Een Windows-programma in FASM

johanok / at / gmail adres

Als test de FASM broncode van een klein programma (met een knop en een commando). Gewoon om te tonen hoe een knop (en een commando uitvoeren) gebruikt wordt in FASM. In dit voorbeeld wordt na een knopklik de browser geopend in een nieuw venster, en gaan we naar de pagina http://users.telenet.be/sf15419/palmen.html

format PE GUI 4.0   ; compileer met de gratis fasm compiler - flat assembler
            ; openen met FASMW.EXE, opslaan als [folder\] 'naam.asm' en 'runnen'
entry start      ; grootte van de exe: 3.584 bytes

section '.idata' import data readable writeable    ; bibliotheken - dlls (de functies hier in worden gebruikt)

include 'win32a.inc'

library kernel32, 'KERNEL32.DLL', \          ; Windows is niet hoofdlettergevoelig
    user32 , 'USER32.DLL', \           ; in tegenstelling tot opdrachten in asm zelf
    shell32,  'SHELL32.DLL', \
    gdi32,   'GDI32.DLL', \
    comctl32, 'COMCTL32.DLL'

include '\api\KERNEL32.INC'              ; o.a. GetModuleHandle gebruikt deze dll
include '\api\user32.inc'               ; deze voor functies o.a. [LoadIcon] en [LoadCursor]
include '\api\shell32.inc'               ; hier voor ShellExecute
include '\api\gdi32.inc'                ; deze dll voor [CreateFont]
include '\api\comctl32.inc'              ; voor InitCommonControls

section '.data' data readable writeable           ; declaratie variabelen en constanten
 KlasseVenster     db 'OmHetEven', 0         ; db = define byte (FF of 0 ~ 255) of stringconstante
 KlasseKnop       db 'BUTTON', 0
 Titel         db 'Open Pagina', 0        ; strings - (moeten null terminated zijn)
 TextKnopShell     db 'Openen in een nieuw venster', 0
 FoutTekst       db 'Foutmelding', 0
 NietOpenTekst     db 'Kan de toepassing niet vinden', 0
 BestandsModus     db 'open', 0
 FontName        db 'MS Sans Serif', 0
 TeOpenenProg      db 'iexplore.exe', 0        ; kan ook 'notepad.exe'
 TeOpenenBestand    db 'http://users.telenet.be/sf15419/palmen.html', 0  ; optioneel, mag NULL zijn
 hwnd          dd ?                ; handle van Venster
 hKnop1         dd ?                ; handle van Knop1
 hFont         dd ?                ; handle van font - dd = define double

 wc WNDCLASS 0, WindowProc, 0, 0, 0, 0, 0, COLOR_BTNFACE+1, 0, KlasseVenster
 msg MSG

