SODIPA WATERSPORt VZW

Home | Wie zijn wij | Heraldiek | Accommodatie | Bestuur | Ledennieuws | Activiteiten | Foto's | Info | Waterwegen | Links | Reglementen | Te koop | x

   
PRIVACYVERKLARING

 

De SWS hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. De SWS houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat de SWS:

• je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring;

• vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken.

• passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden;

• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijvoorbeeld een bezoek, een uitstap, een inrichting van een feest).

• op de hoogte is van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren. De SWS zal dat duidelijk maken aan jou en aan verwerkers van gegevens waarmee de SWS samenwerkt.

De SWS is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je vragen, neem gerust contact op via:

Secretaris SWS vzw Turnhoutsebaan 151 B 2 2100 Deurne

secretarissws@gmail.com

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 De SWS verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:

* Volgens taak van algemeen belang

Lidkaarten aanmaken en versturen, conform de wettelijke opdracht.

* Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft

• Nieuwsbrieven, aankondigingen versturen. • Deelnemen aan evenementen en bijeenkomsten. • Deelnemen aan cursussen door de SWS ingericht • Een vraag beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail. • Reageren op artikels verschenen over SWS

De SWS geeft onder geen beding persoonsgegevens door aan derden of adverteerders. Voor de bovenstaande doelstellingen kan de SWS de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail, bootnaam, soort lid. • Persoonlijke identiteitsgegevens van het medelid: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail. • Eventuele functies binnen een club. • Beeldmateriaal van tijdens de activiteiten en/of evenementen

De SWS gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben. Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft, zal de SWS altijd helder en transparant over het doel communiceren.

* Over cookies

De website van de SWS houden geen informatie bij over bezoekers via Cookies of andere IT-middelen.. 

 PERSOONSGEGEVENS BEZORGEN AAN DERDEN

 De gegevens die je aan ons geeft, kan de SWS aan derde partijen doorgeven als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

• webhosting; • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …); • het bouwen, beheren en onderhouden van onze website; • het versturen van nieuwsbrieven;

De SWS geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de verwerkers maakt de SWS de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. We nemen alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd, zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).

 

BEWAARTERMIJN

 De SWS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist. Dat betekent dat de SWS persoonsgegevens verwijdert maximaal 3 jaar na het laatste gebruik.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

 De SWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom: • Alle personen die namens de VPF kennis kunnen nemen van je gegevens, moeten die geheim houden. Medewerkers van de SWS werden daarvoor gesensibiliseerd. • Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. • Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit. • De SWS maakt back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. • De SWS test en evalueert regelmatig beveiligingsmaatregelen. • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS

 Je kan altijd vragen om de gegevens die de SWS over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Met die vragen kan je terecht bij de secretaris van de SWS (secretarissws@gmail.be) of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring. Om misbruik te voorkomen, kan de SWS bij contact vragen om je adequaat te identificeren.

 

KLACHTEN

 Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraagt de SWS je om daarover direct contact met ons op te nemen via secretarissws@gmail.be of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

 De SWS kan zijn privacy statement wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website of via email. De laatste wijziging gebeurde op 11 juni 2018

 

 

RIO
Reglement van Inwendige Orde

(Opgesteld en goedgekeurd op de algemene statutaire vergadering van 1 december 2013, van toepassing vanaf 1 januari 2014.)

 
 

 

1-ALGEMEEN

1.1 Maatschappelijke zetel

-  Sodipa Watersport, vereniging zonder winstdoeleinden (kortweg SWS vzw), opgericht op 28/01/2006 met ondernemingsnummer BE 0879.794.552
De vzw heeft haar maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Binnenvaartstraat 37 C

1.2 Doelstelling

-   Het recreatief pleziervaren zonder commercieel oogmerk te bevorderen en het beheren van drie steigers (genummerd S1-S2-S3) met bijbehorende vingerpieren en het clubschip
“ ’t Zwaantje“, in de Jachthaven Kempisch Dok (kortweg JKD).

 

 

 

2-LIDMAATSCHAP

2.1 Type lidmaatschappen:    

-    Effectief lid

-    Toegetreden lid (met of zonder ligplaats)

-    Steunend lid

-    Erelid

-    Partner- of familie-lid

Effectief lid:

1. Stemgerechtigd persoon van SWS vzw.

2. Minstens drie effectieve leden gekozen en of aangesteld door de algemene vergadering van SWS vzw vormen de Raad van Bestuur (kortweg RvB).

