BOYCOTT COCKTAIL VACCINS


Het is overduidelijk dat de Vlaamse regering kiest voor het gebruik van cocktail vaccins. Dit zijn combinaties waarin zoveel mogelijk vaccins in één spuit toegediend worden. Hiervoor worden allerhande nepargumenten aangevoerd. Zo zouden combinaties in sommige gevallen beter aanslaan, of zou de belasting met bewaarstoffen verminderd worden.

De echte reden voor dit gebruik ligt echter elders. Men wil vooral de psychologische weerstand van ouders omzeilen tegen het veelvuldig prikken van hun baby. De prik wordt spontaan ervaren als een agressief iets, iets wat pijn doet en waarbij de baby wellicht gaat huilen. Vele moeders zien dat met lede ogen aan, en zouden er wel eens kunnen toe neigen omwille van de traantjes van hun schatje een of ander vaccin over te slaan. Ze hebben er, ten onrechte, minder problemen mee wanneer vier of vijf vaccins in één prik toegediend worden.

Deze spontane, emotionele weerstand tegen de prikken is begrijpelijk. Maar ouders vergeten jammer genoeg dat het grootste probleem niet ligt bij de prik zelf, bij de pijnlijke dij of bil, maar bij de inhoud van de spuit. De massieve hoeveelheid antigenen die bij combinatievaccins ingespoten wordt is een zeer zware dobber voor het immuunsysteem. Voeg daarbij nog de bewaarstoffen die het vaccin bevat (Thiomersal), de stoffen die het afweersysteem bijkomend moeten prikkelen (aluminiumhydroxide), de antibiotica, de resten van het productieproces die in het vaccin achter blijven (formol), de mogelijke ongewenste virusbesmetting, en men komt tot een gigantische optelsom. Het is ondenkbaar dat een dergelijk bombardement het afweersysteem van een baby ongeschonden laat. En inderdaad, we stellen dan ook vast dat de globale gezondheidstoestand van onze jeugd lamentabel is!

Om de schade te beperken is het veel beter enkelvoudige vaccins te gebruiken wanneer men toch wil vaccineren. Dit heeft vele voordelen.

Ten eerste wordt de belasting met antigenen veel meer gespreid in de tijd, hetgeen voor de verwerking ervan door het afweersysteem veel gunstiger is. Men vermijdt op die manier een overrompeling van dit immuunsysteem met alle gevolgen vandien.

Ten tweede kunnen ouders dan veel gerichter kiezen welk vaccin ze wel en welk ze niet wensen toe te dienen. Hun keuze wordt veel meer genuanceerd. Dit is echter precies wat de overheid in de neus zit. Zij wil de ouders dwingen haar vaccinatieschema integraal toe te passen zonder er over na te denken.

Ten derde wordt het veel duidelijker welk vaccin door een baby slecht verdragen wordt. Wanneer een patiënt slecht reageert op een combinatievaccin heeft men er het raden naar welk deel van de combinatie verantwoordelijk is voor de reactie. Bij het diphterie-tetanus-kinkhoest-polio vaccin bijvoorbeeld gaat men er meestal van uit dat ernstige reacties met het kinkhoest-deel te maken hebben. Zekerheid is er echter nooit, en zo kan men de zwarte piet van het ene vaccin naar het andere verschuiven, terwijl men voor iedereen vaccin de handen in onschuld wast. Als men verkeerd gokt, en het vaccin dat verantwoordelijk was voor de reactie toch opnieuw toedient, zijn de gevolgen niet te overzien...

De Vlaamse bevolking heeft dus alle redenen om het recht op enkelvoudige vaccins van haar overheid te eisen. De Vlaamse regering is echter geenszins van plan daarop in te gaan. Uit onze briefwisseling met het bevoegde ministerie (Mieke Vogels) blijkt dat de administratie zich verschuilt achter de adviezen van de Hoge Raad en weigert enkelvoudige vaccins op dezelfde basis als combinatievaccins ter beschikking te stellen.

