SODIPA WATERSPORt VZW

Home | Wie zijn wij | Heraldiek | Accommodatie | Bestuur | Ledennieuws | Activiteiten | Foto's | Info | Waterwegen | Links | Reglementen | Te koop | x

 
Reglement van inwendige orde

 

 

 

Sodipa watersport vzw

 

Reglement van inwendige orde

 

Opgesteld en goedgekeurd op de algemene statutaire vergadering van 27 september 2018, van toepassing vanaf 1 januari 2019.

INHOUDSOPGAVE

1.ALGEMEEN

1.1:Maatschappelijke zetel

1.2:Doelstelling.

2.LIDMAATSCHAP

2.1:Type lidmaatschappen

2.2:Lidmaatschap reglementen

2.3:Ledenlijst

2.4:J/G (toegetreden of effectief lid) is contactpersoon van het jacht

3.TARIEVEN & BIJDRAGEN.

3.1:Tarief

3.2:Nieuwe kandidaat

3.3:Lid- en steigergeld.

3.4:Ontslagname of uitsluiting.

4.JACHTHAVEN / LIGPLAATS.

4.1:Huur periode.

4.2:Aanvraag ligplaats

4.3:Wachtlijst

4.4:Aankoop – verkoop jacht

4.5:Maximum toegestane lengte.

4.6:Haven reglementen.

5.VAARTUIGEN.

5.1:Onderhoud.

5.2:Noodzaak tot regelmatig varen van het schip.

6.FACILITEITEN.

6.1:Gebruik steigers

6.2:Afval

6.3:Veiligheidsmateriaal

6.4:Elektro.

6.5:Drinkwater

6.6:Internet

6.7: Club gereedschap en materialen.

7.CLUB.

7.1:Werkuren.

7.2:Deelname aan het clubleven.

7.3:Toegang clubschip.

7.4:Schade of overlast

7.5:Huisdieren.

7.6:Fietsen.

7.7:Verblijf aanboord.

7.8:Vergadering RvB.

1.ALGEMEEN

1.1        Maatschappelijke zetel

-        Sodipa Watersport, vereniging zonder winstdoeleinden (kortweg SWS vzw), opgericht op 28/01/2006 met ondernemingsnummer BE 0879.794.552

De vzw heeft haar maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142

1.2        Doelstelling

Het recreatief pleziervaren  -zonder commercieel oogmerk- te beoefenen en bevorderen, het beheren van de steigers  met bijbehorende vingerpieren en het clubschip “ ’t Zwaantje “, in de Jachthaven Kempisch Dok (kortweg JKD).

1.3  Jachthavenmeester

De vzw stelt een jachthavenmeester aan die instaat voor het dagelijks beheer van de jachthaven.  Hij houdt hiertoe onder meer een ligplaatsregister bij van de verhuur van de ligplaatsen, wijst de ligplaatshouders op hun rechten en plichten om aan te tonen dat hun vaartuig veilig en vaarwaardig is, enz.

2.LIDMAATSCHAP

2.1 Type lidmaatschappen:  

-        Effectief lid

-        Toegetreden lid

-        Steunend lid

-        Erelid

-        Partner- of familielid

-        Gecoöpteerd

Effectief lid:

-   Stemgerechtigd persoon van SWS vzw.

-   Minstens drie effectieve leden gekozen en of aangesteld door de algemene vergadering van SWS-vzw vormen de Raad van Bestuur (kortweg RvB).

-   Om als effectief lid tot de vzw toe te treden, kan een toegetreden lid zijn aanvraag doen indien hij/zij minstens een anciënniteit van twee jaar  als toegetreden lid kan bewijzen en wordt voorgedragen door minstens twee effectieve leden en als dusdanig wordt aanvaard bij besluit, genomen met 2/3 meerderheid, door de Algemene Vergadering (kortweg AV) der effectieve leden, op voordracht van de RvB. Het eerste jaar als effectief lid is een proefjaar en kan door de AV dan ook, na evaluatie, herzien worden.

-   De RvB kan meer gedetailleerde voorwaarden vastleggen waaraan een kandidaat effectief lid moet voldoen.

-   De RvB zal, in opdracht van de Algemene Vergadering, zijn beslissing per aangetekend schrijven of per mail met leesbevestiging, bezorgen aan het kandidaat effectief lid.

-   De effectieve leden van SWS-vzw hebben vrijheid van beslissing over de toelaatbaarheid van nieuwe effectieve leden. Deze kunnen enkel aanvaard worden met een 2/3 meerderheid van de effectieve leden en op een speciale statutaire vergadering waar dit punt op de agenda staat en vooraf aan alle leden is meegedeeld.

-   Tegen de beslissing van de RvB en/of van de AV is geen beroep mogelijk. Indien de RvB of de AV de toetreding van een kandidaat effectief lid weigert, kan deze kandidaat slechts een nieuwe aanvraag indienen na beëindiging van het lopend bestuursmandaat van deze RvB, of bij fundamentele wijziging van de situatie, te beoordelen door de RvB of de AV.

Toegetreden lid  (jachteigenaar/gebruiker: kortweg J/G):

-   Om te kunnen solliciteren voor lidmaatschap als toegetreden lid moet elke kandidaat voorgedragen worden door het bestuur en na een proefperiode van één jaar en een positieve evaluatie aanvaard worden door de algemene vergadering van de effectieve leden.

-   Bij het aanvaarden van nieuwe leden kan voorrang worden gegeven aan personeelsleden of personeelsleden op rust van de stad Antwerpen, het Antwerps Havenbedrijf of het OCMW van Antwerpen indien dit in het voordeel van de vereniging is.