section '.code' code readable executable          ; uitvoerbare gedeelte van code
start:                           ; klassen registreren
 invoke GetModuleHandle, 0                ; invoke = functie van windows api aanroepen
 mov   [wc.hInstance], eax                ; handle komt in eax-register, hier opslaan
 invoke LoadIcon, 0, 32515                ; uitroepteken-icoon van windows
 mov   [wc.hIcon], eax                  ; registreren bij venster
 invoke LoadCursor, 0, IDC_ARROW             ; huis- tuin- en keuken gewoon windows pijltje
 mov   [wc.hCursor], eax                 ; registreren bij venster
 invoke RegisterClass, wc                 ; indien registreren gelukt is, is eax 'true'
 or   eax, eax                     ; nakijken of gelukt (als eax nul is, mislukt)
 jz   error                       ; indien niet, 'jump if zero' jz naar label "error"
 invoke InitCommonControls                 ; voor zichtbaarheid knop in XP en Vista
 invoke CreateWindowEx, WS_EX_TOPMOST, KlasseVenster, Titel, WS_VISIBLE + WS_SYSMENU, \
     12, 24, 180, 60, 0, 0, [wc.hInstance], 0     ; venster aanmaken
 or   eax, eax                     ; test of het gelukt is
 jz   error                       ; indien niet: foutmelding
 mov   [hwnd], eax                    ; indien wel handle van venster vastleggen
 invoke CreateWindowEx, 0, KlasseKnop, TextKnopShell, WS_VISIBLE+WS_CHILD+ BS_PUSHBUTTON+WS_TABSTOP, \
     2, 2, 170, 22, [hwnd], 1004, [wc.hInstance], 0  ; knop 'openen' creeren
 mov   [hKnop1], eax                   ; handle van knop vastleggen
 invoke CreateFont,14,5,0,0,0,FALSE,FALSE,FALSE,ANSI_CHARSET,OUT_RASTER_PRECIS,\
           CLIP_DEFAULT_PRECIS,DEFAULT_QUALITY,FIXED_PITCH+FF_DONTCARE,FontName
 or   eax, eax                     ; font creeren en registreren en kijken of gelukt
 jz   error                       ; indien niet enz...
 mov   [hFont],eax                    ; handle font registreren
 invoke SendMessage, [hKnop1], WM_SETFONT, [hFont],0   ; font zetten voor de knop
msg_loop:                       ; standaard windows oneindige lus; houdt venster open
 invoke GetMessage, msg, 0, 0, 0           ; while GetMessage(MainMsg, 0, 0, 0) do    <----
 or   eax, eax                   ; is het een bericht "toepassing afsluiten"?    |
 jz   end_loop                   ; indien ja: (eax=0) jz jump if zero naar end_loop |
 invoke IsDialogMessage, [hwnd], msg         ; is het een dialoogbericht (een tab bvb)      |
 or   eax, eax                   ; antwoord komt in accumulatorregister eax     |
 jnz   msg_loop                   ; jump if not zero If not IsDialogMessage(msg) then |
 invoke TranslateMessage, msg            ; translate bericht                 |
 invoke DispatchMessage, msg             ; dispatch bericht                 |
 jmp   msg_loop                   ; loop    >-------->-------->-------->-------->--
error:                         ; label bij fouten
 invoke MessageBox, 0, FoutTekst, 0, MB_ICONERROR+MB_OK ; wordt enkel bij fout getoond
end_loop:                       ; label einde programma
 invoke ExitProcess, [msg.wParam]          ; en Windows API call: einde programma
 
proc WindowProc hwnd, wmsg, wparam, lparam       ; procedure voor berichtendispatching
 push  ebx esi edi                 ; base register, source index en destination index opslaan
 cmp   [wmsg], WM_COMMAND              ; in Delphi is dit case wmsg of, in C switch msg
 je   .wmcommand                  ; wat te doen bij welk commando
 cmp   [wmsg], WM_DESTROY              ; vergelijk het bericht met sluiten toepassing
 je   .wmdestroy                  ; 'je' jump if equal naar label wmdestroy
 .defwndproc:
  invoke DefWindowProc, [hwnd], [wmsg], [wparam], [lparam] ; moet voor normaal windows-gedrag
  jmp   .finish
 .wmcommand:                     ; nakijken of er een commando was
  cmp   [wparam], 1004               ; kijk na of het van de knop afkomstig is
  je   .KnopSchrijf                ; zo ja, ga naar label KnopSchrijf
  jmp   .finish                  ; zo neen: niets doen
 .KnopSchrijf:                    ; naar hier indien knopklik dus
  invoke ShellExecute, NULL, BestandsModus, TeOpenenProg, TeOpenenBestand, NULL, SW_SHOW ; voer extern commando uit
  cmp   eax, 32                  ; indien gelukt is de returncode groter dan 32
  ja   .finish                  ; indien gelukt einde opdrachten
  invoke MessageBox, [hwnd], NietOpenTekst, 0, MB_ICONERROR+MB_OK ; indien mislukt: toon POPUP - bericht aan de gebruiker
  jmp   .finish                  ; ga naar einde functie WindowProc
 .wmdestroy:                     ; einde programma
  invoke PostQuitMessage, 0             ; Windows api call einde programma
  xor   eax, eax                  ; eax op 0 zetten in 2 kloktikken (deze lijn moet niet echt)
 .finish:                       ; einde functie proc WindowProc
  pop   edi esi ebx                ; destination index, source index en base register terugzetten
  ret                        ; terug naar aanroepende functie
endp                          ; einde procedure

section '.rsrc' resource data readable         ; sectie bronnen: hier resources voor runtime themes 'window styles'
 directory RT_MANIFEST,manifest            ; afgeronde knoppen e.d. ipv hoekige verouderde knoppen
 resource manifest,1,LANG_NEUTRAL,man         ; moderne progressbar, aanvinkvak enz...
 resdata man
  db '<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">'
  db '<dependency><dependentAssembly><assemblyIdentity '
   db 'type="win32" name="Microsoft.Windows.Common-Controls" '
   db 'version="6.0.0.0" processorArchitecture="X86" '
   db 'publicKeyToken="6595b64144ccf1df" language="*" />'
  db '</dependentAssembly></dependency></assembly>'
endres                         ; einde resdata


