a a a a a a

   
   

MIEMBO

Het project Miembo wil depressies bij kinderen voorkomen door het algemeen welbevinden van kinderen thuis, op school en in de klas te stimuleren.Het pakket lessen heeft tot doel kinderen een houvast aan te reiken om moeilijke situaties het hoofd te bieden. Het helpt kinderen groeien in een aantal cruciale vaardigheden opdat ze zich beter zouden kunnen wapenen tegen de negatieve invloeden van hun omgeving.
Tevens wil het de kinderen weerbaarder maken opdat depressies minder greep op hen zou krijgen. Het pakket start in de tweede kleuterklas en eindigt in het 6de leerjaar.
Miembo biedt twee activiteiten per leerjaar aan. Deze activiteiten beslaan een waaier aan sociale vaardigheden. De aangeboden sociale vaardigheden zijn deze die mogelijk invloed hebben op het al of niet ontwikkelen van een depressie: het moeilijk in contact treden met andere kinderen, een laag zelfbeeld, niet durven uitkomen voor zijn mening en moeilijkheden in het uiten van gevoelens.
Een ander deel van de activiteiten behandelt thema’s die aangeduid worden als mogelijke aanleidingen voor depressies bij kinderen: echtscheidingen, de dood van een geliefd persoon, bang zijn, agressie en gevaarlijke geheimen.