-   Een toegetreden lid heeft geen beslissingsrecht en kan enkel een informatieve of raadgevende stem verkrijgen.

Steunend lid:

-   Ieder die geen effectief of toegetreden lid is en toch wenst deel te nemen aan sommige clubactiviteiten en hiervoor een jaarlijks lidgeld betaald.

-   Een steunend lid kan geen aanspraak maken op een tijdelijke ligplaats in onze jachthaven. Een afwijking hierop kan worden toegestaan in het kader van een publiek evenement (georganiseerde toervaart).  Deze aanvraag zal in behandeling worden genomen via de stad Antwerpen (AGEV) en de voorwaarden waaronder het evenement kan plaatsvinden worden bepaald door de stadshavenmeester.

Erelid:

-   Persoon met grote verdienste voor SWS-vzw of de pleziervaart welke vanwege het bestuur deze vermelding verkrijgt en aan de activiteiten van SWS-vzw mag deelnemen. Voor ereleden kan de Raad van Bestuur een vrijstelling van lidgeld aanvaarden.

-Partner- of familielid:

-   Persoon verbonden aan een van de bovenstaande vormen van leden, al of niet op hetzelfde adres, maar wel schriftelijk opgegeven aan het bestuur.

-   Het partner- of familielid is eveneens volwaardig toegetreden lid met alle verplichtingen en voordelen van dit statuut. Dit geld niet voor het statuut van effectief lid dat aan één zelfde fysieke persoon is verbonden, partner- of familieleden van effectieve leden worden als toegetreden lid aanzien en dienen een aanvraag te doen om effectief lid te worden indien ze dit wensen.

-   Gecöopteerd lid:

-   Dit zijn door de RvB of door AV aanvaarde leden, dewelke nog niet beschikken over de vereiste anciënniteit  maar al bereid zijn om deel te nemen en mee te werken als effectief lid of bestuurslid. Deze leden hebben nog geen stemrecht totdat zij, net als de effectieve leden een anciënniteit van 2 jaar kunnen aantonen. Voor het overige gelden hier dezelfde stappen als voor effectieve leden.

 

2.2:Lidmaatschap reglementen

-        De stemgerechtigheid wordt bepaald per type lidmaatschap, verder hebben alle leden dezelfde rechten en plichten in alle tot de club behorende instellingen.

-        Elk lid krijgt een kopie van het reglement interne orde, een lidkaart SWS vzw, alsook een kopie van het reglement JKD.

-        Door zijn handtekening bevestigt elk lid de ontvangst van deze stukken, ze te kennen en de bepalingen ervan te aanvaarden en toe te passen.

 

2.3:Ledenlijst en ligplaatsregister

-        De jachthavenmeester houdt nauwkeurig een ledenlijst en ligplaatsregister (havenplan JKD) van de verhuur bij. De identiteit van de eigenaar en het schip, evenals de datum van ingebruikname van de ligplaats worden in dit register opgenomen. De leden hebben de verplichting om elke wijziging van hun gegevens schriftelijk door te geven aan de jachthavenmeester.

 

2.4:J/G (toegetreden of effectief lid) is contactpersoon van het jacht

-        Indien er verscheidene eigenaars zijn van één boot, zullen alle mede-eigenaars zich melden bij de inschrijving. Er zal steeds slechts één verantwoordelijke als “J/G” (ligplaats-verantwoordelijke) en dus verantwoordelijk voor de betalingen, ingeschreven worden. Alle andere mede-eigenaars zullen als “lid zonder ligplaats” ingeschreven worden.

-        Er is per schip slechts één persoon die als aanspreekpunt en verantwoordelijke t.o.v. van de vereniging kan optreden, deze persoon (J/G) moet (mede)eigenaar zijn van het vaartuig en de verzekering moet op zijn/haar naam staan.

3.TARIEVEN & BIJDRAGEN

3.1:Tarief

De lijst van volgende tarieven zal jaarlijks door de RvB worden herzien en, bij wijziging, kenbaar gemaakt worden:

-        lidgeld toegetreden- en effectieve leden

-        lidgeld partnerleden van toegetreden- en effectieve

-        lidgeld steunend lid en hun bijleden

-        lidgeld erelid

-        Steigergeld per m²

-        Huur (vast recht) van elektriciteitsmeter

-        Kosten verbruik elektriciteit

-        Kosten verbruik water

-        Éénmalige toetredingsbijdrage voor ligplaats

-        Waarborg elektriciteitskast

-        Waarborg toegangsbadge steiger

-        Lidgeld VPF

-        Huur kantine clubschip  enkel voor leden of clubactiviteiten

-        Waarborg huur kantine clubschip voor leden

-        Internet aansluiting (indien lid dit wil)

-        Bedrag per uur bij niet gepresteerde werkuren

3.2:Nieuwe kandidaat-J/G

-        Nieuwe kandidaat-J/G dienen een éénmalige toetredingsbijdrage te betalen (deze betaling kan gespreid worden over twee jaar).

3.3:Lid- en steigergeld

-        Lid- en steigergeld dienen in éénmaal betaald te worden, vóór de vervaldag vermeld op de factuur (voor 1 maart). Niet-betaling of onvolledige betaling binnen de voorziene betaalperiode worden als ontslagneming van het betrokken lid aangezien. Gespreide betaling kan enkel in uitzonderlijke gevallen door de RvB worden toegestaan. De liggelden zullen  jaarlijks aangepast worden aan de  index.  De aanpassing gebeurd op basis van het indexcijfer van de maand september, zodat de nieuwe tarieven tijdig kunnen gecommuniceerd worden naar de leden.