3. Om als effectief lid tot de vzw toe te treden, kan een toegetreden lid zijn aanvraag doen indien hij/zij minstens een anciënniteit van drie jaar als toegetreden lid kan bewijzen en wordt voorgedragen door minstens twee effectieve leden en als dusdanig wordt aanvaard bij besluit, genomen met 2/3 meerderheid, door de Algemene Vergadering (kortweg AV) der effectieve leden, op voordracht van de RvB. Het eerste jaar als effectief lid is een proefjaar en kan door de AV dan ook, na evaluatie, herzien worden.

4. De RvB kan meer gedetailleerde voorwaarden vastleggen waaraan een kandidaat effectief lid moet voldoen.

5. De RvB zal, in opdracht van de Algemene Vergadering, zijn beslissing per aangetekend schrijven of per mail met leesbevestiging, bezorgen aan het kandidaat effectief lid.

6. De effectieve leden van SWS vzw hebben vrijheid van beslissing over de toelaatbaarheid van nieuwe effectieve leden. Deze kunnen enkel aanvaard worden met een 2/3 meerderheid van de effectieve leden en op een speciale statutaire vergadering waar dit punt op de agenda staat en vooraf aan alle leden is meegedeeld.

7. Tegen de beslissing van de RvB en/of van de AV is geen beroep mogelijk. Indien de RvB of de AV de toetreding van een kandidaat effectief lid weigert, kan deze kandidaat slechts een nieuwe aanvraag indienen na beëindiging van het lopend bestuursmandaat van deze RvB, of bij fundamentele wijziging van de situatie, te beoordelen door de RvB of de AV.

Toegetreden lid met of zonder ligplaats (jachteigenaar/gebruiker: kortweg J/G):

- Om te kunnen solliciteren voor lidmaatschap als toegetreden lid moet elke kandidaat voorgedragen worden door het bestuur en na een proefperiode van één jaar en een positieve evaluatie aanvaard worden door de algemene vergadering van de effectieve leden.

- Bij het aanvaarden van nieuwe leden kan voorrang worden gegeven aan personeelsleden of personeelsleden op rust van de stad Antwerpen, het Antwerps Havenbedrijf of het OCMW van Antwerpen indien dit in het voordeel van de vereniging is.

- Een toegetreden lid heeft geen beslissingsrecht en kan enkel een informatieve of raadgevende stem verkrijgen.

Steunend lid:

- Ieder die geen effectief of toegetreden lid is en toch wenst deel te nemen aan sommige clubactiviteiten en hiervoor een jaarlijks lidgeld betaald.

Erelid:

- Persoon met grote verdienste voor SWS vzw of de pleziervaart welke vanwege het bestuur deze vermelding verkrijgt en aan de activiteiten van SWS vzw mag deelnemen. Voor ereleden kan de Raad van Bestuur een vrijstelling van lidgeld aanvaarden.

Partner- of familie- lid:

- Persoon verbonden aan een van de bovenstaande vormen van leden, al of niet op het zelfde adres, maar wel schriftelijk opgegeven aan het bestuur.

- Het partner- of familielid is eveneens volwaardig toegetreden lid met alle verplichtingen en voordelen van dit statuut. Dit geld niet voor het statuut van effectief lid dat aan één zelfde fysieke persoon is verbonden, partner- of familieleden van effectieve leden worden als toegetreden lid aanzien en dienen een aanvraag te doen om effectief lid te worden indien ze dit wensen.

2.2 Lidmaatschap reglementen

-   De stemgerechtigheid wordt bepaald per type lidmaatschap, verder hebben alle leden dezelfde rechten en plichten in alle tot de club behorende instellingen.

-   Elk lid krijgt een kopie van het reglement interne orde, een lidkaart SWS vzw, alsook een kopie van het reglement JKD.

-   Door zijn handtekening bevestigt elk lid de ontvangst van deze stukken, ze te kennen en de bepalingen ervan te aanvaarden en toe te passen.

2.3 Ledenlijst

-   De RvB zal strikt voor eigen gebruik een ledenlijst aanleggen en up-to-date houden. De leden hebben de verplichting om elke wijziging van hun gegevens schriftelijk door te geven aan de RvB.

