SODIPA WATERSPORt VZW

Home | Wie zijn wij | Heraldiek | Accommodatie | Bestuur | Ledennieuws | Activiteiten | Foto's | Info | Waterwegen | Links | Reglementen | Te koop | x

  
 
Privacyverklaring


De SWS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De SWS houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder

 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

 


Dat betekent dat de SWS:

• je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieλn persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring;

• vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken.

• passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden;

• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijvoorbeeld een bezoek, een uitstap, een inrichting van een feest).

• op de hoogte is van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren. De SWS zal dat duidelijk maken aan jou en aan verwerkers van gegevens waarmee de SWS samenwerkt.

De SWS is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je vragen, neem gerust contact op via:

Secretaris SWS vzw Turnhoutsebaan 151 B 2 2100 Deurne

secretarissws@gmail.com

 

 


WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 De SWS verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:

* Volgens taak van algemeen belang

Lidkaarten aanmaken en versturen, conform de wettelijke opdracht.

* Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft

• Nieuwsbrieven, aankondigingen versturen.

• Deelnemen aan evenementen en bijeenkomsten.

• Deelnemen aan cursussen door de SWS ingericht

• Een vraag beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail.

• Reageren op artikels verschenen over SWS

De SWS geeft onder geen beding persoonsgegevens door aan derden of adverteerders. Voor de bovenstaande doelstellingen kan de SWS de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail, bootnaam, soort lid.

• Persoonlijke identiteitsgegevens van het medelid: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail.

• Eventuele functies binnen een club.

• Beeldmateriaal van tijdens de activiteiten en/of evenementen

De SWS gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben. Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft, zal de SWS altijd helder en transparant over het doel communiceren.

* Over cookies

De website van de SWS houden geen informatie bij over bezoekers via Cookies of andere IT-middelen.. 
 

 

 
PERSOONSGEGEVENS BEZORGEN AAN DERDEN

 De gegevens die je aan ons geeft, kan de SWS aan derde partijen doorgeven als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

• webhosting;

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …);

• het bouwen, beheren en onderhouden van onze website;

• het versturen van nieuwsbrieven;

De SWS geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de verwerkers maakt de SWS de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. We nemen alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd, zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).
 

 


BEWAARTERMIJN

 De SWS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist. Dat betekent dat de SWS persoonsgegevens verwijdert maximaal 3 jaar na het laatste gebruik.
 

 


BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

 De SWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:

• Alle personen die namens de VPF kennis kunnen nemen van je gegevens, moeten die geheim houden. Medewerkers van de SWS werden daarvoor gesensibiliseerd.

• Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

• Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.

• De SWS maakt back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. • De SWS test en evalueert regelmatig beveiligingsmaatregelen.

• Onze medewerkers zijn geοnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 

 

 

JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS

 Je kan altijd vragen om de gegevens die de SWS over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Met die vragen kan je terecht bij de secretaris van de SWS (secretarissws@gmail.be) of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring. Om misbruik te voorkomen, kan de SWS bij contact vragen om je adequaat te identificeren.
 

 


KLACHTEN

 Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraagt de SWS je om daarover direct contact met ons op te nemen via secretarissws@gmail.be of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

 


WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

 De SWS kan zijn privacy statement wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website of via email. De laatste wijziging gebeurde op 11 juni 2018
 

 
Laatst bijgewerkt : donderdag 10 januari 2019 17:14
copyright© 2019 SWS Kempisch dok