-        Binnen  1 maand na het betekenen van het ontslag moet het betrokken vaartuig uit de jachthaven vertrokken zijn. Langer verblijf in de jachthaven zal beschouwd worden als niet toegelaten bezoek en volgens het tarief van de concessieverlener aangerekend worden. Concessieverlener krijgt een copy van opzeg/ontslagneming.

3.4:Ontslagname of uitsluiting     

-        Bij ontslagname of uitsluiting, zijn de lid- en steigergelden en alle andere aanbetalingen verworven voor SWS vzw, steeds ondeelbaar en niet terug opeisbaar. Betalingen voor waarborg(en) worden verrekend en terugbetaald voor zover het betrokken ontslagnemende lid heeft voldaan aan alle verplichtingen en geen schuld meer heeft bij de vereniging.

-        SWS vzw houdt zich het recht voor om, desnoods langs juridische weg, de verschuldigde bedragen alsnog op te eisen. Door niet, onvolledig of te laat te betalen, veroorzaakt het lid nadeel aan de andere leden en schade aan de vereniging.

Het lidmaatschap geld telkens per kalenderjaar en wordt automatisch voor het volgend jaar verlengd, behalve indien het lid of de RvB, hier een eind aan stelt. Bij beëindiging van het lidmaatschap voor het volgend jaar moet men de andere partij hier voor het einde van de maand september van op de hoogte brengen, dit kan per aangetekend schrijven, per mail met leesbevestiging, of door overhandiging van een geschrift tegen ontvangstbevestiging

4.JACHTHAVEN / LIGPLAATS

4.1:Toegelaten vaartuigen

-        In de jachthaven zijn enkel pleziervaartuigen toegelaten.  Vaartuigen met commerciële doeleinden of niet-pleziervaartuigen kunnen enkel in de jachthaven worden toegelaten met uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring van de burgemeester (stadshavenmeester).

4.2:Verbod op bewoning

-        Er is een verbod tot bewoning (geen woonboten noch feitelijke bewoning).

4.3:Huur periode

-        In de jachthaven kan enkel aangemeerd worden op basis van een huurovereenkomst (periode 1 januari t/m 31 december).

-        Jaarlijkse verlenging van een ligplaats wordt stilzwijgend overeengekomen indien noch het lid, noch de RvB, opzeg heeft gegeven vóór 1 oktober van het lopend jaar.

4.4:Aanvraag ligplaats

-        Elke aanvraag tot het verkrijgen van een ligplaats in de jachthaven dient vergezeld te zijn van een bewijs van eigendom of gebruiksrecht van het pleziervaartuig., een geldige verzekeringspolis incl. bergingsclausule, de relevante keuringsattesten en certificaten die aantonen dat het vaartuig veilig en vaarwaardig is.. Het verzekeringsbewijs zal jaarlijks bij afloop van de verzekerde periode spontaan en hernieuwd worden aangeboden door de J/G aan de RvB.

-        Elke kandidaat voor het verkrijgen van lidmaatschap verklaart zich akkoord dat het bestuur informatie inwint betreffende zijn persoon en zijn gedrag bij verenigingen waar betrokkene lid is geweest.

-        Na aanvaarding door het bestuur krijgt de J/G een ligplaats toegewezen of wordt op een wachtlijst gezet indien er op dat ogenblik geen vrije ligplaats beschikbaar zou zijn.

4.5:Wachtlijst

-        Het bestuur zal een wachtlijst aanleggen voor het bekomen van een ligplaats. De volgorde van inschrijving op deze wachtlijst is niet noodzakelijk bindend voor de volgorde van effectieve toekenning van een ligplaats. De volgorde van toewijzing wordt bepaald door de RvB, afhankelijk van diverse factoren, zoals o.a. de vrijgekomen plaats. Om opgenomen te worden op de wachtlijst dient een borgsom betaald te worden. Deze borgsom dient als voorschot op de éénmalige toetredingsbijdragen.

-        Deze borgsom kan echter terugbetaald worden na schriftelijk verzoek aan het bestuur om schrapping op de wachtlijst. SWS-vzw kan zonder vermelding van de reden te allen tijde kandidaat-J/G van de wachtlijst schrappen na de terugbetaling van de borgsom.

 

4.6        Aankoop – verkoop jacht

-        Aan de J/G kan slechts één ligplaats worden toegekend. Het aanmeren in de haven met meer dan één schip, met uitzondering van de bij bootjes, kan niet worden toegestaan behalve in uitzonderlijke omstandigheden en voor een beperkte periode vast te stellen door de RvB. Dit kan ondermeer het geval zijn indien een schip te koop staat en de eigenaar al een nieuw schip heeft aangekocht. In dergelijke situaties zal altijd nagegaan worden of beide schepen naast elkaar kunnen liggen en mogelijk zal hiervoor een wijziging in de aangewezen ligplaatsen worden geregeld.

-        Bij verkoop van een pleziervaartuig kan de toegewezen of gebruikte ligplaats in de jachthaven nooit worden overgedragen.

-        Een verkocht vaartuig dient vóór het einde van de maand, volgend op de maand waarin de verkoop wordt afgesloten uit de haven te worden verwijderd op initiatief van de verkoper.

-        Bij aankoop van een ander vaartuig kan een tijdelijke tweede ligplaats worden verkregen als er een plaats vrij is, en dit voor een maximumperiode van één jaar. Bij voorkeur worden vaartuigen van dezelfde eigenaar naast elkaar afgemeerd. Verlenging na afloop van dit jaar kan enkel in uitzonderlijke situaties worden toegestaan na akkoord van de RvB.

