47. Om te maken venisoen metten soppen
To make venison with sops

[23] Om te maken venisoen metten soppen [24] Neemt venisoen dan snijt in reinen eerlijcken stucken ende elc [25] stuck dat suldi larderen met specke Dan suldijt doen sieden [26] in eenen pot met vleessope op dat ghijs ghecrigen cont [27] ende eest niet moghelijc om crigen so siedet in zijns selfs sop [28] Dan neemt rooden wijn van den alder besten dye moghe[29]lijck es om te ghecrighen. Neempt hier toe groffels [30] naghelen ende greyne. Dit stoot ende minghelt met [31] veriuys ende een luttele edicx oft azijns Dyt doet nu [32] altesamen sieden doetter alsoe veel souts inne alst be[B4v]hoeft oft van noode es Dit venisoen behoort te sijn [2] van wilden swijnen

[23] To make venison [i.e. roast game] with sops. [24] Take roasted game then cut it in neat pieces and [25] you shall lard each piece with speck. Then you shall set it to boil [26] in a pot with meat broth if you have been able to get it [27] and if it is not possible to get it then boil it in its own broth. [28] then take red wine of the best sort that it is possible [29] to get. Take for this [30] cloves and grains of paradise. Crush them and mix them with [31] verjuice and a little vinegar. Now put this [32] to boil altogether; put as much salt in as appropriate [B4v] or necessary. This roast game should be wild boar.