Louis

Gebruiksvoorwaarden

DISCLAIMER E-MAIL

De inhoud van Louis e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van Louis stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van de Louis ontvangt, vragen wij dat te melden aan Louis en de e-mail te wissen.

DISCLAIMER WEBSITE

1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Louis kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Louis
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Louis-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Louis-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Louis. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

3. Links naar andere websites beheerd door Louis
Deze website bevat links naar andere Louis-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

4. Links naar websites beheerd door derden
De Louis-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Louis controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat deLouis en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Louis de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden. Bij chat-groepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers. U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant te zijn voor de betrokken discussiegroep. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,... U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Louis tegen alle aanspraken van derden. De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. Louis kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Louis kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Hij hoeft zijn weigering niet te motiveren. Louis kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep. Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat Louis uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking). Louis is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken. Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken Louis-website.

6. Aansprakelijkheid van Louis
De informatie op de Louis-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Louis streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Louis hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Feiten

- Louis werd geboren op 29 augustus 2009.
- Louis is een superschattig, slim, lief, mooi, aanhankelijk, poezeke.
- De somali is een betrekkelijk jong ras en wordt nog maar een 40-tal jaar gekweekt.

Feiten

- Louis heet eigenlijk Exit van Abysila's.

Feiten

Louis is een somali; een elegant gebouwde kat met een getickte tabby langharige pels. Het is het dochterras van de kortharige abessijn.