-        De verkoper dient tijdig schriftelijk de afsluiting van zijn verbruiksmeters aan te vragen, tot zolang blijft hij verantwoordelijk van het verbruik van elektriciteit.

a)          Indien de koper al een lid met een ligplaats is, dient er nagegaan te worden of er een mogelijkheid is tijdelijk twee ligplaatsen te verkrijgen.

b)       Indien de koper geen lid is kan hij een aanvraag doen om lid te worden en op

     de wachtlijst te worden opgenomen

4.7:Maximum toegestane lengte

-        Aan de vingersteigers (boxen) wordt de maximumlengte van een boot bepaald tot 15 m, voor grotere boten wordt er door de RvB geval per geval bezien of er een mogelijkheid is een ligplaats aan een langsteiger te voorzien.

-        De bootlengte waarvoor een ligplaats wordt aangerekend is de grootste lengte over alles, inclusief uitstekende attributen.

-        Er mogen geen uitstekende delen over de steiger reiken

4.8:Haven reglementen

Het politiereglement voor het stadshavengebied zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 25 juni 2018 (datum inwerkingtreding 2 juli 2018) evenals de Stadshavenonderrichtingen, (onderrichtingen over de uitwerking en uitvoering van het politiereglement) zoals goedgekeurd in april 2016 door de burgemeester zijn van toepassing op alle ligplaatshouders van de JKD.

-        Er is een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming nodig van de burgemeester voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan de aangemeerde vaartuigen in de jachthaven, onder of boven de waterlijn.  Enkel voor kleine schilder- en herstelwerken aan dek en accommodatie/opbouw is geen voorafgaande schriftelijke toelating vereist.

-        Elk lid zal voor eigen rekening en verantwoordelijkheid in orde zijn met alle geldende wettelijke verplichtingen opgelegd door de verschillende overheden, bv. vaarvignet, uitrusting, veiligheid, brevetten, of verplichte keuringen e.d. Elk jacht dient voorzien te zijn van de scheepsnaam, immatriculatienummer, naam en thuishaven van de eigenaar zoals voorzien in het SR (scheepvaartreglement/politiereglement)

4.9:Vaarsnelheid

                De maximumsnelheid in de jachthaven is 5 km/uur.

4.10:Zwemverbod

               Zwemmen in het dokwater is niet toegestaan.

5.VAARTUIGEN

5.1:Onderhoud

-        Iedere J/G dient zijn pleziervaartuig te onderhouden en ordelijk te houden.

-        Bij onderhoudswerken aan een schip binnen de haven dient ervoor gezorgd dat andere schepen of leden hier geen hinder van ondervinden of schade kunnen oplopen.

-        Tevens dient het technisch in orde te zijn en steeds vaarwaardig. Ook gas- en elektriciteitsinstallaties moeten degelijk en conform de wettelijke normen uitgevoerd zijn. Bij vermoeden van onveilige toestanden kan de RvB ingrijpen en een keuring(bewijs) eisen of zelfs kan de RvB te allen tijde, in overleg met alle betrokkenen, een pleziervaartuig verplaatsen of laten verplaatsen op kosten van de J/G indien de veiligheid van de andere pleziervaartuigen bedreigd wordt. De J/G zal door de RvB hiervan per aangetekend schrijven geïnformeerd worden. Beroep tegen een beslissing van de RvB is niet mogelijk.

-        Indien de eigenaar niet bereikbaar is, op korte termijn, kan de RvB, of de jachthavenmeester een schip verplaatsen of laten verplaatsen zonder dat de eigenaar aanwezig is, indien de veiligheid of het belang van de vereniging dit vereist.

-        Ingeval van werkzaamheden aan het clubschip of steigers waarbij er hinder veroorzaakt zou kunnen worden aan de aangemeerde jachten zal er vooraf een aankondiging zijn door de haven- of materiaalmeester en een eventuele vraag om medewerking te verlenen ter voorkoming van schade. J/G die onvoldoende respons geven aan deze oproepen in verband met uit te voeren werkzaamheden, kunnen geen verhaal op vergoeding bekomen voor hinder van welke aard ook.

-        Elk lid moet toelaten dat in geval van noodzakelijkheid (bv.: werken aan het clubschip, steigers, bergingswerken, …) een ander schip langszij wordt aangemeerd indien de ligplaats dit toelaat en er geen schade kan veroorzaakt worden aan zijn jacht.

-        Elk schip in de jachthaven dient op geregelde tijden drooggezet  te worden om de toestand van het onderwaterschip te controleren. Bij twijfel kan de RvB hier een bewijs van vragen.

-        Het gebrek aan medewerking, niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud of niet tijdig ter beschikking stellen van gevraagde/benodigde attesten aan de RvB, kan leiden tot opzeg van de ligplaats en lidmaatschap.

 

5.2:Noodzaak tot regelmatig varen van het schip

Daar het een pleziervaarthaven betreft wordt verwacht dat de schepen in deze haven regelmatig varen en als recreatievaartuig worden gebruikt. Schepen die nooit de haven verlaten en enkel gebruikt worden als een vorm van verblijfplaats of stilliggend vakantieverblijf horen hier dan ook niet thuis. Indien schepen voor langere periode, behalve overmacht door omstandigheden door de RvB te beoordelen, nooit varen kan dit automatisch tot het einde van het recht op een ligplaats leiden.

De schepen moeten ook permanent in staat zijn om zich te verplaatsen, motoren en andere voortbewegingsmechanisme moeten dan ook in goede staat worden gehouden. Bij defecten dient de J/G zo snel mogelijk een herstelling te regelen. Voor de periode dat een schip niet in staat is zich op eigen kracht te verplaatsen dient de jachthavenmeester, of een verantwoordelijke van de RvB hiervan op de hoogte gebracht.