Dit compileert tot een exe van 3.584 bytes. Uiteraard is dit een eenvoudig voorbeeld, het is perfect mogelijk om een veel uitgebreider programma te maken. Alles wat in een andere programmertaal mogelijk is, is dat hier ook. Het lijkt in het begin wat omslachtig, maar het went snel. En het resultaat is een zeer klein en razendsnel programma.
Een uitgebreider programma in FASM: een kladblokje. Dit is al wat moeilijker, omdat we bestanden moeten kunnen openen en opslaan (met bestand / openen / opslaan dialoogbox), en ook omdat we bij een "resize" van het venster, het edit-veld mee resizen, en een aanvinkvak mee moeten verplaaten. Om iets toe te voegen dat het windows kladblok niet heeft, dit voorbeeld kan "on top" blijven of niet, volgens de keuze van de gebruiker. Hoe ziet het er uit?


Hier worden ook de runtime themes gebruikt. Bij FASM worden voorbeelden bijgeleverd, o.a. een "minipad". Mooi om even de bron te bestuderen, maar het kon alleen tekstjes bewerken (en niet uit bestand openen of opslaan). Vandaar dat ik dit verder bewerkt heb. Overigens vindt men zo goed als geen voorbeelden voor het gebruik van die runtime themes - Window styles - afgezien van deze pagina. Nu de broncode hiervan:format PE GUI 4.0 
entry start 

include 'win32a.inc'

section '.data' data readable writeable    ; declaratie van variabelen, constanten en handles
 GrootteGeheugen    equ 131071
 MaxLengtePad      equ 260
 GrootteBestandOpen   equ 76
 Klasse         db 'Om_HetEven', 0
 Titel         db 'OnTopPad - Bewerkt Max. 128 KBytes', 0
 KlasseKnop       db 'BUTTON', 0
 KlasseEdit       db 'EDIT', 0
 TekstCheckbox1     db 'On Top', 0
 TextKnopLees      db 'Openen', 0
 TextKnopSchrijf    db 'Opslaan', 0
 FoutTekst       db 'Fout', 0
 buffer:    times  MaxLengtePad db 0
 FontNaam1       db 'MS Sans Serif', 0
 FontNaam2       db 'Arial', 0
 FilterString      db 'Text Files',0,'*.TXT;',0
             db 'All Files',0,'*.*',0,0

 hMem          rd 1
 pMem          rd 1
 GrootteBlok      rd 1
 hwnd          dd ?  ; handle van Venster
 hEdit1         dd ?  ; handle van editbox 1
 hKnop1         dd ?  ; handle van knop 1
 hKnop2         dd ?
 hCheck1        dd ?  ; checkbox
 hFile         dd ?  ; handle van bestand
 hFont1         dd ?
 hFont2         dd ?

 wc   WNDCLASS 0, WindowProc, 0, 0, 0, 0, 0, COLOR_BTNFACE+1, 0, Klasse
 msg  MSG
 ofn  OPENFILENAME
 client RECT