2.4 J/G (toegetreden of effectief lid) is contactpersoon van het jacht

-   Indien er verscheidene eigenaars zijn van één boot, zullen alle mede-eigenaars zich melden bij de inschrijving. Er zal steeds slechts één verantwoordelijke als “J/G” (ligplaats-verantwoordelijke) en dus verantwoordelijk voor de betalingen, ingeschreven worden. Alle andere mede-eigenaars zullen als “lid zonder ligplaats” ingeschreven worden.

-   Er is per schip slechts één persoon die als aanspreekpunt en verantwoordelijke tov van de vereniging kan optreden, deze persoon (J/G) moet (mede)eigenaar zijn van het vaartuig en de verzekering moet op zijn/haar naam staan. 

 

 

 

3-TARIEVEN & BIJDRAGEN

3.1 Tarief

De lijst van volgende tarieven zal jaarlijks door de RvB worden herzien en, bij wijziging, kenbaar gemaakt worden:

-          Lidgeld toegetreden- en effectieve leden met of zonder ligplaats

-          Lidgeld partnerleden van toegetreden- en effectieve

-          Lidgeld steunend lid en hun bijleden

-          Lidgeld erelid

-          Steigergeld per m²

-          Huur (vast recht) van elektriciteitsmeter

-          Kosten verbruik elektriciteit

-          Kosten verbruik water

-          Eénmalige toetredingsbijdrage voor ligplaats

-          Waarborg elektriciteitskast

-          Waarborg toegangsbadge steiger

-          Lidgeld VPF

-          Huur kantine clubschip en waarborg voor niet leden

-          Waarborg huur kantine clubschip voor leden

-          WiFi aansluiting

-          Bedrag per uur bij niet gepresteerde werkuren

3.2 Nieuwe kandidaat-J/G

-   Nieuwe kandidaat-J/G dienen een éénmalige toetredingsbijdrage te betalen (deze betaling kan gespreid worden over drie jaar). Leden welke zonder onderbreking lid zijn van SWS fv vóór één januari 2007 zijn vrijgesteld van deze bijdrage.

3.3 Lid- en steigergeld

-   Lid- en steigergeld dienen in éénmaal betaald te worden, vóór de vervaldag vermeld op de factuur. Niet-betaling of onvolledige betaling binnen de voorziene betaalperiode worden als ontslagneming van het betrokken lid aangezien. Gespreide betaling kan enkel in uitzonderlijke gevallen door de RvB worden toegestaan.

-   Binnen de drie maanden na het betekenen van het ontslag moet het betrokken vaartuig uit de jachthaven vertrokken zijn. Langer verblijf in de jachthaven zal beschouwd worden als niet toegelaten bezoek en volgens het tarief van de concessieverlener aangerekend worden.

3.4 Ontslagname of uitsluiting       

-   Bij ontslagname of uitsluiting, zijn de lid- en steigergelden en alle andere aanbetalingen verworven voor SWS vzw, steeds ondeelbaar en niet terug opeisbaar. Betalingen voor waarborg(en) worden verrekend en terugbetaald voor zover het betrokken ontslagnemende lid heeft voldaan aan alle verplichtingen en geen schuld meer heeft bij de vereniging.

-   SWS vzw houdt zich het recht voor om, desnoods langs juridische weg, de verschuldigde bedragen alsnog op te eisen. Door niet, onvolledig of te laat te betalen, veroorzaakt het lid nadeel aan de andere leden en schade aan de vereniging.

-   Het lidmaatschap geld telkens per kalenderjaar en wordt automatisch voor het volgend jaar verlengd, behalve indien het lid of de RvB, hier een eind aan stelt. Bij beëindiging van het lidmaatschap voor het volgend jaar moet men de andere partij hier voor het einde van de maand september van op de hoogte brengen, dit kan per aangetekend schrijven, per mail met leesbevestiging, of door overhandiging van een geschrift tegen ontvangstbevestiging. Bij een ontslag vroeger dan het einde van een kalenderjaar kan het niet gebruikte deel van het steigergeld voor dat jaar verrekend worden.

 

 

 

4-JACHTHAVEN / LIGPLAATS

4.1 Huur periode

-   In de jachthaven kunnen enkel niet commerciële pleziervaartuigen aanmeren op basis van een huurovereenkomst (periode 1 januari t/m 31 december).

-   Jaarlijkse verlenging van een ligplaats wordt stilzwijgend overeengekomen indien noch het lid, noch de RvB, opzeg heeft gegeven vóór 1 oktober van het lopend jaar.

