Yoga heeft als symbool Shiva aan wie men het vernietigende aspect in de kosmos toeschrijft.

In de Hindoeïstische drie-eenheid vertegenwoordigt :

Brahma het scheppende aspect

Vishnu het onderhoudende aspect

Shiva het vernietigende aspect.

Shiva, het vernietigende aspect is het symbool van yoga.

Het mag niet als iets negatiefs aanzien worden, maar wel als iets dat in U moet sterven om terug geboren te worden.

In de herfst zitten we in een periode waarin we rondom ons, de natuur schijnbaar zien sterven.

Schijnbaar, de natuur trekt zich een tijd terug om daarna in de lente terug op te komen.

Maar het is in feite voor heel veel mensen een trieste tijd, omdat ook de aandacht gericht wordt op het onvermijdelijke wat zich in het leven moet afspelen.

Dat is het sterven, de dood.

Men wordt daarmee geconfronteerd en in die confrontatie is heel veel angst verborgen .

Waarom is er die angst ?

Wel, dat is nog altijd die onwetendheid waarmee ge U vereenzelvigt, niet met uw eigen "IK", met wat ge in werkelijkheid zijt, maar waarin ge U vereenzelvigt met uw voertuigen, met de instrumenten die ge hebt meegekregen om te gebruiken in de materie. Dat is het probleem.

"IK" en ge wijst uzelf aan, en ge wijst op uw lichaam.

Het is dat, dat "ik",dat lichaam, dat onvermijdelijk moet sterven.

En hoe ouder dat men wordt, hoe meer en meer dat men dat eindpunt ziet naderen.

En het drama is : hoe meer dat men begint schrik te krijgen om dat wat weg moet.

Zolang ge U er mee vereenzelvigt is de schrik daar, is de twijfel daar, is die doodsangst, de basisangst van elke mens daar.

Als de mens schrik heeft en men vraagt : "Waarvan hebt ge schrik "?

Dan zullen ze dikwijls antwoorden :"ik weet het niet". De basis van alle angst is het heengaan, is de dood.

En uiteindelijk is het maar één jas die ge aflegt, het is een overjas die versleten is en waar ge terug een nieuwe gaat voor krijgen.

Bij een begrafenis groet men het lijk en zegt men : "Dit is het stoffelijk overschot".

Dit is het overschot, dus is er nog iets anders.

Laten we even de structuur van uw wezen bekijken.

Even een korte opsomming :

1.Ge hebt als basis uw grofstoffelijk lichaam,hetgeen wat ge ziet en dat wordt onderhouden door wat men eet.

2.Het energielichaam, het bioplasma, het etherisch lichaam, het etherisch dubbel.

Dat zijn allemaal benamingen volgens verschillende filosofieën en denkrichtingen.

Men noemt het ook Fluïdum.

De Russen noemen het bioplasma, het levensplasma, de levensenergie.

Dat bestuurt ons lichaam.

Daarom als wij in de hatha-yoga lessen werken aan oefeningen, aan de ademhaling, aan de ontspanning, dan gaan we niet zozeer onze aandacht richten naar dat lichaam, maar gaan we wel naar die Pranamayakosha, de schede gemaakt van energie, om langs die weg ons lichaam in orde te houden.

Dit is de tweede laag.

Die laag wordt op zijn beurt bestuurd door nog een fijnere materie, uw gevoelens en uw denkwereld.

3.De derde laag bestaat dus uit nog fijnere materie : uw gevoelens en uw denken.

Uw denken en uw gevoelens, ge ziet ze niet, maar het is een fijne vorm van materie.

Uw gevoelens en uw denken vormen een éénheid.

Wanneer ze U beledigen dan komt dat in uw denken en uw denken stuurt het door naar uw gevoelens.

En het is met uw gevoelens dat ge afziet.

Boven uw gevoelens zit dus een laag, uw denken.

Ge hebt eerst uw gewone denken, wat men in yoga "manas" noemt.

Daarboven hebt ge "Boeddhi", een fijner denken, een oordelend vermogen.

Men zou het intuïtie kunnen noemen.

Het is een fijner manier van denken.

Het is een aanvoelen en dat is niet hetzelfde als uw emoties, nee, het is iets fijners.

