Het 'Kinderen Vaccinatie Initiatief'
Een open venster op een wereldwijde vaccinatiestrategie

dr. Kris Gaublomme


De Verenigde Naties verdelen een boekje genoemd The CVI Strategic Plan. Managing Opportunity and Chance. A vision of Vaccination for the 21th Century (Het CVI strategisch plan. Beleid voor gelegenheid en kansen. Een visie op vaccinaties in de 21e eeuw). Het boekje is gratis verkrijgbaar bij CVI Secretariat, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Zwitzerland. Het is een zeer interessant werkje voor wie wil inzicht krijgen hoe de beslissingen in verband met vaccinaties genomen worden. Daarom zullen we in dit stukje wat dieper op het boekje ingaan.

DE HOOFDROLSPELERS


CVI

Het Children's Vaccine Initiative werd opgericht in het kielzog van de Wereldtop voor kinderen in New York, 1990. Het is "een wereldwijde coalitie van organisaties uit de publieke, niet-goevernementele en private sectoren, inclusief de vaccinatie industrie, die samen werken" (p1). "Het CVI," zo zegt het boekje, " is een collectieve internationale inspanning om nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen ter bescherming tegen infectieziekten te realiseren, en om het leveren van vaccins te vereenvoudigen ten voordele van alle kinderen van de wereld". Het is niet zozeer een nieuwe constructie of een nieuwe organisatie, maar een coordinatie van alle krachten met de bedoeling een specifiek streefdoel te dienen op een zeer efficiënte wijze.

Het eerste CVI Strategisch Plan werd opgesteld in 1992-1993.

De meeste deelnemers aan CVI waren verbonden aan nationale en internationale gezondheidsorganisaties of aan wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Van op een afstand lijkt het alsof die mensen zich kunnen beroepen op hun intellectuele onafhankelijkheid en op een soort commerciële maagdelijkheid. Maar wat moeten we dan met de officiële vertegenwoordigers van farmaceutische firma's die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie van vaccins, zoals SmithKline Beecham, Pasteur Mérieux Connaught, en Merck? Is er enige reden om aan te nemen dat zij neutraal zouden kunnen zijn bij het opstellen van een strategisch plan? In geen geval!

DE ROCKEFELLER FOUNDATION

De Rockefeller Foundation is een private stichting met als doel "het welzijn van de mensheid te bevorderen over heel de wereld" door schenkingen te doen aan individuen en instituten, en via een aantal eigen initiatieven. De Foundation werd gesticht in 1913 door J.D. Rockefeller, een zeer fortuinlijke Amerikaanse industrieel. Tijdens de tweede helft van de voorbije eeuw was hij marktleider in de olieindustrie van de USA, en eigenaar van 's werelds grootste olieraffinaderij. Hij verzamelde een persoonlijk fortuin van meer dan 1 biljoen dollar. Hij werd echter veroordeeld door het Amerikaanse Hoog Gerechtshof wegens schending van de Sherman antitrustwet en ging kort nadien met pensioen. Daarna richtte hij zijn inspanningen op de "filantropie" door de helft van zijn fortuin te spenderen aan instellingen door hemzelf opgericht en aan hemzelf gewijd, zoals het Rockefeller instituut voor Medisch Onderzoek. Blijkbaar was hij erg geïnteresseerd in geneeskunde. Zijn zoon, John D. Jr, schonk de grond waarop het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York werd gebouwd. Andere gezinsleden werden gouverneur van Arkansas en van West Virginia, eentje werd senator, en een werd hoofd van de Chase Manhattan Bank in New York. Het is dus meteen duidelijk dat deze familie zeer veel invloed had in politieke en financiële kringen.

Vanaf het begin hadden ze zeer goede contacten met de Verenigde Naties. Dit is zeer belangrijk om de ganse puzzel te begrijpen. De Rockefellers waren zakenlui in merg en been die hun centen investeerden waar dat het meeste opbracht. Vaccins bijvoorbeeld. In 1991 werden de tegoeden van de Foundation geschat op 1,9 biljoen US dollar.