4.2 Aanvraag ligplaats  

-   Elke aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaats in de jachthaven dient vergezeld te zijn van een bewijs van eigendom of gebruiksrecht van het pleziervaartuig en een bewijs van geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en berging. Het verzekeringsbewijs zal jaarlijks bij afloop van de verzekerde periode spontaan en hernieuwd worden aangeboden door de J/G aan de RvB.

-   Elke kandidaat voor het verkrijgen van lidmaatschap verklaart zich akkoord dat het bestuur informatie inwint betreffende zijn persoon en zijn gedrag bij verenigingen waar betrokkene lid is geweest.

-   Na aanvaarding door het bestuur krijgt de J/G een ligplaats toegewezen of wordt op een wachtlijst gezet indien er op dat ogenblik geen vrije ligplaats beschikbaar zou zijn.

4.3 Wachtlijst

-   Het bestuur zal een wachtlijst aanleggen voor het bekomen van een ligplaats. De volgorde van inschrijving op deze wachtlijst is niet noodzakelijk bindend voor de volgorde van effectieve toekenning van een ligplaats. De volgorde van toewijzing wordt bepaald door de RvB, afhankelijk van diverse factoren, zoals o.a. de vrijgekomen plaats. Om opgenomen te worden op de wachtlijst dient een borgsom betaald te worden. Deze borgsom dient als voorschot op de éénmalige toetredingsbijdragen.

-   Deze borgsom kan echter terugbetaald worden na schriftelijk verzoek aan het bestuur om schrapping op de wachtlijst. SWS vzw kan zonder vermelding van de reden te allen tijde kandidaat-J/G van de wachtlijst schrappen na de terugbetaling van de borgsom.

-   Een J/G die op de wachtlijst staat kan een ligplaats bekomen als “zwerver”. Zwervers nemen tijdelijke niet-benutte plaatsen in van andere J/G. Bij terugkomst van de desbetreffende J/G dient de zwerver, in opdracht en samenspraak met de havenmeester, een andere niet-benutte ligplaats te gebruiken.

-   Zwervers kunnen na enige tijd een vaste ligplaats krijgen indien er een plaats vrij komt. Het bestuur bepaald het aantal zwervers, en beslist wie i.f.v. de beschikbare plaats een vaste ligplaats krijgt toegewezen.

-   Een toegewezen ligplaats is nooit een verworven recht.

4.4 Aankoop – verkoop jacht

-   Aan de J/G kan slechts één ligplaats worden toegekend. Het aanmeren in de haven met meer dan één schip, met uitzondering van de bijbootjes, kan niet worden toegestaan behalve in uitzonderlijke omstandigheden en voor een beperkte periode vast te stellen door de RvB. Dit kan ondermeer het geval zijn indien een schip te koop staat en de eigenaar al een nieuw schip heeft aangekocht. In dergelijke situaties zal altijd nagegaan worden of beide schepen naast elkaar kunnen liggen en mogelijk zal hiervoor een wijziging in de aangewezen ligplaatsen worden geregeld.

-   Bij verkoop van een pleziervaartuig kan de toegewezen of gebruikte ligplaats in de jachthaven nooit worden overgedragen.

-   Een verkocht vaartuig dient vóór het einde van de maand, volgend op de maand waarin de verkoop wordt afgesloten uit de haven te worden verwijderd op initiatief van de verkoper.

-   Bij aankoop van een ander vaartuig kan een tijdelijke tweede ligplaats worden verkregen als er een plaats vrij is, en dit voor een maximum periode van één jaar. Bij voorkeur worden vaartuigen van de zelfde eigenaar naast elkaar afgemeerd. Verlenging na afloop van dit jaar kan enkel in uitzonderlijke situaties worden toegestaan na akkoord van de RvB.

-   De verkoper dient tijdig schriftelijk de afsluiting van zijn verbruiksmeters aan te vragen, tot zolang blijft hij verantwoordelijk van het verbruik van elektriciteit.

a)     Indien de koper al een lid met een ligplaats is, dient er nagegaan te worden of er een mogelijkheid is tijdelijk twee ligplaatsen te verkrijgen.

b)     Indien de koper lid is zonder ligplaats kan hij/zij afhankelijk van de bezettingsgraad van de ligplaatsen een plaats toegewezen krijgen als zwerver.

c)     Indien de koper geen lid is kan hij een aanvraag doen om lid te worden en op de wachtlijst te worden opgenomen

       4.5 Maximum toegestane lengte

-   Aan de vingersteigers (boxen) wordt de maximum lengte van een boot bepaald tot 15 m, voor grotere boten wordt er door de RvB geval per geval bezien of er een mogelijkheid is een ligplaats aan een langsteiger te voorzien.