Intuïtief iets aanvoelen is een ander voelen dan ergens pijn voelen, belediging voelen, of iets anders.

4.Daarboven zit ge nog met een andere materie, uw onderbewustzijn.

Dus, al wat uw ervaringen zijn, wat ge opdoet met uw zintuigen, die waarnemingen, die worden opgestapeld in een vorm van computer.

Uw onderbewustzijn is een computer die alles klasseert en bewaart : al wat ge ooit hebt meegemaakt, al uw ervaringen.

Deze laag noemt men in Yoga de "Chitta", de denkstof, het denkvermogen.

Daar op dat vlak zit ook uw "ik-gedacht","ik ben" en dat is uw ego.

Dat zijn de verschillende lagen dus:

1.uw grofstoffelijk lichaam,

2.uw energielichaam, Al deze lagen bestaan

3.uw gevoelslichaam, uit materie.

4.uw gewone denken, manas,

5.uw intuïtie,

6.uw onderbewustzijn.

Nu, al deze lagen noemt men in yoga:"de mantels van materie", die uw echte"IK"verbergen.

De Monade, de ziel, de sprankel van dat Bewustzijn die hier gekomen is om de schepping te ervaren.

Zo zit de mens in mekaar.

Dus,als gij sterft legt ge alleen maar uw lichaam af.

Maar wat schiet er nog over ! Al de rest.

Uw energielichaam gaat geleidelijk aan uiteenvallen.

Wanneer uw grofstoffelijk lichaam sterft en het contact verbroken is, dan gaat die energie geleidelijk aan totaal overvloeien in de grote energie,in de kosmische ruimte.

Dit proces duurt ongeveer een dag of drie.

Daarom zegt men altijd, dat men iemand best niet begraaft binnen de 3 dagen, omdat wanneer het kontakt nog niet volledig verbroken is tussen uw energielichaam en uw grofstoffelijk lichaam,de mogelijkheid bestaat dat het leven nog terugkeert in U.

Dat heeft men al gezien bij mensen die schijndood waren.

Dat men klinisch zegt:"Hij is gestorven" d.w.z. geen hartslag meer, geen ademhaling meer en geen hersenwerking meer.

Dat is wat men klinisch dood noemt.

Maar er zijn nog fijnere energieën in U die door de instrumenten van de geneeskunde niet waarneembaar zijn en dat men achteraf toch zegt:"Tiens, er is nog iets fijners dat we nietkunnen waarnemen". Dat is uw energielichaam,- onwaarneembaar !

Dus, dat blijft ongeveer drie dagen.

En stilaan lost zich dat op en mensen die helderziend zijn zien dat stilaan verdwijnen als een fontein van licht en kleuren.

Geleidelijk aan verdwijnt het uit het lichaam en verspreidt het zich in de kosmische energie.

Wat hebt ge dan nog over.

Dan hebt ge uw gevoelens.

En met uw gevoelens ziet ge af heb ik gezegd.

Nu, wat is een hemel, wat is een hel, wat is een vagevuur ?

Wel, dat is wat ge ervan voelt.

Want eens dat ge die grofstoffelijke jas hebt afgelegd, dat die energieën eraf zijn, dan zit ge nog met uw gevoelslichaam, met uw denklichaam, met uw onderbewustzijn en met het onstoffelijke , de ziel.

Er zijn dus nog vier zaken die in U aanwezig zijn.

Het is heel boeiend en ik raad U aan het boek eens te lezen:

"Leven na dit leven" van Dr. Moody die verschillende mensen heeft ondervraagd, het zijn er honderden die schijndood zijn geweest.

Hij ondervroeg hen naar hun ervaringen. Deze mensen zijn in een wereld terecht gekomen aan de rand van datgene wat men de astrale wereld noemt en waarin de doden verblijven.

Wel, ge kunt ergens door een venster de buitenwereld zien zonder zelf buiten te staan.

Zo hebben zij op een soortgelijke manier iets waargenomen.

Wel, na de dood komt gij in contact met een Bewustzijn.

Een Bewustzijn dat U niet gaat oordelen over uw goede of slechte daden zoals men het ons steeds heeft voorgesteld.

Neen, er ontstaat een soort Licht dat ge als Liefde ervaart.

