wp670393a7_0f.jpg
Association of Canonesses of the Holy Sepulchre
Rwanda

D O C H T E R S  V A N  D E  V E R R I J Z E N I S

De Priorij van Rwanda werd geboren als een 'eerste vrucht' van de Priorij van Mirhi, in de Democratische Republiek Congo en werd toegelaten tot de Associatio van Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf als een volledig autonome priorij op het 10de Generaal Kapittel van de Associatio, dat plaatsvond in juli 2011.
De Priorij is gevestigd in een arme landelijke omgeving, dichtbij het dorp Masaka,
in het district Kigali.
De zusters in vorming zijn er gevestigd. Ze zijn een werkende en biddende aanwezigheid voor de mensen om hen heen. Ze begonnen met een Alfabetiseringscentrum om in de basisbehoeften van de bevolking te voorzien.
De zusters telen verse producten op hun velden, fokken dieren  en helpen lokale vrouwen om deze vaardigheden aan te leren opdat ze voor zichzelf zouden kunnen zorgen.
De Priorij heeft andere kleinere huizen in Rwanda: in Busasamana, waar 6 zusters werden vermoord in 1998, het is in Busasamana dat sommige van de zusters betrokken zijn bij baanbrekend werk in een biogas-project in de rundveehouderij,
in
Crete Congo-Nil waar de zusters werken in een Gezondheidscentrum en er lokale vrouwen leren naaien en werken in de veeteelt, in Nyundo waar zusters onderwijzen en werken voor de bisschop, in Kigali zelf waar sommige zusters studeren, een crèche openhouden en enkele gastenkamers openstellen.
De zusters wonen, bidden en werken als getuigen van verzoening en vrede in een land en samenleving die nog steeds wordt getekend door de genocide van 1994.
wp0f4860b0_0f.jpg
wp040fcac8_0f.jpg
Spiritualiteit van de Dochters van de Verrijzenis
Het Paasmysterie en onze deelname daaraan vormt de kern van onze spiritualiteit. Wij worden geroepen om actief deel te hebben aan het lijden, de passie en de dood van Christus in onze arme, zieke, gemarginaliseerde, gevluchte en vervolgde broeders met de zekerheid dat het leven altijd sterker is dan de dood. Ons geloof in de Verrezen Heer en onze hoop op onze opstanding maakt ons tot gelukkige mensen, vertrouwend op het woord van God en gelovend in onze verlossing.

Een leven van gebed
Ons eerste apostolaat is het gebed, het eerste middel om ons charisma te realiseren. Dank zij het gebed zijn wij verbonden met God en ook verbonden met alle mensen in alle mogelijke situaties. Het gebed richt ons voortdurend op God en op de wereld, bereikt zijn hoogtepunt in de eucharistieviering en zet zich verder tijdens de dag doorheen het samen bidden tijdens het getijdengebed.

Een leven in gemeenschap
Het leven in gemeenschap is essentieel voor onze roeping. Het kenmerkt onze zusterlijke menslievendheid als de liefde van God. Alles wat wij doen vloeit voort uit deze liefde van Christus die ons met elkaar verenigt in gemeenschap. Wij herinneren ons het woord van Jezus: ‘Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden’.

Apostolisch leven
De keuze om met en voor de armen van het volk van God te leven wordt geïnspireerd vanuit de Verrijzenisspiritualiteit. Zo geven wij prioriteit aan diverse vormen van pastorale en sociale diensten bij de armen: catechese, gezondheidszorg, hulp aan bejaarden, familiale hulp, onderwijs, vorming en bevordering van de vrouw. Waar mensen honger lijden, ziek zijn, eenzaam zijn, huilen, kreunen, marginaal zijn of vluchteling, daar leven de Dochters van de Verrijzenis. Zij beleven dit getuigenis van gemeenschap-zijn met het volk tot in het martelaarschap. Zes van onze zusters werden vermoord in de nacht van 7 op 8 januari 1998 in Rwanda en 3 andere op 24 augustus van hetzelfde jaar in de Democratische Republiek Congo in het bisdom Uvira. Hun dood is een teken van liefde voor de naaste tot het uiterste toe.
wp53249453_0f.jpg
wp90fb1616_0f.jpg
wp75bfe138_0f.jpg
Rwanda

D A U G H T E R S   O F   T H E   R E S U R R E C T I O N

The Priory of Rwanda was born as a ‘first fruit’ of the Priory of Mirhi, DRC, and was admitted into the Association of Canonesses Regular of the Holy Sepulchre as a fully autonomous Priory in its own right, at the 10th General Chapter of the Association, which took place in July 2011.
The Priory is based in a poor rural area, near a village called Masaka, which is in the Kigali district..
The sisters in Formation are based there, and as well as being a working and praying presence for the people around them, they have also begun a Literacy Centre to serve the basic needs of the people. The sisters grow fresh produce in their fields and raise animals – and help local women to learn these skills of self-sufficiency.
The Priory has other smaller houses in Rwanda:  in Busasamana, where 6 sisters were assassinated in 1998; it is at Busasamana that some of the sisters are involved in pioneer work on a Biogas project in cattle-rearing; in Crete Congo-Nil where the sisters work in a Health Centre and teach local women dress-making and husbandry; in Nyundo where sisters teach and work for the Bishop; in Kigali itself where some sisters study, run a crèche and have rooms for hospitality.
The sisters live, pray and work as a witness to reconciliation and peace in a country and society which is still scarred by the genocide of 1994.


