main plates page
Sri Lanka
 
   
     
   
  1979 Diesel Car