6.FACILITEITEN

6.1:Gebruik steigers

-        Het afmeren aan de steigers dient te geschieden volgens de regels van de kunst met degelijk geschikt materiaal voor pleziervaartuigen, aangepast aan het gewicht en de vorm van het schip.

-        Schade aan steigers of andere pleziervaartuigen zal steeds op kosten van de veroorzaker hersteld worden.

-        Opmerkingen van de dienstdoende jachthavenmeester dienen te worden opgevolgd.

-        Elke J/G is verantwoordelijk voor de steiger waar zijn/haar jacht aangemeerd is en zal deze steiger proper houden. De steiger dient ook steeds opgeruimd te zijn, er mogen geen hinderlijke materialen de toegankelijkheid belemmeren. Hinderlijke objecten kunnen in opdracht van de jachthavenmeester (JKD) verwijderd worden, eventuele opruimingskosten kunnen worden verhaald op de J/G.

-        Het is verboden vaste constructies op de steigers te plaatsen

-        Storend lawaai dient zoveel mogelijk vermeden te worden, na 22 uur dient de rust gerespecteerd en mag er geen lawaai meer gemaakt worden.

-        BBQ toegelaten op de steigers/schip?

6.2:Afval

-        Het is ten strengste verboden afval, van welke aard, in het water te storten of te lozen. Niet-naleving van dit verbod zal onmiddellijke schorsing of uitsluiting tot gevolg hebben. Alle kosten en/of boetes die het gevolg zijn van sluikstorten of lozingen  zijn uitsluitend voor rekening van de overtreder(s). SWS-vzw heeft het recht zich burgerlijke partij te stellen..

-        De huisvuilcontainers van Jachtclubs Kempisch Dok vzw zijn er uitsluitend voor het reguliere huishoudelijk afval dat u aan boord hebt verzameld. Het is verboden afval van elders mee te brengen om in de containers van de club te storten. Indien de container(s) vol zijn mag er geen afval naast de containers gezet worden, men dient zijn afval bij te houden tot na lediging van de containers.

6.3:Veiligheidsmateriaal

-        Na gebruik van de blusapparaten of ander veiligheidsmateriaal van Jachtclubs Kempisch Dok vzw dient de materiaalmeester of de jachthavenmeester op de hoogte gebracht te worden. Deze zal instaan voor het terug vullen of herstellen van het veiligheidsmateriaal.

6.4:Elektro

-        Op de steigers is walstroom voorzien. J/G kunnen na betaling van een waarborg een aansluiting huren.

-        Bij niet tijdige betaling, indien de installatie, of de bekabeling, niet voldoet aan de wettelijke normen of gevaar kan veroorzaken, zal de stroom, na contact met het betrokken lid, worden afgesloten. Schade die het gevolg is van het afsluiten van de elektrische stroom is uitsluitend ten laste van de overtreder en kan niet verhaald worden op Jachtclubs Kempisch Dok vzw.

-        De verdeelkasten van Jachtclubs Kempisch Dok vzw mogen enkel geopend worden door de daarvoor bevoegde personen.

-        Een minimum van 10 ampère is voorzien, uitzonderlijk kan een hogere stroomsterkte voorzien worden. Een aanvraag hiertoe dient gemotiveerd te worden en kan uitzonderlijk door de RvB worden toegestaan voor een beperkte of langere duur en mits betaling van een extra kost.

-        Bij vertrek dient men steeds zijn elektriciteit stopcontact op de steiger af te sluiten. Bij vertrek voor een langere periode dient men de jachthavenmeester in kennis te stellen, omdat de meterstand dan door de verantwoordelijke dient opgenomen te worden.

6.5:Drinkwater

-        Op de steigers zijn verscheidene watertappunten voorzien, die met muntstukken, of met gebruik van een meter, te bedienen zijn. Deze watertappunten zijn ter beschikking voor alle J/G Iedere gebruiker zal zelf voor een toevoerslang dienen te zorgen. De drinkwatermaatschappij waarborgt de kwaliteit van het leidingwater slechts tot aan de kraan. Jachtclubs Kempisch Dok vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervuiling in afgetapt water.

-        Tijdens de vorstperiode worden de tappunten afgesloten. Tijdens deze periode wordt de mogelijkheid voorzien om mits betaling, met een draagbare teller water te bunkeren aan een aftappunt bij het clubschip. Dit kan enkel op afspraak met de dienstdoende verantwoordelijke.

-        Bij problemen of bij het vaststellen van enige onregelmatigheid dient men onmiddellijk de dienstdoende verantwoordelijke te verwittigen.

-        Waar blijkt dat meer water wordt getankt dan normaal, door een fout aan de muntautomaat, en dit niet werd gemeld zal dit aanzien worden als fraude.

6.6:Bunkeren

-        Voor het bunkeren dient men verplicht gebruik te maken van het voorziene bunkerstation of de voorziene bunkerfaciliteit in de nabije omgeving. Het bunkeren door middel van het overhevelen via recipiënten (bidons) is ten strengste verboden.

6.7:Watergebonden activiteiten

Watersport en zeilen zijn verboden tenzij mits toelating van de burgemeester in het kader van een evenement of een concessie.     

6.8:Internet

-        J/G dienen zich te verbinden om geen paswoorden of andere toegangsmogelijkheden door te geven voor gebruik van internet of extra nutsvoorzieningen aan andere die niet voor deze voorziening hebben betaald.