-   De bootlengte waarvoor een ligplaats wordt aangerekend is de grootste lengte over alles, inclusief uitstekende attributen.

-   Er mogen geen uitstekende delen over de steiger reiken

4.6 Haven reglementen

-   Het jachthaven reglement, opgesteld en getekend op datum van 12 december 2007 door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de reglementen van toepassing in de haven van Antwerpen en het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) versie 01/02/2007 zijn ook bepalend voor de ligplaatsen beheerd door SWS vzw.

-   Het politiereglement van Stad en Haven verbiedt het aanmaken van open vuren en het afsteken van lichtsignalen of vuurwerk. Verder verbiedt het politiereglement het verbranden van afval in allesbranders of verbrandingspotten.

-   Elk lid zal voor eigen rekening en verantwoordelijkheid in orde zijn met alle geldende wettelijke verplichtingen opgelegd door de verschillende overheden, bv. vaarvignet, uitrusting, veiligheid, brevetten e.d. Elk jacht dient voorzien te zijn van de scheepsnaam, immatriculatienummer, naam en thuishaven van de eigenaar zoals voorzien in het APSB.

- " De ligplaatshouders zijn verplicht hun vaartuig in goede staat van
onderhoud en vaarklaar te houden; zij dienen strikt alle reglementaire en
wettelijke voorschriften in verband met de uitrusting en technische staat
van hun vaartuig na te leven. Zij dienen in het bezit te zijn van alle
wettelijk vereiste documenten met betrekking tot hun schip en hun
bekwaamheid om er mee om te gaan. In het bijzonder dienen elk jaar de
kwijting van de polis burgerlijke aansprakelijkheid en het stuurbrevet- of
de andere brevetten die in de toekomst zouden ingevoerd worden - waarvan de eigenaar houder is , voorgelegd te worden bij de aanvraag van een ligplaats".
De club is contractueel verplicht aan de waterwegbeheerder de namen van de eigenaars door te geven wier boot door zijn algemene staat van verwaarlozing het algemeen uitzicht van de jachthaven benadeelt en doet vermoeden dat het schip niet vaarklaar is, technische mankementen vertoont en niet aan alle reglementaire voorschriften voldoet. Indien uit vaststellingen van de Overheid blijkt dat zulks inderdaad het geval is, zal de boot opgelegd worden en eventueel uit de haven verwijderd en zulks op kosten van de eigenaar-ligplaatshouder".
 

-   De maximum snelheid in de jachthaven is 5 km/uur.

-   Zwemmen in de jachthaven is niet toegelaten.

 

 

 

5-VAARTUIGEN

5.1 Onderhoud

-   Iedere J/G dient zijn pleziervaartuig te onderhouden en ordelijk te houden.

-   Bij onderhoudswerken aan een schip binnen de haven dient er voor gezorgd dat andere schepen of leden hier geen hinder van ondervinden of schade kunnen oplopen.

-   Tevens dient het technisch in orde te zijn en steeds vaarwaardig. Ook gas- en elektriciteitsinstallaties moeten degelijk en conform de wettelijke normen uitgevoerd zijn. Bij vermoeden van onveilige toestanden kan de RvB ingrijpen en een keuring(bewijs) eisen of zelfs kan de RvB te allen tijde, in overleg met alle betrokkenen, een pleziervaartuig verplaatsen of laten verplaatsen op kosten van de J/G indien de veiligheid van de andere pleziervaartuigen bedreigd wordt. De J/G zal door de RvB hiervan per aangetekend schrijven geïnformeerd worden. Beroep tegen een beslissing van de RvB is niet mogelijk.

-   Indien de eigenaar niet bereikbaar is, op korte termijn, kan de RvB, of de havenmeester een schip verplaatsen of laten verplaatsen zonder dat de eigenaar aanwezig is, indien de veiligheid of het belang van de vereniging dit vereist.

