Datieven (2)

Vertaal de zin én verklaar het gebruik van de datief.

Klik op "volgende" om het antwoord te zien. Als je het antwoord correct hebt, mag je het kaartje "verwijderen", anders komt het steeds terug tot je het kent.

Soorten datieven:
meewerkend voorwerp,
voor-of nadeel,
prefixdatief,
vaste datief,
bezit,
middel,
wijze,
oorzaak,
tijd,
bij voorzetsel
ken je ze??
JRamyinivtw/ mevgistoV plou:toV hj:n Rampsinitus had een heel grote rijkdom.
datief van bezit bij hj:n
Tou: ajdelfou: ejkei: mevnontoV, sigh/: eijV to;n qhsauro;n eijsh:lqen.Terwijl zijn broer daar bleef, ging hij in stilte de schatkamer binnen.
BWB van wijze bij eijshlqen
Tiv nu:n moi poihtevon ejstin ;Wat moet ik nu doen?
handelende persoon bij poihtevon ejstin
TevloV de; eJvna tw:n ajskw:n aujtoi:V divdwsin.
oJ ajskovV
: de zak
Tenslotte geeft hij één zak aan hen.
meewerkend voorwerp bij aujtoi:V
Sumpivnei toi:V fuvlaxinHij drinkt samen met de bewakers.
prefixdatief bij sumpivnei
OiJ ga;r fuvlakeV filikwvtata ejcrw:nto aujtw/:vaste datief bij ejcrw:nto
Touvtw/ tw:/ ajndri; duvo pai:deV hj:sanDie man had twee zonen.
datief van bezit bij hj:san
Skeptevon moiv ejstin oJvpwV to; tou: ajdelfou: sw:ma luvswIk moet onderzoeken hoe ik het lichaam van mijn broer zal losmaken.
handelende persoon bij Skeptevon ejstin
Dovlw/ tini; to; tou: ajdelfou: sw:ma luvsomaiIk zal het lichaam van mijn broer losmaken met een list.
dat.: BWB van wijze/middel bij luvsomai
jEpitivqhsi to; sw:ma eJvni tw:n ojvnwn.Hij legt het lichaam op één van de ezels.
prefixdatief bij jEpitivqhsi
jHggevlqh/ aujtw/: oJvti oJ nekro;V klapeivh.Er werd hem gemeld dat het lijk gestolen was.
dat.: meewerkend voorwerp bij jHggevlqh/
JO basileu;V sfovdra wjrgivsqh toi:V fuvlaxin.De koning werd heel kwaad op de bewakers.
vaste datief bij wjrgivsqh
't Is gedaan! Of druk nog een keer op "volgende".