Disclamer

De inhoud van deze site wordt uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over de producten en aangeboden dienstverlening.

  • Wij leveren alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden informatie op elk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid.

  • Wij sluiten uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade.

  • De auteursrechten op alle aangeboden informatie berust bij ons en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder onze voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is alsook de Belgische rechter bevoegd is.

  • Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om ons in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.