DF125 kleur 800x600.gif (68292 bytes)

 


VIERING 125 JAAR Davidsfonds
Heist-op-den-Berg


Heist-op-den-Berg

De uitnodiging

De voorzitter en het bestuur van het Davidsfonds, afdeling Heist-op-den-Berg, nodigen u uit om onze 125ste verjaardag mee te vieren op zaterdag 22 januari 2000.

De feestelijkheden beginnen met een H. Mis om 18.30u in de Sint-Lambertuskerk van Heist-Centrum, gevolgd door een receptie in de "Swanekelder" op het Kerkplein.

Iedereen is hartelijk welkom.


Toespraak van onze voorzitter, Marcel VERLINDEN, ter gelegenheid van de viering op 22 januari 2000.

Beste Davidsfondsvrienden, geachte aanwezigen.

Ik was erbij... toen het 105-jarig bestaan van het Davidsfonds, afdeling Heist-op-den-Berg werd gevierd met veel muziek en vlaggevertoon, met optocht en een academische zitting, waaraan deelnamen: een vertegenwoordiger van minister De Backer, een vertegenwoordiger van Mgr. Suenens; en met onze toenmalige nationale voorzitter Clem De Ridder.

Ik was erbij... toen we het 110-jarig bestaan vierden.

Ik was erbij... bij de herdenking van ons 120-jarig bestaan, glansrijk gevierd met vlaggewijding en met als eminente spreker, ex- nationaal voorzitter Lieven Van Gerwen.

En vandaag, viering van het 125-jarig bestaan... Wat kan ik nog, voor de vierde maal in twintig jaar, vertellen wat niet reeds gezegd werd. En toch... Wat heeft er ons vandaag toe aangezet om een viering op het getouw te zetten?

125 jaar geleden, op 15 januari 1875 werd het Davidsfonds opgericht...en vandaag (eigenlijk gisteren n.v.d.r.) 125 jaar geleden, startte de eerste Davidsfondsafdeling hier in Heist-op-den-Berg.

De omstandigheden waarin dit gebeurde, werden reeds meermalen uiteengezet; ik wens daar vandaag niet op terug te komen. Maar wat ik wél moet aanstippen, is het volgende: de pioniers van 1875 namen als leuze "VOOR GODSDIENST, TAAL EN VOLK". Dit klinkt op dit ogenblik voorzeker archaďsch. Nochtans, het is overduidelijk dat de stichters van onze beweging een niet mis te verstane opdracht gegeven hebben, die van alle tijden is...

 1. een alzijdige, culturele verheffing van het Vlaamse volk...
 2. behartiging van de Vlaamse belangen op economisch gebied (daarom is het Davidsfonds terzelfder tijd cultuurbeweging én drukkingsgroep)
 3. het Davidsfonds volbrengt die taken vanuit een humanistische levensvisie gebouwd op een Westerse christelijke beschaving.

Een opdracht dus die van alle tijden is.

Het Davidsfonds doorstond moeilijke momenten o.a. de eeuwwisseling 1899-1900, ná Wereldoorlog I, ná Wereldoorlog II en tenslotte in de zestiger jaren. Steeds zijn er Davidsfondsers geweest die zich vrijwillig, belangeloos hebben ingezet voor een ideaal: vorming van overtuigde, moreel gezonde Vlamingen, die hun volk vrijer, schoner, welvarender en geestelijk rijker hebben willen maken.

Dit doel bereiken is niet altijd gemakkelijk geweest. Tegenkantingen uit onverwachte hoek zijn er regelmatig geweest, nu zowel als in de pioniersjaren. Vooral onze huidige moderne tijd brengt nieuwe uitdagingen mee want de maatschappij is de laatste decennia grondig veranderd.

 1. Nooit maakte de wetenschap zulke spectaculaire sprongen;
 2. de bekommernis om de mensenrechten is niet meer weg te denken in een maatschappij waar honderdduizenden migreren, op zoek naar nieuwe horizonten;
 3. de gemiddelde levensverwachting is in het Westen met 25 jaar verlengd;
 4. de technologische revolutie voltrekt zich op onweerstaanbare wijze, denk maar aan de robotisering;
 5. door de communicatietechnologie worden contacten gelegd over heel de wereld, zodat het uitzicht van onze beschaving snel verandert;
 6. de zogenaamde "waarden" zijn sterk geëvolueerd:
  1. er is meer en meer ontkerkelijking;
  2. de klassieke gezins- en de gezagsstructuur liggen onder vuur;
  3. het morele gezag ten overstaan van hooggeplaatste personen en eerbiedwaardige instellingen (als de Kerk bv.) gaat fel achteruit.

Op deze veranderingen moet het Davidsfonds inspelen, zich aanpassen en, waar het moet weerwerk bieden.

Weerwerk bieden op DRIE FRONTEN:

A. Als cultuurbeweging worden wij dagelijks geconfronteerd met een algemeen verhoogd cultuuraanbod. Het is soms moeilijk een weg te vinden, een onderscheid te maken tussen wat waar of onwaar is, tussen wat waardevol en wat zonder waarde is...
Er zijn verschijnselen die ons ongunstig zijn:

 1. de steeds grotere inmenging in het culturele werk (bv. TV);
 2. de alles overrompelende commercialisering;
 3. de verzwakkende morele kracht van de moderne maatschappij.
 • Een voorstel tot een verder doorgevoerde staatshervorming langs een Grondwetsherziening, UNANIEM goedgekeurd in het Vlaamse Parlement, werd door onze ex-premier van de federale regering gewoon van tafel geveegd...

 • Vergelijken we even met het federale Duitsland. Het federale Duitsland betrekt uit de nationale pot 45% voor de deelstaten, bijgevolg blijft er 55% voor de nationale regering. In het federale België gaat slechts 16% van de nationale inkomsten naar de deelregeringen, dus gaat 84% naar de federale regering. Hetzelfde scenario geldt voor de gecommunautariseerde middelen voortkomend uit fiscale inspanningen...

Bij het begin van dit millennium is er voor ons, , evenveel te winnen of te verliezen als in 1875!! Toen klonk het: "Voor Godsdienst, Taal en Volk". Dat moet nu vertaald klinken: "Voor een moreel gaaf, cultureel hoogstaand, welvarend en vrij Vlaamse Volk".

Onze jubilerende Davidsfondsafdeling van Heist-op-den-Berg wil daaraan, op eigen terrein, overtuigend meewerken. Ze rekent daarvoor op de steun van de Vlamingen die in ons land, ons gewest, in onze gemeente met gezag bekleed zijn. Ze rekent ook, en vooral, op ons, Davidsfondsleden.

Het wonder van onze samenleving ligt NIET in ruimtetuigen... niet in communicatie-netwerken. Het wonder ligt in het zich inzetten voor de "drie doelstellingen" die onze Davidsfondspioniers hebben vooropgesteld:

 1. het wonder ligt in onze inzet voor onze medemens... in nood;
 2. het wonder ligt in onze inzet voor onze taal... in nood;
 3. het wonder ligt in onze inzet voor ons Volk... in nood.

Tenslotte, beste vrienden, geachte aanwezigen, Nobelprijswinnaar Heinrich Böll parafraserend: wij kunnen onze maatschappij in verbazing brengen.

Ik dank u.


WB01624_.gif (281 bytes) Terug naar de beginpagina