Ge krijgt een rechtstreeks weten van uw voorbije leven en een enorm helder inzicht over wat er eventueel allemaal misliep.

En dat gevoel dat ge zelf hebt, dat ge ergens op bepaalde momenten gefaald hebt, dat doet pijn.

Het is dat wat men noemt "het uur van de waarheid, de echte waarheid".

Gij oordeelt bij manier van spreken over Uzelf.

Dan komt er een periode dat ge zelf gaat vaststellen dat ge gezuiverd moet worden, moet gelouterd worden, en dan gaat gij naar een laag in het astraal gebied dat het best bij uw trilling past,- bij uw levenstrilling.

Het is de laag met de trilling die overeen komt met de trilling van uw huidige bestaanstrilling, van uw Zijnstoestand.

Gij gaat dus naar dat gebied waar ge toe behoort en dat kan men dus beschouwen hetzij als een hemel, een hel of een vagevuur.

Maar het is gewoon een manier van uitdrukken.

Gij wordt aangezogen door een trilling, door de trilling waartoe gij behoort.

Het is dus iets wat gij zelf bepaald hebt tijdens uw leven.

In de kerk zegt men dat dit eeuwig is, dat het niet meer te veranderen valt.

Maar dit gaat eigenlijk regelrecht in tegen de volmaakte Liefde.

Als de Liefde God Is, hoe kan in godsnaam een God, waarvan men zegt dat Hij Liefde Is, u veroordelen tot een eeuwige verdoemenis, ook al hebt gij als onvolmaakte mens op een moment van zwakheid een fout begaan ?!!!

Dat kan niet ! Dat neemt men in het Oosten niet aan !

Men zegt dat er een periode van afzien is, van zuivering, van loutering, maar dan komt er terug een periode dat men U opneemt en dat men in een laag gaat waar terug een volmaakte rust is.

Dan krijgt gij na zekere tijd een nieuwe kans om terug geboren te worden in de materie.

Want de materie, de aarde, is de laagste van de sferen en het is uiteindelijk

de beste voorbereiding om tot de ervaring te komen van wat men in het diepste van zijn wezen uiteindelijk is.

Nu kunnen we uiteindelijk de vraag stellen : wat komen we hier komen doen en wat is de zin van ons leven?

Wat doen wij hier in godsnaam ?

Vorige week heb ik nog een kind tegen zijn ouders horen zeggen :"Ik heb toch niet gevraagd om in deze rot wereld geboren te worden !".

Dat zijn woorden die hard aankomen.

Die komen heel hard aan voor een moeder.

Het is heel brutaal uitgedrukt natuurlijk, maar uiteindelijk is het de essentiële vraag waar iedereen mee in zijn hoofd zit : "In godsnaam, wat komen wij hier doen ?"

Wat is de betekenis van deze kosmos ?

Waar gaan wij naar toe ?

Dat zijn serieuze vragen .

Nu wat is de bedoeling van het feit dat je hier op de aarde bent ?

Wel, God heeft iets geschapen en is voortdurend bezig met scheppen.

Dat spel is nooit af en God wil een deel van Zichzelf, en van Zijn Energie in de materie steken.

Hij wilt zelf ervaren wat Hij geschapen heeft.

God spiegelt Zichzelf in de materie. Hij neemt een spiegel vast en bekijkt Zichzelf, want is dit niet de enige manier om u te leren kennen ?

Dus de enige reden waarom ge hier zijt is dat die sprankel van dat Bewustzijn die in U aanwezig is, de materie die gemaakt is zou ervaren met al zijn goede dingen, met al zijn miserie om dan tot het besluit te komen dat ge terug naar uw oorsprong moet gaan om volmaakt gelukkig te zijn.

Ge moet terug vallen als een druppel in de zee, in het Kosmisch Bewustzijn, terug één worden met dat Bewustzijn.

Dat is de enige reden van uw bestaan.

Uw Ziel, uw echte "IK" die de materie in al zijn vormen en hoedanigheden gaat verkennen, om dan terug tot het besef te komen dat DAT niet is, dat het niet de volmaaktheid is en die dan de weg terug gaat.

Eerst is er dus een evolutie en daarna is er dus een involutie, terug naar uw oorsprong.

Dus, op dat vlak bestaat de dood niet, zijt gij eeuwig, zijt gij onsterfelijk.

