INDEX 
   
 ZOEKEN 
 
DE ZAAK VAN VLERKEN
DE ERFGENAMEN
Van Vlerken < Hanegreefs < Van de Weijer < Oranje
 
In 1923 schreef notaris Adriaensen van Meerhout aan zijn collega Van Hoof in Geel :
"Waarde Collega & Vriend,
Voor de zaak Van Vlerken zijn er mij reeds meer dan 50 vragen om inlichtingen toegekomen. 
't Eigenaardigste van de zaak is dat iedereen wil erfgenaam zijn, en niemand mij weet te zeggen van wien ze moeten erven! Wie is de erflater, waar en wanneer is hij overleden? Volgens de beweringen van de erfgenamen van den onbekenden gaat het er toe met miljoenen!!

Iedereen met een Belgische Van Vlerken in zijn kwartierstaat heeft over "de zaak" wel eens een gerucht opgevangen. Voor de meesten van hen echter, bleef het een zeer vage anecdote in de familiegeschiedenis. Niemand die ik tot voor enkele jaren kende, kon er een verifieerbaar gegeven aan vastknopen.
Die geheimzinnigheid errond is vijftig jaar in mijn achterhoofd blijven spoken, zonder enig concreet aanknopingspunt, tot Karel Swolfs op 7 januari 2001, in de genealogische e-mail groepen, een oproep deed aan afstammelingen van Joannes Hanegreefs x Elisabeth Van de Weijer, waarin hij naar "de zaak" verwees :
"De stam langs de kant van Van de Weijer zou teruggaan tot Willem van Oranje - afgeleid uit een bundel correspondentie uit de jaren 1950 tussen mevrouw Van Heester-Andries uit Antwerpen en Frans Stuyck uit Geel."
Die mevrouw Van Heester stond welbekend in onze familie-overlevering als "Anneke Andries".
In de jaren 1940-50 had ze een zekere beruchtheid verworven door haar hardnekkige pogingen om achterneven en -nichten te overtuigen van enerzijds de enorme omvang van de erfenis die hen allen te beurt moest vallen, en anderzijds van de noodzaak om haar financieel te steunen of mee te werken aan haar opzoekingen. Maar wie zij juist was, of waar zij woonde, kon toen niemand in onze familie zeggen.
We wisselden hierover van gedachten met Jean De Visscher, die uit zijn familie-overlevering een gelijkaardige figuur kende, Emma Van Vlerken. Net als Anneke Andries wijdde ook zij haar leven helemaal aan het zoeken naar een erfenis van een onbekende en het overreden van haar achterneven en -nichten.
Vervolgens reageerde Georgette Van Vlerken op een advertentie die Karel Swolfs in de Gazet van Antwerpen plaatste. Zij had een bundel brieven bewaard die Emma Van Vlerken aan haar en haar moeder had geschreven. Naast genealogieën zijn het eigenlijk autobiografische reflecties, waarin opvallende overeenkomsten opduiken met de brieven van Anneke Andries, alhoewel de achter-gronden van beide dames zeer verschillend waren en hun beider feitelijke onderzoeken ogen-schijnlijk in verschillende richtingen evolueerden.
We hebben dan de website opgestart met die teruggevonden documentatie, waarna een opgemerkte perscampagne ons, naast enkele voze hersenschimmen van dwalende schattenjagers, ook een paar zeer interessante contacten opleverde, inclusief de toegang tot een berg archieven,
die onze stoutste dromen ver overtrof.
Over deze nieuwe ontwikkelingen in "de zaak Van Vlerken" kan u elders op de website meer lezen.

 
       
OPROEP
          
Het is de bedoeling om in deze website alle teruggevonden documentatie te bewaren.
Aan de hand daarvan wordt een reconstructie van "de zaak Van Vlerken" geleidelijk aangevuld.
Hierdoor hopen we ook belangstelling te wekken bij andere "erfgenamen" en genealogen, om
zoveel mogelijk informatie en documentatie bijeen te brengen over deze hoogst zonderlinge, maar ook fascinerende "zaak". Zeker zal ze dan als een puzzle, door het ineen passen van stukken die misschien afzonderlijk weinig betekenis hebben, duidelijker vorm aannemen.
Vòòr de dromenindustrie een monopolie had verworven op het vertellen van verhalen, leefden in elke familie legendes over enorme erfenissen en onvoorstelbare schatten, afkomstig van bastaardzonen verwekt door een erfgenaam van Napoleon of Willem de Zwijger. Het is echter hoogst uitzonderlijk dat een dergelijke mythe zo rijkelijk gedocumenteerd is als "de zaak Van Vlerken".
Die documentatie bezit als uniek tijdsbeeld een onmiskenbaar cultuurhistorische waarde.
Er moet nog zeer veel terug te vinden zijn, indien het niet vernietigd is. Zowel Emma als Anneke hebben aan meerdere familieleden hun geschriften gericht. Daarnaast moeten de 50 erfenisjagers die notaris Adriaensen in 1923 belaagden toch ook sporen hebben nagelaten. Alle informatie en documentatie in dit verband worden met de grootste dank opgenomen in deze bladzijden. 

Het genealogisch luik van dit project is spijtig genoeg vastgelopen. Wel blijft een overzicht van de stambomen van alle "erfgenamen" beschikbaar, zij het voorlopig nog zeer onvolledig.  Alle bijdragen, verbeteringen, verwijzingen naar, of links met genealogieën, zijn uiterst welkom. Indien iemand zich bedreigd voelt in zijn privacy door een gepubliceerd gegeven, zullen we dat onmiddellijk aanpassen.

 
Bekijk het overzicht van de stambomen eens,
misschien staat één van uw voorouders of uzelf er al in.
Herkent u één van de takken?  -  Contacteer ons!

         
Karel Swolfs
Waaiburg 70
2440 Geel
0495-18.57.66
karel.swolfs@telenet.be
Jean De Visscher
Driehuizen 34
2490 Balen
014-81.16.34
jean.de.visscher@telenet.be
Jan Van Genechten
Lintsesteenweg 95
2540 Hove
03-455.45.00
jan.van.genechten@telenet.be
 
 TERUG NAAR BOVEN 
   
 TERUG NAAR BEGIN 
 
website ontworpen en onderhouden door  jan.van.genechten@telenet.be