section '.code' code readable executable          ; begin uitvoerbare code

start:                           ; klassen registreren
 invoke GetModuleHandle, 0                ; hoofdinstantie opvragen - antwoord komt in eax-register
 mov   [wc.hInstance], eax                ; vastleggen in variabele
 invoke LoadIcon, 0, 32515                ; 32515 = vraagteken-icoon van windows
 mov   [wc.hIcon], eax                  ; ook weer vastleggen
 invoke LoadCursor, 0, IDC_ARROW             ; huis- tuin- en keuken gewoon windowspijltje
 mov   [wc.hCursor], eax                 ; weer eens vastleggen want eax = vluchtig
 invoke RegisterClass, wc                 ; kijken of registreren van de klasse gelukt is
 or   eax, eax                     ; indien eax niet 0 is, is het gelukt
 jz   error                       ; jump iz zero (jz) = indien niet gelukt
 invoke InitCommonControls                 ; voor zichtbaarheid knoppen in XP en Vista
 invoke CreateWindowEx, WS_EX_TOPMOST, Klasse, Titel, WS_VISIBLE + WS_OVERLAPPEDWINDOW,\
     12, 24, 400, 258, 0, 0, [wc.hInstance], 0     ; venster aanmaken
 or   eax, eax                     ; test of het gelukt is
 jz   error                       ; indien niet: stoppen
 mov   [hwnd], eax                    ; indien wel: handle toekennen
 invoke CreateWindowEx, 0, KlasseKnop, TextKnopLees, WS_VISIBLE + WS_CHILD + BS_PUSHBUTTON + WS_TABSTOP, \
     4, 2, 70, 22, [hwnd], 1000, [wc.hInstance], 0   ; Knop Openen
 mov   [hKnop1], eax
 invoke CreateWindowEx, 0, KlasseKnop, TextKnopSchrijf, WS_VISIBLE + WS_CHILD+ BS_PUSHBUTTON + WS_TABSTOP,\
     78, 2, 70, 22, [hwnd], 1001, [wc.hInstance], 0  ; Knop Opslaan
 mov   [hKnop2], eax
 invoke CreateWindowEx, 0, KlasseKnop, TekstCheckbox1, WS_VISIBLE + WS_CHILD + BS_AUTOCHECKBOX + WS_TABSTOP, \
     326, 2, 70, 22, [hwnd], 1002, [wc.hInstance], 0  ; Een checkbox (Win32) = een soort knop (KlasseKnop)
 mov   [hCheck1], eax
 invoke CreateFont, 14, 5, 0, 0, 0, FALSE, FALSE, FALSE, ANSI_CHARSET,\
      OUT_RASTER_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,\
      FIXED_PITCH + FF_DONTCARE, FontNaam1      ; font 1
 or   eax,eax                      ; de edit wordt pas bij het wm_create event aangemaakt
 jz   error                       ; om die aan te passen aan het reeds gemaakte venster.
 mov   [hFont1],eax                   ; resizen is daarna eenvoudig
 invoke SendMessage, [hKnop1],  WM_SETFONT, [hFont1], 0 ; font toekennen aan knoppen
 invoke SendMessage, [hKnop2],  WM_SETFONT, [hFont1], 0
 invoke SendMessage, [hCheck1], WM_SETFONT, [hFont1], 0
 invoke SendMessage, [hCheck1], BM_CLICK         ; checkbox moet aangevinkt zijn bij opstart

msg_loop:                       ; standaard windows oneindige lus houdt venster open
 invoke GetMessage, msg, 0, 0, 0           ; while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do      <-----
 or   eax, eax                   ; is het een bericht '0' - "toepassing afsluiten?" |
 jz   end_loop                   ; indien ja: jump if zero(jz) naar label end_loop  |
 invoke TranslateMessage, msg            ; translate bericht                 |
 invoke DispatchMessage, msg             ; dispatch bericht                 |
 jmp   msg_loop                   ; loop    >--------------------------------------

error: 
 invoke MessageBox, 0, FoutTekst, 0, MB_ICONERROR + MB_OK ; wordt alleen bij fout weergegeven

end_loop: 
 invoke ExitProcess, [msg.wParam]          ; bij einde programma

proc WindowProc hwnd, wmsg, wparam, lparam       ; procedure voor berichtendispatching
 push  ebx esi edi                 ; eerst de vereiste registers bewaren 
 cmp   [wmsg], WM_CREATE              ; case wmsg of
 je   .wmcreate                  ; procedure bij creatie venster
 cmp   [wmsg], WM_COMMAND
 je   .wmcommand                  ; procedure verwerken van commando's
 cmp   [wmsg], WM_DESTROY
 je   .wmdestroy                  ; procedure einde programma
 cmp   [wmsg], WM_SIZE               ; wordt het venster geresized?
 je   .wmsize                   ; jump if equal (je) naar procedure "resizen venster"
 
 .defwndproc:                     ; dit moet "default" altijd verwerkt worden voor normaal
  invoke DefWindowProc, [hwnd], [wmsg], [wparam], [lparam] ; windowsgedrag
  jmp   .finish                  ; hier komen we enkel indien er geen bericht of commando was

 .wmsize:                       ; hier start de procedure resizen venster
  invoke GetClientRect,[hwnd],client        ; vraag grootte van het hele venster op
  mov  eax, [client.bottom]            ; hoogte in eax opslaan
  sub  eax, 30                   ; 30 pixels van de onderrand aftellen
  mov  edx, [client.right]             ; breedte opvragen
  sub  edx, 8                   ; 8 pixels van breedte afhalen
  invoke MoveWindow, [hEdit1], 4, 28, edx, eax, TRUE ; en nu sizen (edx verliest nu zijn waarde)
  mov  edx, [client.right]             ; edx dus opnieuw instellen
  sub  edx, 58                   ; 58 pixels van breedte afhalen (checkbox zelf + tekst 'On Top')
  invoke MoveWindow, [hCheck1], edx, 2, 70, 22, TRUE ; checkbox mee verplaatsen bij het resizen
  jmp   .finish                  ; ga naar einde procedure "berichtendispatching"