-   Ingeval van werkzaamheden aan het clubschip of steigers waarbij er hinder veroorzaakt zou kunnen worden aan de aangemeerde jachten zal er vooraf een aankondiging zijn door de haven- of materiaalmeester en een eventuele vraag om medewerking te verlenen ter voorkoming van schade. J/G die onvoldoende respons geven aan deze oproepen in verband met uit te voeren werkzaamheden, kunnen geen verhaal op vergoeding bekomen voor hinder van welke aard ook.

-   Elk lid moet toelaten dat in geval van noodzakelijkheid (bv.: werken aan het clubschip, steigers, bergingswerken, …) een ander schip langszij wordt aangemeerd indien de ligplaats dit toelaat en er geen schade kan veroorzaakt worden aan zijn jacht.

-   Elk schip in de jachthaven SWS dient op geregelde tijden droog gezet te worden om de toestand van het onderwaterschip te controleren. Bij twijfel kan de RvB hier een bewijs van vragen.

5.2 Noodzaak tot regelmatig varen van het schip

Daar het een pleziervaarthaven betreft wordt verwacht dat de schepen in deze haven regelmatig varen en als recreatievaartuig worden gebruikt. Schepen die nooit de haven verlaten en enkel gebruikt worden als een vorm van verblijfplaats of stilliggend vakantieverblijf horen hier dan ook niet thuis. Indien schepen voor langere periode, behalve overmacht door omstandigheden door de RvB te beoordelen, nooit varen kan dit automatisch tot het einde van het recht op een ligplaats leiden.

De schepen moeten ook permanent in staat zijn om zich te verplaatsen, motoren en andere voortbewegingsmechanisme moeten dan ook in goede staat worden gehouden. Bij defecten dient de J/G zo snel mogelijk een herstelling te regelen. Voor de periode dat een schip niet in staat is zich op eigen kracht te verplaatsen dient de havenmeester, of een verantwoordelijke van de RvB hiervan op de hoogte gebracht.

 

 

 

6-FACILITEITEN

6.1 Gebruik steigers

-   Het afmeren aan de steigers dient te geschieden volgens de regels van de kunst met degelijk geschikt materiaal voor pleziervaartuigen, aangepast aan het gewicht en de vorm van het schip.

-   Schade aan steigers of andere pleziervaartuigen zal steeds op kosten van de veroorzaker hersteld worden.

-   Opmerkingen van de dienstdoende havenmeester dienen te worden opgevolgd.

-   Elke J/G is verantwoordelijk voor de steiger waar zijn/haar jacht aangemeerd is en zal deze steiger proper houden. De steiger dient ook steeds opgeruimd te zijn, er mogen geen hinderlijke materialen de toegankelijkheid belemmeren. Hinderlijke objecten kunnen in opdracht van de havenmeester verwijderd worden, eventuele opruimingskosten kunnen worden verhaald op de J/G.

-   Het is verboden vaste constructies op de steigers te plaatsen

-   Storend lawaai dient zoveel mogelijk vermeden te worden, na 22 uur dient de rust gerespecteerd en mag er geen lawaai meer gemaakt worden.

6.2 Afval

-   Het is ten strengste verboden afval, van welke aard, in het water te storten of te lozen. Niet-naleving van dit verbod zal onmiddellijke schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. Alle kosten en/of boetes die het gevolg zijn van sluikstorten of sluiklozen zijn uitsluitend voor rekening van de overtreder(s). SWS vzw heeft het recht zich burgerlijke partij te stellen. Het lozen van de scheepstoiletten is toegestaan zolang de Belgische wetgeving geen verplichtingen oplegt die hier tegen ingaan.

-   De huisvuilcontainers van SWS zijn er uitsluitend voor het reguliere huishoudelijk afval dat u aan boord hebt verzameld. Het is verboden afval van elders mee te brengen om in de containers van de club te storten. Indien de container(s) vol zijn mag er geen afval naast de containers gezet worden, men dient zijn afval bij te houden tot na lediging van de containers.

6.3 Veiligheidsmateriaal

-  Na gebruik van de blusapparaten of ander veiligheidsmateriaal van SWS vzw dient de materiaalmeester of de havenmeester op de hoogte gebracht te worden. Deze zal instaan voor het terug vullen of herstellen van het veiligheidsmateriaal.

6.4 Elektro

-   Op de steigers is walstroom voorzien. J/G kunnen na betaling van een waarborg een aansluiting huren.