DE WERELDBANK

De Wereldbank is de financiële arm van de Verenige Naties. Ze werd gesticht in 1944 om de naoorlogse heropbouw van Europa te ondersteunen. Maar heel snel reeds, in 1949, verschoof de klemtoon naar internationale handel en economische ontwikkeling. De Wereldbank begon reusachtige leningen uit te schrijven aan ontwikkelingslanden terwijl ze terzelfdertijd haar politieke en economische voorwaarden aan die landen oplegde. De Derde Wereld bleef weinig keuze over: ofwel stemden ze in met de voorwaarden van de heersers van deze wereld in Geneve, of ze werden aan hun lot overgelaten, met uithongering als enig perspectief. De nood aan voordelige afspraken over de terugbetaling van die schulden maken die landen nog afhankelijker van de goodwill van de internationale financiële en politieke adviseurs. In ruil voor financiële zuurstof worden zij op politiek vlak aan handen en voeten gebonden. Eens te meer worden de feitelijke beslissingen getroffen in Geneve en in Washington.

DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE

De WGO werd opgericht in 1948 met de bedoeling de hoogst mogelijke graad van gezondheid voor alle mensen mogelijk te maken. Ze is onderdeel van de VN. Het is binnen de WGO dat internationale maatstaven bepaald worden, dat toekomstig onderzoek zijn richting krijgt en dat gezondheidsstrategieën op wereldvlak bepaald worden. Bij die strategieën genieten vaccinatieprogramma's een grote prioriteit. Andere thema's zijn de voorziening van gezond drinkwater en de opleiding van medisch personeel.

UNICEF

is het kinderfonds van de VN, opgericht in 1946. Als verantwoordelijke voor welzijnsprogramma's voor kinderen in het algemeen is het actief betrokken bij CVI. In het bijzonder bevordert en financiert het wereldwijde vaccinatie programma's.

DE VERENIGDE NATIES

De VN is het hoofd van een gigantische octopus die de feitelijke heerser is over deze wereld. Om zijn macht te doen gelden op wereldvlak beschikt ze over vele armen. Sommige zijn betrokken bij CVI zoals hierboven beschreven.

De VN werd opgericht op het einde van wereldoorlog II (1944) om de internationale vrede en veiligheid te garanderen. Op korte tijd is ze zeer invloedrijk geworden in ieder aspect van de internationale relaties: politiek (Algemene Vergadering), militair (de Veiligheidsraad), wettelijk (het Internationaal Tribunaal), sociaal en economisch (Ecosoc), medisch (WGO), en financieel (Wereldbank). Van in het begin hebben de grote wereldmachten (de USA, Groot Brittanië, Frankrijk, de USSR en China) een blauwdruk voor een nieuwe wereldorde aan de kleiner landen opgelegd. Dat doen ze vandaag de dag nog steeds. Ze gaan zelfs zo ver de hele organisatie te chanteren als de gevoerde politiek niet met hun belangen overeenstemt (zoals de USA door haar bijdragen achter te houden).

DE DOELSTELLINGEN


Het doel van CVI is uitgebreid beschreven doorheen heel het Plan. Het wordt goed samengevat in deze ene zin: "De uitdaging voor de 21e eeuw is te garanderen dat de geweldige impact van vaccins op de gezondheid en het welzijn van de bevolking behouden blijft en verder uitgebouwd wordt".

Een voor de hand liggend doel is het behoud van de huidige vaccinatieprogramma's, waarbij oude vaccins zoals het kinkhoest en BCG-vaccin eventueel door nieuwere en duurdere vaccins vervangen moeten worden.

Maar dat is slechts een begin. " Een hele reeks nieuwe vaccins zijn in een eindstadium van onderzoek en goedkeuring en moeten overal aan de bestaande schema's toegevoegd worden: rotavirus-, pneumokok-, meningococ- en choleravaccins staan op het punt toegevoegd te worden" (p3).