6.9:Club gereedschap en materialen

-        De gereedschappen en materialen van de club kunnen enkel gebruikt worden voor clubdoeleinden en kunnen niet gehuurd of gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

7. CLUB  

7.1:Werkuren

-        Alle J/G, zowel de effectieve als de toegetreden, welke een ligplaats toegewezen kregen, met uitzondering van degenen die dit statuut verkregen als partner van een toegetreden of effectief lid, zijn verplicht elk jaar (periode 1/11 tm 31/10)  minimum 20 onbezoldigde werkuren te verrichten voor de club. Dit aantal uren kan worden aangepast aan de noodwendigheden van de vereniging.

-        Bij een ongeval tijdens het uitvoeren van deze werkuren, dient men binnen de 24 uur een bestuurslid te informeren, die op zijn beurt de verzekeraar zal informeren.

-        Deze werkuren worden afgesproken met de materiaal- of jachthavenmeester of een bevoegd bestuurslid.

-        Het laten verrichten van uw werkuren door iemand anders is niet toegestaan. Indien een J/G niet in staat is zijn/haar werkuren uit te voeren kan dit, mits schriftelijk akkoord van de RvB, gebeuren door zijn/haar partner- of bijlid.

-        Het afkopen (vrijstelling) van de werkuren kan enkel worden toegestaan mits schriftelijk akkoord van de RvB als er een totale onmogelijkheid is om deze uit te voeren door de J/G, zijn partner of aangestelde.

Niet gepresteerde werkuren zullen te allen tijde wel aangerekend worden.

De prijs per niet gepresteerd werkuur zal elk jaar door de RvB worden vastgesteld en voor de aanvang van het werkjaar aan de leden worden meegedeeld.

7.2:Deelname aan het clubleven

-        Alle J/G, zowel de effectieve als de toegetreden, worden geacht actief deel te nemen aan het clubleven. Dit kan via een regelmatig bezoek aan het clubschip en/of deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten en/of uit te voeren werken.

-        J/G die niet aan deze voorwaarde voldoen zullen op het einde van het jaar door de RvB worden aangeschreven en krijgen dan een jaar tijd om zich met dit punt in orde te stellen.

-        Indien dan nog geen actieve deelname in het clubleven wordt vastgesteld, zal betrokken lid voor het begin van het vierde kwartaal aangetekend, per mail met leesbevestiging of door overhandiging van een geschrift met ontvangstbevestiging, op de hoogte worden gebracht dat er een einde aan het lidmaatschap wordt gesteld en hij de ligplaats voor éénendertig december van betrokken jaar dient te verlaten.

-        De lijst van de werkuren wordt bijgehouden door de materiaalmeester en kan door bestuursleden en betrokken leden worden geconsulteerd. Vanaf de leeftijd van 70 jaar kunnen leden, als zij dat wensen, vrijgesteld worden om werkuren te presteren.

7.3:Toegang clubschip

-        De clubschepen zijn enkel toegankelijk voor leden van  Jachtclubs Kempisch Dok vzw en van andere pleziervaartverenigingen, in bezit van een geldige lidkaart. Andere bezoekers worden toegelaten mits zij zich inschrijven in het daartoe bestemde gastenboek, dit kan maximum drie keer, bij een volgend bezoek dient men lid of steunend lid te worden.

-        Het maximumaantal bezoekers, vastgelegd via de uitbatingsvergunning stad Antwerpen dient gerespecteerd te worden.

-        Voor bepaalde activiteiten voor leden JKD, zoals feesten, cursussen, vergaderingen en dergelijke (deze lijst is niet beperkend) kan een uitzondering worden toegestaan mits er via AGEV een toelating wordt aangevraagd voor een publiek event.. Deze uitzonderingen kunnen enkel mits toelating door de RvB en na een schriftelijke overeenkomst i.v.m. de gemaakte afspraken. Elk verbruik in het clublokaal dient contant betaald te worden vóór het verlaten van het lokaal.

7.4:Schade of overlast

-        Door het aanvaarden van het lidmaatschap verbinden de leden zich ertoe het verenigingsleven en de doelstellingen van Jachtclubs Kempisch Dok vzw te respecteren.

-        Elk lid is verantwoordelijk voor de door hem/haar meegebrachte genodigde(n) en zal alle interne reglementen en bepalingen respecteren en laten respecteren. De RvB behoudt zich het recht de toegang tot het clubschip en de steigers te weigeren aan leden, hun genodigde(n) of andere bezoekers die overlast veroorzaken en zich niet houden aan de regels.

-        De RvB kan de leden die meermaals overlast veroorzaken, schorsen. Tegen een beslissing van de RvB is geen beroep mogelijk. Het al betaalde lidgeld kan niet teruggevorderd worden.

-        Door het aanvaarden van het lidmaatschap ziet elk lid af van elke aanspraak op schadevergoeding door de club. Jachtclubs Kempisch Dok vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk of stoffelijk schade, toegebracht of overkomen aan een van hun leden of hun genodigden, aan hun vaartuig of voertuig, materialen, eigendommen of bezittingen, of voor verlies of diefstal van goederen.

-        Het is niet toegelaten werkzaamheden te verrichten op uw jacht of op uw steiger die andere J/G kunnen hinderen of schaden.

7.5:Huisdieren

-        Honden dienen aan de leiband te worden gehouden op de steigers. Bij afwezigheid van een verantwoordelijke aanboord is het verboden uw hond(en) los aan dek te laten lopen.

-        De RvB heeft het recht achtergelaten of loslopende huisdieren door een erkend dierenasiel te laten ophalen, desnoods op kosten van de eigenaar. Hondenbegeleiders zijn verplicht uitwerpselen en vervuiling van hun hond onmiddellijk op te ruimen. De begeleider eigenaar zal erop toezien dat zijn hond de andere J/G niet stoort.