Het enkelvoudige poliovaccin (Imovax) is wel verkrijgbaar, maar niet systematisch voorradig bij artsen en vaccinatiecentra van K&G of MST. Men moet dit speciaal aanvragen, en riskeert dus zich meerdere keren te moeten verplaatsen om het enkelvoudig vaccin te krijgen.

Bij het tetanusvaccin ligt het nog erger: hier weigert de overheid zonder meer dit gratis te verstrekken. DIT PIKKEN WIJ NIET LANGER. Het gaat hem niet om de kostprijs, die is verwaarloosbaar (± 45BEF). Het gaat hem wel om de politiek van ontmoediging die de overheid in de hand werkt, doordat ouders speciaal een voorschrift voor het Tevax-vaccin moeten gaan ophalen bij de huisarts, naar de apotheek lopen, en zich dan opnieuw bij de dokter aanmelden. Dit is uiteraard veel omslachtiger dan wanneer de huisarts het (gratis) vaccin klaar liggen heeft in de koelkast.

De overheid doet alsof haar neus bloedt, en beweert dat de vrijheid van behandeling gegarandeert blijft zolang het vaccin bij de apotheker verkrijgbaar is. Dit is een hypocriete en laakbare houding die wij niet accepteren.

Bovendien doen sommige apothekers er nog een schepje bovenop door hun cliënten (ten onrechte!) te vertellen dat het afzonderlijke vaccin niet te krijgen is. Daar gaat dan je vrijheid van behandeling...

Tot onze eisen ingewilligd worden stellen wij een TOTALE BOYCOTT VAN ALLE COMBINATIEVACCINS voor. Ga als volgt tewerk:

** Selecteer bewust die vaccins die u zichzelf of uw kind wenst te laten toedienen.
** Informeer u over de merknamen van deze enkelvoudige vaccins (zie verder).
** Eis bij de toediening de verpakking van het vaccin te zien zodat u zeker bent dat het wel degelijk om een enkelvoudig vaccin gaat.
** Laat voldoende tijd tussen de verschillende toedieningen (minimum twee weken bij verschillende vaccins).
** Zorg zoals altijd dat naam en lotnummer van het vaccin in het medisch dossier genoteerd worden.
** Aarzel niet elke verdachte reactie of nevenwerking aan de vaccinerend geneesheer te melden en dring er op aan dat de gele meldingsfiche aan de overheid ingevuld en opgestuurd wordt.

Tot deze zaak geregeld is geven wij aan artsen het advies
* voor polio: tijdig het enkelvoudig vaccin te bestellen en in voorraad te houden;
* voor andere vaccins (zoals tetanus) voorlopig enkele dosissen van het enkelvoudige vaccin zelf aan te kopen en in voorraad te houden, en naderhand te laten vervangen door de patiënt via het voorschrift.

Stuur een protestbrief naar het ministerie van Vogels met de eis voor enkelvoudige vaccins. Stuur ons een kopij van uw brief. (Een voorbeeld van dergelijke brief vindt u verder op deze pagina.)

ENKELE ENKELVOUDIGE VACCINS:

ZIEKTEVACCINFIRMAPRIJS
PolioImovax PolioPasteur Merieux MSD145
TetanusTevaxGlaxoSmitKline60
TetanusAnatoxal TEBerna61
Hepatitis BHB-VAX II 10 µgGlaxoSmitKline1084
Hepatitis BHB-VAX II 40 µgGlaxoSmitKline2805
Hepatitis BHB-VAX II 5 µg JUNIORGlaxoSmitKline624
Hepatitis BEngerix B 10 Jr GlaxoSmitKline624
Hepatitis BEngerix B 20 GlaxoSmitKline1084
Hepatitis AVAQTAPasteur Merieux MSD1701
Hepatitis AHavrixGlaxoSmitKline1747
Hepatitis AHavrix Jr 720GlaxoSmitKline1163
RubellaErvevaxGlaxoSmitKline297
HibHiberixGlaxoSmitKline764
HibHibtiterWyeth Lederle764
HibAct-HibPasteur Merieux MSD764
Ziekte van LymeLYMErixGlaxoSmitKline
Meningokokken CMeningitecWyeth Lederle1673
TyfusTypherixGlaxoSmitKline754
TyfusTyphim ViPasteur Merieux MSD754
TyfusVivotifBerna720
Gele KoortsArilvaxGlaxoSmitKline
Gele koortsStamarilPasteur Merieux MSD
VaricellaVarilrixGlaxoSmitKline1818
RabiesRabiesvaccin MerieuxPasteur Merieux MSD776
CholeraCholeravaccin BernaBerna132

