<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document

L.S.
Graag wilde ik reageren op het geweldige artikel over Karel van Hulthem.
Hoewel niet duidelijk werd aangegeven wie de auteur is vermoed ik dat het van de hand van Jacky Tange afkomstig is. In ieder geval mijn complimenten.

In het artikel wordt op enig moment het verzoek geuit nadere informatie te verstrekken omtrent de afkomst van van Hulthem.
Bijgaand doe ik (con cojones) u toekomen hetgeen mij op mijn verzoek werd toegezonden door lóffice genealogique & heraldique de Belgique te Brussel. Hier en daar met aanvullingen en de opname van Karel van Hulthem door ondergetekende.

Reeds enige tijd ben ik doende met de genealogie van het geslacht van Hulten (ook Holten, Hoilten) afkomstig uit de plaatsje Hulten in de omgeving van Breda bij Ghilze,en die in de 14e eeuw aanvangt. Ene meester Jan van Hoilten (zoals in eind 15e en begin 16e eeuw de naam werd geschreven)geboren 28-12-1476 is burgemeester geweest van de stad Breda en wel over de aanzienlijke periode 1513 tot 1553. Hij had een broer Niclaeus geb ±1480 en hun vader was Meester Niclaeus Jan Engelbrecht van Ho(i)lten vanwie ik tot op heden verder niets heb aangetroffen dan de onderstaande vermeldingen in de schepenbrieven van Breda.

Breda 1521 f. 25,25v
Claeus wylen mr. Claeus Jan Engelbrechtszone van Hoilten lyde dat mits de somme van veertich oude groten Vlemsch gelt die hy int jaer 1508 voirleden van meester Janne van Hoilten zyn brueder ende onsen medescepen in getelde penningen ontfangen heeft ende met half de haeflicke ende beruhrlicke goeden by synder moeder saliger achtergelaten oft de penningen daeraf gecomen zynde mits noch een sekere somme van penningen daer af de vs. Mr. Jan zynen brueder hem geconsenteert heeft ende tevreden gestelt heeft. Hy Claeus vgn. wel ende volcomelick voldaen is van allen den versterfte van goeden die hem by de doot zyns vaders ende by de doot van wylen Mathysse Jansdochter van Apselt zynre moeder saliger memorien gebleven ende aenbestorven zyn. De vs. Claeus heeft geheelick verlyt oic van syn gedeelte van de XL Rgl. current eens die de vs. Mathyse syne moeder hadde aen de huysinge ende erffenissen staende in deselve Visscherstrate daer deselve syne moeder uygestorven is ende Heer Cornelis van Apselt priester (haar broer) toe plaghen te behoiren.

Deze Claeus is de hierna genoemde Niclaes van Hoilten waarvan de nazaten zich later van Hulthem zullen gaan noemen. Een naamsuitgang die beter paste in de omgeving van Gent. AK

GAB vestbrieven Breda, R 470, f. 73, 01-05-1565
Quamen Adriaen van Hoilten, zoon wijlen Niclaes van Hoilten tot Gent wonende vhz en Jan Ingelbuick( Ingelbyn AK) zone ook tot Gent wonende als getr. hebbende Jenneken van Hoilten des voors. wijlen Niclaes van Hoilten dochter en zijn huisvrouw, voor wie hij zich sterk maakt en verving, kende en lyde dat zij uit hun eigen en vrijen wil en met goede redenen hen daartoe moverende Sophie Mathijsdochter van der Beversluys weduwe wijlen Lyevyn van Hoilten hun voors. broeder, present en tselve accepterende vhz en voor haar kinderen bij voors. Lyevyn van Hoilten wittelijk getransporteert en overgegeven hebben alle alsulcke versterf en gedeelte als hen Adriaen van Hoilten en Jenneken van Hoilten zijn zuster uitkrachte van den testamente van wijlen Jan van Hoilten schout was binnen zijn leven ter Heyden hun neve (ongeh.zoon van meester Jan. AK), bezat en hun aangedeeld was.

Wie zich nu als eerste vestigde in Gent, Niclaes of wellicht al diens vader meester Niclaeus Jan Engelbrecht, is voor mij nog een raadsel. Dat men niets meer heeft kunnen vinden in het archief van Gent zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat zij, Niclaes e/o diens vader, hun naam nog als van Holten/Hoilten lieten schrijven.
Of mijn argumentatie juist is zal nog moeten blijken maar wellicht zat Mombrun er dus niet ver naast met zijn schrijfwijze van Hulten.