7.6:Fietsen

Het fietsen op de steigers is verboden. Fietsen dienen in de daartoe voorziene fietsrekken of aan boord te worden gestald. Het plaatsen van fietsen op andere plaatsen op de steiger of naast de boot is niet toegelaten.

7.7:Verblijf aan boord

Jachtclubs Kempisch Dok kan niet toestaan dat leden hun domicilie in de jachthaven nemen op het clubadres, of permanent aan boord verblijven. Regelmatig verblijf aan boord wordt door de concessieverlener niet toegestaan binnen de concessie van JKD (Jachtclubs Kempisch Dok ) Wanneer een lid/ligplaatshouder vragen heeft over zijn al dan niet regelmatig verblijf aan boord, dienen die vragen z.s.m. aan de RvB voorgelegd te worden, dewelke in overleg gaat met de concessieverlener. Voor bewoning en regelmatig verblijf zijn er binnen de Stadshaven andere ligplaatsen beschikbaar. De concessieverlener voorziet enorme boetes voor niet naleving. Jachtclubs Kempisch Dok vzw zal daarom niet nalaten om die boetes integraal door te rekenen aan de leden die zich hier niet aan houden.  

7.8:Vergadering RvB

-        Elk lid kan, na schriftelijk verzoek en opgave van reden, aanwezig zijn op een vergadering van de RvB, voor het deel van de vergadering dat zijn reden bespreekt of waar de meerderheid van de bestuurders akkoord is met zijn/haar aanwezigheid.

-        Alle vragen betreffende de vereniging dienen gericht te worden aan de secretaris of de voorzitter, die voor de nodige coördinatie zal zorgdragen.

 

Voorzitter:Jozef Selleslags               Secretaris:Van der herten Paul   

Penningmeester:Luc Heyntjens

 

Reglement JKD

Algemene bepalingen

1 Basis

"Jachthaven Antwerpen Kempisch Dok" is een voorbehouden meerplaats, uitsluitend voor pleziervaartuigen. (zie 1.3)

1.1 Beheer- uitbating

De"Jachthaven Antwerpen Kempisch Dok" wordt beheerd door "Jachtclubs Kempisch Dok vzw,,.

1.2 Toepassingsgebied

Een ieder die, overeenkomstig onderhavig reglement, de toelating heeft de jachthaven Kempisch dok te betreden en/of te gebruiken,wordt verondersteld onderhavig reglement te kennen + alle reglementen van toepassing in de haven van Antwerpen op te volgen.

Onverminderd de bevoegdheid van de exploitant blijft de havenkapitein commandant en zijn afgevaardigden belast met de zorg, veiligheid en de handhaving van de voorschriften.

 

1.3 Pleziervaartuig

Is een vaartuig dat geen handelsbewerkingen verricht en geen passagiers vervoert op commerciële basis en in de vlaggenbrief als jacht genoteerd wordt. Zowel het bestuur van Jachtclubs Kempisch Dok vzw,als van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen,heeft steeds het recht een pleziervaartuig te weigeren voor ernstige reden.

1.4 Toegankeliikheid

Het betreden van de jachthaven is uitsluitend toegestaan aan bevoegde personen van het havenbedrijf,de eigenaars van jachten, als ook hun aangestelde en hun gasten. Het betreden van de jachthaven gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft zijn aangestelde,zijn gasten,leveranciers en herstellers.

Behoudens hoger vermelde personen is het derden ten strengste verboden de jachthaven te betreden.

In geen geval is het firma's en/of aannemers toegestaan de jachthaven te betreden om over te gaan tot het uitvoeren van werken behoudens zo er door Jachtclubs Kempisch Dok vzw voorafgaandelijk schriftelijk toestemming werd verleend en er door de eigenaar voorafgaandelijk een borgstelling werd gegeven,zoals vastgesteld door de raad van bestuur ter dekking van alle mogelijke schade die hier zou kunnen worden veroorzaakt.

1.5 Kennisname jachthavenreglement

Elke gebruiker/eigenaar wordt verzocht het jachthavenreglement te kennen en te respecteren. Een exemplaar is ter inzage bij de respectievelijke clubs.

2. Rechten en plichten van de gebruiker

2.1 Verhuur-dienstverlening

De jachtclubs ressorterend onder de Jachtclubs Kempisch Dok vzw verhuren aan de gebruikers  een ligplaats voor hun jacht overeenkomstig het tarief zoals het jaarlijks wordt vastgesteld door de betrokken Raden van Bestuur. Zij betalen eveneens de nodige lidgelden,borgsommen enz. welke aangerekend worden door de betrokken clubs.

2.2 Ligplaatsen

De ligplaatsen worden door de havenmeesters van de betrokken clubs toegewezen, rekeninghoudend met de afmetingen en het type van jacht en rekening houdend met de algemene veiligheid van de jachthaven en met eventuele door de Jachtclubs Kempisch Dok vzw of de betrokken clubs uit te voeren werken.

Des gevallend kunnen de havenmeesters een andere ligplaats toewijzen. In geen geval kan de gebruiker deze wijziging van ligplaats inroepen om een einde te stellen aan de huurovereenkomst voor een ligplaats.

Evenmin zal hij de gehele of gedeeltelijke terugbetaling kunnen vorderen van betaalde huur.

De ligplaatsen worden verhuurd per jaar.

In geen geval kan het liggeld prorata temporis worden terug gevorderd,noch wanneer de eigenaar/gebruiker een einde zou hebben gesteld aan de overeenkomst, noch wanneer de uitbater of de betrokken club een einde zou hebben gesteld aan de overeenkomst. Het is de ligplaatshouder niet toegestaan zijn plaats verder door te verhuren. De niet ingenomen of vrije plaatsen staan ter beschikking van de betrokken clubs.

