wp670393a7_0f.jpg
Association of Canonesses of the Holy Sepulchre
Kindu

P R I O R I J   T E  K I N D U

September 2013: 7 zusters vertrekken vanuit de priorij van de ‘ Filles de la Résurrection’ te Mirhi/Bukavu op missie naar Kindu.
Op vraag van de bisschop van Kindu om pastorale ondersteuning te verlenen vertrok de groep voor een eerste verkenning. Kindu is gelegen in de provincie Maniëma een 500-tal kilometer van Bukavu, het binnenland in. Klimaat: broeierig warm en vochtig. Veel muggen. Bereikbaarheid: enkel met het vliegtuig, de binnenwegen zijn overgroeid of onveilig om een goede reis te garanderen.
De toenmalige bisschop, Mgr. Willy Ngumbi, zag reeds een hele tijd de aanwezigheid van Europese missionarissen heel sterk teruglopen en deed beroep op inlandse congregaties om ook in dit bisdom opnieuw aanwezig te komen en er mee taken in onderwijs, ziekenzorg en catechese verder uit te bouwen.
Augustus 2015: De priorij van Mirhi start een begeleidingsproces om op deze nieuwe plek niet enkel in een afhankelijk missiehuis te zijn, maar binnen afzienbare tijd een eigen zelfstandige nieuwe priorij te worden in het bisdom Kindu. Een groep van 14 zusters stapt in het nieuwe proces.

Zelfstandig worden: dit heeft te maken met eigen apostolaten uitbouwen, met bestuursbekwaamheid en gemeenschapsleven, met financiële zelfredzaamheid creëren, zoeken naar infrastructuur, ingroeien in de nieuwe cultuur en contacten met de bevolking, vorming van zusters voor nieuwe taken en… jonge mensen ter plaatse zien die mee willen stappen in dit avontuur van het religieuze leven.
Concreet begon deze groep met het enthousiasme en de energie van echte pioniers te werken. Enerzijds werden ze ingeschakeld in pastoraal werk in het bisdom, in school, ziekenzorg en in een catechetisch centrum. Anderzijds begonnen ze eigen werk op te zetten: een naaiatelier voor jonge moeders. Weldra volgde de idee om een kleine materniteit en dispensarium op te bouwen. Ook werd als bij echte pioniers stukken braakliggend terrein ontgonnen om een eigen groententuin en neerhof te ontwikkelen. Zusters gingen bijstuderen: agronomie, management, verpleegkunde, vormingswerk. Het project materniteit begon weldra letterlijk steen per steen – uit eigen kleiaarde werden de bakstenen gebakken en zo werd het projectje klein opgestart maar met het visioen van ooit te kunnen uitgroeien tot een eigen dispensarium op eigen terrein. Tevens werd in de stad zelf een bouw begonnen van een nieuw klooster: met het visioen jonge vrouwen te ontvangen, postulanten en novicen, die mee de toekomst zullen dragen.
September 2017: een eerste groepje van 4 postulanten meldt zich enthousiast.
September 2018: een eerste deel van het visioen materniteit wordt werkelijkheid, sr. Jeanne Françoise brengt de eerste baby ter wereld – er volgen snel meer vrouwen …
Maart 2019: Een groep van 18 zusters geeft aan dat ze definitief willen behoren tot de nieuwe stichting. Ondertussen zijn er 7 postulanten, 1 novice…
Op 7 maart 2019, tijdens de priorinnenconferentie te Zaragoza wordt de gemeenschap van Kindu officieel aanvaard als autonoom kapittel in de Associatio van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf – de priorij van de Verrijzenis van Kindu.
Juli 2019: het nieuwe kloostergebouw ‘Emmanuel’ van de priorij wordt ingezegend door de bisschop met een groot feest en onder enthousiaste belangstelling van de lokale Christen gemeenschap. Ook legt de eerste novice haar tijdelijke geloften af en worden de eerste 4 postulanten ingekleed.
Vandaag telt de priorij 16 leden, 3 junioren, 6 novicen en 6 postulanten.
Het apostolaatswerk wordt verder uitgebouwd: er is de materniteit en dispensarium, een project agro-pastoraal, vorming van vrouwen en meisjes, taken in onderwijs en catechese…
Kindu