De familiewapens van meester Jan uit Breda en de Gentse van Hultens en Hulthems voeren een zwarte toren. (Zie Rietstap).
Mijn nog niet bewezen vermoeden dat Karel dus eigenlijk afstamt van de Noord Brabantse familie van Hulten, is nog niet gepubliceerd en zou mij in Gent ook wel niet in dank worden afgenomen .

De op internet beschikbare genealogie van Hulten van de hand van Fokko van Hulten heeft geen verband met het onderhavige geslacht. Dit blijkt ook uit het totaal afwijkende familiewapen. Zij zijn afkomstig van een ander gehucht Hulten in de buurt van Drunen.

Aangezien ik in de wildernis van Noord Holland woonachtig ben en U ongetwijfeld hele goede lokale contacten heeft zou u wellicht iemand bij het stadsarchief eens kunnen aanspreken om te zoeken in de schepenbrieven onder van Holten of Hoilten eind 15e eeuw. Ik ben geïnteresseerd en zeer benieuwd.

N.B. Voor alle duidelijkheid; ik stam af van een van Hoilten die zich op de Vrije Cavelen te Hoge Zwaluwe vestigde en die daarna met het alias Cavelaer door het leven gaat.

Met vriendelijk groet,
Lex Kavelaars
A.A.M. Kavelaars
Alkmaar

 

Van Hulthem, Gent Vlaanderen

Overgenomen uit ¨Filiations de Familles de la Flandre¨ Tome 1 Brussel, en door mij aangevuld


Niclaes van Hoilten zie VIB hierboven
Zoon van Claeus Jan Engelbrecht van Hoilten
Geboren omstreeks 1480 Wonende te Gent Vlaanderen.
Gehuwd met Anne Neyt.
Hieruit:
1. Lievijn (vestigde zich in Breda als goudsmit)
2. Anna Gehuwd met Niclaes de Roovere, Breda
3. Adriaen zie VIIf
4. Jeanne zie VIIg

VIIf Adriaen van Hulthem zoon van VIc
Geboren 1515 Gehuwd met Catherine van der Beke, dochter van Louis en Gertrude van Audenarde.Hieruit:
1. Jean van Hulthem geb. omstreeks 1550 volgt onder VIIIf
2. Adriaen van Hulthem volgt onder VIIIg
3. Baptiste van Hulthem volgt onder VIIIh

VIIg Jehanna (Jeanne) van Hulthem dochter van VIc
Geboren omstreeks 1525 Overleden te Gent begraven in St.-Michel. In 1565 gehuwd met Jean Ingelbyn zoon van Lievin en Petronille van Herreweghe
Hieruit 2 kinderen;
1. Richard Ingelbyn geb. 1568 Gehuwd met (1) Marie Maerschalck , (2) Jeanne van Hoghem
2. Marie Ingelbyn geb. 1570 Gehuwd met Vincent de Knuyt in 1598, zoon van Pierre (afkomstig uit Ingelmunster) Overl te Gent en begraven in de St.-Michel

VIIIf Jean van Hulthem zoon van VIIf
Geboren omstreeks 1550. Overl. 29-2-1626.Gehuwd met N.Hulaut, overl. 24-8-1626.
Hieruit
IXa Pierre (Petrus) van Hulthem overl. 29-2-1662
Gehuwd met Jeanne de Clercq, dochter van Jean. Overl. 29-5-1665.
Begraven in de St.-Sauveur
Hieruit:
Xa Jean van Hulthem Overl., advocaat in de Raad van Vlaanderen
Gehuwd met Claire Hue, dochter van Jean en Claire Roggemans.
Hieruit:
XIa Jean van Hulthem geb omstreeks 1682. Overl. 25-4-1739
gehuwd met Anne Pharailde de Smedt. Dochter van N. en Catherine de Waele
Geb. 1689. Overl. 22-11-1747 . Begraven St.-Sauveur te Gent
Hieruit :
1. Jacques-Theodore advocaat in de raad van Vlaanderen, schepen van de banc des parchons? . geh.met (1)Marie-Anne Josephe de Biscop Overl 9-1-1774 (2)Marie Anne-Bernarde van der Beke op 20-2-1775 in de St.-Michel te Gent
2. Jean-Baptiste geh. te Sevilla met Rufine Marteau. Geen kinderen
3. Pierre Xavier van Hulthem, priester en procureur van de Jezuiten.
Geb 1721. Overl. 28-12-1765
4. Norbert geen kinderen
5. Colette overl.17-4-1769
6. Marie-Therese geb.26-7-1726 Geh.met (1)Jean Meys, schepen te Gent (2)Antoine van de Woestyne op 16-2-1756 advocaat in de raad van Vlaanderen
7. Joseph Frans overl. 20-4-1769 Geh.30-05-1761 St.Bavon met Isabelle Rose Hubertine van der Beke dochter van Jean-Gilles en Constance van den Bossche
Hieruit.
Charles Joseph Emmanuel van Hulthem Gent 4-4-1764 Overl.te Gent 16-12-1833
(Andere kinderen mij niet bekend. AK)
8. Anne Catherine non

