hoofding

Dagindeling

Toezicht

Refter

Sport

Afwezigheden

Contact ouders-school

Onderwijs aan huis

Inschrijvingen


4. PRAKTISCHE INFORMATIE


Dagindeling

  Voormiddag Namiddag
Maandag 8.40 u. tot 11.55 u. 13.25 u. tot 15.45 u
Dinsdag 8.40 u. tot 11.55 u. 13.25 u. tot 15.45 u
Woensdag 8.40 u. tot 11.55 u. geen school
Donderdag 8.40 u. tot 11.55 u. 13.25 u. tot 15.45 u.
Vrijdag 8.40 u. tot 11.55 u. 13.00 u. tot 15.45 u.

top
 
Toezicht

Het gewone toezicht begint 's morgens om 8.10 uur. Kinderen die voor 8.10 uur op school aankomen moeten naar de zaal gaan. Kinderen mogen niet alleen op de speelplaats achtergelaten worden.
Vanaf 8.10 uur begint het niet betalende toezicht op de speelplaats.
’s Avonds begint het betalend toezicht om 16.30 uur.
Op woensdag is er gewoon toezicht tot 12.30 uur.

Er is extra-toezicht indien gewenst: 's Morgens vanaf 7.30 uur, 's avonds tot 18.00 uur.

Wie gebruik maakt van het extra-toezicht betaalt wel een bijdrage. (Prijzen zie bijlage schoolreglement)

Voor de kinderen die om 18.00 uur nog niet afgehaald werden zal een 'boete' aangerekend
worden per begonnen kwartier en dit voor elk lid van het gezin (prijs zie bijlage schoolreglement).
De boete wordt gefactureerd.

De gemeente organiseert woensdagnamiddag opvang in Kamp Kwadraat, inschrijvingen gebeuren via het IBO.

Contact:   Eef Hostyn, coördinator IVA Kamp Kwadraat
Tel. 02 686 31 34
GSM 0471 24 01 73
E-mail ibo


top


 
 

 

Refter

We brengen onze lunch mee in een brooddoos, met onze naam erop. In de eetzaal gedragen we ons rustig. Binnenkomen en verlaten van de zaal gebeurt in stilte. We verzorgen ook onze tafelmanieren en houden de eetzaal netjes.

Tijdens de speeltijden en bij het middageten kan er drank (melk, choco, en fruitsap) verkregen worden. We regelen de drankbedeling met drankkaarten (prijzen zie bijlage). Op elke speelplaats staat een drinkfontein. Zo kunnen de kinderen tijdens de speeltijd water drinken.


top


 
 

Sport

1. Zwemmen

Vanaf de derde kleuterklas krijgen de leerlingen zwemles in het Begijntjesbad te Overijse.

De zwemles is een les, iedere leerling neemt hieraan deel, tenzij een ernstige reden.
Deze reden dient door de ouders schriftelijk en ondertekend aan de leerkracht meegedeeld te worden.

Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt. Alle kinderen van het zesde leerjaar krijgen één schooljaar gratis zwemmen, dit bedrag zit niet in de maximumfactuur.

2. Turnen

Voor de wekelijkse turnles hebben we gemakkelijke kledij nodig: een blauw broekje en een witte T-shirt (bij voorkeur die van de school) en gymschoenen.
Dit T-shirt en broekje kunnen, indien gewenst, in de school gekocht worden.

Deze kledingstukken worden in een zakje gestoken en blijven in de school.
Elk kind steekt ook een paar reservesokken in zijn turnzak. Deze sokken komen van pas wanneer de voeten bezweet zijn van het turnen of ook wel eens als we natte voeten hebben van het winterweer.

Ook de kleuters gaan wekelijks turnen in de zaal.
Op de dag van de turnles dragen zij liefst een gemakkelijke jogging en turnpantoffels.
Gelieve in beide de naam van uw kind te schrijven.

De turnzaal mag nooit met schoenen betreden worden.


top


 
 

Afwezigheden

1. Lagere school:

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 • Ziekte:
  • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
  • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
  • Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet mogelijk.
  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
  • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

 • Van rechtswege gewettigde afwezigheden.

 • Afwezigheden mits toestemming van de directeur.

 • Problematische afwezigheden

2. Kleuterschool:

We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.


top


 
 

Contacten ouders-school

1. Schoolagenda en mededelingen

Lagere school:

 • We hebben steeds onze agenda bij. Elke dag wordt ingevuld welke les en taak we hebben
 • Iedere week wordt de agenda door een van de ouders ondertekend.
  Rapporten, toetsen en lessenschriften moeten door de ouders ondertekend worden. Bij het niet maken van huiswerk en/of verbeteringen kan elke leerkracht indien nodig sancties treffen.

Kleuterschool:

 • Het heen-en-weer-mapje wordt dagelijks meegegeven en ook teruggebracht.
 • De mededelingen en brieven mogen door de ouders uit het mapje genomen worden en thuis bewaard.
  Brieven worden aan de oudste van het gezin meegegeven of indien gewenst per e-mail verstuurd.

2. Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar is er voor elke klas oudercontact waar het algemene verloop van het schooljaar wordt toegelicht.

Hierbij aansluitend is er een algemene bijeenkomst waarop de ouders kunnen kennis maken met de school in haar geheel.

Andere oudercontacten worden nog tweemaal per schooljaar georganiseerd (zie agenda website) waar de ouders een individueel gesprek hebben met de leerkracht(en) van hun kind(eren).

Het is altijd mogelijk om, liefst na afspraak, een gesprek te hebben met de directeur of de leerkrachten in de loop van het schooljaar over eventuele problemen.

In de loop van het 2de trimester wordt in de 3de kleuterklas de TOETERS en in het 6de leerjaar de BaSO-fiches besproken.


top
 
 


Onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend);

 • De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool.

 • De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen;

 • De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

top

 
 


Inschrijvingen


Voor het schooljaar 2017 - 2018 starten de inschrijvingen voor broers en zussen, evenals voor de kinderen van het personeel vanaf 6 maart 2017.

Vanaf 20 maart 2017 wordt de inschrijvingsperiode opengesteld voor andere kinderen. Alle kinderen geboren in 2015 kunnen vanaf dan opgenomen worden in het inschrijvingsregister.


Elke schooldag in de school (na afspraak)

Bij inschrijving moet het trouwboekje van de ouders worden voorgelegd (identiteitsbewijs van het kind is ook goed) alsook de SIS-kaart van het kind.

vanaf 1 maart 2016 hebben de broers/zussen voorrang evenals Gok leerlingen of niet-Gok leerlingen (zowel in de kleuterklas als in de lagere school).
Vanaf 14 maart 2016 wordt het register opengesteld voor iedereen.

Kleuters die nog geen 3 jaar zijn kunnen ingeschreven worden vanaf de dag waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.
Deze kleuters mogen echter pas naar school komen op de eerste dag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie, Hemelvaart.