Algemene voorwaarden

De inhoud van deze site wordt uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over de producten en aangeboden dienstverlening.

 • 1. Algemene en Specifieke Voorwaarden

  *Deze Overeenkomst wordt afgesloten tussen Soft-IT (vanaf hier aangeduid als “Soft-IT”, of "verkoper", of “leverancier”) en alle klanten die een dienst, product of softwareontwikkeling bestellen van Soft-IT via één van zijn websites, email, post, telefoon of fax (vanaf hier aangeduid als "de klant", of “koper”). Deze Overeenkomst gaat in vanaf het moment van bestellen van de dienst, product of softwareontwikkeling.
  *De titels in deze Overeenkomst kunnen niet limitatief worden geïnterpreteerd; zij hebben enkel als bedoeling om de leesbaarheid van de Overeenkomst te vergemakkelijken.
  *De huidige Algemene en Specifiek Voorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klant aangenomen. Zij zullen deze later in geen geval kunnen betwisten.
  *Subsidiair aan deze dienstverlening die door Soft-IT wordt verschaft kunnen nog bijkomende services worden verricht, deze vallen dan, waar mogelijk, onder dezelfde modaliteiten als deze Overeenkomst. Steeds zullen in dergelijk geval de Algemene Voorwaarden van Soft-IT van toepassing zijn, zoals deze van tijd tot tijd worden gecommuniceerd.
  *Deze Overeenkomst, samen met het bestelformulier en alle mogelijke andere documenten vermeld in deze Overeenkomst, maken deel uit van de volledige Overeenkomst tussen beide partijen, en vervangt alle voorgaande Overeenkomsten en Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling van deze Overeenkomst nietig zou zijn, belet dit niet dat de andere bepalingen van deze vereenkomst hun geldigheid behouden. In dergelijk geval zal de nietige clausule voor niet geschreven gehouden worden en zal naar de bedoeling van de partijen worden gekeken om de nietige bepaling alsnog ingang te doen vinden. Zo dit geen oplossing biedt, zal het gemeen handelsrecht van toepassing zijn met betrekking tot de nietige bepaling.
  *De klant verklaart hierbij dat hij of zij, ofwel als individu deze Overeenkomst aangaat voor zijn of haar persoonlijk gebruik en gewettigd is, ofwel een bedrijf, vennootschap, vereniging of andere legale entiteit is die wettelijk met alles in orde is en dat de persoon die handelt in naam van de klant de volledige toestemming heeft om deze Overeenkomst na te leven in naam van de klant.
  *In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene en de Bijzondere Factuurvoorwaarden, zijn de Bijzondere Factuurvoorwaarden doorslaggevend.

 • 2. Bekwaamheid partijen

  De contracterende partijen verklaren gemachtigd te zijn om handel te mogen drijven in België en over de wettelijke bevoegdheden te beschikken om overeenkomsten van deze aard af te sluiten. Gevolmachtigden die optreden in naam van een rechtspersoon verklaren behoorlijk gevolmachtigd te zijn om op te treden namens de vennootschap. In geval van onbehoorlijke volmachtiging en in het geval hierdoor problemen ontstaan, zijn deze ‘gevolmachtigden’ solidair en hoofdelijk gehouden tot het nakomen van de verbintenissen; dit naast de vennootschap waarvoor zij opgetreden zijn.

 • 3. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

  *De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.
  *Ondertekening van de bestelbon betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden.
  *Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen en diensten evenals de aanvaarding van de factuur dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.

 • 4. Verplichtingen van partijen

  De Klant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijzen en tot het meewerken volgens de modaliteiten van Soft-IT. In overeenstemming met de algemene regel “exceptio non adimpletu contractus”, is Soft-IT geenszins aansprakelijk voor schade en/of het hierdoor niet nakomen van haar verbintenissen ontstaan doordat de Klant één of meerdere onderdelen van deze Overeenkomst niet behoorlijk nakomt. Soft-IT zorgt voor het opzetten van het project en het afleveren van de gevraagde implementaties in binaire vorm. Beide partijen zijn ertoe gehouden deze Overeenkomst te goeder trouw ten uitvoer te brengen en hierbij, alle omstandigheden in acht genomen, zich als loyale contractspartners te gedragen.