P R I O R Y  O F  K I N D U

September 2013: 7 sisters left the priory of the ‘Daughters of the Resurrection’ in Mirhi/Bukavu for a mission in Kindu. At the request of the Bishop of Kindu for pastoral support, the group left for a first exploration. Kindu is located in the province of Maniema, about 500 km from Bukavu, in the midland of the country. Climate: hot and humid. Many mosquitoes. Access: only by air, inland roads are overgrown or unsafe to travel on. The former bishop, Bishop Willy Ngumbi, had already seen the presence of European missionaries diminish very sharply for some time, and he appealed to the indigenous congregations to be present again in this diocese and to develop the tasks of education, health care and catechesis.
August 2015: Mirhi Priory starts a process of orientation to be in this new place not only in a dependent mission house, but to become in the near future a new independent priory in the diocese of Kindu. A group of 14 sisters is embarking on the new process.
Becoming independent: building up their own apostolates, acquiring skills in management and community life, creating financial autonomy, searching for infrastructure, adapting to the new culture and contacts with the population, training sisters for new tasks and... to see young people on the spot who want to embark on this adventure of religious life.
In concrete terms, this group began to work with the enthusiasm and energy of true pioneers. On the one hand, they were involved in the pastoral work of the diocese in schools, in caring for the sick and in a catechetical centre. On the other hand, they started their own work: a sewing workshop for young mothers. The idea of building a small maternity hospital and a dispensary soon followed. As true pioneers, they also started to cultivate plots of uncultivated land to develop their own vegetable garden and yard. The sisters continued their studies: agronomy, management, nursing, training... The maternity project started literally brick by brick - the bricks were baked from the own clay and so the project started small but with the vision of one day being able to become a dispensary on its own land. At the same time, the construction of a new monastery began in the town itself, with the vision of welcoming young women, postulants and novices, who will carry the future with them.
September 2017: a first group of 4 postulants present themselves with enthusiasm.
September 2018: a first part of the vision of maternity becomes reality, sr. Jeanne Françoise gives birth to the first baby - other women would soon follow ...
March 2019:  A group of 18 sisters indicate their desire to belong permanently to the new foundation. Meanwhile, there are 7 postulants, 1 novice....
March 7, 2019, at the Prioresses' Conference in Zaragoza, the Kindu community is officially accepted as an autonomous Chapter in the Association of Canonesses Regular of the Holy Sepulchre - the Priory of the Resurrection of Kindu.
July 2019: The Priory's new main convent 'Emmanuel' will be consecrated by the Bishop with a grand celebration and under the enthusiastic interest of the local Christian community. The first novice took her temporary vows and the first four postulants received their habits.
Today the priory has 19 members, 6 novices and 6 postulants.
The apostolate is developed: there is a maternity ward and dispensary, an agro-pastoral project, a pharmacy, the training of women and young girls, education and catechesis...Kindu

P R I E U R É  D E  K I N D U

Septembre 2013 : 7 sœurs partent du prieuré des ‘Filles de la Résurrection’ à Mirhi/Bukavu pour une mission à Kindu. A la demande de l'évêque de Kindu pour un soutien pastoral, le groupe est parti pour une première exploration. Kindu est situé dans la province de Maniema, à environ 500 km de Bukavu, à l'intérieur du pays. Climat: chaud et humide. Beaucoup de moustiques. Accès: uniquement par avion, les routes intérieures sont envahies par la végétation ou peu sûres pour garantir un bon voyage. L'évêque de l'époque, Mgr Willy Ngumbi, avait déjà vu la présence des missionnaires européens diminuer très fortement depuis un certain temps et il a lancé un appel aux congrégations autochtones pour qu'elles soient à nouveau présentes dans ce diocèse et qu'elles développent davantage les tâches d'éducation, de soins de santé et de catéchèse.
Août 2015: Le prieuré de Mirhi commence un processus d'orientation pour être dans ce nouveau lieu non seulement dans une maison de mission dépendante, mais dans un avenir proche pour devenir un nouveau prieuré indépendant dans le diocèse de Kindu. Un groupe de 14 sœurs se lance dans le nouveau processus.

Devenir indépendant: il s'agit de construire ses propres apostolats, d'acquérir des compétences en matière de gestion et de vie communautaire, de créer une autonomie financière, de rechercher des infrastructures, de s'adapter à la nouvelle culture et aux contacts avec la population, de former des sœurs à de nouvelles tâches et... de voir sur place des jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure de la vie religieuse.
Concrètement, ce groupe a commencé à travailler avec l'enthousiasme et l'énergie de véritables pionniers. D'une part, elles étaient impliquées dans le travail pastoral du diocèse dans les écoles, les soins aux malades et dans un centre catéchétique. D'autre part, elles ont commencé leur propre travail: un atelier de couture pour les jeunes mères. L'idée de construire une petite maternité et un dispensaire a rapidement suivi. En véritables pionniers, elles ont également commencé à cultiver des parcelles de terrain en friche pour développer leur propre potager et leur cour. Les sœurs ont poursuivi leurs études: agronomie, gestion, soins infirmiers, formation... Le projet de maternité a commencé littéralement brique par brique - les briques ont été cuites à partir du propre terre argileuse et le projet a donc démarré petit mais avec la vision de pouvoir un jour devenir un dispensaire sur son propre terrain. En même temps, la construction d'un nouveau monastère a commencé dans la ville même, avec la vision d'accueillir des jeunes femmes, postulantes et novices, qui porteront l'avenir avec elles.
Septembre 2017 : un premier groupe de 4 postulants se présente avec enthousiasme.
Septembre 2018 : une première partie de la vision de la maternité devient réalité, sr. Jeanne Françoise donne naissance au premier bébé - d'autres femmes suivent bientôt ....
Mars 2019 : Un groupe de 18 sœurs indique son désir d'appartenir de façon permanente à la nouvelle fondation. Pendant ce temps, il y a 7 postulants, 1 novice....
Le 7 mars 2019, lors de la conférence des prieures à Saragosse, la communauté de Kindu est officiellement acceptée comme Chapitre autonome dans l'Association des Chanoinesses Régulières du Saint-Sépulcre - le Prieuré de la Résurrection de Kindu.
Juillet 2019 : Le nouveau couvent principal 'Emmanuel' du Prieuré sera consacré par l'évêque avec une grande fête et sous l'intérêt enthousiaste de la communauté chrétienne locale. La première novice a prononcé ses vœux temporaires et les quatre premiers postulants ont reçue l’habit.
Aujourd'hui, le prieuré compte 19 membres, 6 novices et 6 postulants.
L'apostolat est développé : il y a la maternité et le dispensaire, un projet agro-pastoral, le pharmacie, la formation des femmes et des jeunes filles, des tâches d'éducation et de catéchèse...
wpa5e22885_0f.jpg
wp21a3533e.jpg
wpa52e13f9_0f.jpg
wpfe471b73.jpg
wp2d6ef69c_0f.jpg
wp637e4ea9.jpg
wp7f571fd9_0f.jpg
wp9affa272_0f.jpg