VIIIG Adriaen van Hulthem zoon van VIIf
Overleden Brugge 27-6-1677 Gehuwd met Anne van den Hove, dochter van Pierre en Jeanne Hillaert overl 29-8-1698 Begraven St.-Sauveur te Gent
Hieruit:
IXb Anne Marie van Hulthem gehuwd te Brugge met Cornelis van Assenede.
Hieruit:
Xb Anne Marie van Assenede gehuwd te Brugge met Pierre de l’Espee

Uit het landboek van Assenede van omstreeks 1660
De begrenzingen van het 7de beloop " beginnende an oostsijde vande hofstede van dheer Adr. van Hulthem met cons. eertijds Jan Van Ideghem, daer nu op woont Pieter Grootaert, alsoo streckende voorbij het lant van wed. dhoirs loijs verlinden achter een gracht, neffens de landen van de Grave van Wakken tot an het lant van dhoirs Joe Franchoyse vander beke, eertijds Adr. vander beken, ter straete, en vandaer lancx de straete van muickhem tot de cruystr. van nieuwburch en alsoo ommekeeren oostwaert tot ande voorschr. hofstede van d'heer Adr van Hulthem, daer wij begonsten."
VIIIH Baptiste van Hulthem zoon van VIIf
geb omstreeks 1580.
Hieruit:
IXc Jean Baptiste van Hulthem geb. omstreeks 1610 geh met N.Wijmeersch
Hieruit:
Xc Isabelle van Hulthem overl 1694 geh. met Theodore Ignace van de Meersche, heer van Terhooghen en Berchem.
Hieruit:
XIb Pierre van der Meersche, heer van Berchem gehuwd met Jeanne Caroline de Vos


In 1659 wordt de familie van Hulthem door koning Philips IV van Spanje in de adelstand verheven zoals blijkt uit een vermelding in een overzicht van wetenschappers in het begin van de 19e eeuw inzake de beroemdste nazaat de verzamelaar van middeleeuwse handschriften, Charles van Hulthem. In een publicatie uit de 19e eeuw ¨Sciences Mathematiques et Physiques chez les belges aux commencement du XIX siecle¨ staat over Charles van Hulthem het volgende vermeld;
Ch.J.E. van Hulthem stamt af van een van de oude Belgische families zowel uit Brussel als Leuven en kunnen doorgaans onder de patriciers gerangschikt worden maar in Gent onder een speciale kwalificatie welke men de ¨poorterye¨noemt. Het was in zijn algemeenheid een klasse van grond- en huizenbezitters die reeds vanaf de 13e en 14e eeuw wedijverden met de 53 gilden en de magistratuur van de stad vormden. Deze familie was in de 17e eeuw tot groot aanzien gekomen. Zij werd in 1659 door Philips IV tot de adelstand verheven maar van Hulthem was daar zo weinig trots op dat alleen genealogen hiermee bekend zijn.
Hiermede is dan meteen verklaard waarom Adriaen Van Hulthem (zie VIIIG) in het landboek van Assenede uit omstreeks 1660 wordt aangeduid met de titulatuur d´Heer.
De genealogie van deze tak zoals die bekend is bij het l’office Genealogique & Heraldique de Belgique gaat niet verder terug dan tot Niclaeus, de broer dus van meester Jan van Hoilten uit Breda. (zie bijlage)