En er is nog meer. "Inspanningen op gebied van onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins tegen malaria, tuberculose, Shigella, dysenterie, E.Coli, RSV-virus, HIV en andere infecties ... staan op het punt nieuwe producten of nieuwe kandidaten op te leveren binnen de eerste tien jaar." (p 3-4).

De bedoeling van CVI is zogezegd kindersterfte door infectieziekten te voorkomen door vaccinatie. Het eigenlijke objectief is echter zeer eenvoudig en doorzichtig: de uitbreiding van de vaccinatiemarkt. Het omvormen van de gehele wereld in een slaafse consument van een grote hoeveelheid vaccins. CVI heeft de bedoeling iedereen, overal, op eender welke leeftijd te vaccineren tegen eender welke ziekte, met alle mogelijke middelen, tegen eender welke prijs, tot in der eeuwigheid amen.

Iedereen, overal, op elke leeftijd

De vaccinatieindustrie, of de farmaceutische industrie in haar geheel, is te groot voor landsgrenzen. Ze wil "een wereldwijde markt voor haar producten" (p 4). Rijke landen worden aangespoord mee te betalen voor hen die zich geen grootscheepse vaccinatiecampagnes kunnen veroorloven, zodat iedereen op aarde kan genieten van de 'weldaden' van vaccins. Ontroerend, is het niet? In ieder geval een zeer commerciële interpretatie van 'solidariteit'.

De zoektocht naar nieuwe markten wordt ook weerspiegeld in het zoeken naar nieuwe doelgroepen. Men is op zoek naar "doelgroepen buiten zuigelingen en vrouwen van geslachtsrijpe leeftijd" (p 6; 20). Dit houdt ook in "het promoveren van het concept van vaccinatie als preventieve maatregel met betrekking tot alle levensfasen: zuigelingen, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen" (p 20). Men wil "groepen opsporen met een lagere immunisatiegraad en hen viseren voor vernieuwde en verhoogde inspanningen om toegang tot hen te krijgen." (p 19). Om zeker te zijn dat niemand zou ontsnappen moet men "geschikte gelegenheden vinden en creëren ... om niet gevaccineerde individuen te bereiken" (p 20). Meteen na de geboorte bijvoorbeeld, of voor iemand naar school gaat of aan een loopbaan begint. Een truck die we reeds langer kennen!

Tegen eender welke ziekte

Niet alleen moet de huidige lijst van zogenoemde "door vaccinatie voorkoombare ziekten", zoals mazelen, hepatitis B, Hib en rode hond behouden blijven, ze moet ook uitgebreid worden met nieuwe vaccins. En dit liefst is steeds toenemende mate. De "versnelde ontwikkeling en invoering van prioritaire nieuwe en verbeterde vaccins" is een van de voornaamste doelstellingen van CVI (p 5) . Om de waanzin van zulke hoeveelheid aan vaccins te verdoezelen moet de weerstand van de bevolking gebroken worden door het aantal inspuitingen te verminderen of door door injecties te vervangen door vaccins die langs de mond of langs de slijmvliezen worden toegediend, "vaccins die het vaccineren zullen vereenvoudigen" (p 5).

Ten allen prijze

De auteurs van het boekje zijn er zich zeer goed van bewust dat de uitbreiding en de vernieuwing van de vaccinatiepolitiek handenvol geld zal kosten. "De toename van verfijnde productietechnologie en grotere kosten voor de ontwikkeling betekenen dat toekomstige vaccins duurder zullen zijn" (p 4). Ook lezen we: "Het is duidelijk dat nieuwe vaccins voor wereldwijd gebruik over het algemeen niet goedkoop zullen zijn wanneer ze in gebruik genomen worden" (p 10). En ook: "De financieringsstructuren voor vaccins moeten uitgebreid en versterkt worden om de invoering van nieuwe vaccins te ondersteunen. Regeringen moeten in toenemende mate hun verantwoordelijkheid nemen voor het financieren van hun nationale vaccinaties en voor hun algemene vaccinatieprogramma's." (p 15).