Dus, als ge sterft dan legt ge dit lichaam af.

Als gij sterft, sterft uw persoonlijkheid.

Uw echte IK sterft niet.

Er is alleen maar een afleggen van iets.

Dit lichaam valt weg, de energie verdwijnt, uw afzien is dan ook tijdelijk.

Als je met iets heel vervelend bezig bent en ge moet dat een tijdje volhouden, dan duurt dat precies uren, dat is oneindig.

Als ge iets heel plezierig meemaakt, bv. een feestje, dan vliegt de tijd.

Dan zegt ge :"Amai, is het al zo laat ! Ik ben er nog maar pas". Tijd, wat is dat ?

Dat afzien kan volgens U misschien lang duren, maar is in feite heel kort.

Volgens geschriften zou dat afzien niet meer dan tien tot vijftien dagen duren en dan lost dat gevoelslichaam zich ook op in de kosmos, dan blijft er niets meer over dan het denken, en de herinnering.

Maar het denken zonder het voelen ; dat is nog wel het weten dat er iets mis gelopen is,maar de pijn is eraf.

Dus, wat schiet erover ? Uw hoger denken, uw lager denken, uw ervaringen en uw ziel.

Nu, wanneer ge terug klaar zijt om in de materie te treden, dan gaat uw ziel en niet uw verstand bepalen welke voor U de beste omstandigheden zijn om een nieuwe ervaring op te doen.

Uw ziel, uw echte "IK" gaat kiezen.

Het gaat zijn eigen ouders kiezen, zijn eigen omstandigheid kiezen waarin hij terug zal geboren worden.

Dus, uiteindelijk hebt gijzelf uw ouders gekozen.

Hebt gij zelf de omstandigheden waarin ge nu zit gekozen om ervaringen op te doen.

Soms zegt ge:"Maar ik heb toch niet gekozen voor die miserie en die problemen, en dit en dat...

Als ik had mogen kiezen he, verdorie, ik zat in Spanje en ik zou het nogal anders hebben dan nu !"

Wel dat is uw verstand dat zo kiest op dit moment, maar dat is niet uw ziel. Maar het is de ziel die zelf zal bepalen welke omstandigheden voor haar het beste zijn om geboren te worden.

Het is niet uw denken dat zal kiezen op welke manier dat het voor U het prettigste zou zijn om geboren te worden.

Dit is natuurlijk een heel andere denkrichting dan wat wij gewoon zijn hier in het Westen.

Het is een oosterse benadering en ik denk wel dat we ze kunnen aanvaarden.

Wanneer we zien dat God rechtvaardig is, wel, dan moet iedereen in verschillende levens evenveel kansen krijgen.

Wanneer we het beschouwen in één leven, wel, dan heeft niet iedereen dezelfde kansen.

Die krijgt ge niet in één leven.

Het land waar je geboren bent, uw ouders, de situatie van vrede of oorlog, gezond of gehandicapt, enz...in één leven krijgt niet iedereen dezelfde kansen.

Wanneer ge dit beschouwt over verschillende levens, dan krijgt iedereen uiteindelijk in zijn evolutie dezelfde kansen.

Als ge het nu misschien minder goed hebt volgens uw manier van denken, want dat is ook allemaal heel relatief, dan zult ge misschien in uw volgend leven betere kansen krijgen.

Maar of ge het nu goed vindt in dit leven volgens uw omstandigheden, dat hangt ook voor een groot deel af van uw manier van denken.

Want het is uw denken dat problemen schept.

Als ge leert op een andere manier te denken en te zijn, dan gaat ge uzelf terug een beetje meer hemel bezorgen hier op de aarde.

Het is uw manier van denken dat de hel maakt in U.

Als ge tot yoga komt, dan zegt de yoga:" Gij moet sterven in dit leven om terug geboren te worden ".

Dat zei de Christusfiguur Jezus ook:"Sterf en ik zal u het leven geven !"

Nu, wat bedoelt Hij daarmee ?

Gij moet een ego-dood sterven.

Wat zijn al uw problemen en moeilijkheden ? Dat is uw ego !

Gij zijt geraakt en beledigd.

Uw ego heeft een bepaald standpunt ingenomen en daar gaat ge niet af.