TYPEBRIEF VOGELS


Deze brief is slechts een voorbeeld, u kan natuurlijk uw eigen versie brouwen.
Hoofdzaak is DAT u van zich laat horen.
Moedig zo veel mogelijk vrienden, bekenden en collega's aan uw voorbeeld te volgen.


Plaats, datum,

Aan Mieke Vogels,
Minister van Volksgezondheid van het Vlaams Gewest
Koolstraat 35
1000 Brussel
Fax: 02 5532405


Geachte Mevrouw de Minister,

In het door u gevoerde vaccinatiebeleid beweert u de rechten van de patiënt en de keuze van behandeling van de arts te respecteren. Nochtans stel ik in de praktijk vast dat dit niet het geval is.

Concreet ben ik het niet eens met het gebruik van combinatievaccins. Ik ben er van overtuigd dat dit geen gunstige aanpak is, vooral niet bij kleine kinderen. De combinatie van verschillende vaccins verhoogt in sterke mate de belasting van het afweersysteem van onze kinderen. Bovendien bestaat er een reëel risico dat hierdoor bijkomende problemen in het leven geroepen worden. Dit blijkt onder andere uit het verband tussen het BMR-vaccin en de toename van autisme en de ziekte van Crohn, wat, hoewel nog niet onomstotelijk bewezen, toch op zijn minst aanleiding geeft tot grote bezorgdheid.

De keuzevrijheid die u ons, ouders, beweert te verlenen is pas reëel wanneer de verschillende mogelijkheden op gelijke basis aan ons worden aangeboden. Dit is nu niet het geval. Verschillende vaccins die u aanbeveelt in uw schema zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar; andere zijn verkrijgbaar bij de apotheek maar niet gratis, zoals het tetanusvaccin. Dit betekent voor ons een hoop extra rompslomp en geloop naar de apotheker indien we voor het aparte vaccin kiezen. Bovendien verspreiden sommige apothekers valse geruchten als zouden bepaalde vaccins, waaronder polio en tetanus, niet meer apart verkrijgbaar zijn.

Mevrouw de Minister, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat deze strategie speciaal bedoeld is om mensen zoals mij het leven moeilijk te maken zodat we uit gemakzucht ons toch zouden neerleggen bij de combinatievaccins die u verkiest. Ik weiger echter me hierdoor te laten manipuleren en blijf bij mijn beslissing de door mij gekozen vaccins afzonderlijk te laten toedienen. Ik eis dan ook dat deze afzonderlijke vaccins eveneens gratis geleverd worden én in voorraad zijn bij iedereen die vaccins toedient: huisartsen, pediaters, Kind en Gezin en de centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Elke uitzondering hierop beschouw ik als een discriminatie en een onaanvaardbare aantasting van mijn keuzevrijheid.

Mevrouw de minister, indien deze vaccins niet onder aparte vorm gratis verkrijgbaar zijn bij deze instanties dan zal dat zijn gevolgen hebben voor mijn beslissing over al dan niet laten vaccineren. De keuze is aan u. Ik hoop dat u mijn beslissing ernstig neemt, en met mij en de vele Vlamingen die mijn mening delen rekening zal houden.

Hoogachtend,

Naam en adres


Terug naar de homepage