Tak H

In ’t Schuttershof bij de kinderen Vervaet (artikel overgenomen uit het mededelingsblad “Oud Wachtebeke”, 1998 2e kwartaal, met toestemming van de auteur Paul Hesters)

Naar aanleiding van een familiefoto van het gezin Vervaet te Wachtebeke hebben wij enkele opzoekingen verricht aangaande de familie Vervaet en het “estaminet” in ’t Schuttershof bij de kinderen Vervaet gelegen op de wijk Pottershoek.  Volgens de eerste kadastrale plannen uit 1810 stond op de plaats, waar later het estaminet van de familie Vervaet zou gebouwd worden, geen enkele bebouwing.  Het perceel had toen het kadasternummer sectie A1227 met een grootte van 1.35.00 aren.  Het was eigendom van Augustinus De Mets, lijnwaadbleker van beroep en wonende te Wachtebeke.

Eerste bebouwing op perceel A1227, later A1583

Wanneer de woning juist is gebouwd vergt verder onderzoek.  In het bevolkingsregister uit 1829 wordt als de eerste bewoner van dit perceel Bernardus Vervaet vermeld gehuwd met Livina Creve.  Dit echtpaar was gehuwd te Wachtebeke op 14 juli 1814.  Waarschijnlijk heeft dit echtpaar de herberg laten optrekken.  Bij het tot stand komen van het huidige kadaster in 1830 wordt als eigenaar van de grond Willem William-De Meulemeester uit Gent vermeld.  De eigenaar van het huis was Bernardus Vervaet.  Het huis stond op cijnsgrond met het kadasternummer sectie A nr. 1583.

Bernardus Vervaet was landbouwer van beroep en had een lengte van 1.71m wat voor die tijd een zeer groot persoon was.  Hij nam dienst in het leger van Napoleon bij de 3de comp. Grenadiers, 3de bat. En verkreeg de graad van sergeant.  Na 8 jaar dienst kwam hij terug naar Wachtebeke en verkeerde volgens zijn militaire gegevens in goede gezondheid.

Bernardus Vervaet geboren te Wachtebeke op 4 september 1786 trad in het huwelijk op 14 juli 1814 met Livina Creve geboren te Wachtebeke op 3 september 1784.  Bij het aangaan van dit huwelijk werd een kind met de naam Seraphina Creve gewettigd en kreeg de naam van Seraphina Vervaet geboren te Wachtebeke op 8 november 1811.  Volgende kinderen werden geboren uit dit huwelijk:

-         Vervaet Ursula °Wachtebeke 23/05/1815

-         Vervaet Joannes Baptist °Wachtebeke 24/01/1818

-         Vervaet Petrus °Wachtebeke 19/07/1820

-         Vervaet Maria Christina °Wachtebeke 18/03/1822

-         Vervaet Justina °Wachtebeke 25/11/1826

-         Vervaet Melanie °Wachtebeke 27/01/1830 - +Wachtebeke 12/11/1833

-         Vervaet Leopoldus °Wachtebeke 09/04/1835

 

Tweede generatie Vervaet op Pottershoek

In 1851 verkoopt Bernardus Vervaet zijn woning met afhangen aan zijn zoon Joannes Baptist Vervaet die op 11 mei 1859 huwde met Ida Roegiest.  Hij bleef wonen in zijn geboortehuis, het estaminet “in ’t Schuttershof” op Pottershoek.  Zijn moeder Livina Creve was reeds overleden op  5 augustus 1858.  Zijn vader, Bernardus Vervaet overleed op 4 januari 1866.

In 1856 heeft er een grenswijziging plaats tussen de verschillende aanliggende percelen van de boerderij.  De gaaiperse stond recht tegenover het estaminet daar waar later het voetbalplein kwam te liggen en waar heden de varkens van landbouwer Gilbert Van Beneden lopen.

Ook uit dit huwelijk werden verschillende kinderen geboren met name:

-         Vervaet Henricus °Wachtebeke 02/06/1860

-         Vervaet Dominicus °Wachtebeke 01/02/1862

-         Vervaet Clemence °Wachtebeke 13/03/1864 - +Wachtebeke 16/06/1869

-         Vervaet Theophielus °Wachtebeke 26/02/1865

-         Vervaet Emilius °Wachtebeke 03/06/1867

-         Vervaet Maria Coralie °Wachtebeke 14/07/1870

-         Vervaet Livinus Ludovicus °Wachtebeke 05/11/1871

-         Vervaet Gustaaf °Wachtebeke 03/06/1877

-         Vervaet Alfons °Wachtebeke 24/05/1884

In 1865 heeft er een eigendomswissel plaats bij de familie William te Gent.  Het huis blijft eigendom van Joannes Baptist Vervaet.  In 1874 wordt de woning vergroot en wordt een nieuwe schuur gebouwd.  Door het overlijden van de eigenaar van de grond volgt er in 1889 een verkoop van de cijnsgrond aan Joannes Vervaet gehuwd met Ida Roegiest.  Hierdoor komt het gecombineerd landbouwbedrijf-estaminet in volledige eigendom van Joannes Baptist Vervaet.