De andere heeft ongelijk en ik heb gelijk.

Uw ego verwacht van alles.

Gij stelt daden, gij doet iets en ge verwacht daar bepaalde resultaten van.

En als ge die resultaten er niet van krijgt, dan zit gij te zagen.

Ge trekt dan een vieze kop en ge geeft iedereen rondom U ook last. Dat is het.

In yoga zegt men:"Ge moet leren handelen zonder handelen !"

W.w.d.z. Ge moet leren handelen in dit leven, omdat het zo hoort op dit moment als een plicht, maar ge hebt niet de keus over de vruchten. Als ge uw verlangens leert lossen, als ge niet meer verlangt naar de vruchten van uw handeling, als ge alles wat er komt als goed aanvaardt, wel, dan krijgt ge een heel andere levensstijl en ge gaat veel minder problemen, ruzie en moeilijkheden hebben.

Uiteindelijk krijgt ge de vruchten toch, ook als ge er niet naar verlangt.

Maar, zolang als ge er naar grijpt zullen ze het U niet geven.

Wanneer ge het verlangen naar de vruchten kunt los laten, dan zullen ze het U geven.

Dit leren inzien is de bedoeling, om terug het diepste van ons wezen te leren herontdekken.

Terug het zwanger zijn van onszelf, zoals men het uitdrukt, ...ik, ik, ik....het zwanger zijn aan het ik en het zwanger zijn aan "van mij", terug af te leren.

Dan is een hergeboorte mogelijk, eerder niet !

Eerst een ego-dood sterven en dan een nieuw leven krijgen, een totaal ander leven.

Als ge dat wilt inzien in meditatie, dat dit de nieuwe weg is die ge moet volgen dan hebt ge veel bereikt .

Als ge het leven op deze wijze bekijkt, dan kan het zijn dat ge het langs één zijde gemakkelijker maakt,of misschien dat het leven voor U nog moeilijker gaat worden, want hoe meer ge bestand zijt tegen moeilijkheden, hoe meer dat ze U soms moeilijkheden gaan bezorgen.

Dan zeggen ze hierboven:"Haha, die kan het aan, we doen er nog maar een schep bij!"

Dat kan gebeuren.

Dit heeft een bedoeling.

Er zijn mensen die in één leven evenveel meemaken als anderen meemaken op drie levens.

De enige bedoeling ervan is om vlugger die involutie terug in te gaan - terug naar uw Bron te gaan.

Het leven is iets heel eigenaardigs.

Ze maken het ons echt niet gemakkelijk.

Maar wanneer ge kunt loslaten en aanvaarden - wanneer ge kunt leren met kleine dingen tevreden te zijn.

Want dat is het probleem dat we nooit tevreden zijn en we altijd meer en meer willen en de anderen de schuld geven wanneer we het niet krijgen.

Wanneer we dus kunnen loslaten, dan wordt het leven helemaal anders voor ons, eenvoudiger, vredevoller,... .

Wij zijn uiteindelijk allemaal kleine schakeltjes die deel uitmaken van één geheel.

Ge moet dat maar eens bij uzelf bekijken hoever ge daarin staat.

Dat is het.

Wat ik U nu heb willen bijbrengen is : dat wat men dit leven noemt en wat men het sterven noemt, dat dit op een heel andere manier te benaderen valt dan dat we gewoon zijn.

Jij bent in basis onsterfelijk ,ge verliest alleen maar uw jas en achteraf krijgt ge een nieuwe jas, dat is het.

In het leven moet er ook een sterven zijn, sterven aan uw ego, sterven aan uw verlangens, aan uw bezitterigheid, aan uw bezitsdrang, daar moet gij ook aan sterven.

Wanneer ge U blijft hechten aan de materie, wat hebt ge dan uiteindelijk anders nog te bieden? Ik geef alles wat ik heb, mijn huis, mijn auto, mijn geld....maar, als ze het niet willen aannemen van mij, wat anders heb ik nog te bieden?!

Dat is belangrijk.

Wat hebt gij te bieden buiten de materie?!

Daar moet ge allemaal eens goed over nadenken.
Contacteer Yoga@pandora.bemet vragen en commentaren over deze Site.
Copyright 1998, 2003 Satyam. All rights reserved.