Daar staat tegenover dat ontwikkelingslanden nu reeds problemen hebben om de bestaande vaccins te financieren, tenzij ten koste van andere, meer fundamentele behoeftes. Maar zelfs in ontwikkelde landen, zoals in de USA, is het duidelijk dat vele burgers zich niet eens een eenvoudige sociale zekerheid kunnen veroorloven, terwijl er biljoenen gespendeerd worden om hen allemaal te laten inenten...

Is het niet een beetje eigenaardig dat we bij de grootste prioriteiten van de CVI lezen: "het promoveren van het respect voor en de bescherming van de intellectuele eigendom" (p 5)? Wat heeft dat te maken met het redden van kinderlevens? Niets! Wat heeft het te maken met het beschermen van lucratieve wetenschappelijke monopolies? Alles!

Het is duidelijk dat vaccins verkopen aan individuen minder winst oplevert dan grote overeenkomsten met een regering. Daarom is nog een grote doelstelling van CVI "het aanmoedigen van regeringen tot... een adequate financiering van vaccinatieprogramma's..." (p 5) en " het coördineren van de schenkers van fondsen om nationale regeringen aan te moedigen om een grotere financiële verantwoordelijkheid op te nemen in verband met hun vaccin voorraden en hun vaccinatieverstrekking..." (p 16). In het volgende hoofdstukje zal ik illustreren wat we moeten verstaan onder "aanmoedigen". De vraag is nu: wat bedoelt men met "adequate financiering"? Het antwoord is andermaal heel eenvoudig. Overheden moeten van vaccinatieprogramma's de eerste prioriteit maken van hun gezondheidspolitiek, en net zo veel uitgeven als nodig is om iedereen tegen elke mogelijke ziekte in te enten. Deze strategie heeft natuurlijk enorme voordelen. Er is nauwelijks behoefte aan dure reclamecampagnes wanneer de overheid een vaccin in het nationale vaccinatieschema laat opnemen. Een handvol medische adviseurs zijn makkelijker te overtuigen dan het brede publiek of hele medische gemeenschap, en dat niet noodzakelijkerwijze met wetenschappelijke argumenten. De overheid beschikt over veel grotere budgetten dan het publiek. En last but not least: wanneer de overheid actief betrokken is bij de vaccinatiepropaganda is het weinig waarschijnlijk dat ze zich erg druk zal maken mocht er hier of daar een 'toevallig' vervelend probleempje opduiken.

Met alle middelen

Het zeer opmerkelijk dat door het CVI geen enkele strategie in aanmerking genomen wordt voor het verbeteren van de gezondheid behalve vaccinatie. Geen woord over fundamentele maatregelen zoals voedsel- en watervoorraden, riolering, huisvesting, opvoeding en tewerkstelling. Van al deze factoren weet men dat ze in grote mate de volksgezondheid beïnvloeden, vooral dan in armere landen.

Wanneer blijkt dat het CVI absoluut geen interesse heeft voor dit soort hulp, dan heeft men het recht zich af te vragen waarom dat zo is.

Er zullen maatregelen genomen worden om het publiek de hoeveelheid van de opgelegde vaccins te doen aanvaarden. Men onderzoekt daarom het gebruik van combinatievaccins en van vaccins die langs de mond kunnen worden ingenomen.

Het CVI wil regeringen "aanmoedigen" tot een "adequate financiering van vaccinatieprogramma's" (p5). Wat betekent dit in eenvoudig Nederlands? Het betekent dat de nationale beleidsmensen met alle mogelijke middelen moeten overtuigd worden om alle beschikbare gelden voor gezondheidszorg naar de vaccinatie-riool te kanaliseren. Het betekent regelrechte manipulatie. Lobbyen is een doodnormale zaak geworden op nationaal en op internationaal vlak. De reden voor het manipuleren van beleidsmensen is de hallucinante hoeveelheid geld die nodig is om de vaccinatieplannen uit te voeren.

Een van de meest verwerpelijke intenties van het CVI is het manipuleren van de behoefte aan vaccins. "Het creëren en uitbreiden van de vraag naar vaccins" (p 6) is onderdeel van hun bevoorradingsstrategie.