Derde generatie Vervaet op Pottershoek

Bij het overlijden van Joannes Vervaet op 16 september 1899 komt de hofstede in het bezit van de weduwe en haar kinderen.  De hofstede bestond uit een woonhuis, zijnde een herberg, een boomgaard en een landgebouw (schuur).  De gaaiperse van de schuttersgilde “Sint-Sebastiaan” stond recht tegenover het estaminet aan de andere kant van de straat.  Na het overlijden van Ida Roegiest op 20 april 1901 heeft er een verdeling plaats bij de kinderen Vervaet en komt de hofstede in het bezit van Theophiel, Emilius, Marie Coralie, Gustaaf en Alfons Vervaet.

In 1915 verkochten de kinderen Vervaet hun deel in de ouderlijke woning aan hun zuster Marie Coralie Vervaet gehuwd met Karel Lodewijk Van Hecke.  Dit echtpaar vestigde zich in de woning die twee generaties terug de familie Vervaet had opgericht.

Uit het huwelijk Karel Lodewijk Van Hecke met Marie Coralie Vervaet worden geen kinderen geboren.  Alle nichtjes en neefjes waren er welkom.  Wanneer er problemen opduiken in het eerste huwelijk van Livinus Ludovicus Vervaet met Ursula De Waele wordt het enig kind uit dit huwelijk Juliana Vervaet, later gehuwd met Maurice Leroux, opgevangen bij het echtpaar Van Hecke-Vervaet.

Naar nieuwe eigenaars, en einde van het estaminet Vervaet

Marie Coralie Vervaet overlijdt op 10 augustus 1934.  Haar echtgenoot Karel Lodewijk Van Hecke neemt zijn intrek in het klooster te Sint-Kruis-Winkel en verkoopt de hofstede aan Edmond Alexander die gehuwd was met Coralie De Coninck.  De akte werd verleden op 30 januari 1935 voor notaris Polidoor Teirlinck te Wachtebeke.  Hierdoor komt het einde van 120 jaar familie Vervaet in de woning die eens werd opgericht door Bernardus Vervaet.  Het estaminet en het schutterslokaal verdwijnen.  De gaaiperse wordt verkocht aan August Plasschaert uit de Stationsstraat en aldaar overgebracht.  De weide waarop de gaaiperse stond verandert in een voetbalplein.

De hofstede werd verhuurd aan Cyrille Schepens gehuwd met Clara De Soomer.  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren met name:

-         Schepens Irène °Wachtebeke 18/07/1935

-         Schepens Elza °Wachtebeke 19/03/1937

-         Schepens Valeer °Wachtebeke 30/05/1938

-         Schepens Georgette °Wachtebeke 03/01/1944

-         Schepens Michel °Wachtebeke 18/05/1945

 

Dit gezin blijft er wonen tot in 1959.  Op 1 juni 1959 nemen Edgard Bracke gehuwd met Yvonne Bauwens en hun twee kinderen Valeer en Jacqueline hun intrek op de hofstede.  Zijn kwamen van een hofstede uit Peene.

Op 16 september 1961 wordt een akte verleden voor notaris Louis Mullié te Moerbeke-Waas waarin het echtpaar Alexander-De Coninck de hofstede op Pottershoek verkopen aan hun neef René De Coninck gehuwd met Edith Alliet die eveneens op Pottershoek wonen.

Einde van de hofstede opgericht door Bernardus Vervaet in 1815

 

Na het overlijden van Edgard Bracke op 30 juni 1966 blijft zijn weduwe samen met haar dochter op de hofstede wonen.  De zoon Valeer was reeds gehuwd.  De woning is niet meer aangepast aan de noden van de tijd en weduwe Bracke en haar dochter kijken uit naar een andere woning.  In september 1974 verhuizen zij naar de Molenstraat en wordt de hofstede op Pottershoek onbewoond.  René De Coninck dient een aanvraag in tot het bekomen van een slopingspremie van een onbewoonde woning.  Alle gebouwen worden steen voor steen afgebroken.  In 1978 bekomt de eigenaar, René De Coninck, een toelating om een woning op te richten op een deel van de grond waar eens de familie Vervaet de eerste woning had gezet.  Een volgende toelating voor het bouwen van een nieuwe woning wordt in 1987 verkregen door de eigenaar René De Coninck.  De twee woningen, Pottershoek 6 en 6a zijn beiden huurwoningen en hebben reeds verschillende bewoners gekend.

