a a a a a a

   
   

ONKOSTEN

Alle betalingen op school worden via factureersysteem gevorderd.
Wekelijks krijgt u een overzicht van gemaakte onkosten.
Een periodieke factuur met overschrijvingsformulier wordt via uw kind meegegeven.  

Kosteloosheid

De Vlaamse regering heeft de lijst goedgekeurd met materialen die de basisschool zélf in de klassen ter beschikking moet stellen. Omdat ze nodig zijn om de eindtermen te behalen, zullen deze materialen dus voor alle kinderen gratis zijn. 

 

Bewegingsmateriaal
Constructiemateriaal
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software
ICT-materialen
Informatiebronnen
Kinderliteratuur
Knutselmateriaal
Leer- en ontwikkelingsmateriaal
Meetmateriaal
Multimediamateriaal
Muziekinstrumenten
Planningsmateriaal
Schrijfgerief
Tekengerief
Atlas
Globe
Kaarten
Kompas
Passer
Tweetalige alfabetische woordenlijst
Zakrekenmachine 

Scherpe maximumfactuur

Scholen organiseren heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor kinderen. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten die noodzakelijk zijn voor de lessen, schooluitstappen van één dag.
maximumbijdrage per schooljaar:
- kleuter: 45 euro
- leerling lager onderwijs: 85 euro

Activiteiten die hierin o.a.zijn opgenomen: zwemmen, schaatsen, natuur- en sportklassen, culturele activiteiten, … 

De minder scherpe maximumfactuur

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. Deze bijdrage mag maximaal 410 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. Op die manier kan elk kind normaal gezien mee op meerdaagse uitstap. Hiervoor wordt in onze school een spaarsysteem voorzien.

De school organiseert enkel voor het 5de en 6de leerjaar zeeklassen en zooklassen.  

De bijdrageregeling

Deze persoonlijke uitgaven vallen ten laste van de ouders. Het aanbod is niet verplicht. De school gebruikt deze materialen niet in haar activiteiten en lessen. Voor dit soort uitgaven is er geen maximum voorzien. Voorbeelden: drankbonnetjes, tijdschriften, schoolfotograaf, … 

De basisuitusting

De school verwacht dat de ouders volgende materialen voor hun kind ter beschikking stellen:
Kleuteronderwijs: boekentas
Lager onderwijs: boekentas, pennenzak, kaftpapier, turnpantoffels met witte zolen, sportbroek
Deze basisuitrusting valt ten laste van de ouders.