 30 juni.
Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen.
De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam.
In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB.
Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.