 • 5. Aansprakelijkheid

  *De Klant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijzen en tot het meewerken volgens de modaliteiten van Soft-IT. In overeenstemming met de algemene regel “exceptio non adimpletu contractus”, is Soft-IT geenszins aansprakelijk voor schade en/of het hierdoor niet nakomen van haar verbintenissen ontstaan doordat de Klant één of meerdere onderdelen van deze Overeenkomst niet behoorlijk nakomt.
  *Soft-IT zorgt voor het opzetten van het project en het afleveren van de gevraagde implementaties in binaire vorm.
  *Koper en verkoper zijn ertoe gehouden de Overeenkomst ter goeder trouw ten uitvoer te brengen en hierbij, alle omstandigheden in acht genomen, zich als loyale contractpartners te gedragen.
  *De verbintenissen die Soft-IT op zicht neemt zijn, gelet op de aard van het project en de afhankelijkheid van de eventuele probleem, middelenverbintenissen. Indien hoe dan ook de contractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid van Soft-IT in het gedrang mocht komen, is de tussenkomst van Soft-IT beperkt als volgt: Soft-IT is slechts gehouden om de rechtstreekse schade te vergoeden met uitsluiting van elke indirecte of onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld gederfde winst van de Klant of een derde, of enige andere schade-eis uitgaande van een derde;
  *Soft-IT is enkel aansprakelijk voor een door haar, of door haar werknemers, begane zware Professionele Fout. Onder ‘Professionele Fout’ kan enkel worden verstaan: ‘een handeling die een normaal, voorzichtig en behoedzaam, professioneel, softwareontwikkelaar geplaatst in dezelfde externe concrete omstandigheden niet zou hebben begaan’;
  *De schadevergoeding waartoe Soft-IT gehouden is, kan in geen geval de overeengekomen kostprijs van het project te boven gaan die de Klant betaalt in normale omstandigheden binnen het kader van de Overeenkomst;
  *Soft-IT is niet aansprakelijk voor handelingen begaan door haar aangestelden of door derden.

 • 6. Algemene voorwaarden, geldig op alle contracten, verkopen en softwareontwikkeling

  6.1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden, waarvan slechts van afgeweken kan worden mits schriftelijk akkoord van de verkoper. Geen enkele mondelinge Overeenkomst, voorstel, belofte, afspraak of mededeling die gedaan werd en afwijkt van deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk vastgelegd.
  6.2. Een verkoop komt slechts tot stand na de bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
  6.3. Elke annulering of verbreking van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering of verbreking van de Overeenkomst, of indien die niet kan doorgaan door toedoen van de klant, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling. Indien wij zelf de Overeenkomst verbreken of annuleren of indien de Overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. Verbreking van stilzwijgend verlengbare diensten zoals abonnementsdiensten dienen ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode aangetekend gemeld te worden bij Soft-IT
  6.4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
  6.5. Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende bepalingen.
  6.6. De op vervaldag niet betaalde som geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een interest zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro -bovenop de invorderingskosten (aanmaningskosten, administratieve kosten, e.d.).
  6.7. Bij niet tijdige betaling wordt de gehele openstaande schuld opeisbaar.
  6.8. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de levering van goederen of diensten aanvaard en goedgekeurd is door de klant wat de prijs alsook wat de kwaliteit en hoeveelheid betreft, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de termijn vermeld in punt 6.
  6.9. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Soft-IT het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Soft-IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die uit deze opschorting voortvloeit.
  6.10. Alle goederen blijven eigendom van de exploitant tot na volledige betaling van de desbetreffende factuur.
  6.11. De verhoudingen tussen de contracterende partijen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Ieper bevoegd, tenzij Soft-IT anders zou beslissen op het moment van het geschil.
  6.12. Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het e-mailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit e-mailadres binnen de 48 uren meldt aan info@soft-it.be.
  6.13. Alle tarieven op onze website, bestelbon, offertes of facturen zijn exclusief BTW.
  6.14. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten.
  6.15. De klant gaat akkoord dat bij overtredingen op deze Algemene Voorwaarden Soft-IT het recht heeft persoonlijke gegevens van de klant vrij te geven aan wettelijke overheden en dit zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.
  6.16. Indien U vragen heeft over onze regels, contacteer info@soft-it.be.
  6.17 Protest, klachten over een factuur kunnen ingediend worden tot 14 dagen na de factuurdatum van de betwiste factuur. Na deze termijn worden klachten niet meer aanvaard.

