> > > > > > > >

  -

LOVE, PEACE AND FREEDOM
Europan 5, Les nouveau passages de l habitat, emplacement et proximite, 1998
Site: Villetaneuse, Parijs, Frankrijk
Ism. Kitty Strybol
Fragmentatie en netwerken

Door een groeiende mobiliteit wordt de stad steeds meer ervaren als een gefragmenteerd geheel. Tevens bevinden deze fragmenten zich perifeer aan de netwerken en krijgt men hiaten, blinde vlekken, in het stedelijk landschap. De kunst is die perifere centra zo te gaan aanvullen dat zij elkaar overlappen, kruisen , een enorme differentiering en functiemenging teweeg brengen. Het is dan ook belangrijk de netwerken te gebruiken en te ontwerpen op een manier dat zij stedelijke linken creeren in plaats van de stad verder te fragmenteren. De infrastructuur dient het framewerk te zijn voor de private ruimte.

Project of strategie?

Stedenbouw heeft een probleem van logheid. De snelheid waarmee de ontwikkeling van onze leefwereld (sociaal, technologisch, ...) gepaard gaat, laat niet meer toe stedenbouwkundige projecten te realiseren. Projecten die gepland worden als een geheel zijn achterhaald voor ze afgewerkt kunnen worden. Een strategie die potenties creeert en geen eindresultaat beoogd, dringt zich hier op. Een strategie die aanpasbaar is in de toekomst, gefaseerd kan worden, waarbinnen een enorme vrijheid heerst , waarbij dit alles voor een functionele, sociale en typo-morfologische differentiering en heterogeniteit zorgt.

Sociaal, liberaal of socio-liberaal

Vandaag de dag blijken overheden steeds minder geld te hebben voor sociale woningbouw terwijl promotoren meer en meer projecten uitvoeren. Hierbij wordt infrastructuur steeds meer een zaak van de overheid en de invulling steeds meer geprivatiseerd . Door enerzijds het creeren van de openbare ruimte, het vastleggen van randen, en anderzijds door het vastleggen van een reglementering, kan de overheid de vrije invulling limiteren en sturen.

STRATEGIE

grondenruil

Een onderzoek van het terrein laat toe , duidelijk de zonering vast te stellen, zowel wat betreft de functiespreiding als de eigendomstitels. Door een grondenruil tussen enerzijds de gemeente-eigendommen en anderzijds de eigendommen van de universiteit Paris Nord willen we een mogelijke vermenging bekomen van verschillende functies. Ook door middel van aankoop van gronden in het industriegebied en verkoop van bouwgronden door de overheid aan de industrie kan een groter menging van functies verkregen worden. Hierdoor zouden volgende doelstellingen gerealiseerd kunnen worden:
- verbinden van de woongebieden in het noorden, zuiden en oosten.
- Verspreiden van de universitaire campus over de stad, ter bevordering van de integratie van de studenten in het stedelijk weefsel.
- Creeren van een oost-west as voor een brain-park waarin industrie, kantoren en universitaire kennis door elkaar verweven worden.

Concept voor openbare ruimte

Het ontwerp beperkt zich tot het inrichten van de openbare ruimte, aanvullend met een in tijd en ruimte aanpasbare strategie voor haar perifere invulling.

KASBA:
De woongebieden zijn ontworpen als een kris-kras van stegen en straten, voor voetgangers, fietsers en plaatselijk gemotoriseerd verkeer. Er is geen duidelijke bestrating, geen aanduiding van parkeerruimten en de bevloering is uitgevoerd in een zeer grote willekeurige verscheidenheid en texturen. Voor de bebouwing van de woonwijken is een strategie ontworpen. Enkel de randen van de bouwpercelen zijn ontworpen. Deze bestaan uit stenen muren, projectieschermen, hagen, zeilen, neonverlichting, winkeluitstalramen, zonnepanelen, reclameborden, aquariums, metalen beplating, spiegels, laserwanden, enz. 1/3 van de perceelsgrenzen is opengelaten voor de toegang op de percelen of een gevel van een gebouw.

Strategie voor de bebouwing op de percelen:

Elk perceel kan bebouwd worden rekening houdend met de richtlijnen zoals aangeduid in bovenstaand voorbeeld.
- number of blocks: bepaald het aantal gebouwen welke gebouwd mogen worden op dit perceel
- number of levels: bepaald het max aantal bouwlagen, minder mag.
- Perc. of dif. dwelling types: bepaald de mix van woningtypes ; Residentiele woningen: + 55 m2/pers , Normale woningen: 30 - 55 m2/pers , sociale woningen: 20 - 40 m2/pers , Studios: 15 - 30 m2/pers
- max m3/m2: max volume tov perceeloppervlak.
- max % van te bebouwen perceel
Er zijn verder geen bouwlijnen, geen bouwhoogtes, geen materiaalvoorschriften, geen verplichte dakvormen,... De coherentie in het straatbeeld dient verkregen te worden door de straat en haar begrenzing, niet door de bebouwing.

BOSWEG:
Omdat wij van mening zij dat het verwilderde bos een kwalitatieve element is binnen de stad hebben wij geopteerd dit te houden. De geplande verbinding tussen de bebouwing in het zuiden en noorden wordt mogelijk door een weg over het bos aan te leggen. Over de weg kunnen wooneenheden gebouwd worden welke bepaald zullen worden volgens bovenvermelde strategie.

BOUWPLOKKEN:

Voor de oost-west as waarin het bruinbak gesitueerd is zijn maximale 3D bouwblokken ontworpen, waarbinnen vrije volumes mogen ontworpen worden, mits te voldoen aan de in bovenstaande iconen vermelde limiteringen.
- Spreiding: De witte blokken bepalen hoeveel blokken van elke functie in het bouwvolume dienen aanwezig te zijn. De blokken van gelijke functies zullen niet aan elkaar grenzen
- Menging: De percentages in het icoon staan voor de vooropgestelde verdeling van de functies: I&R : Industry and Resaerch - D : Dwellings - U : University

PLEIN:
Een plein in helling , met station en theater, over de spoorweg heen, als ultieme morfologische en functionele verbinding tussen het bos, het industriegebied, de universiteit en de wooneenheden. Dit geheel moet de verschillende delen en functies van de stad, waar deze nu op deze plaats een breuk vertonen, in elkaar laten overvloeien.