1. Kies één van volgende formulier-links en sla  het formulier, na aanvulling, op je eigen  computer op 

    inschrijving.doc  of inschrijving.rtf

  2. Verzend het opgeslagen dokument als bijlage bij een emailberichtje naar dfheistodberg@telenet.be .