 

De kinderen Vervaet

 

Het einde van de hofstede van de kinderen Vervaet op Pottershoek betekende niet het einde van de familie Vervaet te Wachtebeke en omstreken.  Een kleine onvolledige samenvatting van het reilen en zeilen van de kinderen van Joannes Baptist Vervaet en Ida Roegiers geeft een beter beeld van deze familie.

 

-         Henri Vervaet, beter (anders) gekend als “de Pruis” in onze gemeente en ver daar buiten was en is een naam met een begrip.  Hij was gehuwd met Honorine Van de Capelle.  De feestzaal en herberg “het Pruisenhof” is een voortvloeisel uit deze familietak.  Ook de uitbaters van het autocar- en vervoerbedrijf Vervaet uit Moerbeke-Waas stammen af van Henri Vervaet.  Er is reeds meer dan een artikel en foto in ons jaarboek of driemaandelijks blad gepubliceerd over deze tak van de familie Vervaet.

-          Dominicus Vervaet, huwde met Augusta Van de Capelle en was brouwer van beroep.  Zijn brouwerij was gelegen in het Dorp waar nu de woning van inspecteur Jozef De Cock staat.  Het woonhuis was gelegen waar tot onlangs het kapsalon Peter Van Bambost was gevestigd.  Zijn schoonzoon Maurice Janssens nam de zaak over.  Vervolgens liet Maurice Janssens zijn bierhandel over aan Michel Celie die op zijn beurt hetzelfde bedrijf overliet aan zijn schoonzoon Marc De Bruyne.

-         Theophiel Vervaet, hij bleef jongman en hielp als brouwersgast bij zijn broer Dominicus in de brouwerij.  Altijd dorstig genoot hij met teugen (bier) van het leven.

-         Emilius Vervaet, landbouwer van beroep huwde tweemaal.  Eerst met Regina Leonia Verbrugge en de tweede maal met Maria Ludovica Roets.  Uit het eerste huwelijk stamt Maria Vervaet gehuwd met Remi Van de Voorde die nu nog op Pottershoek woont.  Uit het tweede huwelijk sproten drie kinderen waarvan de bekendste Albert Vervaet is.  Hij was jarenlang gemeenteontvanger te Wachtebeke.

-         Livinus Ludovicus Vervaet, alleen gekend te Wachtebeke en omstreken als Louis Vervaet.  Hij huwde tweemaal, eerst met Ursula De Waele uit Mendonk en daarna met Rosalie Ducarmon.  Hij was de stichter en oprichter van de huidige firma Staelens-Vervaet in de Stationsstraat.  De meubelwinkel Maurice Leroux-Vervaet, nu dagblad- en geschenkenwinkel De Wispelaere, gelegen op de Smishoek, waren ook nazaten van Louis Vervaet.(nota red: uit eerste huwelijk)  Germaine Vervaet gehuwd met Maurice Van Bambost wonende in de Lindestraat is ook een dochter van Louis Vervaet.

nota van de redactie ter vervollediging : De andere kinderen van Livinus Ludovicus waren : A.  Léon met 3 kinderen  1) Marcel waarvan Dirk met 6 kleinkinderen  2) Hugo met drie kinderen en 1 kleinkind en 3) Guido met kind Kristof en 1 kleinkind  B.. Magdalena Vervaet  met kind

-         Alfons Vervaet, huwde met Adelaïde Van de Voorde en woonde in de Stationsstraat recht tegenover zijn broer Louis Vervaet.  Uit dit huwelijk kwamen geen afstammelingen.

-         Marie Coralie Vervaet, huwde met Karel Lodewijk Van Hecke en bleef in de ouderlijke woning wonen tot bij haar overlijden in 1934.  Daarna ging de woning van de familie Vervaet in andere handen over.

-         Gustaaf  Vervaet, huwde met Marie Droesbeke en vestigde zich in de herberg recht tegenover zijn geboortehuis op Pottershoek daar waar nu Gilbert Van Beneden woont.  Uit dit gezin stamden verschillende kinderen waarvan de bekendste waren: Juul Vervaet, Gerard Vervaet en zijn dochter baat café Perigord uit op Kalve, Bertha Vervaet huwde met Honoré De Letter en had een zoon Gilbert De Letter die nu in de Parklaan woont te Wachtebeke.

Paul Hesters, auteur.