Home | Wie zijn wij | Heraldiek | Bestuur | Accommodatie | Ledennieuws | Activiteiten | Foto's | Info | Waterwegen | Links | RIO vzw | Reglement JKD | Te koop

SODIPA WATERSPORt VZW

Reglementen JKD


Reglement
Jachthaven Kempisch Dok
 
 

   

       18-1-2008  
 

1. Algemene bepalingen

1 Basis

"Jachthaven Antwerpen Kempisch Dok" is een voorbehouden meerplaats, uitsluitend voor pleziervaartuigen. (zie 1.3)

1.1 Beheer- uitbating

De"Jachthaven Antwerpen Kempisch Dok" wordt beheerd door "Jachtclubs Kempisch Dok vzw,,.

1.2 Toepassingsgebied

Een ieder die, overeenkomstig onderhavig reglement, de toelating heeft de jachthaven Kempisch dok te betreden en/of te gebruiken,wordt verondersteld onderhavig reglement te kennen + alle reglementen van toepassing in de haven van Antwerpen op te volgen.

Onverminderd de bevoegdheid van de exploitant blijft de havenkapitein commandant en zijn afgevaardigden belast met de zorg, veiligheid en de handhaving van de voorschriften.

1.3 Pleziervaartuig

Is een vaartuig dat geen handelsbewerkingen verricht en geen passagiers vervoert op commerciŽle basis en in de vlaggenbrief als jacht genoteerd wordt. Zowel het bestuur van Jachtclubs Kempisch Dok vzw,als van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen,heeft steeds het recht een pleziervaartuig te weigeren voor ernstige reden.

1.4 Toegankeliikheid

Het betreden van de jachthaven is uitsluitend toegestaan aan bevoegde personen van het havenbedrijf,de eigenaars van jachten, als ook hun aangestelde en hun gasten. Het betreden van de jachthaven gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft zijn aangestelde,zijn gasten,leveranciers en herstellers.

Behoudens hoger vermelde personen is het derden ten strengste verboden de jachthaven te betreden.

In geen geval is het firma's en/of aannemers toegestaan de jachthaven te betreden om over te gaan tot het uitvoeren van werken behoudens zo er door Jachtclubs Kempisch Dok vzw voorafgaandelijk schriftelijk toestemming werd verleend en er door de eigenaar voorafgaandelijk een borgstelling werd gegeven,zoals vastgesteld door de raad van bestuur ter dekking van alle mogelijke schade die hier zou kunnen worden veroorzaakt.

1.5 Kennisname jachthavenreglement

Elke gebruiker/eigenaar wordt verzocht het jachthavenreglement te kennen en te respecteren. Een exemplaar is ter inzage bij de respectievelijke clubs.

 

 

 

2. Rechten en plichten van de gebruiker

2.1 Verhuur-dienstverlening

De jachtclubs ressorterend onder de Jachtclubs Kempisch Dok vzw verhuren aan de gebruikers  een ligplaats voor hun jacht overeenkomstig het tarief zoals het jaarlijks wordt vastgesteld door de betrokken Raden van Bestuur. Zij betalen eveneens de nodige lidgelden,borgsommen enz. welke aangerekend worden door de betrokken clubs.

2.2 Ligplaatsen

De ligplaatsen worden door de havenmeesters van de betrokken clubs toegewezen, rekeninghoudend met de afmetingen en het type van jacht en rekening houdend met de algemene veiligheid van de jachthaven en met eventuele door de Jachtclubs Kempisch Dok vzw of de betrokken clubs uit te voeren werken.

Des gevallend kunnen de havenmeesters een andere ligplaats toewijzen. In geen geval kan de gebruiker deze wijziging van ligplaats inroepen om een einde te stellen aan de huurovereenkomst voor een ligplaats.

Evenmin zal hij de gehele of gedeeltelijke terugbetaling kunnen vorderen van betaalde huur.

De ligplaatsen worden verhuurd per jaar.

In geen geval kan het liggeld prorata temporis worden terug gevorderd,noch wanneer de eigenaar/gebruiker een einde zou hebben gesteld aan de overeenkomst, noch wanneer de uitbater of de betrokken club een einde zou hebben gesteld aan de overeenkomst. Het is de ligplaatshouder niet toegestaan zijn plaats verder door te verhuren. De niet ingenomen of vrije plaatsen staan ter beschikking van de betrokken clubs.

2.3 Bediening van bruggen en sluizen

Alle onderrichtingen van de verantwoordelijken van het havenbedrijf dienen strikt opgevolgd te worden.

2.4 Levering van elektriciteit

Tegen betaling van het in iedere club van toepassing zijnde tarief en op voorwaarde dat het schip beschikt over een verliesstroomschakelaar 30 mA, wordt elektriciteit ter beschikking gesteld via verdeelkasten op de steigers.

De eigenaar/gebruiker/bezoekers ontslaat Jachtclubs Kempisch Dok vzw , de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen volledig van elke aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en stoffelijke schade in gevolge stroomonderbreking of ongevallen van welke aard ook die zich inzake stroomlevering kunnen voordoen.