2.3 Bediening van bruggen en sluizen

Alle onderrichtingen van de verantwoordelijken van het havenbedrijf dienen strikt opgevolgd te worden.

2.4 Levering van elektriciteit

Tegen betaling van het in iedere club van toepassing zijnde tarief en op voorwaarde dat het schip beschikt over een verliesstroomschakelaar 30 mA, wordt elektriciteit ter beschikking gesteld via verdeelkasten op de steigers.

De eigenaar/gebruiker/bezoekers ontslaat Jachtclubs Kempisch Dok vzw , de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen volledig van elke aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en stoffelijke schade in gevolge stroomonderbreking of ongevallen van welke aard ook die zich inzake stroomlevering kunnen voordoen.

2.5 Verplichtingen van de jachteigenaar/vebruiker

De jachteigenaar/gebruiker (kortweg J/G) gaat de verbintenis aan zijn jacht behoorlijk op de aangewezen ligplaats aan de steigers te meren,derwijze dat andere schepen niet gehinderd worden.

De j/g gaat de verbintenis aan de goede orde en, de rust in de jachthaven niet te verstoren'

De j/g gaat de verbintenis aan geen schade te berokkenen aan wie of wat ook.

De j/g gaat de verbintenis aan geen grote herstellingen of hinderlijke werken uit te voeren aan zijn schip.

De j/g gaat de verbintenis aan om alle afval, van welke aard dan ook te brengen naar de daarvoor voorziene plaatsen.

De j/g gaat de verbintenis aan om het reglement van de haven van Antwerpen na te leven'

3.Betalingen

3.1 Facturatie- betaling

Alle facturen voor de leden van de clubs zijn contant betaalbaar op de zetel van de betrokken clubs, en alle facturen van de clubs voor de Jachtclubs Kempisch Dok vzw zijn contant betaalbaar op de betrokken zetel, tenzij anders aangeduid.

3.2 Pand- en retentierecht

Overeenkomstig de bepalingen vermeld onder 3 .1 dient de j /g die de haven wenst te verlaten vooraf alle openstaande facturen te hebben vereffend.

Bij gebreke hiervan behoudt Jachtclubs Kempisch Dok vzw uitdrukkelijk het recht voor de j/g het verbod op te leggen de jachthaven te verlaten.

De jachteigenaar verleent overeenkomstig de wet van 5 mei 1872 het jacht als pand voor alle vorderingen.

4.Sancties

Bij niet naleven van de bepalingen van het jachthavenreglement of van de onderrichtingen Kempisch Dok vzw van jachtclubs en/of haar aangestelde zal de ingebrekestelling bij aangetekende brief  aan de eigenaar worden betekend.

5. Bevoegdheid

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen bevoegd.

6. Aansprakelijkheid - exoneratie - beperking

6.1 Gebruikers van Jachtclubs Kempisch Dok vzw

kunnen bij jachtclubsKempisch Dok betrokken clubs en/of het Gemeentelijk Havenbedrijf geen aanspraak maken op vergoeding van schade die toegebracht of berokkend wordt door derden aan hun persoon,aan hun personeel,aan hun genodigden aan hun vaartuig en/of toebehoren tijdens het verblijf in de jachthaven.

6.2 Gebruikers van de jachthaven van de vzw Jachtclubs

kunnen geen vergoeding eisen van Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en/of het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wegens hinder,tijdelijk ongemak of het buiten dienst van de jachthaven,bruggen en/of sluizen. Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wijzen alle aansprakelijkheid af voor alle schade zelfs toegebracht aan derde,die voortvloeit uit het slecht meren,alsook elke aansprakelijkheid met betrekking tot uitgevoerde manoeuvres,ook al geschiedde zulks ten gevolge of overeenkomstig de instructies van jachtclubs Kempisch Dok vzw,de betrokken clubs en/of Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen of haar aangestelde Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wijzen eveneens elke aansprakelijkheid af voor alle schade veroorzaakt door brand, weersomstandigheden, verlies of diefstal.

Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor directe materiële  schade wanneer de gebruiker bewijst dat deze aan het opzet van Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs of het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen of haar aangestelde te wijten is.

6.3 In elk geval, mocht enige verantwoordelijkheid weerhouden worden in hoofde

van Jachtclubs Kempisch Dok vzw dan wordt in alle gevallen de verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding in hoofde van Jachtclubs Kempisch Dok vzw beperkt tot een maximaal bedrag van 1.240.000E UR niets uitgezonderd alles inbegrepen. In voorkomend geval wordt dit bedrag evenredig verdeeld tussen alle rechthebbenden betrokken in het zelfde ongeval. De gebruiker dient elke schade onmiddellijk te melden aan de havenmeester of zijn vertegenwoordiger.

7. Afstand van vordering

De eigenaar verklaart hierbij afstand te doen van elke vordering waarop hij zich zou kunnen beroepen tegenover Jachtclubs Kempisch Dok vzw, de betrokken clubs en/of het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aangaande elke schade aan het jacht, voortkomend uit ongeval gedurende het verblijf en het verplaatsen van het jacht in de haven door de eigenaar of aangestelde.

De eigenaar heeft de verplichting op zich de huidige overeenkomst onmiddellijk ter kennis te brengen van zijn verzekeringsmaatschappij en neemt er nota van dat de verzekeringspolis van Jachtclubs Kempisch Dok vzw , de betrokken clubs en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de wederkerige afstand van vordering voorziet.

 

Voor Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Voor de raad van bestuur  Jachtclubs Kempisch Dok
 
 

Laatst bijgewerkt : donderdag 10 januari 2019 18:41

copyright© 2019 SWS Kempisch dok