Sint-Vincentius Virga Jesse Groot-Runkst

Inhoudstafel
1. Frederic Ozanam en
    Vincentius a Paulo 
2. Conferentie Runkst
3. Contactinformatie
4. Financiële steun

5. Diverse Links


Oorsprong Sint-Vincentiusconferenties
In 1832 raasde er een cholera epidemie door Parijs, die elke dag 1200 nieuwe slachtoffers maakte. Een jonge student Frederic Ozanam wandelde elke dag door de armste wijken van Parijs onderweg naar de lessen aan de Universiteit. Spoedig werd hij diep geraakt door de mensonwaardige omstandigheden waarin vele families moesten leven nadat ze door de cholera vaak de enige kostwinner voor het gezin hadden verloren. Hij verzamelde enkele medestudenten rond zich en op 23 april 1833, kwamen ze voor het eerst samen om te beslissen wat ze voor de armen konden doen. Na deze bijeenkomst bracht Frederic samen met één van zijn vrienden een deel van de eigen houtvoorraad voor de winter naar een arme weduwe. Anderen reageerden spottend: “Wat kunnen zeven jongeren doen aan het immense lijden in Parijs ?”
Hiermee was de eerste 'conference de charité' opgericht, een liefdadigheidsconferentie om in Frankrijk vanuit de katholieke traditie de zorg van en voor de armen op te nemen. Frederic Ozanam werkte en studeerde hard, maar hij sloot zijn ogen niet toen hij dagelijks zag dat de kloof tussen arm en rijk, tussen de zwakkeren en de sterkeren in de samenleving groot was en alsmaar groter werd. Samen met een aantal medestudenten sprak hij niet zelden over de kerk, het geloof en de maatschappij in het algemeen. In Frankrijk was er grote armoede, zowel in de steden als op het platteland. Frederic en zijn medestudenten waren ervan overtuigd, dat armoede en systematische achterstelling een grote schande was. Het verzoenen van de rijken met de armen beschouwden zij als een opdracht van de kerk.

En men vond, dat men het niet alleen moest laten bij de constatering van deze feiten. Men was ervan overtuigd, dat met praten alleen de situatie in de wereld, en met name het steeds groter wordend verschil tussen arm en rijk niet verholpen kon worden. Vanuit deze katholieke zienswijze en katholieke traditie richtte Frederic Ozanam met zijn medestudenten deze conferentie van liefdadigheid op die zij onder bescherming stelden van de Heilige Vincentius a Paulo.
Vincent de Paul, geboren in 1581 in Zuid Frankrijk, was in die tijd een sprekend voorbeeld van christelijke dienstbaarheid. Als priester bewoog hij zich onder de armen van Parijs en later ook onder de behoeftigen op het platteland van Frankrijk. Vooral vanwege zijn tomeloze inzet voor de armen werd hij heilig verklaard.
Onder de indruk van de grote ellende en met de zegen van hun heilige voorganger gingen de jonge actieve studenten van Parijs aan de slag. Ze bezochten de in armoe verkerende gezinnen; gingen naar hulpbehoevende bejaarden en zieken. Men hielp waar mogelijk en nodig was, zowel in de steden als op het platteland. Aangestoken door dit enthousiasme sloten zich meer goedwillende mensen bij de groep aan. De 'conference de charité' werd een begrip en kreeg bekendheid buiten Parijs en zelfs buiten Frankrijk.
Frederic Ozanam, die later hoogleraar werd aan dezelfde universiteit van Parijs had met de oprichting van zijn conferentie duidelijk twee doelen voor ogen. Enerzijds moedigde hij de armen aan om voor hun eigen belangen op te komen en riep hij hen op tot onderlinge solidariteit. Anderzijds wees hij de verantwoordelijken in de samenleving op hun plicht van naastenliefde. Deze tweesporigheid om het lot der armen indirect en ook direct in gunstige zin te veranderen, vond dan ook overal weerklank.

In de jaren die volgden werden er steeds meer conferenties opgericht eerst in Frankrijk en nadien in andere landen. In Rome (1842), Engeland (1844), België, Schotland,  Ierland (1845) en de Verenigde Staten (1846).
Naar boven

Doelstellingen Sint-Vincentius Runkst
In 1996 werd de conferentie Virga Jesse Groot Runkst opnieuw opgericht in het kader van de heroprichting van vele andere conferenties en centra over heel Limburg.
Door de belangeloze inzet van een groep vrijwilligers willen wij :
* kennismaken met alle hulpbehoevende medemensen in de parochiegemeenschap
* de meest dringende materiële noden, ruim gezien, onmiddellijk lenigen.
* deze medemensen op weg zetten naar nieuwe hoop en zelfredzaamheid en naar hernieuwd vertrouwen in zichzelf, de betrokken instanties en de anderen.

* mensen en middelen mobiliseren, die dit christelijk-solidaire gedachtengoed onderschrijven, en de consequente acties dragen, en mogelijk maken, als deel van de lokale kerk in dienst van de medemens.
Wij zoeken samenwerkingsverbanden met de andere conferenties in het dekenaat Hasselt om te komen tot een effectieve eenvormige aanpak en verhoogde slagvaardigheid.

Tevens werken wij samen en aanvullend met andere gelijkgezinde organisaties en instellingen gericht op dezelfde doelgroepen, gedreven vanuit dezelfde christelijke solidariteit.

Ons bestendig groeien is alleen gericht op de uiteindelijke doelstelling : het integraal helpen oplossen van het armoedeprobleem en het geven van steeds hernieuwde kansen aan alle medemensen in onze interparochiale leefgemeenschap.
Naar boven

Contactinformatie Sint-Vincentius Runkst
Sint Vincentiusconferentie Runkst
Contactpersoon:

Willy Ariën:  willy.arien@telenet.be


Naar boven

Financiële steun
Meerdere mensen steunen de inzet van onze 30 vrijwillige medewerkers. De financiële noden zijn groot en alle giften komen rechtstreeks ten goede van de mensen die een beroep doen op onze werking. Mensen kunnen steunend  lid worden van onze Sint-Vincentiusvereniging door een doorlopende opdracht te geven op rekening van Sint-Vincentiusconferentie Groot Runkst.

Eénmalige stortingen zijn natuurlijk ook altijd welkom.Voor giften vanaf 1000 Bef ontvangt U een  attest voor fiscale vrijstelling van Sint-Vincentius Nationaal.U kunt ook gebruik maken van dit formulier (klik om te downloaden) dat je kan invullen en aan je bank bezorgen. Alvast bedankt !
Naar boven

Diverse Links
Kerknet Vlaanderen

Naar boven

Copyright ©  2011
Sint-Vincentius Runkst
Laatst bijgewerkt 25/01/2011
Webbeheer