 • 7. Specifieke voorwaarden, geldig bij softwareontwikkeling

  7.1 Waarborg
  *Soft-IT voert projecten uit volgens de professionele standaarden die in de sector van toepassing zijn. Soft-IT geeft echter geen enkele expliciete of impliciete garantie omtrent het correct werken van de software, in gelijk welke mogelijke soft-en/of hardware configuratie.
  *De door Soft-IT ontwikkelde software zal volgens de normen en methoden van de Klant getest worden, voor zover die normen en methoden redelijk zijn en gangbaar binnen de sector waarin de Klant actief is. Software die getest en aanvaard werd door de Klant wordt verondersteld te voldoen aan de verwachtingen van de klant. De aanvaarding van de software is een feit zes weken na de oplevering van de finale versie indien de Klant binnen die periode geen opmerkingen maakt.
  *Na de aanvaarding kan de Klant bugs en problemen melden aan Soft-IT die deze dan zal trachten op te sporen en naar best vermogen zal trachten op te lossen. Deze prestaties worden gefactureerd aan het dagtarief dat gehanteerd wordt door Soft-IT. In geen geval kan Soft-IT verantwoordelijk gehouden worden, in welke zin dan ook, voor bugs in of veroorzaakt door soft-en/of hardware van derden.
  *In geen geval kan Soft-IT verantwoordelijk gehouden worden, in welke zin dan ook, voor bugs in of veroorzaakt door soft-en/of hardware van derden.
  7.2 Intellectuele eigendomsrechten
  *De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan of voortspruitend uit de werkzaamheden verricht door Soft-IT, zijn personeel en onderaannemers, in het kader van het project, zijn en blijven van Soft-IT, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Soft-IT behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de gebruikte methoden, technieken, specificaties, berekeningen, structuren, concepten en broncodefragmenten die ontwikkeld zijn om het project voor de Klant uit te voeren en kan niet verplicht worden de broncode die nodig is voor de implementatie mee te leveren, tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.
  7.3 Bewijsregeling
  *Tenzij anders werd bepaald in deze Overeenkomst, geldt tussen de contracterende partijen een vrije bewijsregeling. Dit wil zeggen dat alle door de wet toegestane bewijsmiddelen voor dergelijke overeenkomsten kunnen door de partijen worden aangewend als bewijs binnen de uitvoering van deze overeenkomst.
  7.4 Oplevering
  *Soft-IT levert na de acceptatie van de klant een set van binaire bestanden die de implementatie van het project bevatten al dan niet met een installatieprogramma. De broncode maakt geen deel uit van de oplevering.

 • 8. Privacybeleid

  8.1 Persoonsgegevens
  *Het gebruik van door Soft-IT ontwikkelde software zal nooit leiden tot openbaarmaking van persoonlijke gegegevens.
  *Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinde :
  - Wij gebruiken cookies om de voorkeuren van de gebruikers bij te houden zodat een betere gebruikerservaring aangeboden kan worden, dit in combinatie met cookies om te onthouden welke producten, welke artikels in je winkelmandje zitten/zaten. - Op ons platform e-DcP worden de persoongegevens uitsluitend gebruikt voor de hulpdiensten en noodplanningsambtenaar van uw gemeente.
  8.2 Verwerking persoongegevens
  *Onze websites, webapplicaties verzamelen geen persoonlijke gegevens.
  8.3 Toestemming
  *Door de toegang tot en het gebruik van de software verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen;
  8.4 Bewaartermijn gegevens
  *Soft-IT maakt geen persoonlijke gegevens kenbaar aan derden. Duurtijd van persoonlijke gegevens is dus hier n.v.t.
  8.5 Ontvangers gegevens
  *Soft-IT maakt geen persoonlijke gegevens kenbaar aan derden. Ontvangers van persoonlijke gegevens is dus hier n.v.t.
  8.6 Rechten gebruikers
  *De gebruiker kan ten allen tijde het gebruik van de software stop zetten via een bericht per e-mail te sturen naar het volgend adres : info@soft-it.be of een aangetekende brief te versturen naar volgend adres : Soft-IT - Bardoncstraat 14, 8900 Ieper, met vermelding om alle bijgehouden gegevens van de gebruiker te schrappen.
  8.7 Cookies
  *De software van Soft-IT maakt gebruik van cookies om gebruikers een betere surfervaring te bieden. De gebruiker kan cookies aanpassen of verwijderen door de software van Soft-IT, uitschakelen of wissen via zijn gebruikte browser.
  8.8 Contact
  *Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen op het volgend adres : info@soft-it.be

 • SOFT-IT , Jan Bardoncstraat 14, 8900 Ieper – Tel. 0485/76.36.03
  Crelan: 860-1018228-01 BTW BE 0892.872.627 – RPR Ieper 0892872627