Om zelfs de laatste lezer de illusie te ontnemen dat er ook maar iets spontaan gaat bij CVI geven ze toe dat ze "sociale research en onderzoek van het gedrag ondersteunen om beter de factoren te begrijpen die leiden tot een verhoogde sociale aanvaarding en gebruik van vaccins" (p 19). Het CVI wil de houding van het publiek onderzoeken wat betreft hun "bereidheid om te betalen voor bescherming" (p 19). Dit zijn woorden die eerder thuis horen op een vergadering van 'godfathers' dan in een WGO-brochure. In dezelfde lijn ligt hun bedoeling om "het besef van de waarde van vaccins te vergroten bij de gemeenschap en bij de beleidsmensen, om op die manier de vraag naar vaccins te vergroten in alle landen." (p 6) en " het publiek en de beleidsmensen te informeren over de waarde van ziektepreventie en de waarde van vaccins als een kostenbesparende maatregel" (p 16). Informeren? Lees maar: overtuigen! Laat het propaganda-apparaat maar op hen los! Eén suggestie: "stimuleer het gebruik van de massamedia, zoals het Internet, om de waarde van vaccinatie en vaccins in het daglicht te brengen." (p 21) En aangezien het geheel beter oogt wanneer het een beetje spontaan lijkt: "Zorg dat de goegemeente (vooral de moeders) deelneemt in het plannen en het propageren van vaccinatieprogramma's" (p 22). En tenslotte om de klus af te maken, "ontwerp aktieve informatiecampagnes voor het publiek over vaccinatieprogramma's" (p 22). Dit alles samen heeft een naam: HERSENSPOELING.

"De geloofwaardigheid van nationale en wereldwijde behoefte-voorspellingen vergroten..." (p 16). Zing je liedje, en zorg dat de juiste mensen er naar luisteren. Bijvoorbeeld door een paar wetenschappelijke excellenties ten tonele te voeren, om zo maar iets te zeggen...

CVI schrijft zijn resultaten toe aan " de unieke rol die het CVI als organisatie speelt om de uitwisseling en de communicatie te bevorderen, vooral tussen de private en de publieke sectoren van het vaccinatiecontinuum" (p 7). Een paar bladzijden verder bloeit dit prille huwelijk open tot " de samenwerking tussen de publieke en de private sector" (p 23). Tot de grenzen tussen beide volkomen verdwijnen? Op andere terreinen vliegen mensen in de gevangenis voor het corrumperen van politici. Echter niet wanneer het op gezondheidsstrategieën aan komt, want hier staat het welzijn van de natie op het spel. En zo worden lobbyisten ineens helden.

Een andere manipulatie is het bevorderen van "de toegang tot nationale distributiesystemen en vaccins" (p 6, 19). Het CVI zal "een duidelijke werkagenda opstellen voor beleidsmensen..." (p 22).
Regel nummer één: belet met alle middelen dat ze zelf beginnen na te denken!

Voor eeuwig en altijd

Het plan is dat wereldwijde vaccinatie voor altijd verder kan gaan. "Het ritme van deze veranderingen wordt verondersteld zich verder te zetten tot diep in de volgende eeuw en nog verder" (p 4).

DE MIDDELEN


Het belangrijkste punt van de vaccinatiestrategie is het zogenoemde ‘vaccinatie continuum’. Daarmee bedoelt het CVI de volledige controle over de vaccinatieketting, te beginnen met het bepalen van de behoeftes, het initiatief voor nieuwe research, de nodige studies, de toelating door de instanties voor kwaliteitscontrole, de productie van het vaccin, het motiveren van de financiële lobbies om dit geheel te ondersteunen, de verdeling, het brainwashen van beleidsmensen en gezondheidswerkers, en het manipuleren van de media om het publiek te overtuigen van de noodzaak van nog meer vaccins.