-   Bij niet tijdige betaling, indien de installatie, of de bekabeling, niet voldoet aan de wettelijke normen of gevaar kan veroorzaken, zal de stroom, na contact met het betrokken lid, worden afgesloten. Schade die het gevolg is van het afsluiten van de elektrische stroom is uitsluitend ten laste van de overtreder en kan niet verhaald worden op SWS vzw.

-   De verdeelkasten van SWS vzw mogen enkel geopend worden door de daarvoor bevoegde personen.

-   Een minimum van 10 ampère is voorzien, uitzonderlijk kan een hogere stroomsterkte voorzien worden. Een aanvraag hiertoe dient gemotiveerd te worden en kan uitzonderlijk door de RvB worden toegestaan voor een beperkte of langere duur en mits betaling van een extra kost.

-   Bij vertrek dient men steeds zijn elektriciteit stopcontact op de steiger af te sluiten. Bij vertrek voor een langere periode dient men de havenmeester in kennis te stellen, omdat de meterstand dan door de verantwoordelijke dient opgenomen te worden.

6.5 Drinkwater

-   Op de steigers zijn verscheidene watertappunten voorzien, die met muntstukken, of met gebruik van een meter, te bedienen zijn. Deze watertappunten zijn ter beschikking voor alle J/G Iedere gebruiker zal zelf voor een toevoerslang dienen te zorgen. De drinkwatermaatschappij waarborgt de kwaliteit van het leidingwater slechts tot aan de kraan. SWS vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervuiling in afgetapt water.

-  Tijdens de vorstperiode worden de tappunten afgesloten.Tijdens deze periode wordt de mogelijkheid voorzien om mits betaling, met een draagbare teller water te bunkeren aan een aftappunt bij het clubschip. Dit kan enkel op afspraak met de dienstdoende verantwoordelijke.

-   Bij problemen of bij het vaststellen van enige onregelmatigheid dient men onmiddellijk de dienstdoende verantwoordelijke te verwittigen.

-   Waar blijkt dat meer water wordt getankt dan normaal, door een fout aan de muntautomaat, en dit niet werd gemeld zal dit aanzien worden als fraude.

6.6 Internet

-   J/G dienen zich te verbinden om geen paswoorden of andere toegangsmogelijkheden door te geven voor gebruik van internet of extra nutsvoorzieningen aan andere die niet voor deze voorziening hebben betaald.

6.7 Club gereedschap en materialen

-   De gereedschappen en materialen van de club kunnen enkel gebruikt worden voor clubdoeleinden en kunnen niet gehuurd of gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

 

 

 

7-CLUB

7.1 Werkuren

-   Alle J/G, zowel de effectieve als de toegetreden, welke een ligplaats toegewezen kregen, met uitzondering van degenen die dit statuut verkregen als partner van een toegetreden of effectief lid, zijn verplicht elk jaar (periode 1/11 tm 31/10)  minimum 20 onbezoldigde werkuren te verrichten voor de club. Dit aantal uren kan worden aangepast aan de noodwendigheden van de vereniging.

-   Bij een ongeval tijdens het uitvoeren van deze werkuren, dient men binnen de 24 uur een bestuurslid te informeren, die op zijn beurt de verzekeraar zal informeren.

-   Deze werkuren worden afgesproken met de materiaal- of havenmeester of een bevoegd bestuurslid.

-   Het laten verrichten van uw werkuren door iemand anders is niet toegestaan. Indien een J/G niet in staat is zijn/haar werkuren uit te voeren kan dit, mits schriftelijk akkoord van de RvB, gebeuren door zijn/haar partner- of bijlid.

-   Het afkopen (vrijstelling) van de werkuren kan enkel worden toegestaan mits schriftelijk akkoord van de RvB als er een totale onmogelijkheid is om deze uit te voeren door de J/G, zijn partner of aangestelde.

Niet gepresteerde werkuren zullen te allen tijde wel aangerekend worden.

De prijs per niet gepresteerd werkuur zal elk jaar door de RvB worden vastgesteld en voor de aanvang van het werkjaar aan de leden worden meegedeeld.

7.2 Deelname aan het clubleven

-   Alle J/G, zowel de effectieve als de toegetreden, worden geacht actief deel te nemen aan het clubleven. Dit kan via een regelmatig bezoek aan het clubschip en/of deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten en/of uit te voeren werken.

-   J/G die niet aan deze voorwaarde voldoen zullen op het einde van het jaar door de RvB worden aangeschreven en krijgen dan een jaar tijd om zich met dit punt in orde te stellen.

