The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

III. Karma Yoga.

1. Werken is God aanbidden.

2. Karma Yoga is de Yoga van de onzelfzuchtige handeling, zonder winstbejag en zonder uit te zijn op voordelen.

3. Karma Yoga reinigt de geest en is een krachtige zuiveraar van het hart.

4. Karma Yoga maakt de geest ontvankelijk voor licht, genade en kennis.

5. Zie God in alle aangezichten. Vereer Hem in alle wezens.

6. Deel met anderen wat je hebt.

7. Onderzoek steeds je innerlijke motieven. Vernietig die die zelfzuchtig zijn.

8. Werk zonder zelfzucht. Cultiveer Nimitta Bhaava ; voel dat je een instrument bent in de handen van de Voorzienigheid.

9. Offer al je daden en hun vruchten op aan God.

10. Behoud in vreugde en smart, in winst en verlies, in sukses en mislukking een gelijkmoedige visie en een evenwichtige geest.

11. Ontwikkel je aanpassingsvermogen. Dien met Aatma-Bhaava (Zelfbewustzijn) en Naaraayana-Bhaava (wees je bewust van de Hoogste Werkelijkheid).

12. Zing Mantras terwijl je werkt. Behoud steeds je Zelfbewustzijn.

13. Verwacht voor je werk geen goedkeuring of erkenning.

14. Werk uit plichtsbesef en doe je plicht uit liefde.

15. Zeg nooit : "Ik heb die mens geholpen", maar voel en zeg : "Die mens heeft me de gelegenheid gegeven om te dienen."

16. Grijp alle gelegenheden om te dienen aan. Mis er geen enkele.

17. Ontwikkel een beminnelijk, vriendelijk, sociaal en breeddenkend karakter. Dood je zelfzucht. Beheers je zintuigen. Beoefen zelfbeheersing, verdraagzaamheid, medeleven en goedhartigheid. Dit zijn de eigenschappen van de echte Karma Yogi.

18. Verdraag het kwaad dat men je doet, verdraag beschuldigingen, verwijten, kritiek, hitte en koude.

19. Maak geen onderscheid tussen minderwaardig werk en ander werk.

20. Er zijn drie soorten Karma : Sanchita, Praarabdha en Aagaami of Kriyamaana.

21. Het Sanchita Karma is het totaal van alle daden uit het verleden. Het Praarabdha Karma is het gedeelte van het Sanchita Karma dat het heden bepaalt. En Aagaami Karma is het resultaat van dit leven, dat de toekomst bepaalt.

22. Sanchita wordt vernietigd door Brahma-Gnyaana (Zelfkennis). Het Praarabdha moet je ondergaan. Aagaami bindt de wijze niet, omdat hij geen persoonhjke of zelfzuchtige motieven heeft.

23. Hecht je niet aan het werk zelf. Je moet er op elk ogenblik kunnen aan verzaken.

24. Wat je zaait, zul je oogsten. Deugd brengt geluk. Ondeugd brengt lijden.

25. Je bent de meester van je eigen lot ; je zaait een daad en oogst een gewoonte ; je zaait een gewoonte en oogst een karakter ; je zaait een karakter en oogst een bestemming, Je lot is zoals je het zelf hebt gemaakt. Geef je begeerten op en verander je manier van denken. Je kunt het lot overwinnen.

26. Denk dat je mens bent en je wordt mens. Denk dat je Brahman bent en je wordt Brahman. Zo is de onveranderlijke, goddelijke wet.

27. Als ze geen persoonlijk doel, geen zelfzuchtige drijfveer heeft, wordt actie inactie : ze bindt je niet.

28. Shaastras (Schriften), wijzen en een goed geweten zullen je duidelijk maken wat goed en wat slecht is. Volg ze en handel juist.

29. De mens die denkt : "Ik ben degene die handelt", is een ego´st, want in feite zijn het de Goenas of Prakriti (de natuur) die handelen. Het Aatman is zonder handeling: Akarta Nishkriya.

30. Doe je plicht ongehecht, zonder zelfzucht. Je zult de zuiverheid van hart verwerven. De kennis van Brahman zal erin ontluiken.