a a a a a a

   
   

TAALBELEID

Om zich maximaal te ontplooien in het onderwijs en de eindtermen in de verschillende schoolvakken
te halen, moeten leerlingen kunnen omgaan met de taal die op school wordt gebruikt.

Een effectieve manier om de schooltaalvaardigheid van de leerlingen te bevorderen is de taakgerichte
aanpak.
Terwijl je de taken van het dagelijkse leven uitvoert, leer je taal al doende, met het nodige vallen en opstaan, missen en treffen...

Om leereffect op te leveren moeten taken wel voldoen aan een aantal voorwaarden:
ze moeten relevant, uitdagend, motiverend en voldoende gevarieerd zijn.
Leren, en zeker taal leren, brengt veel meer op als er anderen bij betrokken zijn.
De ‘andere’ met wie die interactie wordt aangegaan is de leerkracht, maar ook de medeleerling.
Samenwerking tussen leerlingen, vooral wanneer de groepjes heterogeen zijn samengesteld, werkt taalwerving in de hand en leidt tot een goed resultaat.

Het schoolteam stelde voor schooljaar 2008-2012 een taalvaardigheidsplan op met begrijpend lezen in de focus.
Leesbevordering neemt hierin een centrale plaats in. Leesbevordering betekent: alle manieren, mogelijkheden, ideeën, initiatieven en activiteiten aanwenden die het lezen in de ruimste zin van het woord aantrekkelijker maken.

We beogen via aangepaste, vernieuwende materialen, methodes en werkvormen volgende doelstellingen bij de kinderen te bereiken:

Kleuteronderwijs

  • interesse en plezier tonen in allerhande geschreven materiaal
  • de functies van geschreven taal ontdekken

Lager onderwijs

  • teksten relevant voor de leeftijdsgroep begrijpen
  • schriftelijke instructies bij oefeningen en toetsen begrijpen