2.5 Verplichtingen van de jachteigenaar/vebruiker

De jachteigenaar/gebruiker (kortweg J/G) gaat de verbintenis aan zijn jacht behoorlijk op de aangewezen ligplaats aan de steigers te meren,derwijze dat andere schepen niet gehinderd worden.

De j/g gaat de verbintenis aan de goede orde en, de rust in de jachthaven niet te verstoren'

De j/g gaat de verbintenis aan geen schade te berokkenen aan wie of wat ook.

De j/g gaat de verbintenis aan geen grote herstellingen of hinderlijke werken uit te voeren aan zijn schip.

De j/g gaat de verbintenis aan om alle afval, van welke aard dan ook te brengen naar de daarvoor voorziene plaatsen.

De j/g gaat de verbintenis aan om het reglement van de haven van Antwerpen na te leven'

 

 

 

3.Betalingen

3.1 Facturatie- betaling

Alle facturen voor de leden van de clubs zijn contant betaalbaar op de zetel van de betrokken clubs, en alle facturen van de clubs voor de Jachtclubs Kempisch Dok vzw zijn contant betaalbaar op de betrokken zetel, tenzij anders aangeduid.

3.2 Pand- en retentierecht

Overeenkomstig de bepalingen vermeld onder 3 .1 dient de j /g die de haven wenst te verlaten vooraf alle openstaande facturen te hebben vereffend.

Bij gebreke hiervan behoudt Jachtclubs Kempisch Dok vzw uitdrukkelijk het recht voor de j/g het verbod op te leggen de jachthaven te verlaten.

De jachteigenaar verleent overeenkomstig de wet van 5 mei 1872 het jacht als pand voor alle vorderingen.

 

 

 

4.Sancties

Bij niet naleven van de bepalingen van het jachthavenreglement of van de onderrichtingen Kempisch Dok vzw van jachtclubs en/of haar aangestelde zal de ingebrekestelling bij aangetekende brief  aan de eigenaar worden betekend.

 

 

 

5. Bevoegdheid

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd.

 

 

 

6. Aansprakelijkheid - exoneratie - beperking

6.1 Gebruikers van Jachtclubs Kempisch Dok vzw

kunnen bij jachtclubsKempisch Dok betrokken clubs en/of het Gemeentelijk Havenbedrijf geen aanspraak maken op vergoeding van schade die toegebracht of berokkend wordt door derden aan hun persoon,aan hun personeel,aan hun genodigden aan hun vaartuig en/of toebehoren tijdens het verblijf in de jachthaven.

6.2 Gebruikers van de jachthaven van de vzw Jachtclubs

kunnen geen vergoeding eisen van Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en/of het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wegens hinder,tijdelijk ongemak of het buiten dienst van de jachthaven,bruggen en/of sluizen. Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wijzen alle aansprakelijkheid af voor alle schade zelfs toegebracht aan derde,die voortvloeit uit het slecht meren,alsook elke aansprakelijkheid met betrekking tot uitgevoerde manoeuvres,ook al geschiedde zulks ten gevolge of overeenkomstig de instructies van jachtclubs Kempisch Dok vzw,de betrokken clubs en/of Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen of haar aangestelde

Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wijzen eveneens elke aansprakelijkheid af voor alle schade veroorzaakt door brand, weersomstandigheden, verlies of diefstal.

Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor directe materiŽle  schade wanneer de gebruiker bewijst dat deze aan het opzet van Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs of het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen of haar aangestelde te wijten is.

6.3 In elk geval, mocht enige verantwoordelijkheid weerhouden worden in hoofde

van Jachtclubs Kempisch Dok vzw dan wordt in alle gevallen de verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding in hoofde van Jachtclubs Kempisch Dok vzw beperkt tot een maximaal bedrag van

1.240.000E UR niets uitgezonderd alles inbegrepen. In voorkomend geval wordt dit bedrag evenredig verdeeld tussen alle rechthebbenden betrokken in het zelfde ongeval. De gebruiker dient elke schade onmiddellijk te melden aan de havenmeester of zijn vertegenwoordiger.

 

 

 

7. Afstand van vordering

De eigenaar verklaart hierbij afstand te doen van elke vordering waarop hij zich zou kunnen beroepen tegenover Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en/of het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aangaande elke schade aan het jacht, voortkomend uit ongeval gedurende het verblijf en het verplaatsen van het jacht in de haven door de eigenaar of aangestelde.

De eigenaar heeft de verplichting op zich de huidige overeenkomst onmiddellijk ter kennis te brengen van zijn verzekeringsmaatschappij en neemt er nota van dat de verzekeringspolis van Jachtclubs Kempisch Dok vzw , de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de wederkerige afstand van vordering voorziet.

 

 

Voor de raad van bestuur       
Jachtclubs Kempisch Dok

Voor Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen
 

Laatst bijgewerkt : woensdag 14 februari 2018 20:02

copyright© 2017 SWS Kempisch dok