-   Indien dan nog geen actieve deelname in het clubleven wordt vastgesteld, zal betrokken lid voor het begin van het vierde kwartaal aangetekend, per mail met leesbevestiging of door overhandiging van een geschrift met ontvangstbevestiging, op de hoogte worden gebracht dat er een einde aan het lidmaatschap wordt gesteld en hij de ligplaats voor éénendertig december van betrokken jaar dient te verlaten.

-   De lijst van de werkuren wordt bijgehouden door de materiaalmeester en kan door bestuursleden en betrokken leden worden geconsulteerd.

7.3 Toegang clubschip

-   Het clubschip is enkel toegankelijk voor leden van SWS vzw en van andere pleziervaartverenigingen, in bezit van een geldige lidkaart. Andere bezoekers worden toegelaten mits zij zich inschrijven in het daartoe bestemde gastenboek, dit kan maximum drie keer, bij een volgend bezoek dient men lid of steunend lid te worden.

-   Voor bepaalde activiteiten, zoals feesten, cursussen, vergaderingen en dergelijke (deze lijst is niet beperkend) kan een uitzondering worden toegestaan mits er met gesloten deuren wordt gewerkt. Deze uitzonderingen kunnen enkel mits toelating door de RvB en na een schriftelijke overeenkomst i.v.m de gemaakte afspraken. Elk verbruik in het clublokaal dient contant betaald te worden vóór het verlaten van het lokaal.

7.4 Schade of overlast

-   Door het aanvaarden van het lidmaatschap verbinden de leden zich ertoe het verenigingsleven en de doelstellingen van SWS vzw te respecteren.

-   Elk lid is verantwoordelijk voor de door hem/haar meegebrachte genodigde(n) en zal alle interne reglementen en bepalingen respecteren en laten respecteren.De RvB behoudt zich het recht de toegang tot het clubschip en de steigers te weigeren aan leden, hun genodigde(n) of andere bezoekers die overlast veroorzaken en zich niet houden aan de regels.

-   De RvB kan de leden die meermaals overlast veroorzaken, schorsen. Tegen een beslissing van de RvB is geen beroep mogelijk. Het al betaalde lidgeld kan niet teruggevorderd worden.

-   Door het aanvaarden van het lidmaatschap ziet elk lid af van elke aanspraak op schadevergoeding door de club. SWS vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk of stoffelijk schade, toegebracht of overkomen aan één van hun leden of hun genodigden, aan hun vaartuig of voertuig, materialen, eigendommen of bezittingen, of voor verlies of diefstal van goederen.

-   Het is niet toegelaten werkzaamheden te verrichten op uw jacht of op uw steiger die andere J/G kunnen hinderen of schaden.

7.5 Huisdieren

-   Honden dienen aan de leiband te worden gehouden op de steigers. Bij afwezigheid van een verantwoordelijke aanboord is het verboden uw hond(en) los aan dek te laten lopen.

-   De RvB heeft het recht achtergelaten of loslopende huisdieren door een erkend dierenasiel te laten ophalen, desnoods op kosten van de eigenaar. Hondenbegeleiders zijn verplicht uitwerpselen en vervuiling van hun hond onmiddellijk op te ruimen. De begeleider eigenaar zal er op toezien dat zijn hond de andere J/G niet stoort.

7.6 Fietsen

Het fietsen op de steigers is verboden. Fietsen dienen in de daartoe voorziene fietsrekken of aan boord te worden gestald. Het plaatsen van fietsen op andere plaatsen op de steiger of naast de boot is niet toegelaten.

7.7 Verblijf aan boord

-   SWS kan niet toestaan dat leden hun domicilie in de jachthaven nemen op het clubadres, of permanent aan boord verblijven. Regelmatig verblijf aan boord wordt geregeld volgens de verplichtingen voorzien in het campingdecreet.

7.8 Vergadering RvB

-   Elk lid kan, na schriftelijk verzoek en opgave van reden, aanwezig zijn op een vergadering van de RvB, voor het deel van de vergadering dat zijn reden bespreekt of waar de meerderheid van de bestuurders akkoord is met zijn/haar aanwezigheid.

-   Alle vragen betreffende de vereniging dienen gericht te worden aan de secretaris of de voorzitter, die voor de nodige coördinatie zorg dragen.

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

 
Laatst bijgewerkt : donderdag 10 januari 2019 17:16
copyright© 2019 SWS Kempisch dok