Dit is het hallucinante script zoals uitgetekend door de vaccinatie-industrie. Een script dat geen ruimte laat voor toeval, onafhankelijke politieke beslissingen, zelfs niet voor de democratie als dusdanig. Eens men op het hoogste niveau zijn doel bepaald heeft is het zeer voorspelbaar dat binnen afzienbare tijd in de medische literatuur een nieuwe gesel voor onze gezondheid beschreven wordt, wat dan natuurlijk overgenomen wordt in de populaire medische tijdschriften (zoals die welke uw huisarts wekelijks gratis in de bus krijgt, gefinancierd door de pharmaceutische industrie), de pers, TV, en tenslotte in de adviezen van onze medische experten aan de politieke verantwoordelijken voor ons gezondheidsbeleid. Eens men dit patroon doorheeft is alles zo doorzichtig en voorspelbaar, en toch slaagt blijkbaar niemand er in deze trein een halt toe te roepen.

DE ACHTERGROND


Het CVI-document bevestigt dat de achtergrond voor het vaccinatie-fanatisme ligt bij de vaststelling dat het einde van het tijdperk der antibiotica in zicht is. Dus moet men op andere markten inspelen voor de markt van antibiotica wereldwijd in elkaar stuikt als een kaartenhuisje. Zoals hierboven aangegeven is de potentiële markt voor vaccins onbeperkt omdat hij wereldomvattend is, met een onbeperkt aantal ziektes die kunnen "ontdekt" en "geëlimineerd" worden.

DE MOTIEVEN


Een ding dat men van het CVI-document niet kan zeggen is dat het zou te kort schieten aan duidelijkheid of eerlijkheid. Hoewel het hele project overgoten is met een aroma van bezorgdheid voor kinderen en volwassenen, doet men zelfs geen moeite om zijn eigenlijke motieven te verbergen. Men legt zozeer de nadruk op het belang van de "intellectuele eigendomsrechten" dat het onweerlegbaar wordt dat hier hun diepste motivatie verankerd ligt. Deze eigendomsrechten "garanderen aan investeerders dat er afzetmarkten kunnen gevonden worden en er een redelijke terugvloei zal zijn van de geïnvesteerde gelden." (p.13)

BESLUIT


Er zit een duidelijke tegenspraak in het denken van de auteurs van dit Strategisch Plan. Immers, indien vaccins even efficiënt zijn als men ons wil laten geloven, waarom heeft men dan nood aan steeds meer nieuwe vaccin ons tegen de kwalen van de toekomst te beschermen? Waarom schieten allergieën en systeemziekten de lucht in in plaats van te verdwijnen? Is het overdreven om te stellen dat meer vaccineren overeen komt met minder gezondheid?

Ik heb altijd gedacht dat commerciële belangen de verborgen drijfveer waren achter vaccinatiecampagnes. Nu is die drijfveer zelfs niet meer verborgen. De grote bonzen voelen zich zo oppermachtig dat ze dit machtsspel open en bloot kunnen spelen. Intussen misbruikt men zonder scrupules ons medelijden met de zwakkeren en onze bezorgdheid om onze gezondheid voor het doorduwen van een giga-business. Ten koste van wat dan ook. Er is geen excuus voor deze misdaad!

Even shockerend is de vaststelling dat onze gezondheidspolitiek niet langer onder locale, democratische controle staat. Alles wordt minutieus georchestreerd op het hoogste niveau door hen die er het meeste voordeel uit halen. Dit is geen veronderstelling, het staat zwart op wit in de folder van het WGO! Het gaat dus om meer dan onze gezondheid alleen. De democratie zelf staat hier op spel. Wanneer het over belangrijke dingen gaat blijkt er wel eens minder verschil te bestaan dan we vermoedden tussen totalitaire staten en ons paradijslijke vrije westen.

Wanneer het over veel geld en macht gaat zijn respect en waardigheid soms ver te zoeken.

Er is wellicht slechts één uitweg uit dit medisch doolhof: een radicale keuze voor niet-specifieke middelen om het afweersysteem te ondersteunen. We kunnen alleen maar hopen dat de bankiers hun oog op dit terrein laten vallen en er werk van maken.

Terug naar de homepage