 .wmcreate:                      ; hier wordt de edit gemaakt en gesized + font toegekend
  invoke GetClientRect,[hwnd],client        ; grootte van het ganse venster opvragen
  invoke CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE, KlasseEdit, NULL, WS_VISIBLE + WS_CHILD + WS_TABSTOP + ES_LEFT +\ ; edit
      ES_AUTOVSCROLL + ES_MULTILINE + WS_VSCROLL, \
      4,28,[client.right], [client.bottom],\   ; grootte edit wordt hier aan aangepast
      [hwnd],0,[wc.hInstance],NULL
  mov   [hEdit1], eax               ; handle van edit opslaan
  invoke SendMessage, [hEdit1], EM_LIMITTEXT, 131069, 0 ; hoeveel karakters moet de edit verwerken (standaard = 30000)
  invoke CreateFont, 16, 9, 0, 0, 0, FALSE, FALSE, FALSE, ANSI_CHARSET,\
       OUT_RASTER_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,\
       FIXED_PITCH + FF_DONTCARE, FontNaam2   ; font 2 toekennen aan edit
  or   eax,eax                  ; kijk of aanmaken font gelukt is (eax niet nul)
  jz   error                   ; indien mislukt (indien eax toch nul is) jump if zero naar error
  mov   [hFont2],eax                ; indien gelukt handle van font opslaan
  invoke SendMessage, [hEdit1], WM_SETFONT, [hFont2], 0
  invoke SetFocus,  [hEdit1]
  stdcall ValOpenFilename, [hwnd]          ; voorafgaande declaratie - zie laatste procedure van deze code
  jmp   .finish                  ; ga naar einde procedure "berichtendispatching"

 .wmcommand:                     ; kijken welk commando verstuurd werd
  cmp   [wparam], 1000               ; was het knop "Openen"?
  je   .KnopOpen                 ; en naar de overeenkomstige procedure jumpen hier knop 'openen'
  cmp   [wparam], 1001               ; cmp compare of wparam 1001 (knop schrijven) is
  je   .KnopSchrijf                ; zo ja (je = jump if equal) naar juiste label
  cmp   [wparam], 1002               ; of was het de checkbox...
  je   .Checkbox1                 ; enz.
  jmp   .finish                  ; ga naar einde procedure "berichtendispatching"

 .KnopOpen:
  mov   [ofn.Flags], OFN_FILEMUSTEXIST or OFN_PATHMUSTEXIST or OFN_LONGNAMES or\
             OFN_EXPLORER or OFN_HIDEREADONLY         ; flags bestand openen zetten
  invoke GetOpenFileName, ofn                      ; nakijken
  or   eax, eax
  jz   .finish
  invoke CreateFile, buffer,\                      ; bestand openen dialoogbox
            GENERIC_READ or GENERIC_WRITE ,\
            FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE,\
            NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE,\
            NULL
  mov   [hFile],eax                ; handle van gekozen bestand komt in eax --> opslaan dus
  invoke GlobalAlloc, GMEM_MOVEABLE or GMEM_ZEROINIT, GrootteGeheugen  ; geheugen toekennen
  mov   [hMem], eax
  invoke GlobalLock, [hMem]                       ; en reserveren
  mov   [pMem], eax
  invoke ReadFile, [hFile], [pMem], GrootteGeheugen-1, GrootteBlok, NULL; bestand lezen
  invoke SendMessage,[hEdit1], WM_SETTEXT,NULL, [pMem]         ; en naar edit-veld overzetten
  invoke CloseHandle,[hFile]                      ; bestand sluiten
  invoke GlobalUnlock,[pMem]                      ; geheugenreservatie vrijgeven
  invoke GlobalFree,[hMem]                       ; geheugenplaats zelf vrijgeven
  jmp   .finish                  ; ga naar einde procedure "berichtendispatching"

