a a a a a a

   
   

OPVANG

Om tegemoet te komen aan vraag van de ouders, richtte de school opvang op buiten de schooluren.
Deze opvang gaat door in de eetzaal van de school.

Uren opvang:
*’s morgens van 7.00u tot 8.25 u
*’s avonds van 15.15 u tot 18.00 u
*’s woensdags van 12.15u tot 18.00 u

Verantwoordelijken: juf Wendy en juf Hilde

Algemene organisatie

 • ’s Morgens brengen de ouders of verantwoordelijken de kinderen persoonlijk tot bij de toezichter van de opvang. De kleuters en lagereschoolkinderen kunnen tekenen en spelen met de aangeboden materialen of kunnen lessen/huistaken nakijken.
  Om 8.40 u, bij aanvang van de toezichten, begeven de kinderen van de opvang zich onder begeleiding naar de speelplaats.
 • Na het beëindigen van de lesuren gaan de kinderen vanuit de klas rechtstreeks naar de opvang in de eetzaal. Na een toiletbezoek en het handen wassen krijgen de kinderen tijd om rustig te eten en/of te drinken. (zelf mee te brengen).
  Na het eetkwartiertje gaan de lagereschoolkinderen vanaf het 2de leerjaar naar de huiswerkklas met de begeleider. Deze studie eindigt omstreeks 16.20 u. Dan sluiten ze zich opnieuw aan bij de andere kinderen van de opvang.
  De kinderen spelen onder toezicht rustig in de eetzaal of op de speelplaats bij mooi weer.

Afspraken met ouders

 • ’s Morgens de kinderen persoonlijk tot bij de toezichter van de opvang brengen.
 • ’s Avonds melden aan de begeleiders wanneer de opvang wordt verlaten en de aanwezigheidslijst tekenen met vermelding van het afhaaluur.
 • De kinderen worden afgehaald ten laatste om 18.00 u. Indien om uitzonderlijke reden (bv.autopech) het niet mogelijk is om tijdig aanwezig te zijn, wordt de begeleiding van de opvang telefonisch verwittigd.
 • Het afhaaluur op woensdag wordt tijdig doorgegeven aan de begeleiders van de opvang of aan de klasleraar.
 • De begeleiders van de opvang kunnen buitensporig gedrag van de kinderen melden aan de ouders. Ze melden dit ook mondeling en/of schriftelijk aan de klasleerkracht. Na een gesprek met het kind kan een gepaste maatregel worden genomen.
 • Indien om één of andere reden een andere verantwoordelijke dan gewoonlijk de kinderen moet komen afhalen, wordt dit tijdig aan de begeleiding van de opvang, de klasleraar of de directeur gemeld.
 • Oudere kinderen mogen enkel mits schriftelijke toestemming van de ouders de opvang verlaten om op eigen houtje naar huis te gaan. Die toestemming wordt aan de directeur bezorgd.

 

Afspraken met kinderen

 • De kinderen luisteren naar de begeleiders van de opvang.
 • De kinderen zijn beleefd tegen de begeleiders van de opvang.
 • De kinderen gebruiken de toiletten op een rustige manier en laten ze netjes achter
 • De kinderen ruimen hun afval op in de daarvoor bestemde containers.
 • De kinderen ruimen het speelgoed waarmee ze speelden netjes op.
 • De kinderen spelen rustig, zonder anderen te hinderen.
 • De kinderen snoepen niet in de opvang.
 • Kinderen die zich kwetsen, melden dit aan de begeleiders van de opvang die de wonden zullen verzorgen.
 • Kinderen gebruiken geen GSM tijdens de opvang.
 • Persoonlijke spullen meebrengen mag, maar dit gebeurt op eigen risico.

 

Voor georganiseerde buitenschoolse opvang tijdens de vakantieperiode kunnen ouders terecht op volgende locatie:
De speelclub (Kuringen)
Diepstraat 56, 3511 Hasselt
Tel. 011 87 22 26

Afspraken huiswerkklas

De huiswerkklas biedt kinderen vanaf het 2de leerjaar de kans om zelfstandig huistaken te maken en lessen te leren. Ouders beslissen in het begin van het schooljaar of hun kind verplicht naar de huiswerkklas gaat.
De toezichter van de huiswerkklas verbetert geen huistaken of overhoort geen lessen.
De kinderen worden aangemoedigd om in een rustige omgeving hun opdrachten uit te voeren. Ondersteunende hulp kan bestaan uit het samen overlopen van de agenda, het bemoedigen en stimuleren van het werkende kind.
De kinderen van het 2de en 3de leerjaar werken tot omstreeks 15.50u en de anderen tot omstreeks 16.20u in de huiswerkklas. Dan is het tijd voor ontspanning.
Lessen en taken die dan niet werden afgerond, worden thuis verder afgewerkt.

 • De kinderen hebben hun klasagenda, schoolboeken en bijhorende materialen bij in hun boekentas.
 • De kinderen werken stil in de huiswerkklas.
 • Kinderen die klaar zijn met hun huistaak, blijven in deze klas. Ze kunnen een boek kiezen om te lezen, een tekening maken, puzzelen of andere opdrachtjes uitvoeren.
 • Na de studie wordt de huiswerkklas netjes opgeruimd.
 • Kinderen die de rust verstoren krijgen een aanmaning, bij herhaaldelijk verstoren worden ze naar de opvang in de eetzaal gebracht. De ouders en klasleraar worden op de hoogte gebracht, zodat de een gepaste sanctie kan worden opgelegd.