170. Noch om te maken anderen ypocras
Yet another way to make ypocras

[3] Noch om te maken anderen ypocras [4] Neemt eenen stoop ende een halue pinte rooden wijn [5] Dan neemt van dien wine een luttel ende een luttele [6] fonteynen Daer met siedet een onche ende een halue [7] onche tornisol Dan doeget vanden viere ende die tor[8]nisol duwet wel wte metten handen Dan suldi nemen [9] gheschuymden zeem seuen onchen ende die myngelt [10] inden wermen wijn met eenen lepel Daer inne min[11]get caneel die seer goet si ende suiuer drie onchen Wyt[12]ten suiueren ghimber een dragima groffels naghelen [13] spicanardi corandri preparate elcx ses greynen dit doet [14] al tsamen in uwen wijn Dan gietet doir den sac als vore

[3] Yet another way to make ypocras. [4] Take a stoop and a half pint of red wine. [5] Then take a little of this wine and a little [6] spring water. Boil with that an ounce and half [7] an ounce of turnsole. Then take it from the fire and [8] squeeze the turnsole out with the hands. Then you shall take [9] seven ounces of skimmed honey and mix it [10] in the warm wine with a spoon. Into this mix [11] three ounces of cinnamon which is very good and pure. [12] White pure ginger a drachm, cloves [13] spikenard, prepared coriander each six grains; put this [14] all together in your wine. Then pour it through the sack as before.


Hoeveelheden en tips (2 porties) Quantities and hints (2 servings)