 .KnopSchrijf:
  mov   [ofn.Flags], OFN_LONGNAMES or OFN_EXPLORER or OFN_HIDEREADONLY
  invoke GetSaveFileName, ofn
  or   eax, eax
  jz   .finish
  invoke CreateFile, buffer,\
            GENERIC_READ or GENERIC_WRITE ,\
            FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE,\
            NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE,\
            NULL
  mov   [hFile], eax
  invoke GlobalAlloc, GMEM_MOVEABLE or GMEM_ZEROINIT, GrootteGeheugen
  mov   [hMem], eax
  invoke GlobalLock, [hMem]
  mov   [pMem], eax
  invoke SendMessage, [hEdit1], WM_GETTEXT, GrootteGeheugen-1, [pMem]
  invoke WriteFile, [hFile], [pMem], eax, GrootteBlok,NULL
  invoke CloseHandle, [hFile]
  invoke GlobalUnlock, [pMem]
  invoke GlobalFree, [hMem]
  jmp   .finish

 .Checkbox1:                               ; bij aanklikken van checkbox
  invoke SendMessage, [hCheck1], BM_GETCHECK              ; is hCheck1 gechecked? (antwoord in eax)
  or   eax, eax                            ; indien eax = 0 dan BST_UNCHECKED
  jz   .NoTop                             ; in dat geval niet on top zetten
  invoke SetWindowPos, [hwnd], HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE + SWP_NOSIZE ; anders wel on top zetten
  jmp   .finish                            ; en einde
  .NoTop:                                ; niet on top zetten
  invoke SetWindowPos, [hwnd], HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE + SWP_NOSIZE
  jmp   .finish                  ; ga naar einde procedure "berichtendispatching"

 .wmdestroy:                     ; bij afsluiten toepassing
  invoke PostQuitMessage, 0

 .finish:                       ; bij einde procedure
  pop   edi esi ebx
  ret
endp 

proc ValOpenFilename hWin               ; structuur opzetten voor FileOpenSaveDialog
 mov   [ofn.lStructSize], GrootteBestandOpen
 push   [hWin]
 pop   [ofn.hwndOwner]
 push   [wc.hInstance]
 pop   [ofn.hInstance]
 mov   [ofn.lpstrFilter], FilterString
 mov   [ofn.lpstrFile], buffer
 mov   [ofn.nMaxFile], MaxLengtePad
 ret
endp

section '.idata' import data readable writeable    ; = section 'imports'

library kernel32, 'KERNEL32.DLL', \          ; aangeroepen dll's (eigenlijk functies in deze dll's)
    user32,  'USER32.DLL', \
    shell32,  'SHELL32.DLL', \
    gdi32,   'GDI32.DLL', \
    comdlg32, 'COMDLG32.DLL',\
    comctl32, 'COMCTL32.DLL'

include '\api\kernel32.inc'
include '\api\user32.inc'
include '\api\shell32.inc'
include '\api\gdi32.inc'
include '\api\comdlg32.inc'
include '\api\comctl32.inc'

section '.rsrc' resource data readable         ; runtime themes 'window styles' enabled
 directory RT_MANIFEST,manifest            ; afgeronde knoppen e.d.
 resource manifest, 1, LANG_NEUTRAL, man
 resdata man
  db '<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">'
  db '<dependency><dependentAssembly><assemblyIdentity '
   db 'type="win32" name="Microsoft.Windows.Common-Controls" '
   db 'version="6.0.0.0" processorArchitecture="X86" '
   db 'publicKeyToken="6595b64144ccf1df" language="*" />'
  db '</dependentAssembly></dependency></assembly>'
endres

Deze broncode genereert een exe van 4.608 bytes groot. Het kladblok (notepad.exe) van Microsoft was ooit
 32736 bytes  (Windows 3.11 - [1992]) 
 34304 bytes  (Windows 95  - [1995])
 53248 bytes  (Windows 98  - [1998] - vanaf deze versie was font wijzigen mogelijk)
 69120 bytes  (Windows XP  - [2001] - vanaf deze versie was er geen limiet meer van 64 KBytes)
151040 bytes  (Windows Vista- [2007])
193536 bytes  (Windows 7  - [2009])
243712 bytes  (Windows 8  - [2012])
Dit speeltje is 52 keer kleiner, en kan bovenop andere toepassingen blijven staan. Ok, deze kan niet zoeken en vervangen, en heeft geen fontkeuze-dialogen. Overigens kan die "Max. 128 KBytes" gewoon naar believen gewijzigd worden, kan op heel wat meer gezet worden indien gewenst.

johanok / at / gmail adres

Snellere functies in Delphi
De programmastructuur in Windows
Numlock problemen Windows 8 en 10
Kleinere exe in Delphi zonder de VCL