a a a a a a

   
   

Afwezigheden op school

Klik hier om de ziektebriefjes te downloaden

Een afwezigheid moet steeds gewettigd zijn.
Je kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

1.Ziekte
Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouder zelf geschreven worden. Je kan hiervoor de bijgevoegde briefjes gebruiken.
Vanaf de vijfde afwezigheid is altijd een medisch attest vereist.
Bij ziekte verwittig je onmiddellijk de school en je bezorgt het attest zo vlug mogelijk aan de directie of aan de leerkracht.

 

2.Van rechtswege gewettigde afwezigheden
Dit zijn afwezigheden ten gevolge van:

  1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
  2. het bijwonen van een familieraad of de oproeping of dagvaarding van de rechtbank;
  3. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;
  4. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
  5. feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking. Hier zorg je zelf voor een briefje.

Voor elke van rechtswege gewettigde afwezigheid (behalve de laatste) bezorg je aan de school zo vlug mogelijk een officieel document.

 

3.Afwezigheden mits toestemming van de directeur
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan je kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: een rouwperiode, actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties,
in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.
Ook hier moet je steeds zo vlug mogelijk schriftelijk de verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.
Opgelet: afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, ze zijn geen recht dat je kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Onder geen enkel beding kan toestemming worden verleend om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. (vroeger vertrek of latere terugkeer)