Rwanda

F I L L E S   D E   L A   R É S U R R E C T I O N

Le Prieuré du Rwanda fut né comme le ‘premier fruit’ du Prieuré de Mirhi RDC, et fut admis dans l’Association des Chanoinesses Régulières du Saint Sépulcre comme Prieuré autonome au Chapitre Général X de l’Association qui eut lieu en juillet 2011.
Le Prieuré se situe dans un quartier rural pauvre, près d’un village qui s’appelle Masaka qui est dans la région de Kigali.
Les sœurs en formation sont basées là, et elles sont présentes et accessibles pour le peuple autour d’elles.  Elles ont aussi ouvert un centre d’alphabétisation qui servira aux besoins de leurs voisins.  Les sœurs cultivent les champs et élèvent des animaux – et aident les femmes du voisinage à devenir auto-suffisantes.
Le Prieuré a aussi de petites communautés au Rwanda :  à Busasamana où 6 sœurs ont été assassinées en 1998 ; c’est à Busasamana où quelques sœurs travaillent dans un projet d’élevage innovateur avec le Biogaz ; à Crète Congo-Nil où des sœur travaillent dans un Centre de Santé et enseignent la coupe-couture et l’élevage aux femmes du quartier ; à Nyundo où des sœurs enseignent et travaillent pour l’Evêque; et à Kigali même où quelques sœurs sont aux études, d’autres s’occupent d’une crèche ; et d’autres sont disponibles pour l’accueil.
Les sœurs vivent, prient et travaillent comme témoignage de réconciliation et paix dans un pays et une société qui restent blessés par la génocide de 1994.Spirituality of the Daughters of the Resurrection
“The Paschal Mystery and our participation in this mystery are at the heart of our spirituality. We are called to participate actively in the sufferings, passion and death of Christ alongside those who are poor, ill, marginalised or refugees, with the assurance that life is always stronger than death. Faith in the Risen Christ and our own Resurrection make us people of joy, believing in Christ’s words, and grateful for our Redemption.

Life of Prayer
Prayer is our first apostolic work, and is the first way in which we make our charism real. It is through prayer that we are in communion with God and also with all people in their different situations. Our prayer is constantly turned towards God and the world, and goes on throughout the day through our Community prayer in the Liturgy of the Hours. It reaches its high point in the Eucharist.

Community Life
Community Life is an essential part of our vocation and our charitable love for one another shows our love for God. Everything we do comes from our love of Christ which unites us in Community. We remember Jesus’ words: «Where two or three of you are gathered in my name I am there in your midst.»

Apostolic Life
The choice to live with and for the poor in our country finds its origins in our spirituality. We give priority to different forms of pastoral and social work amongst the poor: catechetics, health care, help for older people, family support, teaching and work with women. The Daughters of the Resurrection are to be found wherever people suffer from hunger, illness, loneliness; wherever people are weeping, groaning, are marginalised or are refugees. We bear witness to communion with our people even if it means martyrdom. This is why six of us were assassinated on the night of 7-8 January 1998 in Rwanda and three others on the 24th August in the same year in the People’s Democratic Republic of Congo in the Diocese of Uvira: this is the ultimate proof of love of the other.”
Spiritualité des sœurs Filles de la Résurrection
Le mystère Pascal, et notre participation à ce mystère constituent le cœur de notre spiritualité. Nous sommes appelées à participer activement aux souffrances, à la passion et à la mort du Christ dans nos frères pauvres, malades, marginalisés, réfugiés ou persécutés avec l'assurance que la vie est toujours plus forte que la mort. La foi dans le Christ Ressuscité et l'espoir de notre résurrection fait de nous des personnes heureuses, confiantes dans la parole de Dieu et reconnaissantes de la Rédemption.

Vie de prière
Notre premier apostolat c'est la prière, premier moyen pour réaliser notre charisme. Grâce à la prière nous sommes en communion avec Dieu et aussi en communion avec tous les hommes dans leurs situations diverses. Elle s'oriente constamment vers Dieu et le monde, atteint son point culminant dans la célébration Eucharistique, se poursuit tout au long de la journée par la prière communautaire dans la liturgie des heures.  

Vie communautaire
La vie communautaire, est le trait essentiel de notre vocation. Elle marque notre charité fraternelle pour l'amour de Dieu. Tout ce que nous faisons découle de cet amour du Christ qui nous unit les unes aux autres dans la communauté. Nous gardons en mémoire cette parole de Jésus : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom je serai au milieu d'eux ».

Vie apostolique
Le choix de vivre avec et pour les pauvres du peuple de Dieu trouve sa racine dans notre spiritualité même. Ainsi nous donnons la priorité aux diverses formes de services pastoraux et sociaux auprès des pauvres : la catéchèse, les soins de santé, l'assistance aux personnes âgées, l'aide familiale, l'enseignement, la formation et la promotion de la femme. Là où les gens souffrent de faim, de maladie, de solitude, pleurent, gémissent, sont marginalisés ou réfugiés, vivent les Filles de la Résurrection. Elles vivent ce témoignage de la communion avec le peuple jusqu'au martyr. Raison pour laquelle, six d'entre nous ont été assassinées dans la nuit du 7 au 8 janvier 1998 au Rwanda et trois autres le 24 août de la même année en République Démocratique du Congo dans le diocèse d'Uvira : témoignage ultime de l'amour du prochain.